Spôsob predúpravy na povlakovanie

Číslo patentu: E 6177

Dátum: 23.12.2003

Autori: Matsukawa Masahiko, Makino Kazuhiro, Shimakura Toshiaki

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob predúpravy na povlakovanie0001 Predložený vynález sa týka spôsobu predúpravy na0002 Keď sa aplikuje katiónové elektrolytické povlakovanie alebo obaľovanie práškom na povrch kovového materiálu, obvykle sa používa chemická konverzná úprava, aby sa zlepšili vlastnosti, ako napriklad odolnosť proti korózii a priľnavosť k povlakovému filmu. Pri chromátovaní použivanom prichemickej konverznej úprave kvôli schopnosti ďalej zlepšovať priľnavosť k povlakovému filmu a odolnosť proti korózii sav poslednom čase ukázal škodlivý účinok chrómu, a preto sa vyžaduje vývoj chemického prostriedku na konverzné povlakovanie neobsahujúceho chróm. Ako taká chemická konverzná úprava je všeobecne akceptovaná úprava využívajúca fosforečnanzinočnatý (porovnaj napriklad Japanese Kokai Publication Hei 10-204649).0003 Je však ekonomicky nevýhodná a zle uskutočniteľná pri čistení odpadovej vody, pretože prostriedok na úpravu na báze fosforečnanu zinočnatého má vysoké koncentrácie kovových iónov a kyselín a je značne aktívny. Ďalej existuje problém tvorby a zrážania soli, ktoré sú nerozpustné vo vode, spojený s povrchovou úpravou kovov použitím spracovacieho prostriedku na báze fosforečnanu zinočnatého. Taká vyzrážaná látka je obvyklepovažovaná za nečistoty a zvýšenie nákladov na odstránenie alikvidáciu takých nečistôt sa stáva problémom. Okrem toho pretože fosforečnanove ióny majú schopnosť zaťažovať životné prostredie V dôsledku eutrofizácie, existuje snaha o úpravu odpadovej vody preto sa pokiaľ možno nepoužíva. Ďalej existuje aj ten problém, že pri povrchovej úprave kovov použitím spracovacieho prostriedku na báze fosforečnanuzinočnateho je potrebná povrchová úprava preto sa proces0004 Ako prostriedok na úpravu povrchu kovov odlišný od prostriedku na úpravu na báze fosforečnanu zinočnatého alebo chromátový chemický prostriedok na konverzné povlakovanie je známy prostriedok na úpravu povrchu kovov obsahujúci zlúčeninu zirkónia (porovnaj napríklad Japanese Kokai Publication HeiO 7-310189). Taký prostriedok na úpravu povrchu kovov obsahujúci zlúčeninu zirkónia má vynikajúce vlastnosti týkajúce sa potláčania tvorby nečistôt v porovnaní s prostriedkom na úpravu na báze fosforečnanu zinočnatého0005 US 5 759 244 zverejňuje kompozície na konverzne povlakovanie na povrchy kovov, obsahujúce titán, zirkónium0006 JP-2002-146553 opisuje konverzné povlakovanie použitím0007 Avšak chemický konverzný povlak dosiahnutý pomocou prostriedku na úpravu povrchu kovov obsahujúceho zlúčeninu zirkónia má zlú priľnavosť k povlakovým filmom, najmä dosiahnutým pomocou katiónového elektrolytického povlakovania a obvykle sa menej používa ako predúprava na katiónovéelektrolytické povlakovanie. Pri takom prostriedku na úpravupovrchu kovov obsahujúcom zlúčeninu zirkónia sa uskutočňujúpokusy o zlepšenie priľnavosti a odolnosti proti korózii jehopoužitím spolu s inou zložkou, napríklad s fosforečnanovými iónmi. Avšak keď sa použije spolu s fosforečnanovými iónmi,objaví sa problém eutrofizácie, ako sa opisuje vyššie. Okrem toho neexistuje žiadna štúdia používania takej úpravy použitím prostriedku na úpravu povrchu kovov ako spôsob predúpravy na rôzne povlakovania, napríklad katiónové elektrolytické povlakovanie. Ďalej existoval problém V tom, že keď sa upravoval železný materiál takým prostriedkom na úpravu povrchu kovov, nemohla sa dosiahnuť dostatočná priľnavosť kpovlakovému filmu a odolnosť proti korózii po povlakovaní.0008 Okrem toho povrchová úprava všetkých kovov na karosérie a súčiastky automobilov sa musí v niektorých prípadoch uskutočňovať prostrednictvom jedného stupňa úpravy výrobkov vrátane rôznych kovových materiálov, napríklad železa, zinku a hliníka. Preto je požadovaný vývoj spôsobu predúpravy na povlakovanie, ktorý môže využívať chemickú konverznú úpravu bez problémov dokonca v takom prípade. Ďalej je požadovaný vývoj spôsobu predúpravy, ktorý môže využívať chemickú konverznú úpravu bez problemov uvedených vyššie, keď sa aplikujú iné povlakovania použitím kompozície na povlakovanie práškom, kompozície na povlakovanie na báze organického rozpúšťadla a vodnej kompozície na povlakovanie navyše ku katiónovému elektrolytickému povlakovaniu a0009 So zreteľom na vyššie uvedené okolnosti je predmetompredloženého vynálezu poskytnutie spôsobu predúpravy napovlakovanie, ktorý menej zaťažuje životné prostredie a môževyužívať dobrú chemickú konverznú úpravu pre všetky kovy, napríklad Železo, zinok a hliník.0010 Predložený vynález sa týka spôsobu predúpravy na povlakovanie podľa pripojeného nároku 1 zahŕňajúceho spracovanie látky, ktorá sa má upravovať prostriedkom na chemické konverzné povlakovanie na vytvorenie chemického konverzného povlaku, pri ktorom chemický prostriedok na konverzné povlakovanie má pH 1,5 až 6,5 a obsahuje 20 až 10 000 ppm aspoň jednej zložky vybranej zo súboru skladajúceho sa zo zirkónia, titánu a hafnia a tiež fluór, chemický konverzný povlak má koncentráciu fluóru 10 alebo menej, vzhľadom na atómový pomer aaspoň časť látky, ktorá sa má upravovať, je železným0011 Prostriedok na chemické konverzné povlakovanie obsahuje aspoň jednu látku vybranú zo súboru skladajúceho sa zo zinku a medi, aby sa nastavila koncentrácia fluóru vchemickom konverznom povlaku na 10 alebo menej, vzhľadom na0012 Prostriedok na chemické konverzné povlakovanie prednostne obsahuje aspoň jednu látku vybranú zo súboru skladajúceho sa zo živice na báze vody obsahujúcej izokyanátovú skupinu a/alebo melamínovú skupinu (i), zmesi živice na báze vody, polyizokyanátovej zlúčeniny a/alebo melamínovej živice (ii) a vo vode rozpustnej živice sozákladnou jednotkou vyjadrenou chemickým vzorcom (1)

MPK / Značky

MPK: C23C 22/82, C23C 22/05

Značky: předúpravy, spôsob, povlakovanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/36-e6177-sposob-predupravy-na-povlakovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob predúpravy na povlakovanie</a>

Podobne patenty