Spôsob potlače substrátu s použitím aniloxového valca, aniloxový valec pre spôsob potlače a tlačový stroj

Číslo patentu: E 9422

Dátum: 22.12.2008

Autor: Hendriks Martinus Adrianus

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob potlače substrátu s použitím aniloxového valca, aniloxový valec pre spôsob potlače0001 Vynález sa týka aniloxového valca. Vynález sa týka tiež potlače substrátov, pri ktorej je využívaný aniloxový valec. Vynález sa ďalej týka tlačového stroja obsahujúceho aniloxovývalec. Vynález sa tiež týka použitia a vyhotovenia aniloxového valca.0002 Aniloxové valce sú používané v tlačovom priemysle vo Ílexograñckých technikách. Tento spôsob tlače bol používaný všeobecne na potlač rôznych substrátov, ako napríklad papierov, etikiet, pásikov, (plastových) vriec a krabíc. Aniloxové valce môžu byt použité v iných spôsoboch tlače než vo tlexograñckých technikách. Tiež vtlači ofsetom a intaglio. Aniloxový valec je vtýchto iných technikách používaný na prenášanie tlačovej farby V0003 Aniloxový valec zahrnuje všeobecne tvrdý valec, ktorý má jadro z ocele alebo hliníka. Na homej strane jadra je umiestnená tenká vrstva keramiky. V tenkej vrstve sú vyryté obvykle malé jamky pre tlačovú farbu, ďalej označované len ako jamky. V známom uskutočnení sú vytvorené jamky tvoriace šesťuholníkový alebo voštinový vzor na povrchu aniloxového valca. J amky majú objem na uloženie tlačovej farby, ktorý je funkciou veľkosti jamky a hĺbky jamky. Veľkosť jamiek na povrchu aniloxového valca určuje hustotu jamiek. Hustota jamiek je vyjadrená V riadkoch na dĺžkový centimeter. Objem jamky určuje prevádzkový mód aniloxového valca. Vzory a jamky na povrchu aniloxového valca môžu byt vytvorené s použitím lasera pomocou techniky gravírovania laserom. Tento spôsob môže zahmovat kontinuálny alebo pulzný laser. Laser je smerovaný na povrch aniloxového valca, pričom vytvára laserovú bodku, a laserová bodka vyrýva vzor v povrchu. Intenzita lasera je dostatočná na lokálne odparenie materiálu vonkajšej vrstvy aniloxového valca, napríklad oxidu chromitého. Tým sa vytvára jarnka. Jamka zahrnuje lokálne prehĺbenie v povrchu valca obklopené stenami jamky. Jednotlivá stena jamky môže byť stenou pre dve susedné jamky, pričom táto jamky vzájomne oddeľuje.0004 Aniloxový valec je namontovaný prostrednictvom ložísk vtlačovom stroji, ako napríklad flexografickom stroji. Aniloxový valec má pozdĺžne konce valca, ktoré môžu byťnamontované vráme tlačového stroja. Aniloxový valec je namontovaný uvoľniteľne naumožnenie čistenia alebo rýchlej výmeny. Aniloxový valec môže rotovať okolo svojej0005 Rotujúci aniloxový valec môže byť čiastočne ponorený v zásobníku tlačovej farby alebo je v zásobníku tlačovej farby čiastočne ponorený nanášací valec, pričom uvedený nanášací valec je v kontakte s aniloxovým valcom na prenášanie tlačovej farby na aniloxový valec a do jamiek. V prevádzke funguje tlačový stroj obsahujúci aniloxový valec tak, že prenáša tlačovú farbu na povrch aniloxového valca a v povrchu je umiestnená povrchová štruktúra na zadržiavanie tlačovej farby. Tlačová farba je viskózna. Na zotrenie prebytku tlačovej farby z aniloxového valca alebo nanášacieho valca je poskytnutá stieracia lišta. Tlačová farba zostáva v0006 V prevádzke aniloxový valec rotuje a povrch aniloxového valca je v kontakte s otáčavým tlačovým valcom. Tlačový valec prijíma v prevádzkovom móde aniloxového valca časť tlačovej farby zhromaždenej na/v povrchu aniloxového valca. Množstvo prenášanej tlačovej farby závisí na obraze, ktorý má byť tlačený. Tlačový valec prenáša tlačovú farbu v nasledujúcom kroku na substrát. Problémom prenosu tlačovej farby z aniloxového valca na tlačový valec je, že tlačová farba môže zostávať vtýchto vytvorených jamkách na povrchu aniloxového valca. Vískozita tlačovej farby, ako aj rýchlosť procesu tlače, môže mat za následok tlačovú farbu zostávajúcu na aníloxovom valci. To má vplyv na potlač substrátu.Ďalšia tlačová farba zostáva v jamkách.0007 Po čiastočnom prenesení tlačovej farby z povrchu aniloxového valca, táto časť povrchu rotuje ďalej a opäť dosiahne nanášací valec alebo zásobník tlačovej farby. lamky môžu fungovať ako vzduchové čerpadlá, zanášajúce vzduch do tlačovej farby, čo má za následok penenie tlačovej farby, a uvedený vzduch v jamkách obmedzuje prenos tlačovej farby do jamky. Vzduch v jamkách musí byť nahradený tlačovou farbou a na toto nahradeníe je nutnáurčitá doba, znižujúca rýchlosť rotácie a v konečnom dôsledku rýchlosť tlače.0008 Požadovaná intenzita farby potlačovaněho substrátu priamo ovplyvňuje objem jarniek. Ak je objem jarniek zvýšený, je na substrát natlačené viac tlačovej farby, čo zosilňuje výslednú farbu. Veľké vrstvy tlačovej farby sú vytvárané na substráte s použitím jamiek majúcích relatívne veľký objem, ktoré prenášajú relatívne veľké kvapky tlačovej farby, zatiaľ čo detailytlače sú získavané použitím jamiek s relatívne malým objemom.0009 Hustota jamiek je vyjadrená vriadkoch na centimeter. Známe riadková rastre pre jamkové povrchové štruktúry podľa doterajšieho stavu techniky majú napríklad 100 - 180 riadkov na centimeter. Rôzne riadkovć rastre majú špecifické účely. Aniloxový valec majúci 100 riadkov na centimeter je veľmi vhodný pre tlač hrubých vrstiev tlačovej farby na substrát. V prevádzkovom móde aniloxového valca je prenášaný relatívne veľký objem tlačovej farby. Aniloxové valce majúce 180 riadkov na centimeter majú vysoké rozlíšenie, čo ich robí vhodnejšími pre tlač detailov na substrát. Valce s hustejším riadkovým rastrom prenášajú kvapky tlačovej farby majúce relatívne menší objem, ktorého výsledkom je prenos celkovo menej tlačovej farby v tomto prevádzkovom móde aniloxového valca. Aniloxový valec shustým riadkovým rastrom je menej vhodný pre tlač hrubých vrstiev tlačovej farby.0010 Pri spôsoboch tlače podľa doterajšieho stavu techniky treba nájsť rovnováhu medzi vysokým rozlíšením a intenzitou farby. Hustejší riadkový raster môže byť vybavený jamkami majúcimi väčšiu hĺbku. To zväčšuje objem jamky. Pri praktickom použití však jamky so zväčšenou hĺbkou vedú ku zväčšeníu zvyšku tlačovej farby zostávajúcej v jamke. Nie všetka tlačová farba zjamky je prenesená na tlačový valec. Potlačený substrát preto potom nemá0011 Jedným z problémov aniloxových valcov podľa doterajšieho stavu techniky je skutočnosť, že aniloxový valec môže mať len jediný riadkový raster. Známe aniloxové valce neumožňujú tlač na substrát, keď obraz obsahuje ako hrubé vrstvy tlačovej farby, tak aj detaily. Nahradenie aniloxového valca je časovo náročný a nákladný proces, lebo tlač je nutne dočasneprerušiť a je nutné zaistiť rôzne aniloxové valce s rôznymi riadkovými rastrami.0012 Iným problémom týkajúcim sa aniloxových valcov je nutnosť opakovane čistiť aniloxové valce, vyvolaná tlačovou farbou zostávajúcou v jamkách aniloxových valcov. Je tomu tak kvôli povahe aniloxového valca. Je to tiež v dôsledku zvyškov tlačovej farby. Tlačová farba po sebe nasledujúcich procesov sa zhromažďuje vjamkách. Vlastnosti aniloxového valcasa zhoršujú. Aniloxový valec je nutné pravidelne čistiť. To je časovo náročný a neľahký proces.0013 Cieľom vynálezu teda je odstrániť alebo zmenšiť aspoň jeden zo známych problémov aniloxových valcov. Iným cieľom vynálezu je poskytnúť zlepšené spôsoby vyhotovenia0014 Vynález poskytuje zlepšený aniloxový valec. Tento aniloxový valec zahmuje valec spovrchom valca. V povrchu je usporiadané štruktúra rozvádzania tekutíny na uloženie, rozvádzanie a prenášanie tekutiny, ako je tlačová farba. Tekutina môže byť kvapalná alebo pastovitá hmota. Štruktúra rozvádzania tekutiny zahrnuje drážkovanie vytvorené vo valci na rozvádzaníe tekutiny v štruktúre rozvádzania tekutiny. Drážkovanie zlepšuje vlastnosti prenosu tekutiny oproti jamkám. Tekutina je v drážke ľahšie prijimaná, a drážkovanie sa ľahšie čistí. Drážka zahrnuje prehĺbenie vytvorené v povrchu aniloxového valca, ktoré je obklopené stenami drážky. Drážka má priebeh, ktorý je všeobecne paralelný so smerom stien drážky na obochstranách časti drážky. Steny drážky sa môžu lokálne zbiehat alebo rozbiehať.0015 Podľa jedného uskutočnenia je štruktúra rozvádzania tekutiny uspôsobená na prenášanie, v prvom prevádzkovom móde, relatívne veľkých kvapiek vhodných pre tlač hrubých vrstiev tlačovej farby, a v druhom prevádzkovom móde, relativne malých kvapiek tekutiny vhodných pre tlač detailov. To je podľa vynálezu umožnené vhodnou kombináciou prekážok usporiadaných v štruktúre rozvádzania tekutiny, pričom prekážka je tvorená lokálnou zmenou aspoň hĺbky drážky a/alebo šírky drážky a/alebo tvaru drážky a/alebo steny drážky. V jednej a tej istej štruktúre rozvádzania sú vtom istom povrchu usporiadané obe funkcie, detailnej a hrubej vrstvy, v závislosti na prevádzkovom móde.0016 Prevádzkový mód aniloxového valca predstavuje funkčne chovanie v priebehu prenosu tekutiny na potlačovaný substrát. Pri tlači detailov sú požadované relativne malé množstvá tlačovej farby a pre tlač hrubých vrstiev tlačovej farby sú požadované relatívne veľké množstvá tlačovej farby. Aniloxový valec podľa tohto uskutočnenia spája obe vlastnosti prostredníctvomusporiadania prekážok vytvorených na povrchu aniloxového valca.0017 Podľa jedného uskutočnenia sú relatívne malé kvapky vhodne pre tlač detailov vytvárané prostrednictvom otvorených jamiek vytvorených v štruktúre rozvádzania tekutiny obklopených len čiastočne stenami drážky. Otvorené jamky sú aspoň čiastočne vzájomne prepojené, čo umožňuje vytváranie veľkých kvapiek v prvom prevádzkovom móde, ktorý je vhodný pre tlač hrubých vrstiev tlačovej farby spojením objemu tlačovej farby zrôznych0018 Prekážka podľa jedného uskutočnenia zahmuje zmenu priebehu drážky alebo hlavne časti drážky. To umožňuje vyhotovenie meandrovitého drážkovania. Tlačová farba môže byť rozvádzaná po povrchu aniloxového valca v drážke. Rozvádzanie je však obmedzované

MPK / Značky

MPK: B41F 31/02, B41N 7/06, B23K 26/08, B41F 31/26

Značky: stroj, válec, aniloxového, tlačový, valca, aniloxový, substrátů, spôsob, potlače, použitím

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/38-e9422-sposob-potlace-substratu-s-pouzitim-aniloxoveho-valca-aniloxovy-valec-pre-sposob-potlace-a-tlacovy-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob potlače substrátu s použitím aniloxového valca, aniloxový valec pre spôsob potlače a tlačový stroj</a>

Podobne patenty