Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov

Číslo patentu: E 20854

Dátum: 13.12.2012

Autor: Kampf Gunnar

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB VÝROBY POLYURETÁNOVÝCH TVRDÝCH PENOVÝCH MATERIÁLOVPredložený vynález sa týka spôsobu výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov alebo polyizokyanurátových tvrdých penových materiálov za použitia určitých polyéteresterpoiyolov B) na báze aromatických dikarboxylových kyselín, eventuálne ďalších polyesterpolyolov C), ktoré sa líšia od polyesterpolyolov zložky B), a polyéterpolyolov D), pričom kvantitatívny pomer sumy zložiek B) a eventuálne C) k zložke D) je nižší ako 1,6. Predložený vynález sa okrem toho týka takto dostupných tvrdých penových materiálov ako aj ich použitia na výrobu sendvičových prvkov stuhými alebo flexibilnými krycími vrstvami. Okrem toho je predložený vynález zameraný na polyolové zložky tvoriace základ.Výroba polyuretánových tvrdých penových materiálov reakciou organických alebo modifikovaných organických diizokyanátov alebo polyizokyanátov s vyššie molekulárnymi zlúčeninami s najmenej dvomi reaktívnymi atómami vodíka,predovšetkým s polyéterpolyolmi z polymerizácie alkylénoxidov alebo polyesterpolyolmi z polykondenzácie alkoholov s dikarboxylovými kyselinami v prítomnosti polyuretánových katalyzátorov, prostriedkov na predlžovanie reťazca a/alebo zosietovacích prostriedkov, hnacích prostriedkov a ďalších pomocných látoka prísad je známa a opísaná v množstve uverejnených patentov a publikovanej literatúry.Zo stavu techniky je známe predovšetkým použitie polyesterpolyolov, ktoré sa získajú ako polykondenzáty z aromatických a/alebo alifatických dikarboxylových kyselín a alkándiolov a/alebo alkántriolov prípadne éterdiolov. W 0 2010/115532 A 1 opisuje výrobu polyesterpolyolov z kyseliny tereftalovej a oligoalkylénoxidov, čím sa majú získat produkty s lepšou nehorlavosťou. Podla náuky tohto dokumentu sa nepoužívajú žiadne mastné kyseliny ani deriváty mastných kyselín. Ako spúšťač sa použijú nižšie funkčné alkoholy.Pri použití polyesterpolyolov, ktoré sú založené na aromatických karboxylových kyselinách alebo ich derivátoch (ako kyselina tereftalová alebo anhydrid kyseliny ftalovej), na výrobu polyuretánových (PU)-tvrdých penových materiálov často negatívne vplýva vysoká viskozita polyesterpolyolov, pretože vdôsledku tohto narastá viskozita zmesí spolyestermi atým sa výrazne sťažípremiešanie polyolovej zložky s izokyanátom.Okrem toho môže v určitých systémoch na výrobu polyuretánových tvrdých penových materiálov, napríklad pri použití glycerínu ako vyššie funkčnej alkoholovej polyesterovej zložky, dochádzať k problémom s nedostatočnou rozmerovou stabilitou, t.j. produkt z penového materiálu sa po uvoľnení z formy alebo po prechode tlakovým úsekom pri spracovaní spôsobom na dvojpásovom zariadeníTaktiež problém správania polyuretánových tvrdých penových materiálov v prípade požiaru nebol doteraz uspokojivo vyriešený pre všetky systémy. Napríklad sa môže pri použití trimetylpropanolu (TMP) ako vyššie funkčnej alkoholovej polyesterovej zložky v prípade požiaru vytvárať toxická zlúčenina.všeobecným problémom pri výrobe polyuretánových tvrdých penových materiálov je vytváranie povrchových defektov, predovšetkým na hraničnej ploche ku kovovým krycím vrstvám. Tieto povrchové defekty penového materiálu podmieňujú vytvorenie nerovného kovového povrchu pri sendvičových prvkoch a často tak vedú koptickým nedostatkom produktu. Zlepšenie penového povrchu znižuje početnosť výskytu takýchto povrchových defektov a vedie tak k optickému skvalitneniu povrchu sendvičových prvkov.Polyuretánové tvrdé penové materiály okrem toho často vykazujú vysokú krehkosť, čo sa prejavuje pri rezaní peny buď ako silná tvorba prachu a ako vysoká citlivosť peny, alebo v prípade rezania penového materiálu, predovšetkým pri rezaní kompozitných prvkov s kovovými krycími vrstvami ajadrom z polyuretánovej alebo polyizokyanurátovej peny môže viesť k tvorbe trhlín.Ďalej je všeobecne požadované poskytnúť systémy s pokial možno vysokou vlastnou reaktivitou, aby sa minimalizovalo použitie katalyzátorov.Dokument DE 41 29 285 A 1 publikuje spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov s nízkou krehkosťou. V príklade Polyol Aje opísaná výroba peny z 29 g polyesterpolyolu na báze zmesi anhydrid kyseliny ftalovej/kyselina adipová/kyselina olejová/ trimetylolpropán, 20 g polyesterpolyolu na báze zmesi anhydrid kyseliny fłalovej/kyselina adipová/gIycerín/propylénglykol a 24 g polyéterolu sa najskôr vyrobí polyolová zložka.Polyuretánové tvrdé penové materiály známe zo stavu techniky prípadne ich(štruktúrne) zložky nie sú vzhľadom na ich profil vlastností spomedzi vyššie uvedených vlastnosti uspokojivé vo všetkých aspektoch. Úlohou predloženéhovynálezu bolo zlepšenie proñlu vlastností spomedzi vyššie uvedených vlastností.Úlohou vynálezu bolo predovšetkým prípraveníe polyuretánových tvrdých penových materiálov s nízkou krehkosťou. Ďalej bolo úlohou pripravenie polyolovej zložky, ktorá vykazuje vysokú vlastnú reaktivitu.Okrem toho majú použité zložky a z nich pripravené zmesi vykazovať nízku viskozitu, aby ich bolo možné pri výrobe polyuretánových tvrdých penových materiálov dobre dávkovať a premiešať. Taktiež rozpustnosť hnacích prostriedkov,napríklad pentánu v polyolovej zložke, by mala byť čo najlepšia.Úlohou vynálezu je ďalej zlepšenie rozmerovej stability polyuretánových tvrdých penových materiálov. Tvorba toxických zlúčenín v prípade požiaru má byť čo najnižšia. Ďalej sa má minimalizovať tvorba povrchových defektov.Ohľadom výberu (štruktúrnych) zložiek má byť možné vyrobiť použité vstupné látky s nízkymi nákladmi (teda okrem iného s pokiaľ možno malým množstvo krokovÚloha bola vyriešená spôsobom výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov alebo polyizokyanurátových tvrdých penových materiálov, zahŕñajúcimb 11) od 50 do 100 mol., vztiahnuté na zmes dikarboxylových kyselín, jednej alebo viacerých aromatických dikarboxylových kyselín alebo ich derivátov, b 12) od 0 do 50 mol., vztiahnuté na zmes dikarboxylových kyselín b 1), jednej alebo viacerých alifatických dikarboxylových kyselín alebo ich derivátov, b 2) od 2 do 30 mol. jednej alebo viacerých mastných kyselín a/ alebo derivátov mastných kyselínb 3) od 10 do 70 mol. jedného alebo viacerých alifatických alebo cykloalifatických diolov s 2 až 18 atómami uhlíka alebo ich alkoxylátov, b 4) od 2 do 50 mol. polyéteralkoholu s funkčnosťou vyššou aleborovnou 2, vyrobeného alkoxyláciou polyolu s funkčnosťou vyššou ako 2, zakaždým vztiahnuté na celkové množstvo zložiek b 1) až b 4), pričom zložky b 1) až b 4) sa sčitajú na 100 mol., C) eventuálne ďalších polyesterpolyolov, ktoré sa líšia od polyesterpolyolov zložky B), D) polyéterpolyolov, E) eventuálne retardérov horenia, F) jedného alebo viacerých hnacích prostriedkov, G) katalyzátorov, aH) eventuálne ďalších pomocných prostriedkov alebo prísad, pričom kvantitatívny pomer sumy zložiek B) a eventuálne C) k zložke D) je nižší ako

MPK / Značky

MPK: C08G 18/48, C08G 18/42, C08G 18/40, C08G 18/36

Značky: materiálov, polyuretánových, výroby, tvrdých, pěnových, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/36-e20854-sposob-vyroby-polyuretanovych-tvrdych-penovych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby polyuretánových tvrdých penových materiálov</a>

Podobne patenty