Oceľový výrobok s dvojitou tvrdosťou a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 20946

Dátum: 22.12.2011

Autori: Bailey Ronald, Stefansson Njall, Swiatek Glenn

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oceľový výrobok s dvojitou tvrdosťou a spôsob jeho výroby Opis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY0001 Predkladaný opis sa zameriava na oblasti ocelí s dvojitou tvrdosťou a naspôsoby výroby oceli s dvojitou tvrdosťou. OPIS DOTERAJŠIEHO STAVU TECHNIKY0002 Valcovaním spájaný oceľový pancier s dvojitou tvrdosťou je veľmi účinný pancierový materiál. Jedným príkladom takého oceľového panciera je pancierový plech ATI Kl 2 ®-MIL Dual Hard, ktorý je k dispozícii od ATI Defense, Washington, PA, USA. ATI K 12 ®-MIL Dual Hard je predstavený ako jedno uskutočnenie v US patentu č. 5,749,140. Pancierový plech ATI Kl 2 ®MIL Dual Hard je materiál spojený valcovanim s prednou vysoko tvrdou stranou a mäkšou zadnou stranou. Pri použití tvrdá predná strana panciera rozbije a sploští prilietavajúci projektil a mäkšia zadná strana zachytí a ďalejabsorbuje energiu deformovaného projektilu.0003 Hoci má konvenčným valcovanim spájaný pancierový plech s dvojitou tvrdosťou solídny odpor proti penetrácii projektilu, je výroba takého materiálu náročná a nákladná. Na dosialmutiu žiadúcich mechanických a balistických vlastností u konvenčného pancierovćho plechu s duálnou tvrdosťou spájaného valcovanim sú potrebné zložité tepelné spracovania po spájaní valcovanim a ďalšie spracovania. Hlavne je nutné, aby materiál po spájaní valcovanim prešiel austenitizovaním, chladením v oleji a temperovaním. Tieto procesné kroky môžu byť ďalej uskutočnené iba na malej časti plechu spájaného valcovanim zdôvodu nadmemého krútenia plechu, ku ktorému môže inak dôjsť z dôvodurozdielov V koeñcientoch tepelnej expanzie a transformačným teplotám dvoch0004 Po tepelnom spracovaní musia bežné pancierové plechy s dvojitou tvrdosťou prechádzať zložitým rozvalcovaním. K riadnemu vykonaniu rozvalcovania je riadne vybavený iba obmedzený počet výrobných zariadení. Rovnako treba vykonávať rozvalcovanie plechov efektívne obmedzujúc veľkosť konvenčných valcovaním spájaných pancierových plechov s dvojitou tvrdosťou na veľkosti nie väčšie ako asi 20 x 20 palcov (50,8 x 50,8 cm). Väčšie plechy musia byť vyrábané spájaním niekoľkých menších plechov, čo výrazne zvyšuje náklady na diely a predlžuje dobu výroby, pričom tento spôsobtiež potenciálne negatívne ovplyvňuje integritu dielu.0005 Spis US 2249629, ktorý tvorí východzí bod nárokov l a 14, predstavuje pancierový plech, ktorý obsahuje zadnú zónu a tvrdú zónu. Zadná zóna a tvrdá zóna sú neoddelíteľne spojené po celej ploche, takže kov je jedným kusom0006 Spis US 5997665 predstavuje blok vyrobený vzájomným vyrovnaním a spojením prinajmenšom jednej dosky vyrobenej z nástrojovej ocele a prinajmenšom jednej dosky vyrobenej z mäkkej ocele. Blok je Valcovaný za tepla, a následne je ochladený na teplotu pod 200 °C. Valcovaný blok je po ochladení temperovaný pri teplote 450 °C. Plátovaný plech takto získaný obsahuje vrstvu vyrobenú z nástrojovej ocele majúcej temperovanúmartenzitovú štruktúru a obsahujúcej primáme karbidy a jemne rozptýlene sekundárne karbidy.0007 S ohľadom na to existuje potreba spôsobu výroby valcovaním spojeného pancierového plechu s dvojitou tvrdosťou, ktorý nevyžaduje konvenčné následné kroky valcovanía spojovaním, ako napríklad austenitizovanie a olejovéchladenie, a/alebo ktorý znižuje potrebu procedúr temperovania a komplexnéhorozvalcovania na ďalšie využitie. Obecnejšie tu existuje potreba vylepšenéhospôsobu výroby pancierovej ocele s dvojitou tvrdosťou. PODSTATA VYNÁLEZU 0008 Vyššie spomenuté potreby boli dosiahnuté podľa nárokov 1 a 14.0009 Podľa ďalšieho neobmedzujúceho aspektu predkladaného opisu obsahuje pancierový plech s dvojitou tvrdosťou prvú oceľovú zliatinu tvrdenú na vzduchu majúcu tvrdosť prvej zliatiny prinajmenšom 574 BHN a druhú oceľovú zliatinu tvrdenú na vzduchu majúcu tvrdost druhej zliatiny V rozmedzí 477 BHN do 534 BHN vrátane. Prvá oceľová zliatina tvrdená na vzduchu obsahuje v hmotnostných percentách 0,42 až 0,52 uhlíku, 3,75 až 4,25 niklu,1,00 až 1,50 chrómu, 0,22 až 0,37 molybdénu, 0,20 až 1,00 mangánu, 0,20 až 0,50 kremíku, až 0,020 fosforu, až 0,005 síry, železo a nečistoty. Druhá oceľová zliatína tvrdená na vzduchu obsahuje v hmotnostných percentách 0,22 až 0,32 uhlíku, 3,50 až 4,00 niklu, l,60 až 2,00 chrómu, 0,22 a 0,37 molybdénu, 0,80 až 1,20 mangánu, 0,25 až 0,45 kremíku, až 0,020 fosforu, až 0,005 síry, železo a nečistoty. Oblasť metalurgického spoja existuje medzi prvou oceľovou zliatinou tvrdenou na vzduchu a druhou samo-temperovateľnou oceľovou zliatinou0010 Podľa ešte ďalšieho aspektu predkladaného opisu spôsob výroby pancierového plechu s dvojitou tvrdosťou zahŕňa zaistenie dielu z prvej oceľovej zliatiny tvrdenej na vzduchu obsahujúcej prvý spáj ací povrch a majúci tvrdosť prvého dielu a zaistenie dielu z druhej oceľovej zliatiny tvrdenej na vzduchu obsahujúci druhý spájací povrch a majúci tvrdosť druhého dielu. Tvrdosť prvého dielu je väčšia ako tvrdosť druhého dielu. Prvý diel a druhý diel sú usporiadané tak, aby prinajmenšom časť prvého spájacieho povrchu bola v styku s prinajmenšom časťou druhého spájacieho povrchu, a aby prvá časť adruhá časť boli metalurgicky zaistené pri vytvorení metalurgicky zaistenejzostavy. Metalurgícky zaistená zostava je valcovaná za tepla pri vytvorení rnetalurgickej väzby medzi prvým spájacím povrchom a druhým spájacím0011 Znaky a výhody spôsobov tu opísaných je možne lepšie pochopiť sodkazom na priložené výkresy, na ktorýchOBR. lA je schematické perspektívne zobrazenie neobmedzujúceho uskutočnenia oceľového výrobku s dvojitou tvrdosťou podľa predkladanéhoOBR. lB je schematický pohlad v reze na uskutočnenie oceľového výrobku sdvojitou tvrdosťou zobrazeného na OBR. lA aOBR. 2 je vývojový diagram neobmedzujúceho uskutočnenie spôsobu výrobyoceľového výrobku s dvojitou tvrdosťou podľa predkladaného opisu.0012 Čitateľ ocenil vyššie uvedene detaily, ale i ďalšie detaily po posúdení nasledujúceho podrobného opisu určitých neobmedzujúcich uskutočnení podľapredkladaného opisu. PODROBNÝ OPIS NIEKTORÝCH NEOBMEDZUIÚCICH USKUTOČNENÍ0013 Má sa za to, že určité opisy uskutočnení tu predstavených boli zjednodušene za účelom ilustrácie iba tých prvkov, znakov a aspektov, ktoré sú dôležité na bezpečné pochopenie predstavených uskutočnení pri súčasnom eliminovaní ďalších prvkov, znakov a aspektov za účelom zjednodušenia. Osoby s bežnými znalosťami v technike po posúdení predkladaného opisu predložených uskutočnení spoznajú, že v rámci konkrétnej implementácie alebo aplikácie predstavených uskutočnení môžu byt žiadúce i ďalšie prvky a/aleboznaky. Avšak z dôvodu, že takéto ďalšie prvky a/alebo znaky môžu byť ľahko

MPK / Značky

MPK: B21B 1/00, C22C 38/08, F41H 5/04, C21D 9/42

Značky: dvojitou, spôsob, výroby, tvrdosťou, výrobok, ocelový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/36-e20946-ocelovy-vyrobok-s-dvojitou-tvrdostou-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oceľový výrobok s dvojitou tvrdosťou a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty