Metóda ukotvenia spojovacieho prvku a spojovací prvok

Číslo patentu: E 9181

Dátum: 23.12.2008

Autori: Lehmann Mario, Valance William, Cove Peter, Torriani Laurent

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa vzťahuje na oblasť ľahćených stavebných prvkov používaných v stavebníctve a nábytkárskom priemysle. Obzvlášť sa týka metódy ukotvenia spojovacieho prvku v ľahčenom stavebnom prvku, a spojovacieho prvku, ktorý má byť0002 Ľahčené stavebné prvky 7 dôležitá kategória týchto prvkov sú ľahčené stavebné lepenky - obsahujú dve vonkajšie, úmerne tenké stavebné vrstvy, napriklad drevovláknité alebo kovové,a výplň umiestnenú medzi stavebnými vrstvami, napriklad lepenkovú Šesťhrannú štruktúru (ako vćelí plast). Ľahčené stavebné prvky tohto druhu sú mechanicky veľmi stabilné,vyzerajú pekne a majú veľmi nízku hmotnosť.0003 Z dôvodu, že stavebné vrstvy sú tenké a výplň nie je vhodná pre ukotvenie spojovacieho prvku - ako je napriklad kolik- v nej, je každopádne zložité pripevniť k ľahčeným stavebným prvkom iný objekt inak, ako jeho prilepenim k povrchu prvku. V niektorých prípadoch je taktiež mechanická stabilita medzi stavebnými vrstvami, určená výplňou, nedostatočná a potrebné by boli prídavné prostriedky zabezpečujúce stabilitu.0004 Vydanie americkej patentovej žiadosti 2007/0102094 sa týka metódy na osadenie termoplastového zapustného prvku v termoplastovom viacvrstvovom produkte pomocou použitiaultrazvuku. WO 03/046390 sa týka metódy upevnenia zapustnéhoprvku V ľahčenom materiáli vratane krokov umiestnenia termoplastoveho telesa V ľahčenom materiáli a využitiaultrazvukového homogenizátora na plastifikáciu telesa. US5,437,750 zahŕňa metódu pripojenia termoplastoveho zápustneho prvku do viacvrstvových panelov pomocou ultrazvukoveho zvárania. Žiaden z týchto troch dokumentov ale vo všeobecnosti nerieši0005 Zámerom predkladaneho vynálezu je ponúknuť metódu ukotvenia spojovacieho prvku, ktorý je vhodný pre použitie u ľahčeneho stavebného prvku, a adekvátny spojovací prvok.0006 V súlade s aspektom vynálezu je popísaná metóda ukotvenia spojovacieho prvku v ľahčenonl stavebnoH 1 prvku. Spojovací prvok obsahuje objímku a piest s driekovou časťou, kde drieková časť je vedená objímkou. Piest a/alebo objímka obsahuje termoplastový materiál minimálne na rozhraní medzi hlavovou časťou a objímkou. Metóda zahŕňa kroky návrhu spojovacieho prvku, návrhu prechodového otvoru V prvej stavebnej vrstve ľahčeneho stavebného prvku, zapustenia spojovacieho prvku do prechodového otvoru, až kým sa distálna časť dotkne druhej stavebnej vrstvy. Druhej stavebnej vrstvy sa môže dotknúť buď objímka alebo piest alebo aj objímka aj piest. Metóda následne obsahuje další krok naviazania mechanického kmitania na piest, zatiaľ čo je vykonávaný tlak piesta voči distálnej strane. Tým pádom dochádza ku skvapalňovaniu častí z termoplastoveho materiálu na rozhraní medzi objímkou a piestom, zatiaľ čo okraj rozhrania je priľahlý k obvodovej stene (alebo mierne distálny Vzhľadom k nej), a to spôsobuje ich radiálne odtekanie smerom von z obvodu a do štruktúr prvej stavebnej vrstvy a/alebo pozdĺž vnútornej plochy(t.j. plochy nachádzajucej sa naproti druhej stavebnej vrstve). Po opätovnom zatuhnutí termoplastove časti materiálu vytvoria presne zapadajúce spojenie s prvou stavebnou časťou.0007 Minimálne fáza, pri ktorej sa uskutočňuje u vyssie uvedeného rozhrania skvapalňovaníe, objímka sa dotýka povrchudruhej stavebnej vrstvy, zatial čo na piest je aplikovanátlaková sila spojovací prvok je stlačený medzi druhú stavebnú vrstvu a nástoj, ktorým je aplikovaná tlaková sila.0008 V súlade s týmto aspektom je teda 0 skvapalňovanie minimálne časti z termoplastového materiálu skvapalneného v procese uskutočnené u rozhrania medzi objímkou a piestom a pri aplikácii mechanického kmitania a tlakovej sily. Bolo zistené,že tento pristup, na rozdiel od skvapalňovania u kontaktného rozhrania k stavebnému materiálu, ako je to uvedené V US 6,913,666, je niekedy jednoduchší na riadenie, hlavne 2 hľadiska faktu, že prvá stavebná vrstva je úmerne tenká, aplikovať bočné tlakové sily by mohlo byť náročné, ale ukotvenie V prvej stavebnej vrstve a/alebo na nej je napriek tomu požadované.0009 Taktiež skvapalňovaci proces vedúci k ukotveniu v a/alebo na prvej stavebnej vrstve sa stane nezávislý na vlastnostiach,hlavne na mechanickej pevnosti materiálu prvej stavebnej vrstvy. Okrem toho sa uplatnením zvoleného prístupu predíde odstrihnutiu termoplastového materiálu smerom k proximálnej strane.0010 Ako je detailnejšie vysvetlené nižšie, vo vyhotovení preferovanom pre mnoho aplikácii, je tento prístup kombinovaný so skvapalňovaním termoplastového materiálu v kontakte s druhou stavebnou vrstvou u druhej ukotvovacej pozicie.0011 To vedie k ukotveniu na dvoch úrovniach a následne k zväčšeniu sily ukotvenia.0012 Ľahčený stavebný prvok môže byť napríklad ľahčený panel typu použiteľného V nábýtkárskom alebo stavebnom priemysle,alebo taktiež iný prvok zahŕňajúci dve stavebne vrstvy z porovnateľne hustého materiálu s výplňou - alebo prázdnym priestorom - medzi nimi, ktora má výrazne nižšiu hustotu. Stavebné vrstvy môžu byť z identického alebo rozdielneho materiálu, akýnl je napriklad drevo, drevené kompozity ako je drevovláknitá doska, kov (ako je hliník), plasty, alebo zmesi týchto materiálov, ako je drevovláknitá doska potiahnuté plastovou vrstvou, a akýkoľvek iný vhodný g mechanickydostatočne pevný materiál. Výplň - ak nejaka vnutri je - mozebyť lepenka so šesťhrannou štruktúrou (ako včelí plast), penový materiál ako je pórovitý plast alebo kovová pena, ine mäkké izolačné materiály (ako je sklenená vata) atď.0013 V prípadoch, kde termoplastovy materiál tečie do štruktúr minimálne prvej stavebnej vrstvy, materiál stavebnej vrstvy- ine štruktúry V povrchu (ako je hrebeňová sústava s podrezaním), alebo- nehomogennu vlastnosť, ktorá vytvára priestupnosť povrchu pomocou kvapaliny, ktorá pôsobením vhodného tlaku vytvárapod povrchom póry naplnené vodou.0014 Navyše alebo ako alternatíva môže stavebná vrstva alebo stavebne vrstvy zahŕňať termoplastový povlak alebo dokonca obsahuje termoplastový materiál. Potom termoplastový materiál môže byť ultrazvukovo privarený k termoplastovemu materiálu stavebnej vrstvy (stavebných vrstiev).0015 Navyše alebo ako alternatíva môže termoplastový materiál tiecť smerom von pozdĺž vnútornej plochy prvého stavebného prvku do priestoru medzi stavebnými vrstvami, čo môže vytlačiť materiál výplne (ak je prítomný). To vytvorí efekt slepého nitu,ktorý vytvorí alebo zosilní ukotvenie spojovacieho prvku,a hlavne ho zabezpečí voći ťahovým silám. Ak sú v procese ukotvenia pripojené pomocou ultrazvukoveho zvárania (viď nižšie) aj piest a objímka, potom stabilita celej zostavy je ešte viac posilnená, hlavne ak objímka je hybridná kovovo-nekovová objímka.0016 Smer, V ktorom je piest vytlačiteľný vzhľadom na objimku,určuje axiálny smer. Vzhladom na axiálny smer je určená aj proximalna a distálna strana spojovacieho prvku, kde proximálna je bližšie k miestu, z ktoreho je spojovací prvokvložený, a distalna je od neho ďalej a teda v smere, v ktorom

MPK / Značky

MPK: F16B 5/01, B29C 65/00, B29C 65/08

Značky: ukotvenia, spojovací, spojovacieho, prvků, prvok, metoda

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/36-e9181-metoda-ukotvenia-spojovacieho-prvku-a-spojovaci-prvok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Metóda ukotvenia spojovacieho prvku a spojovací prvok</a>

Podobne patenty