Tvarovaný ohrievač pre systém generujúci aerosól

Číslo patentu: E 16645

Dátum: 22.12.2010

Autori: Greim Olivier, Higgins Charles, Fernando Félix

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka ohrievacieho zariadenia na ohrev substrátu vytvárajúceho aerosól. Výhodne, ale nie výhradne, sa predkladaný vynález týka elektrického ohrievača na ohrev substrátu vytvárajúceho aerosól a ohrievača na ohrev systému vytvárajúceho aerosól. Tento vynález nachádza konkrétne uplatnenie ako vnútorný ohrievač pre elektricky ohrievanýfajčiarsky systém na ohrev substrátu vytvárajúceho aerosól, ktorý má dutinu.0002 EP-A-O 358 020 opisuje fajčiarsky výrobok obsahujúci cigaretu s odporovým vyhrievacím telesom na ohrev tabakového materiálu v cigarete. Cigareta má zástrčku elektrického pripojenia na opakované použitie ručného ovládača. Ručný ovládač obsahuje batériu a elektrický riadiaci obvod, ktorý ovláda prívod elektrickej energie do odporového vyhrievacieho prvku v cigarete. Nevýhodou takto navrhovaného fajčiarskeho výrobku je to, že vyhrievaci prvok nie je v priamom kontakte s tabakovýn materiálont a odporový vyhrievaci prvok takto nepriamo ohrieva tabakový materiál len pomocou vzduchu, ktorý je vedený cez ohrievač a následne tabakový materiál. Toto môže spôsobiť nedostatočný ohrev tabakového materiálu kvôli nepriamemu procesu ohrevu. To môže tiež znamenať, že výrobok sa zahreje viac, akoje žiaduce, kvôli nepriamemu procesu ohrievania.0003 Podľa prvého znaku tohto vynálezu, je tu poskytnutý ohrievač na ohrev substrátu vytvárajúceho aerosól, tentoohrievač obsahuje väčší počet podlhovastých ohrievacích prvkovusporiadaných V podlhovastej zostave, ktorá má nosný koniec s prvým rozmerom, ohrievací koniec s druhým rozmerom a stredná časť s tretím rozmerom, táto zostava je usporiadaná na ohrev substrátu tak, aby sa vytváral aerosól, pričom tretí rozmer je väčší ako prvý rozmer a väčší ako druhý rozmer.0004 Ohrievač podľa vyhotovenia tohto vynálezu má výhodu v tom, že ohrievacie prvky môžu poskytnúť účinný ohrev substrátu v dôsledku kontaktu so substrátom. Ohrievací koniec sa môže zasunúť do dutiny v substráte vytvárajúconx aerosól, zatiaľ čo nosný koniec, ktorý je opačný voči ohrievaciemu koncu, môže zostať na vonkajšej strane (alebo blízko vonkajšej strany) substrátu vytvárajúceho aerosól. Stredná časť je medzi nosným koncom a ohrievacím koncom a môže byť V kontakte so substrátom vytvárajúcim aerosól. Pretože stredná časť zostavy má väčší rozmer (ktorým môže byť priemer, ak má zostava V priečnom reze kruhový alebo takmer kruhový tvar), táto podlhovastá zostava sa môže ľahko zasunúť do dutiny substrátu vytvárajúceho aerosól na ohrievacom konci, pričom stále poskytuje dobrý kontaktdobrý kontakt so substrátom poskytuje optimálny ohrev substrátu.Vzhľadom na to, že ohrievací proces je účinny, teplota a požadovaná energia sa môže znížiť.0005 Okrem toho, ohrievač podľa vyhotovenia tohto vynálezu má výhodu v tom, že akékoľvek kondenzáty, ktoré sa tvoria na vonkajšej strane ohrievacích prvkov, sa odstránia kontaktom s vnútornou stranou substrátu. Ohrievač môže mať ďalej výhodu V tom, že teplota ohrievacích prvkov je dostatočne vysoká, aby umožñovala odparovanie akýchkoľvek kondenzátov, ktoré sa neodstránia kontaktom so substrátom počas procesu ohrievania. Podlhovastá zostava tiež poskytuje pevnú zostavu pre ohrievač, ktorá znižuje pravdepodobnosť toho, že sa ohrievacie prvky budú0006 Ohrievač sa môže používať V elektricky ohrievanom systéme, ktorý vyvíja aerosól. Je výhodné, že ohrievač je Vnútorný ohrievač. Ohrievač však môže byť aj Vonkajší ohrievač. 0007 Určitý počet podlhovastých ohrievacích prvkov je výhodne usporiadaný V podstate rúrkovom tvare. To znamená, že zostava môže mať V podstate tvar rúrky. Aspoň jeden 2 prvého rozmeru, druhého rozmeru a tretieho rozmeru môže byť priemer zostavy. Prvý rozmer je výhodne priemer rúrkovej zostavy na prvom konci. Druhý rozmer je výhodne priemer rúrkovej zostavy na konci ohrevu. Tretí rozmer je Výhodne priemer zostavy V strednej časti. Priemer zostavy sa môže merať naprieč a V podstate kolmo na pozdĺžnu os súmernosti zostavy. Alternatívne, ohrievacie prvky sú usporiadané V podstate kužeľovitej zostave, to znamená,že zostava má V podstate kužeľovitý tvar.0008 Druhý rozmer na ohrievacom konci je výhodne menší ako prvý koniec na HOSHOHI konci. V jednom výhodnom usporiadaní je ohrievací koniec vo forme hrotu. To uľahčuje vsunutie ohrievacích prvkov do dutiny substrátu Vytvárajúceho aerosól. Je výhodné, že ohrievacie prvky sú zakrivené medzi nosným koncom,strednou časťou a ohrievacím koncom. V jednom výhodnom vyhotovení sú ohrievacie prvky zakrivené smerom k sebe, aby tvorili hrot na ohrievacom konci. V takomto prípade má podlhovastá zostava Výhodne tvar kužeľovitej špičky a každý ohrievací prvok má Výhodne zakrivený, eliptický tvar.0009 V podstate podlhovastá zostava má výhodne kruhový priečny rez. Toto Však nemusí byť jediný prípad a obdĺžnikový,oválny alebo možný je tiež iný tvar. V tomto prípade sa môžu rozmery nosného konca, ohrievacieho konca a strednej časti merať V podstate kolmo na pozdĺžnu os zostavy. Meranie môže zahrňovať rozpätie zostavy, rozsah alebo šírku zostavy. Rozmer každého z nosných koncov, ohrievacieho konca a strednej časti je výhodne tvorený najväčším rozmerom meraným V podstate kolmo na pozdĺžnu os zostavy, ktorý by mohol byť obmedzujúcim rozmerom, ak sapodlhovastá zostava Vsúva do substrátu Vytvárajúceho aerosól.0010 V jednom vyhotovení táto podlhovastá zostava ohrievacích prvkov vystupuje z objímky na nosnom konci. Objímka môže mať v podstate kruhový v prierez. Objímka však môže mať množstvo iných tvarov, napríklad Štvorcovú, obdĺžnikovú, oválnu prípadne osemuholníkovú. V jednom vyhotovení má objímka tvar prstenca. V inonl vyhotovení má objímka tvar kruhového kotúča. Objímka môže byť elektricky vodivá. Alternatívne môže byť objímka elektricky izolovaná.0011 Určitý počet ohrievacích prvkov je výhodne elektricky navzájom spojených na ohrievacom konci. Určitý počet ohrievacích prvkov je výhodne mechanicky navzájom spojených na ohrievacom konci. Určitý počet ohrievacích prvkov môže elektricky aj mechanicky navzájom spojených na ohrievacom konci.0012 V jednou vyhotovení je rozmer strednej časti zostavy väčší ako vnútorný rozmer dutiny substrátu vytvárajúceho aerosól, takže, ak sa vsunie určitý počet ohrievacích prvkov do dutiny substrátu vytvárajúceho aerosól, ohrievacie prvky sú stlačené k sebe tak, aby vyvíjali silu na substrát. Rozmer strednej časti je výhodne priemer strednej časti. Vnútorný rozmer dutiny je výhodne priemer strednej časti. Vnútorný rozmer dutiny je výhodne vnútorný priemer dutiny. Ked sa ohrievacie prvky stlačia smerom k sebe, výhodne sa stláčajú smerom k pozdĺžnej osi súmernosti ohrievača, to znamená smerom k pozdĺžnej osi súmernosti zostavy. Toto usporiadanie ďalej optimalizuje kontakt so substrátom, čo zvyšuje účinnosť ohrievacieho procesu.0013 Určitý počet ohrievacích prvkov môže obsahovať dva ohrievacie prvky. V pripade, že podlhovastú zostavu tvoria dva ohrievacie prvky, každý ohrievací prvok môže byť umiestnený vo vzdialenosti od svojho susedného ohrievacieho prvku o uhol približne 180 °, pri pohľade v smere pozdĺžnej osi ohrievača. To znamená, že dva ohrievacie prvky môžu byť v podstate proti sebe. V tomto prípade môže rozmer každého z nosného konca, ohrievacieho konca a strednej časti tvoriť vzdialenosť medzi

MPK / Značky

MPK: A24F 47/00

Značky: ohrievač, generujúci, tvarovaný, systém, aerosol

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/38-e16645-tvarovany-ohrievac-pre-system-generujuci-aerosol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvarovaný ohrievač pre systém generujúci aerosól</a>

Podobne patenty