Zariadenie a súprav pre výrobu regeneratívnej a obnoviteľnej energie z vody

Číslo patentu: E 7583

Dátum: 28.12.2006

Autor: Hamann Georg

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie a sústava pre výrobu regeneratívnej a obnoviteľnejPredložený vynález sa týka zariadenia pre výrobu regeneratívnej a obnovíteľnej energie z vody, podľa predvýznakuĎalej sa predložený vynález týka sústavy pre výrobu regeneratívnej a obnoviteľnej energie z vody, ktorá obsahuje väčšíUž viac než 100 rokov sa používa voda pre získavanie energie. Existujúce vodné elektrárne sú dimenzované vždy podľa množstva vody a spádu. V závislostí na týchto veličinách sa používajú Peltonové turbíny, Francisové turbíny alebo Kaplanové turbíny,poprípade vodné kolesá. Ďalej sú tiež známe čelné turbíny, akoi takzvané vodné šneky na princípe Archimedového šneku.Tieto už roky poprípade dokonca desaťročia známe formy uskutočnenia takých vodných kolies a turbín doposiaľ nezískaliPoužitie vyššie uvedených typov turbín závisí na jednej strane na množstve vody a na druhej strane na spáde, poprípade dynamickom tlaku. Tak sa napríklad používajú Peltonové turbíny pri veľkom spáde a tlaku pri súčasne menšom množstve vody. Kaplanové turbíny sapritom používajú pri malom spáde a strednom množstve vody.Používanie pri malých spádoch a malých množstvách vody všakpomocou týchto známych typov turbin nie je možné.Prídavne tvoria rôzne množstvá vody, poprípade meniace sa množstvá vody tiež problémy u týchto typov turbín, ktoré sú dimenzované na relatívne obmedzený rozsah množstva vody. Keď je množstvo vody príliš vysoké alebo príliš nízke, nie je použiteTieto čiastočne už veľmi dlho existujúce typy turbín sú vo svojej účinnosti vyčerpaná a účinnost už nemôže stúpnuť. Prepríslušné ďalšie vyvíjanie už preto neexistuje žiadny dôvod.Nie v neposlednej rade v dôsledku značne vyšších cien fosílnych palív a ich obmedzenej disponovateľnosti v posledných rokoch silne vzrástla potreba získavať energiu z obnoviteľnej energie, pričom jej použitie má tu výhodu, že sa tým nezvýšíNevýhodou známych systémov vodných elektrární je ich enormný zásah do prírody extrémnymi stavebnými úpravami a zmenami, ako ukazuje nová vodná elektráreň v Číne postavená predZo spisu US-PS 1,903,545, ktorý je považovaný za najbližší stav techniky, je známe zariadenie na premenu kinetickej energie z prúdenia vody. Tam znázornená zariadenie má hnací hriadeľ, ktorý obsahuje väčší počet lopatiek, ktoré sa aspoň čiastočne rozkladajú vo vode prúdiacej okolo a môžu byť touto vodou uvádzané do otáčania,pričom tieto lopatky sú usporiadané pozdĺž hnacieho hriadeľa a presadeno voči sebe navzájom. Na konci hnacieho hriadeľa saodoberá kinetická energia. Lopatky sú pritom tuhé a tam upevnené vofixnom uhle voči hnaciemu hriadeľu. Dosíahnuteľná účinnost tohto zariadenia pri premene kinetickej energie z okolo prúdiacej vody jeÚkolom predloženého vynálezu preto je vytvorit pre životné prostredie zvlášť šetrné, jednoducho vytvorené a jednoducho použiteľné zariadenie pre výrobu regenerativnej a obnoviteľnej energie z vody, ktoré má naviac zvlášť vysokú účinnost i priĎalej má byt vytvorená z takých zariadení i sústava, vytvoriteľná odpovedajúcim spôsobom modulárne.Zariadenie podľa vynálezu pre výrobu regenerativnej a obnoviteľnej energie z vody obsahuje aspoň jeden generátor na výrobu elektrickej energie a hnací hriadeľ, spojený s týmtogenerátorom, ktorý obsahuje väčší počet lopatiek, ktoré sa rozkladajúdo otáčania. Tým, že lopatky sú usporiadané pozdĺž hnacieho hríadeľa a voči sebe navzájom presadené, sa dosiahne optimálne využitie tlaku prítomného v okolo prúdiacej vode a vzniknú prekvapivo vysoké otáčky hnacieho hriadeľa, ako i vysoký krútiaciNajmä sú tieto otáčky a tento krútiaci moment u zariadenia podľa vynálezu konštantnejšíe než u známych typov turbín poprípadezariadením podľa vynálezu pre výrobu regeneratívnej a obnoviteľnej energie z vody sa dosiahne väčší počet výhod, ktorými- umožnenie regionálneho základného napájania odpovedajúcim použitím blízko spotrebiča prúdu,- univerzálne prispôsobenie zariadenia k existujúcim podmienkam prúdenia a tým zaistenia optimálnej účinnosti zariadenia podľa vynálezu,- optimálne prispôsobenie veľkosti zariadenia k odpovedajúcemu vyrábanému množstvu energie, napríklad montážna sada s veľkosťou kufra pre použitie na horských lúkách a podobne,- možnosť prispôsobenia k akémukoľvek druhu tečúcich vôd- výroba energie absolútne bez emisií.S výhodou sú lopatky vytvorené ako repeler. Repelery sú rovnako vytvorené ako propelery čiže vrtule, avšak podľa definície slúžia propelery pre pohon (napríklad lietadla alebo lodi), ale repelery sú poháňane obtekajúcim médiom. Pod pojmom vo tvarerepeleru je nutne chápať repelery, ktoré môžu mať jednu, dve aleboS výhodou je podľa vynálezu uhlová poloha lopatiek voči sebe navzájom nastaviteľná. To vedie k optímalizácii využitia okolo prúdiaceho množstva vody, pričom uhlová poloha lopatiek voči sebenavzájom môže byt pozdĺž hnacieho hríadeľa rôzna.Ďalej je výhodné, že odstup lopatiek v pozdlžnom smerehnacieho hriadeľa je nastaviteľný a je poprípade rozdielny poprípade nie je konštantný.

MPK / Značky

MPK: F03B 17/00

Značky: výrobu, súprav, obnoviteľnej, regeneratívnej, energie, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/38-e7583-zariadenie-a-suprav-pre-vyrobu-regenerativnej-a-obnovitelnej-energie-z-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a súprav pre výrobu regeneratívnej a obnoviteľnej energie z vody</a>

Podobne patenty