Spôsob získavania cukrov

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobu chromatografickej separácie uhľohydrátov, predovšetkým cukrov, zo zmesi, ktorá ich obsahuje. Zmes, ktorá sa má spracovať v zhode s predkladaným vynálezom je typicky roztok získaný z biomasy zahŕňajúci uhIohydráty/cukry. Predovšetkým, vynález poskytuje spôsob chromatograñckej separácie na získanie manózy svysokou čistotou z roztokov získaných z biomasy, ako odpadový lúh z rozkladu buničiny. Manózu je možné získat v kryštalickej forme alebo vo forme roztoku. Nárokovaný postup získania manózy je založený na použití kombinácie živice vo forme Ba a živice v inej forme než Ba ako separačnej živice, po ktorom sa manóza kryštalizuje, ak je to žiaduce. V spojení so separačným postupom podľa vynálezu sa môže tiež získat xylóza a arabinóza ako vedľajšie produkty, v závislosti od zloženia východiskového roztoku ziskaného z biomasy.0002 Manóza je užitočná napr. na rôzne farmaceutické aplikácie. Môže sa použit ako východiskový materiál alebo surovina pre rôzne farmaceutické produkty. Manóza je tiež terapeuticky užitočná v liečbe močových infekcií a intravenóznych zápalových stavov. V potravinárskej technológii je manóza užitočná napr. na takzvané Positech aplikácie (GMO-testovanie potravinárskych produktov).0003 Manóza je tiež užitočná ako surovina na produkciu manitolu, ktorý má rôzne farmaceutické aplikácie.0004 Manóza sa môže získať z drevných zdrojov, kde je manóza prítomná ako zmes s inými uhľohydrátmi a lignínovými zložkami. V dreve a iných rastlinných materiáloch sa manóza typicky vyskytuje v polymérnej forme ako hemicelulóza,najčastejšie ako heteropolymér s glukózou alalebo galaktózou v glukomanánoch,galaktoglukomanánoch a galaktomanánoch. Odpadové lúhy z rozkladu buničinyihličnanového dreva sú zvlášť bohaté na manózu. Manóza sa tiež získavala zo semien tangue palmy (Phytelephas aequatorialis) a špecifických chalúh.0005 Získavanie manózy s vysokou čistotou z rastlinného materiálu predstavuje v doterajšom stave techniky problém.0006 Jones, J.K.N Wall, R.A. (Canadian Journal of Organic Chemistry 38(1960), pp. 2290 až 2294) opísali postup separácie cukrov zo syntetických cukrových zmesí a rastlinných extraktov použitím iónovo-výmenných živic. Postup sa týka separácie monosacharidových zmesí, vrátane D-manózy a D-manitolu,použitím neutrálnych foriem solí iónovo-výmenných živic typu kyseliny sulfónovej. Živica Dowex 50 W X 8 v Ba forme sa použila ako separačná živica.0007 Larsson, L.I Samuelsson, O. (Acta Chemica Scandinavica 19 (1965),pp. 1357 až 1364) opisujú automatický postup separácie monosacharidov prítomných v drevných hydrolyzátoch použitím iónovo-výmenných živic. Separácia 16 monosacharidov, vrátane D-manózy sa študovala pomocou rozdeľovacej chromatografie na silne bázických anión-výmenných živiciach vo forme síranov použitím etanolu ako eluentu.0008 Ďalej, využitie iónomeničov na izoláciu monosacharidov sa študovalo so zámerom preskúmať správanie sa cukrov na kolónach obsahujúcich hydrogénsiričitanom nasýtenú živicu. Napríklad, anión-menič (Amberlite IRA-400) v hydrogénsiričitanovej forme sa použil na separáciu fruktozy, glukózy a manózy. Ako praktický výsledok tejto štúdie sa navrhol zlepšený spôsob stanovenia redukujúcich cukrov v siričitan obsahujúcom odpadovom lúhu.0009 Študovali sa tiež interakcie vyskytujúce sa medzi oxidom hlinitým a vodnými roztokmi monosacharidov, vrátane D-manózy. Predpokladá sa, že pri vhodnom výbere aluminy sa môže ľahko a rýchlo dosiahnut separácia cukrov v preparatívnom, ako aj analytickom rozsahu.0010 Je tiež známe získavanie manózy z rôznych zdrojov pomocou derivátov manózy. Fujita, T Sato,T v Bull. Chem. Soc. Japan 33 (1960) 353 uverejňujú získanie D-manózy pomocou N-fenyI-D-manopyranozylamínu. Uvádza sa, že N EP 1 468 121 ZlSQGB/Hfenyl-D-manopyranozylamin je tak stabilný a nerozpustný vo vode, že sa odporúčal na izoláciu D-manózy aj z veľmi znečistených surovín.0011 Herrick, F.W., Casebier, R.L., Hamilton, J.K. Wilson, J.D. (Mannose Chemicals, Applied Polymer Symposlum No. 28 (1975), pp. 93 až 108) uverejňujú štúdiu týkajúcu sa vyvinutia úspomého postupu na získanie manózy alebo jej derivátov zdrevných zdrojov, ako siričitan obsahujúci odpadový lúh zrozkladu buničiny, kde je manóza hlavná zložka zmesí obsahujúcich iné uhľohydráty a Iignínové fragmenty. Hlavný výsledok tejto práce bolo vyvinutie postupov na získanie sodnej soli manóza-hydrogénsiričitanu ametylmanozidu zniektorých surovín. Postupy sa vyvinuli na získanie manózy zo surových zmesí prostredníctvom dvoch smerov (1) tvorba aduktov hydrogénsiričitanu sodného a monomérnych drevných cukrových zmesí, kryštalizácia a separácia sodnej soli manóza-siričitanu aregenerácia manózy ztohto medziproduktu a (2) bezvodá metanolýza súbežne sglykozidáciou surových zmiešaných cukrových polymérov alebo monomérov, kryštalizácia aseparàcia metyI~o-D manozidu a regenerácia manózy ztohto medziproduktu. Tieto postupy na získanie manózy majú ten nedostatok, že sú veľmi tažkopádne na uskutočnenie v praxi.0012 Sinner, M, Simatupang, M.H. Dietrichs, H.H. (Automated Quantitative Analysis of Wood Carbohydrates by Borate Complex lon Exchange Cromatography, Wood Science and Technology, 1975, pp. 307 až 322) opisujú jednoduchý automatizovaný analytický spôsob na separáciu a kvantitatívne stanovenie cukrov z kyslých a enzýmových hydrolyzátov drevných polysacharidov prostrednictvom iónovo-výmennej chromatograñe boritanového komplexu. Cukry separované takýmto spôsobom zahŕňajú manózu, fruktózu, arabinózu, galaktózu,xylózu, glukózu a disacharidy ako xylobiózu, celobiózu a cukrózu.0013 GB 1 540 556 (ICI Americas, publ. 14. februára 1979) sa týka spôsobu separácie manózy od glukózy prítomných vo vodných roztokoch. Východisková zmes glukózy amanózy sa typicky získa epimerizáciou glukózy vo vodnom roztoku. Separácia manózy od glukózy sa typicky uskutočňuje použitím katiónvýmennej živice vo forme soli kovu alkalických zemín, ako vo forme Ca, S 12alebo Ba. Katión-výmenná živica je výhodne silne kyslá katíón-výmenná živica,typicky živíca na základe styrén-divínylbenzénu.0014 Separáciu cukrov z Iignosulfonátov opísali Hassi, R., Tikka, P. 8. Sjöström, E. (Recovery of Lignosulphonates and Sugars from Spent Sulphíte Liquors by Ion Exclusion Chromatography, 1982 International Sulfite Pulping Conference, Sheraton Centre Hotel, Toronto, Ontario, October 20-22, pp. 165 až 170). Iónovo-vylučovacia chromatograña na silne kyslej katión-výmennej živici sa aplikovala na frakciu Iignosulfonátov a cukrov, vrátane manózy, ktoré boli prítomné v siričitan obsahujúcom odpadovom lúhu z rozkladu buničiny. Živica použitá vtestoch bola silne kyslá polystyrénová katión-výmenná živica gélovitého typu(Amberlite lR-120, Ca forma). Navrhuje sa, že cukrová frakcia sa môže použit ako surovinový zdroj na produkciu manitolu.0015 Fínsky Patent 78734 (Suomen Sokeri Oy, publ. 5. apríla 1987) sa týka víackrokového postupu separácie cukrov alignosulfonátov zo siričitan obsahujúceho odpadového lúhu z rozkladu buničiny. Tento postup obsahuje nanesenie siričitan obsahujúceho odpadového lúhu z rozkladu buničiny na chromatograñckú kolónu zahŕňajúcu separačnú živicu vo forme soli kovu, typicky silne kyslú katión-výmennú živicu vo forme Caz, elúciu kolóny s vodou na získanie frakcie bohatej na Iignosulfonáty a frakcie bohatej na cukry, nanesenie takto zlskanej frakcie bohatej na cukry na inú chromatografickú kolónu zahŕňajúcu separačnú živicu vo forme soli jednoväzbového kovu, typicky vo forme Na. Získa sa cukrová frakcia bez lígnosulfonátov.0016 WO 96/27029 (Xyrofin Oy, publ. 6. septembra 1996) sa týka spôsobu získania organických zlúčenín, ako cukry z roztoku kryštalizáciou zlúčeniny v podstate spôsobom očkovanía. Navrhuje sa, že manózu je možné získat napríklad očkovacím kryštalizačným postupom.0017 Fínsky Patent 97 625 (Xyrofin Oy, publ. 5. marca 1996) zverejňuje postup kryštalizácie xylózy. V tomto postupe sa xylóza získa kryštalizáciou z roztokov, v ktorých je čistota xylózy relatívne nízka. Predovšetkým, tento postupsa týka získania xylózy z roztokov získaných z biomasy.

MPK / Značky

MPK: C13B 20/14

Značky: cukrov, spôsob, získavania

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/38-e11058-sposob-ziskavania-cukrov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob získavania cukrov</a>

Podobne patenty