Zariadenie a spôsob na zobrazovanie slepého miesta

Číslo patentu: E 19885

Dátum: 29.12.2011

Autor: Park Jae-hong

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE A SPÓSOB NA ZOBRAZOVANIE SLEPÉHO MIESTA0001 Vynález sa týka zariadenia a spôsobu na zobrazovanie slepého miesta vokolí vozidla a podrobnejšie zariadenia a spôsobu na poskytovanie informácií vodičovi oslepých miestach pred vozidlom, za vozidlom a po stranách vozidla, ktoré sú zakrývané telom vozidla a teda sú málokedy viditeľné vzornom poli vodiča, ked vodič riadi vozidlo, zobrazovaním jedného alebo viacerých obrazov okolia vozidla, poskytovaných kamerou, GPS navigačným systémom a/alebo prijímačom pohľadu z ulice street-view. Dokument EP-A-2 257 065 ukazuje podobný obrazový systém.0002 Všeobecne povedané, vozidlo ide po ceste pomocou motoru, ako napríklad motoru nainštalovaného v tele vozidla, ako zdrojom energie. Vozidlo je zariadenie na prevážanie osôb alebo tovaru alebo na vykonávanie rôznych úloh. Vodič vozidla bezpečne riadi vozidlo a súčasne sleduje smer riadenia, 0003 V bežnom vozidle 10, ako je ukázané na OBR. 1, je však vytvorené slepé miesto 20, pretože predná časť v blízkosti vozidla 10 nespadá do zorného poľa vodiča kvôli prednej časti, v ktorej je inštalovaný motor, nutný na poháňanie vozidla 10. Ďalej, slepé miesto 30, ktoré čiastočne obmedzuje zorné pole zadnej oblasti, je vytvorené kvôli kufru v zadnej časti vozidla 10, a slepé miesta 40, ktoré obzvlášť obmedzujú zorné pole strán, sú vytvorené kvôli dverám vozidla.0004 Slepé miesta 20, 30 a 40 smerujú do oblastí, umiestnených v uhloch,kde nie sú veci viditeľné okom. Ak sú zorné polia pred a za vodičom obmedzované časťou tela vozidla, nenastáva žiadny problém kvôli prekážke v riadení, ked vodič riadi vozidlo na ceste a má rozsiahly výhľad dopredu. Pre vodiča je však ťažké zaistiť zorné pole a zaparkovať vozidlo, keď sú prekážky umiestnené v slepých miestach, pretože v okolí vozidla 10 je niekoľko prekážok.0005 Ďalej, vodič, ktorý nie je zvyknutý parkovať, môže naraziť na prekážku, ktorá je ukrytá pred alebo za vozidlom pri parkovaní vozidla. Dokonca aj vodič, ktorý je zvyknutý na parkovanie, môže zaparkovať vozidlo so zdvihnutou hlavou a sledovaním prednej a zadnej časti vozidla, aby sa vyhol skrytým prekážkam, problém však je, že parkovanie je veľmi ťažké, pretože je zaistené iba čiastočné zorné pole.0006 Ďalej, hoci už vodič rozpoznáva prítomnosť prekážky pred alebo za vozidlom, problém je, že môže naraziť na prekážku. pretože si ju dočasne nezapamätá, keď sa sústreďuje na riadenie alebo parkovanie.0007 Predmetom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie a spôsob na poskytovanie infonnácií vodičovi oslepých miestach pred vozidlom, za vozidlom a po stranách vozidla, ktoré sú skryté telom vozidla a teda sú málokedy viditeľné v zornom poli vodiča, keď vodič riadi vozidlo, zobrazovaním jedného alebo viacerých obrazov okolia vozidla poskytovaných kamerou, GPS navigačným systémom a/alebo prijímačom pohladu z ulice street-view.0008 Na dosiahnutie vyššie uvedeného predmetu tento vynález poskytuje zariadenie na zobrazovanie slepého miesta, obsahujúce obrazovú jednotku na detekovanie okolitých obrazov vozidla riadiacu jednotku na posielanie na výstup aspoň jedného obrazu, zachyteného obrazovou jednotkou v konkrétnomokamihu alebo pred konkrétnym okamihom ako obraz na zobrazenie, a zobrazenie ikony vozidla, udávajúce aktuálnu polohu vozidla na odoslanom obraze na výstup na zobrazenie vo forme obrysu alebo polo-transparentne,takže sa zobrazí slepé miesto, zakrývané telom vozidla a obrazovú zobrazovaciu jednotku na zobrazovanie obrazu na zobrazenie a ikony vozidla, posielanej na výstup z riadiacej jednotky.0009 Ďalej, poslaný obraz na výstup na zobrazenie podľa tohto vynálezu,je ľubovoľný z pôvodného obrazu zo zachyteného obrazu a obrazu, získaného0010 Ďalej, poslaný obraz na výstup na zobrazenie podľa tohto vynálezu je ľubovoľný z pôvodného obrazu zo zachyteného obrazu, obrazu, získaného zložením niekoľkých obrazov, ktorých okamihy boli prevedené, a kombinácia niektorých z niekoľkých obrazov.0011 Ďalej, slepé miesto, zakrývané telom vozidla, podľa tohto vynálezu obsahuje dolnú časť vozidla.0012 Ďalej, obrazová jednotka podľa tohto vynálezu je ľubovoľná znasledovných - kamery, inštalovanej vo vozidle a konñgurovanej na zachytávanie okolitých obrazov vozidla a poskytovanie zachytených obrazov,GPS navigačného systému, nakonñgurovaného na detekovanie informácií o polohe vozidla a poskytovanie okolitého obrazu, zodpovedajúceho detekovaným informáciám, a vonkajšie informačné prijímacie jednotky,nakonñgurované na prijímanie okolitých obrazov vozidla z kamier, inštalovaných v okolitých cestách alebo budovách vozidla a poskytovanie prijímaných okolitých obrazov.0013 Ďalej, riadiaca jednotka podľa tohto vynálezu vypočítava informácie o posune pri pohybe vozidla z konkrétnej polohy pomocou informácií o pohybe polohy vozidla, privádzaných von z vozidla, alebo informácií o ovládanl riadenia, detekovaných zvozidla, a detekuje informácie oaktuálnej polohe vozidla na základe vypočítaných informácií o posune.0014 Ďalej riadiaca jednotka podľa tohto vynálezu zobrazuje ikonu polohy vozidla, znázornenú na obraze na zobrazenie, začlenením informácií o polohe v reálnom čase podľa pohybu vozidla, do polohy ikony vozidla.0015 Ďalej, zmena polohy ikony vozidla, zobrazenej na obraze na zobrazenie podľa tohto vynálezu, obsahuje zmenu len polohy ikony vozidla v stave, v ktorom je obraz na zobrazenie pevný, s posúvanim iba obrazu na zobrazenie v stave, v ktorom je poloha ikony vozidla pevná, alebo zmenu tak obrazu na zobrazenie, ako aj polohy ikony vozidla.0016 Ďalej sa generovaný obraz na zobrazenie podľa tohto vynálezu získava zlučovaním obrazových oblastí, posunutých o vopred určený počet jednotkových pixelov pomocou informácií o polohe vozidla, dodávaných z vozidla, alebo informácií o ovládani riadenia, detekovaných z vozidla.0017 Ďalej sa generovaný obraz na zobrazenie podľa tohto vynálezu získava porovnávaním iba obrazov medzi sebou a zlučovaním obrazovej oblasti, obsahujúcej pixely, majúce podobnosť, a obrazovej oblasti, majúcej nízku podobnosť, blízko obrazovej oblasti, obsahujúcej pixely následkom0018 Ďalej sa informácie o generovanom obraze podľa tohto vynálezu získavajú extrahovaním redukovanej obrazovej snímacej oblasti podľa informácii o rýchlosti a uhle riadenia vozidla na základe informácií o riadení vozidla, obsahujúcich rýchlosť a smer pohybu vozidla, privádzaných z vozidla, a zlučovaním obrazovej oblasti, obsahujúcej pixely, majúce podobnosť, a obrazovej oblasti, majúcej nízku podobnosť, blízko obrazovej oblasti,obsahujúcej pixely, s použitím extrahovanej redukovanej obrazovej snímacej oblasti.0019 Ďalej tento vynález poskytuje spôsob na zobrazovanie slepého miesta, obsahujúci kroky a) riadiaca jednotka posiela na výstup aspoň jeden obraz, zachytený obrazovou jednotkou vkonkrétnom okamihu alebo pred konkrétnym okamihom, ako obraz na zobrazenie b) riadiaca jednotka vypočítava informácie o posune vozidla pohybujúceho sa z konkrétnej polohyna základe informácií o posune polohy vozidla, privádzaných von zvozidla, EP 2 660 104 35545/T

MPK / Značky

MPK: B60W 40/02, G08G 1/16, B60R 1/00

Značky: spôsob, zariadenie, zobrazovanie, miesta, slepého

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/37-e19885-zariadenie-a-sposob-na-zobrazovanie-slepeho-miesta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na zobrazovanie slepého miesta</a>

Podobne patenty