Spôsob použitia služby prepínania okruhov (CS) v pokročilom paketovom systéme, užívateľské zariadenie, nosná sieť, program, obsahujúci počítačovo čiteteľný programový kód, a počítačový programový produkt

Číslo patentu: E 15141

Dátum: 29.12.2010

Autori: Jacobsohn Dieter, Nenner Karl-heinz

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob použitia služby prepínania okruhov (CS) v pokročilom paketovom systéme, užívateľské zariadenie, nosná sieť, program, obsahujúci počítačovo čitateľný programový kód, a počítačový programový produkt0001 Predložený vynález sa týka okrem iného spôsobu použitia služby prepínania okruhov (v anglickej skratke CS) uživatelským zariadením, ktoré je pripojené k nosnej sieti mobilnej komunikačnej siete na báze pokročilého paketového systému (v anglickej skratke EPS).0002 Projekt partnerstva pre tretiu generáciu (v anglickej skratke 3 GPP) definoval špecifické funkcie pre siete a terminálové prístroje na báze pokročilého paketového systému (v anglickej skratke EPS), ktoré im umožňujú využívať tradičných služieb prepínania okruhov (v anglickej skratke CS). Tieto tradičné služby sú v dnešných časoch využívané v sieťach na báze tzv. Globálneho systému pre mobilné komunikácie (v anglickej skratke GSM) a univerzálneho Mobilného Telekomunikačného Systému (v anglickej skratke UMTS).0003 Motivácia na zavedené tejto služby je skutočnosť, že služby prepínania okruhov (CS), akými sú dnes napriklad hlasové služby alebo služby na zasielanie správ SMS, nie sú k dispozícii v systémoch na báze pokročilého paketového systému (EPS) kvôli skutočnosti, že pokročilý paketový systém (EPS) je schopný poskytovať iba služby prepínania paketov (v anglickej skratke PS).0004 S ohladom na túto skutočnosť je teda potreba umožniť terminálovým zariadeniam na báze pokročilého paketového systému (EPS) tiež využitie služieb na báze prepínania okruhov (CS) a to najmä v prípade, že v danej sieti na báze pokročilého paketového systému (EPS) nie je k dispozicii žiadna iná ekvivalentná služba. Pokial napríklad obsluhujúca EPS sieť nie je schopná zabezpečiť funkčnériešenie pre aplikácie typu hlas cez LTE (alebo v prípade, že užívatelský terminá|(označovaný často tiež ako uživatelské zariadenie) zvolí tento typ služby z nejakých iných dôvodov, akými sú napríklad zadanie jeho konfigurácie pre hlasové služby),potom terminály môžu byť po príslušnej žiadosti o registrácii prevedenia na službu prepínania okruhov (CS) v rámci daného pokročilého paketového systému (EPS),pričom terminál je pokročilým paketovým systémom (EPS) registrovaný v doméne prepínaných okruhov (CS) (inými slovami, v mobilnom prepínacom centre (v anglickej skratke MSC) v prípade GSM / UMTS sietí s prepinanim okruhov (CS. Vďaka tejto skutočnosti potom môžu terminály využívat služieb, ktoré sú poskytované doménou prepínaných okruhov (CS), po celý čas, čo sú registrované v pokročilom paketovom systéme (EPS). Za účelom získania prístupu k obdobným službám sa terminál pripojí cez rádiové rozhranie k bunke typu GERAN (anglická skratka pre GPRS / EDGE rádiové prístupové rozhranie) alebo UTRAN (anglická skratka pre UMTS pozemné rádiové prístupové rozhranie) v CS-kompatibilnej sieti,pri ktorej je aktivovaná CS služba. Tento spôsob provízórneho získania služby prepínania okruhov je označovaný anglickou skratkou CSFB a je špeciñkovaný v dokumentoch Projektu partnerstva pre tretiu generáciu (v anglickej skratke 3 GPP) s názvom TS 23.272, napríklad vo verzii 9.5.0 z októbra 2010.0005 Pri provizórnom získaní služby prepínania okruhov (v anglickej skratke CSFB) je registrácia terminálu (alebo užívateľského zariadenia) do CS-domény uskutočnené jednotkou pre riadenie mobility (v anglickej skratke MME) pomocou SGs rozhrania, ktoré sa nachádza medzi jednotkou pre riadenie mobility (MME) a mobilným prepínacím centrom (v anglickej skratke MSC). Volba mobilného prepínacieho centra (MSC) a priradenie informácie o pozícii v CS-doméne siete (tzv. lokalizačného oblastného kódu (v anglickej skratke LAC je uskutočnené jednotkou pre riadenie mobility (MME) na základe lokálnej konfigurácie.0006 V súlade s dokumentmi ETSI TR 21.905 V 8.8.0 označuje anglická skratka MME jednotku pre mobilné riadenie, ale v súlade s dokumentom TS 23.401 vo verzii 8.6.0 tento pojem označuje jednotku pre riadenie mobility. V súlade s naposledy menovaným dokumentom bude naďalej používaný pojem jednotka pre riadenie mobility.0007 Registrácia mobilného prepínacieho centra (MSC) pomocou SGs rozhrania je možné uskutočniť iba pre správy SMS. V tomto prípade je potom terminál schopný posielať a prijímať SMS správy po celý čas, čo je pripojený k EUTRAN rádiovému rozhraniu, pričom správy sú preposielané pomocou mobilného prepínacieho centra (MSC). Inými slovami, správy, ktoré boli odoslané z terminálu(alebo tiež užívateľského zariadenia) ako zdrojového zariadenia, sú pomocou EUTRAN rozhrania poslané do jednotky pre riadenie mobility (MME), ktorá ich potom prepošle do mobilného prepínacieho centra (MSC) pomocou SGs. Mobilné prepínacie centrum (MSC) ich potom zase prepošle do centra služieb krátkych správ(v anglickej skratke SMSC) tak, ako je tomu pri CS-orientovaných SMS služieb v klasických GSM / UMTS systémoch. Obrátený postup (inými slovami, sekvencie centrum služieb krátkych správ (SMSC) - mobilné prepínacie centrum (MSC) jednotka pre riadenie mobility (MME) - rádiové rozhranie EUTRAN - terminál / uživatelské zariadenie) je uskutočňovaný v prípade SMS správ, ktoré majú byť doručené do terminálu ako do finálneho cieľa. Pretože terminál (alebo uživateľské zariadenie) je neustále pripojený k E-UTRAN rádiovému rozhraniu ked posiela alebo odosiela krátke správy, nedochádza k akémukoľvek ovplyvneniu alebo dopadu na dátovú službu pokročilého paketového systému (EPS).0008 Registrácia terminálu v mobilnom prepínacom centre (MSC) pomocou SGs môže tiež prebehnúť pre všetky služby prepínania okruhov (CS), okrem iného tiež pre zasielanie SMS. V tomto prípade ich potom terminál posiela a prijima SMS správy tak, ako bolo opisané vo vyššie uvedenom opise, ale pre všetky ostatné služby prepínania okruhov (CS) ich terminál núdzovo prevedený na rádiové rozhranie CS-domény. Inými slovami, terminál sa pripojí k cieľovej bunke siete s rádiovým rozhraním typu GERAN alebo UTRAN. Za účelom zabezpečenia služby prepínania okruhov (CS), akou je napriklad hlasová služba, preto terminál opustí EUTRAN rádiové rozhranie, čo v konečnom dôsledku vedie k strate spojenia s dátovou službou pokročilého paketového systému (EPS) po čas daný (aspoň) časom trvania výkonu služby prepínania okruhov (CS). V závislosti na konkrétnej implementácii potom môže byť terminál schopný pokračovať vo využívaní dative služby na GERAN / UTRAN cieľovej bunke. Inými slovami, terminál je schopný využívať služieb PS-domény na cieľovej GERAN alebo UTRAN bunke. V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že pri súčasných sietiach je štandardne požadovanákontinuita funkčnosti služby na prepínanie paketov (PS) k dispozícii iba v UTRAN systémoch, ale nie v GERAN systémoch. V každom prípade je ale služba prepínania paketov (PS), ktorá je k dispozicii pre terminál / uživateľské zariadenie v GSM / GERAN systémoch alebo v UMTS / UTRAN systémoch, všeobecne horšia v porovnaní s dátovou službou pokročilého paketového systému (EPS) / E-UTRAN. Dôvodom tejto skutočnosti je napríklad obmedzená šírka dátového pásma alebo celková nižšia kvalita tejto služby.0009 Všeobecne povedané, terminál (alebo uživateľské zariadenie) môže byť za normálnych podmienok kompatibilné s väčším počtom rádiových rozhraní,poskytovaných na rôznych frekvenciách (terminál môže byt napríklad kompatibilný so štvorpásmovým GSM a trojpásmovým UMTS), ale bežne sú terminály aktívne v každom danom okamihu iba na jednej nosnej frekvencii v rámci jedného jediného rádiového rozhrania. Táto jedno-pásmová prevádzka sa dotýka drvivej väčšiny všetkých existujúcich terminálov pre GSM / UMTS systémy a je tiež typický pre CSFB prevádzku, ktorá bola opísaná vo vyššie uvedenom opise. Avšak v praxi tiež existujú implementácie dvoj-pásmových terminálov, inými slovami terminál, ktorý môže byt súčasne prevádzkovaný v dvoch rádiových pásmach, najmä potom v rámci 3 GPP technológii, akými sú napríklad GERAN alebo UTRAN rádiové rozhrania, a tiež v rámci inej ako 3 GPP technológie, akou je napríklad systém WLAN l WiFi. Všeobecne povedané, obdobné implementácie umožňujú terminálom využívat služieb oboch rádiových technológii súčasne, napríklad v podobe surfovania po internetových stránkach cez rádiové rozhranie WLAN za súčasnej podpory telefónneho hovoru cez rádiové rozhranie GERAN. V takej situácii potom neexistuje akákoľvek spojitost medzi obidvomi rádiovými technológiami. Ako príklad neexistencie takej spojitosti je možné uviesť skutočnosť, že riadenie mobility (v anglickej skratke MM) a riadenie spojenia (v anglickej skratke SM) sú na sebe úplne nezávislé, pričom medzi nimi neexistuje akákoľvek koordinácia na úrovni rádiových rozhraní. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že základnou vlastnosťou podobnej absencie akejkoľvek vzájomnej koordinácie je skutočnosť, že obe rádiové technológie musia byt aktívne po celý čas trvania ich spojenia, aby sa zabezpečila kontinuita aktivovanej služby po celý čas požadovaného trvania. Pokiaľ je napriklad terminál využívaný pre surfovanie po internetových stránkach pomocou technológie WLAN, potom musí byť druhá rádiová technológia (napríklad typu GERAN) tiež

MPK / Značky

MPK: H04W 76/02

Značky: pokročilom, kód, program, čiteteľný, zariadenie, obsahujúci, užívateľské, paketovom, použitia, počítačový, programový, počítačovo, prepínania, systéme, sieť, služby, produkt, spôsob, okruhov, nosná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/37-e15141-sposob-pouzitia-sluzby-prepinania-okruhov-cs-v-pokrocilom-paketovom-systeme-uzivatelske-zariadenie-nosna-siet-program-obsahujuci-pocitacovo-citetelny-programovy-kod-a-pocitacovy-pr.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob použitia služby prepínania okruhov (CS) v pokročilom paketovom systéme, užívateľské zariadenie, nosná sieť, program, obsahujúci počítačovo čiteteľný programový kód, a počítačový programový produkt</a>

Podobne patenty