Prístroj a spôsob výroby zosilnených pásov pre pneumatiky

Číslo patentu: E 2544

Dátum: 23.12.2003

Autor: Gutknecht Heinz

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka prístroja a spôsobu výroby vrstiev pásov alebo pásových vrstiev s pozdĺžnymi osami, dĺžkou vrstvy a navzájom paralelných kordov v nastavenom uhle k pozdĺžnym osiam.0002 Postup výroby pásov na pneumatiky na autá, ktorý sa používa V súčasnosti, je nasledovný. Najprv sa vytvorí prvý Široký pás z nevulkanizovanej gumy, v ktorom sú kordy zapustené V pozdĺžnom smere. Pás, ktorý je široký približne 800-1600 mm, sa odreže V uhle ku kordom, tak, že pásy V tvare rovnobežníka sú vytvorené tak, že sú v nich zapustené časti kordu. V takzvanej lepičke sa pásy zlepia tak, že ich bočné steny a časti kordov sa zlepia spolu navzájom paralelne (ploché spojenie) do dlhého pásu,ktorý má diagonálne časti kordov V uhle k pozdĺžnemu smeru pásu. Uvedený dlhý pás sa následne navinie na bubon a uskladní na použitie.0003 Pri výrobe pneumatiky sa bubon zoberie a umiestni na odvíjací stojan a odvinie. Zariadenie na rezanie odreže pás paralelne k ćastiam kordu do vrstiev pásov (alebo pásových vrstiev), ktoré majú dĺžku pásovej vrstvy prispôsobenú na vyrábaný typ pneumatiky. Pásové vrstvy sa transportujú k montážnemu bubnu a navinú sa naň, vo všeobecnosti sa tu umiestnia dve vrstvy, ktoré majú kordy v navzájom priečnom smere tak, že sa vytvorí vrstva alebo pásový obal (pás).0004 Nevýhodou tohto spôsobu okrem iných skutočností je, že sa musí vyrobiť zásoba bubnov. Pretože je guma nevulkanizovaná a musí mať dobrú priľnavosť, nesmie vyschnúť alebo zostarnúť, nie je možné skladovať bubny príliš dlhú dobu. Navyše pásy sa najprv musia spojiť navzájom do kontinuálneho pásma, ktoré sa musíobyčajne neskôr po odvinutí opäť rozrezať veľmi presne na pásovévrstvy. Takýmto spôsobom sa môžu vyskytnúť chyby a nepresnosti. Navyše je bubon vhodný len na jednu šírku pneumatiky.0005 Z US-Al-3 888 713 je známe zariadenie na výrobu pásových vrstiev, ktoré používa zariadenie na extrúziu, pomocou ktorého je možne vyrobiť kontinuálne kordami vystužené pásmo, pričom kordy sú orientované V pozdĺžnom smere pásu. Pásmo sa následne nareže na pásy pomocou zariadenia na rezanie, pásy sa umiestnia navzájom vedľa seba a následne sa navzájom delia na ďalšie pásy.0006 Ďalej EP-A 1-1211058 opisuje zariadenie na výrobu pásových vrstiev. Zariadenie na extrúziu produkuje kontinuálne pásmo gumy,ktorá má zapustené pozdĺžne kordy. Z uvedeného kontinuálneho pásma gumy sa režú pásy tak, že sa pásmo prereže diagonálne v uhle kordu k pozdĺžnym kordom. Pásy sa umiestnia navzájom vedľa seba na stranu, pričom pozdĺžna os takto vytvoreného pásma je v uhle kordu k smeru pozdĺžnych kordov. Následne sa vytvorené pásmo zdvihne a umiestni na dopravný pás, ktorý má smer transportu,ktorý je rovnobežný so smeroni pozdĺžnych kordov. Pásmo sa tu spojí so stále prítomným kontinuálnym pásmom. Z uvedeného kontinuálneho pásma sa ďalej v tomto postupe narežú vrstvy pásov,ktoré sa transportujú na montážne bubny a navinú sa na ne. Pretože výsledkom rezania je spomaľovanie, je na začiatku zariadenia na rezanie umiestnená regulačná obruč.0007 V opísaných postupoch sú potrebne obruče, aby vyrovnávali rozdiely v rýchlosti a ako výsledok sa môžu vyskytnúť deformácie. Ďalej, mnohé činnosti sa musia uskutočňovať s nechránenými pásmi a sú potrebné rôzne kroky rezania.0008 Z EP-A 2-1 095 761 je ďalej známy spôsob a zariadenie na výrobu pásových vrstiev z pásov, ktoré sa režú z kontinuálneho pásma, ktoré vychádza zo zariadenia na extrúziu, ktoré sa z veľkej časti zhoduje so spôsobom a zariadením opisaným V US-Al 3 888 713. Aby sa vytvorila pásová vrstva z celého množstvapásov, je zrejmé, že EP-A 2-1 095 761 si zvolili na prispôsobeniemedzeru alebo prekrytie medzi koncami predchádzajúceho pásu a začiatkom nasledujúceho pásu tak, že pásová vrstva sa skladá z celého množstva pásov. Nevýhodou tohto spôsobu je, že sa vytvára nerovnovážne rozdelenie hmotnosti okolo produkovanej pneumatiky. Nerovnovážne rozdelenie hmotnosti môže byť navyše periodické až tak, že produkovaná pneumatika je náchylná na rezonanciu.0009 Na vyrobenie pneumatiky sú obyčajne potrebné dve, takmer identické pásové vrstvy, pričoH 1 jedna po druhej je umiestnená okolo montážneho bubna tak, že kordy tvoria uhol. Problémom jerýchla výroba a usporiadanie takmer identických pásových vrstiev.0010 Predmetom predkladaného vynálezu je túto skutočnosť vylepšiť. 0011 Predkladaný vynález teda poskytuje prístroj na výrobupásových vrstiev, ktorý má vlastnosti uvedené V nároku 1.0012 Vynález ďalej poskytuje spôsob výroby pásovej vrstvy,ktorá má vlastnosti uvedené V nároku 16. Výhodné uskutočnenia vynálezu sú definované V príslušných nárokoch.0013 výberom integrovanej zostavy ako navrhuje vynález je možná vysoko presná a rýchla výroba pásových vrstiev a ich spracovanie bez problémov s kontrolou zásob. Je možný optimálny proces, V ktoron 1 je možné skúšať a kontrolovať vstupnú pásovú vrstvu od štartu až po koniec. Navyše, výrobu je možné zmeniť takmer okamžite na inú veľkosť pneumatiky.0014 Pozdĺžne kordy V kontinuálnom pásme gumy nakoniec tvoria kordy V pásovej vrstve. Uvedené kordy môžu byť kovové(predovšetkým oceľové) kordy alebo kordy vyrobené z polymérneho materiálu (syntetické vlákno), ako Twar-on, polyester nylónu alebo kordy napríklad z celulózy. Kordy môžu byť tiež monofilamenty týchto materiálov. Uhol kordu sa môže nastaviť medzi O a 90 stupňov voči pozdĺžnej osi pásovej vrstvy. Bežne majú kordy uhol kordu približne 13-45 stupňov, špecificky0015 Druhé premiestňovacie zariadenie obsahuje prvý pohon a kontrolné zariadenie na kontrolu prvej jednotky, pričom kontrolné zariadenie je prispôsobené na kontrolu jednotky na prispôsobivý pohyb nosného povrchu druhého premiestňovacieho zariadenia s prenosnou medzerou, ktorá môže byť nastavená na polohovanie ďalšieho pásu alebo s prenosnou medzerou na prenos pásovej vrstvy smerom k montážnemu bubnu. Takto je možné umiestniť pásy, ktoré sú odrezané od kontinuálneho pásma gumy vo vzájomne nastaviteľnej vzdialenosti navzájom od seba na nosnom povrchu druhého premiestňovacieho zariadenia. Kontrolná jednotka obsahuje pamäť na šírku pásu a dĺžku pásovej vrstvy, vzdialenosť stred-stred medzi pozdĺžnymi kordami a výpočtovú jednotku na výpočet počtu pásov, potrebné množstvo pásov na výrobu pásovej vrstvy a dopravnú medzeru od vzdialenosti stred-stred, šírku pásu a dĺžku pásovej vrstvy. Výsledkom je, že pásovú vrstvu vo výrobe je možne veľmi presne premiestniť a V každom čase je možné umiestniť nový pás veľmi reprodukovateľným spôsobom do pásovej vrstvy vo výrobe. Presným nastavením vzdialenosti medzi pásovými vrstvami vo výrobe a pásmami je možné uskutočniť úpravy.0016 V jednom uskutočnení vynálezu obsahuje kontrolné zriadenie počítadlo na počítanie počtu umiestnených pásov a vyhodnocovací program na určenie premiestnenia pásovej vrstvy k montážnemu bubnu, keď je počet umiestnených pásov rovný určenému počtu pásov alebo keď sa dosiahla dĺžka pásovej vrstvy.0017 V jednom uskutočnení vynálezu prístroj ďalej obsahuje meraciu jednotku na meranie dĺžky pásovej vrstvy na nosnom povrchu druhého premiestňovacieho zariadenia. v priebehu výroby pásovej vrstvy, ktorá je spojená s kontrolnou jednotkou. Uvedená meracia jednotka je výhodne schopná merať bezkontaktne. Výhodne je meracia jednotka CCD kamera, s ktorou je možné v každom čase zaznamenať moment, keď sa pridá pás, aby sa kontroloval výrobnýproces a ak je to tak žiaduce kontrolovať/upravovať ho. Meracia

MPK / Značky

MPK: B29D 30/38

Značky: prístroj, zosilnených, výroby, pásov, pneumatiky, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/38-e2544-pristroj-a-sposob-vyroby-zosilnenych-pasov-pre-pneumatiky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj a spôsob výroby zosilnených pásov pre pneumatiky</a>

Podobne patenty