Polyolefínový kopolymérny prostriedok, fólia alebo iný priemyselný výrobok a zmes s jeho obsahom

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Polyoelfínový kopolymérny prostriedkov vyrobený pomocou katalyzátora obsahujúceho metalocénový komplex v jednom reaktore, polymerizáciou alfa-olefínových monomérov s jedným alebo viacerými olefínovými komonomérmi, pričom prostriedky majú maximum molekulovej hmotnosti nachádzajúce sa v tých 50 % hmotn. prostriedku, ktoré majú najvyšší percentuálny (hmotn.) obsah komonoméru. Ďalej sú opísané fólie alebo iné priemyselné výroby a zmesi polymérov s obsahom opísaného polyolefínového kopolymérneho prostriedku.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka polyoleñnových kopolyrnémych prostriedkov s maximom molekulovej hmotnosti nachádzajúcej sa v tej časti prostriedku, ktorá má najvyšší obsah komonoméru a výhodne vetvenia dlhými reťazcami. Tieto prostriedky sú vyrobené z ot-oleñnového monoméru a jedného alebo viacej oz-oleñnových komonomérov v jednom reaktore s jedným metalocenovým katalyzátorom.V nedávnej dobe sa vo výrobe polyoletinových kopolymćrov, v dôsledku zavedenia metalocénových katalyzátorov, dosiahol značný pokrok. Metalocénové katalyzátory ponúkajú ako výhodu všeobecne vyššiu aktivitu ako tradičné Zieglerové katalyzátory a sú obyčajne opisované ako katalyzátory, ktoré majú jedno reakčné centrum (tzv. single-site). V dôsledku tejto povahy majú polyoleñnové kopolyméry vyrábané pomocou matalocénových katalyzátorov veľmi často jednotnú molekulovú štruktúru. Napríklad V porovnaní s tradičnými, podľa Zieglera vyrábanýmí materiálmi, majú relatívne úzke distribúcie molárnej hmotnosti(MWD-Moleculare Weight Distribution) a úzku distribúciu vetvenia krátkymi reťazcami (SCBD-Short Chain Branching Distribution). Pod úzkym SCBD sa rozumie, že frekvencia vetvení krátkymi reťazcami, vznikajúcich pri začlenení komonomérov do polyoleñnového reťazca, je relatívne nezávislá od molámej hmotnosti. Hoci sú určité vlastnosti metalocénových produktov zlepšené, v dôsledku úzkej MWD, ťažkosti často nastávajú pri spracovaní týchto materiálov na potrebné predmety a fólie, na rozdiel od materiálov vyrábaných podľa Zieglera. Navyše, prirodzená jednotnosť SCBD v materiáloch vyrábaných pomocou metalocénov, neumožňuje získanie niektorých štruktúr.Prístupom na zlepšenie spracovateľnosti je zahmutie vetvenia dlhými reťazcami (LCB - Long Chain Branching),ktoré je zvlášť želané z hľadiska zvýšenia spracovateľnosti bez straty výhodných vlastností. US patenty 5 272 236,5 278 272, 5 380 810 a EP 659 773, EP 676 421 a W 0 94/07930 sa týkajú výroby polyolefínov vetvených dlhými reťazcami.Iným prístupom je pridavok prípravkov upravujúcich polymér k polyméru, ktorý má byt spracovaný na fólie alebo predmety. Toto vyžaduje špeciálne spracovanie a je to drahé.Odlišným prístupom k problému je príprava prostriedkov, ktoré sú blendami alebo zmesami jednotlivých polymérov s cieľom maximalizovat prospešné vlastnosti a zároveň minimalizovať problémy pri spracovaní. Toto vyžaduje špeciálne spracovanie, ktoré zvyšuje cenu vyrábaných materiálov. US patenty 4 598 128, 4 547 551, 5 408 004,5 382 630, 5 382 631 a 5 326 602 a W 0 94/22948 a W 0 95/25141 sa týkajú blendov.Ďalšou cestou k riešeniu problémov so spracovaním a k zmene SCBD bolo vyvinutie rôznych kaskádových spôsobov výroby, kedy je materiál vyrábaný sériou polymerizácií za rôznych reakčných podmienok, ktoré sú v sérii reaktorov. V podstate je vyrobený materiál, ktorý je do istej miery podobný blendu. Týmto postupom je možné ovplyvniť viacej ako jednu fyzikálnu vlastnosť, akou je napríklad distribúcia molámej hmotnosti. Hoci môžu byt touto cestou vyrobené polyoleñnové prostriedky s lepšími charakteristikami na spracovanie, sú tieto metódy drahé a komplikované v porovnani s použitím jedného reaktora. Tieto spôsobyvýroby sú opísané v US patente 5 442 018, W 0 95/26990,W 0 95/07942 a W 0 95/10548.Ďalším potenciálne vhodným prístupom na zlepšenie spracovateľnosti a zmene SCBD je použitie viaczložkových katalyzátorov. V niektorých prípadoch je na výrobu multimodálneho materiálu použitý katalyzátor, ktorý na rovnakom nosiči obsahuje tak metalocénový katalyzátor, ako aj bežný katalyzátor Ziegler-Natta. V iných prípadoch boli na polymerizáciu polyoleñnov použite dva metalocénové katalyzátory. V jednom reaktore, pracujúcom pri jednom nastavení polymerizačných podmienok, sú takto vyrobené prostriedky a zložky rôznych molárnych hmotnosti. Tento prístup má ťažkosti v riadení tohto spôsobu výroby a v priprave katalyzátorov. Tieto katalyzátorové systémy sú opísané vo W 0 95/11264 a EP 676 418.Bolo by výhodné vedieť vyrobiť polyolefinový prostriedok, ktorý má maximum molekulovej hmotnosti v tej časti prosniedku, ktorá má najvyšší počet vetvení krátkymi reťazcami a ktorý je veľmi ľahko spracovateľný, Ďalej by bolo vhodne toto dosiahnut použitím jedného metalocénového katalyzátora, výhodne použiteľného V polymerízačných spôsoboch používajúcich jeden reaktor, výhodne v plynnej fáze, ktorý pracuje polokontinuálne alebo výhodnejšie kontinuálne, pri jednom nastavení reakčných podmienok. Hlavne by bolo vhodné vyrobit polyoleíinový kopolymémy prostriedok, ktorý má maximum molekulovej hmotnosti nachádzajúcej sa v tej časti prostriedku, ktorá má najvyšší počet vetvení krátkymi reťazcamí a ktorá má významné vetvenie dlhými reťazcami.Distribúcia vetvenia polyoleñnových prostriedkov krátkymi reťazcami, ktorá je dôsledkom začlenenia ot-oleñnových komonomérov počas polymerizácie ot-oleñnového monoméru, môže byt určená niekoľkými technikami, akými sú napriklad ATREF-DV a GPC-FTIR. Ak je prostriedok rozdelený na časti začínajúce na jednom alebo na druhom konci distribúcie, môže byt určený vzťah medzi molekulovou hmotnosťou a vysokým obsahom vetvení krátkymi reťazcami v dôsledku vysokého obsahu komonoméru.Podľa tohto vynálezu je polyolefinový kopolymémy prostriedok vyrobený pomocou katalyzátora, ktorý obsahuje metalocénový komplex v jednom reaktore spôsobom pre polymerizáciu a-olefinového monoméru s jedným alebo viacerými olefinovými komonomérmi, prostriedok majúci vetvenie dlhými reťazcami pozdĺž kostry polyméru a maximum molekulovej hmotnosti, ktoré sa nachádza v tých 50 hmotn. prostriedku, ktoré majú najvyšší percentuálnyVýhodným uskutočnením tohto vynálezu je polyoleñnový kopolymémy prostriedok, ktorý má komonomémy rozdeľovací faktor Cnf, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 alebo rozdeľovací faktor molekulovej hmotnosti Mp 6 ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15, alebo komonomémy rozdeľovací faktor Cuf, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 a rozdeľovací faktor s molekulovou hmotnosťou Mpf,ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15, kde komonoměrny rozdeľovací faktor Cpf, je vypočítaný z rovnicekde C, je molámy zlomok obsahu komonoméru a w, je normalizovaný hmotnostný zlomok stanovený pomocou GPC-FTIR pre n FTIR nameraných bodov nad strednou molekulovou hmotnosťou, c, je molámy zlomok obsahu komonoméru a w, je normalizovaný hmotnostný zlomok stanovený pomocou GPC-FTIR pre m FTIR nameraných bodov pod strednou molekulovou hmotnosťou, pričom sú pre výpočet Cďpoužite iba tie hmotnostné zlomky W, a w,-,ktore majú zodpovedajúce hodnoty molámych zlomkov obsahu komonoméru a n a m sú väčšie alebo rovnajúce sa 3 a kde rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti Mpf je vypočitaný z rovnicekde M,- je viskozimá priemerná molekulová hmotnosť a w,je nonnalizovaný hmotnostný zlomok stanovený pomocou ATREF-DV pre n nameraných bodov vo frakcii pod strednou elučnou teplotou, M, je viskozitná priemerná molekulová hmotnost a w, je normalizovaný hmotnostný zlomok stanovený pomocou ATREF -DV pre m nameraných bodov vo frakcii nad strednou elučnou teplotou, pričom na výpočet Mf sú použite iba tie hmotnostné zlomky w, alebo w ktore majú zodpovedajúcu viskozitnú priememú molekulovú hmomost väčšiu ako nula a n a m sú väčšie alebo rovnajúce sa 3.V inom uskutočnení tohto vynálezu je polyolefinový kopolymémy prostriedok vyrobený pomocou katalyzátora,ktorý obsahuje metalocénový komplex v jednom reaktore,kontinuálnym spôsobom pre polymerizáciu oz-oleñnových monomérov v plynnej fáze s jedným alebo viacerými olefínovými komonomérmi, prostriedok má komonomémy rozdeľovaci faktor C, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 alebo rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti Mpf, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15 alebo komonomémy rozdeľovaci faktor Cf, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15,pričom komonomémy rozdeľovaci faktor Cnfa rozdeľovaci faktor molárnej hmotnosti MH sú definované.V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu je polyolefínový kopolymémy prostriedok vyrobený pomocou katalyzátora obsahujúceho bis-Cp metalocénový komplex V jednom reaktore spôsobom pre polymerizáciu a-olefinového monomćru s jedným alebo viacerými olefinovými kopolymérmi, prostriedok má komonomémy rozdeľovaci faktor Cf, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10, alebo rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti MM, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,5 alebo komonomémy rozdeľovaci faktor Cnç, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 a rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti MW ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15, pričom komonomémy rozdeľovaci faktor Cv a rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti MD sú definované.V ďalšej modifikácii tohto vynálezu je polyolefinový kopolymémy prostriedok vyrobený pomocou katalyzátora,ktorý obsahuje organokovovú zlúčeninu v jednom reaktore spôsobom pre polymerizáciu ot-olefínového monoméru s jedným alebo viacerými oleflnovými komonoménni, prostriedok má vetvenie dlhými reťazcami pozdĺž kostry polymém a maximum molekulovej hmomosti nachádzajúcej sa v tých 50 hmotn. prostriedku, ktoré majú najvyšší percentuálny (hmotn.) obsah komonoméru.Polymerizačne spôsoby poskytujúce uvedené prostriedky sú v rozsahu tohto vynálezu a jednou modiñkáciou je spôsob polymerizácie a-olefinových monomérov s jedným alebo viacerými oleñnovými komonomérmí, používajúci metalocénový katalyzátor jednom reaktore, prostriedok má vetvenie dlhými reťazcami pozdĺž kostry polyměru a maximum molekulovej hmotnosti nachádzajúcej sa v tých 50 hmotn. prostriedku, ktoré majú najvyšší percentuálny(hmotn.) obsah komonoméru. Výhodnou je tá modifikácia,keď prostriedok má komonomémy rozdeľovaci faktor Cvf,ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 alebo rozdeľovaci faktor molekulovej hmomosti Mmr, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15 alebo komonomémy rozdeľovaci faktor CW ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 a rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti MW ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15, pričom komonomémy rozdeľovaci faktor Cn a rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti MD( sú definovane.Inou modifikáeiou tohto vynálezu je kontinuálny spôsob polymerízácie oi-olefinového monoméru s jedným alebo viacerými komonoménni v plynnej fáze, ktorý používa katalyzátor obsahujúci metalocénový komplex v jednom reaktore, tento spôsob poskytuje prostriedok, ktorý má komonomémy rozdeľovaci faktor CDG ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 alebo rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti Mpf, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15 alebo komonomémy rozdeľovaci faktor C, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 a rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti MM, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15, pričom komonomémy rozdeľovaci faktor Cf a rozdeľovaci faktor molekulovej hmomosti Mp sú definované.Inou modiflkáciou tohto vynálezu je spôsob polymerizácie oz-olefínového monoměru s jedným alebo viacerými olefĺnovými komonomérmi pri použití katalyzátora obsahujúceho bis-Cp metalocénový komplex v jednom reaktore,tento spôsob poskytuje prostriedok, ktorý má komonomérny rozdeľovaci faktor Cñ ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 alebo rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti M,ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15 alebo komonomémy rozdeľovaci faktor CM, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 a rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti M, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,15, pričom komonomémy rozdeľovaci faktor Cf a rozdeľovaci faktor molekulovej hmotnosti Mf sú opísaně.Ďalšou modiñkáciou tohto vynálezu je spôsob polymerizáeie oc-olefinového monoméru s jedným alebo viacerými olefínovými komonoměrmi pri použití katalyzátora, ktorý obsahuje organokovovú zlúčeninu v jednom reaktore,prostriedok má vetvenie dlhými reťazcami pozdĺž kostry polyméru a maximum molekulovej hmotnosti nachádzajú SK 284880 B 6cej sa v tých 50 hmotn. prostriedku, ktoré majú najvyšší percentuálny (hmotn.) obsah komonoméru.Inou modiñkáciou tohto vynálezu je spôsob polymerizácie oe-oleñnového monoméru s jedným alebo viacerými olefínovými komonomérmi pri použití katalyzátora, ktorý obsahuje organokovovú zlúčeninu v jednom reaktore,prostriedok má vetvenie dlhými reťazcami pozdlž kostry polyméru a maximum molámej hmotnosti nachádzajúci sa v tých 50 hmotn. prostriedku, ktoré majú najvyšší percentuálny (hmotn.) obsah komonoméru.Prostriedky tohto vynálezu majú vhodne vlastnosti a môžu byt ľahko spracované na fólie alebo iné priemyslové výrobky, ktoré majú pevnosť taveniny väčšiu ako 4 cN alebo majú pevnosť zvaru väčšiu ako 1,9 l kg (4,2 lb.), alebo majú lepivost za tepla väčšiu ako 0,23 kg (0,5 lb.) alebo majú rubovú húževnatost väčšiu ako 100 g.Ďalšia modifikácia tohto vynálezu sa týka zmesi dvoch alebo viacerých polymémych zložiek, ktoré obsahujú(A) od 1 do 99 hmotn. polyolefinového kopolymémeho prostriedku vyrobeného pomocou katalyzátora, ktorý obsahuje metalocénový komplex v jednom reaktore, spôsobom pre polymerizáciu a-olefínového monoméru s jedným alebo viacerými oleñnovými komonomérmi, prostriedok má vetvenie dlhými reťazcami pozdlž kostry polyrnéru a maximum molekulovej hmotnosti nachádzajúcej sa v tých 50 hmotn. prostriedku, ktoré majú najvyšší percentuálny(B) od 99 do l hmotn. jedného alebo viacej polymérov, ktoré sú odlišné od zložky (A).Iná modifikácia tohto vynálezu je zmes dvoch alebo viacerých polymémych zložiek obsahujúcich(A) od l do 99 polyolefinového kopolymémeho prostriedku vyrobeného pomocou katalyzátora, ktorý obsahuje metalocénový komplex v jednom reaktore v kontinuálnom spôsobe polymerizácie ot-oleñnového monoméru s jedným alebo viacerými oleflnovými komonomérmi v plynnej fáze,prostriedok má komonomémy rozdeľovací faktor CM, ktorý sa rovná alebo je väčší ako 1,10 alebo rozdeľovací molekulovej hmotnosti M, ktorý je rovnmcý alebo väčší ako 1,15 alebo komonomémy rozdeľovací faktor CD ktorý je rovnaký alebo väčší ako 1,10 a rozdeľovací faktor molekulovej hmotnosti MW ktorý sa rowiá alebo je väčší ako 1,15, pričom komonomémy rozdeľovací faktor C a rozdeľovací faktor molekulovej hmotnosti Mf sú definované a(B) od 99 do l hmotn. jedného alebo viacerých polymérov, ktoré sú odlišné od zložky (A).Všetky tu použite referencie na prvky a kovy patriace k určitej skupine sa vzťahujú na periodickú tabuľku prvkov publikovanú a autorsky chránené CRC Press, Inc. 1989. Taktiež akákoľvek referencía na skupinu alebo skupiny bude zodpovedať skupinám deñnovaným v tejto periodickej tabuľke používané systémom lUPAC pre číslovanie skupín.Vhodné katalyzátory na použitie v tomto vynáleze môžu byt deriváty akéhokoľvek prechodného kovu zahŕňajúce lantanoidy, ale výhodnejšie skupinu 3,4 alebo lantanoidové kovy, ktore sú vo formálnom oxidačnom stave 2, 3 alebo 4. Preferované zlúčeniny zahŕňajú kovové komplexy obsahujúce od jednej do troch 7 r-viazaných alebo neutrálnych ligandových skupín, ktoré môžu byt cyklické alebo necyklické delokalizované 1 r-viazané aniónové ligandové skupiny. Príkladom takýchto ir-viazaných aniónových ligandových skupín sú konjugované alebo nekonjugované, cyklické alebo necyklické dienylové skupiny, alylové a arénové skupiny. Termínom ,Jr-viazané je myslené, že ligandová skupina je viazaná na prechodný kov prostredníctvom 1 r väzieb.Každý atóm v delokalizovanej ir-viazanej skupine môže byt nezávisle substituovaný skupinou vybranou zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, halogénu, hydroalkylu, halohydroalkylu, hydroalkylom substituovanej skupiny obsahujúcej polokov, pričom polokov je vybraný zo 14. skupiny periodickej tabuľky prvkov, a takéto hydroalkyly alebo hydroalkylom substituované skupiny obsahujúce polokov, ďalej substituované skupinami, ktoré obsahujú heteroatóm z 15. alebo 16. skupiny. Termínom hydroalkyl sú zahmuté CW, nerozvetvené, rozvetvené a cyklické alkylove skupiny,C 640 aromatické skupiny, C 740 alkylom substituované aromatické skupiny a C 740 arylom substituované alkylove skupiny. Ďalej môžu dve alebo viacej takýchto skupín tvoriť spolu kondenzovaný kruhový systém, hydrogenovaný kondenzovaný kruhový systém alebo metalocyklus s kovom. Vhodné hydroalkylom substituované organopolokovové skupiny zahŕňajú mono-, di- a tri-substituované organopolokovové skupiny prvkov 14. skupiny, pričom každá hydroalkylová skupina obsahuje od l do 20 uhlíkových atómov. Príklady vhodných hydroalkylom substituovaných organopolokovových skupín zahŕňajú trimetylsilylovú,trietylsilylovú, etyldimetylsilylovovú, metyldietylsilylovú,trifenylgennylovú a trimetylgermylovú skupinu. Príklady skupin obsahujúcich heteroatómy 15. alebo 16. skupiny zahŕňajú amínové, fosfínové, éterové alebo tioéterové skupíny alebo ich divalentné deriváty, ako sú napríklad amidové,fosfmové, éterové alebo tioéterové skupiny viazané na prechodný kov alebo lantanoidový kov a viazané na hydroalkylovú skupinu alebo na hydroalkylovanú skupinu obsahujúcu polokov.Príklady vhodných delokalizovaných aniónových 1 r-viazaných skupín zahŕňajú skupiny ako cyklopentadienyl,indenyl, fluorenyl, tetrahydroindenyl, tetrahydrotluorenyl,oktahydrofluorenyl, pentadienyl, cyklohexadienyl, dihydroantracenyl, hexahydroantracenyl a dekahydroantracenyl,rovnako dobre ako ich CHO hydroalkylom substituované alebo CH., hydroalkylom substituované silylové deriváty. Preferované delokalizované aniónove ir-viazané skupiny sú cyklopentadienyl, pentametylcyklopentadienyl, tetramelylcyklopentadienyl, tetrametylsilylcyklopentadienyl, indenyl,2,3-dimetylindenyl, 2-metylindenyl, 2-metyl-4-fenylindenyl, tetrahydrofluorenyl, oktahydrotluorenyl a tetrahydroindenyl.Vhodnou skupinou katalyzátorov sú komplexy prechodných kovov nasledujúceho vzorcaL je aniónová delokalizovaná skupina, ktorá je tr-viazaná na M, obsahuje do 50 nevodíkových atómov, dve L skupiny môžu byt (nie nutne) spojené za vzniku mostíkovej štruktúry a ďalej môže byť (nie nutne) jedna L skupina viazaná na XM je kov 4. skupiny periodickej tabuľky prvkov vo formálnom oxidačnom stave 2, 3 alebo 4 X je divalentný substituent obsahujúci do 50 nevodíkových atómov, ktorý spolu so skupinou L tvorí metalocyklus s M, prítomnost tohto substituenta nie je nevyhnutná X je neutrálna Lewisová báza obsahujúca do 20 nevodíkových atómov, jej prítomnost nie je nevyhnutná X je vždy monovaletná aniónová skupina obsahujúca do 40 nevodíkových atómov, dve X skupiny môžu byť (nie nutne) kovalentne spolu viazané,čim tvoria divaletnú dianiónovú skupinu, ktorá má obidve valencie viazané na M, alebo môžu byt (nie nutne) dve X skupiny spolu kovalentne viazané za vzniku neutrálneho,konjugovaného alebo nekonjugovaného diénu, ktorý je Iľ-viazaný na M (pričom M je v oxidačnom stave 2), alebomôže byť (nie nutne) jedna alebo viacej X skupín a jedna alebo viacej X skupín spolu viazané, čím tvoria skupinu,ktorá je jednak kovalentne viazaná na M a jednak je koordinovaná prostredníctvom tej časti tejto skupiny, ktorá je Lewísovou bázounje číslo od 0 do 3p je celočíselná hodnota od 0 do 3 al, m, p súčet 1 m p sa rovná fomiálnemu oxidačnému stavu M, s výnimkou, keď dve X skupiny spolu tvoria neutrálny konjugovaný alebo nekonjugovaný dién, ktorý je 7 T-viazaný na M, v tomto prípade sa formálnemu oxidačněmu stavu M rovná súčet 1 m.Preferované komplexy zahŕňajú tie, ktoré obsahujú bud jednu, alebo dve L skupiny. Posledné uvedené komplexy obsahujú mostíkovú skupinu spzíjajúcu dve skupiny L. Preferovane mostíkové skupiny sú tie, ktoré vyhovujú vzorcu(ER 2), kde E je kremík, germánium, cin alebo uhlík, R je nezávisle jeden od druhého vodík alebo silylová, hydroalkylová, hydroalkoxylová skupina a ich kombinácie, R má do 30 uhlikových alebo kremikových atómov a x je l až 8. Výhodne je R nezávisle jeden od druhého metyl, etyl,propyl, benzyl, t-butyl, metoxy, etoxy alebo fenoxy.Príklady komplexov obsahujúcich dve L skupiny súM je titán, zirkón alebo hafnium, výhodne zirkón alebo hafnium vo formálnom oxidačnom stave 2 alebo 4R 3 je nezávisle jeden od druhého vybraný zo skupiny obsahujúcej vodík, hydroalkyl, silyl, germyl, kyanoskupinu,halogćn a ich kombinácie, R 3 má do 20 nevodíkových atómov, alebo spolu susedíace R 3 skupiny tvoria divalentný derivát (ktorý je hydroalkandiylovou, silandiylovou alebo germandiylovou skupinou), čím formujú kondenzovaný kruhový systém aX je nezávisle jedna od druhej aniónová ligandová skupina obsahujúca do 40 nevodíkových atómov, alebo spolu dve skupiny X tvoria divalenmú aniónovú ligandovú skupinu obsahujúcu do 40 nevodíkových atómov alebo sú spolu konjugovaným diénom obsahujúcím od 4 do 30 nevodíkových atómov tvoriacich 7 r-komplex s M, pričom M je potom vo fom 1 álnom oxidačnom stave 3 aPredchádzajúce kovové komplexy sú predovšetkým vhodné na prípravu polyrnérov, ktoré majú stereoregulámu molekulovú štruktúru. V tomto uplatnení je výhodné, že komplex má C, symetriu alebo má chirálnu, stereorigídnu štruktúru. Príklady prvého typu komplexov sú zlúčeniny obsahujúce odlišné delokalizované r-väzobné systémy, ako je jedna cyklopentadienylová skupina a jedna fluorenylová skupina. Podobné systémy založené na titáne alebo zirkóne(obidva v oxidačnom stave 4) boli opísané na prípravu syndiotaktických oleñnových polymérov (pozri Ewen a spol. J. Am. Chem. Soc. 1100, 6255 - 6256 (1980. Príklady chirálnych štruktúr zahŕňajú racemicke bis(índeny 1) komplexy. Podobné systémy založené na titáne alebo zirkóne (obidva v oxidačnom stave 4) boli opísané na prí pravu izotaktických oleñnových polymérov (pozri Wild a spol. J. Organomet. Chem. 232, 233 - 147 (1982.Typickými mostikovými ligandmi obsahujúcimi dve 7 rviazané skupiny sú bis(cyklopentadienyl)dimetylsilan,bis(metylcyklopentadienyl)dimetylsilan,bis(etylcyklopentadienyl)dimetylsilan,bis(t-butylcyklopentadienybdimetylsílan,bis(tetrametylcyklopentadienyDdimetylsilan,bis(indenyl)dimetylsilan,bis(tetrahydroindenyhdimetylsilan,bis(fluorenyl)dimetylsilan,bis(tetrahydrofluorenyl)dimetylsilan,bis(2-metyl-4-fenylindenybdimetylsilan,bis(2-metylindenyl)metylsilan,(cyklopentadienyl)(flurorenyDdimetylsilan,(cyklopentadienyl)(oktahydrofluorenybdimetylsilan,(cyklopentadienyl)(tetrahydroiluorenybdímetylsilan, 1 , 1 ,2,2,-tetrametyl- l ,2-bis(cyklopentadienyl)disilan,l,Z-bis(cyklopentadienyl)etán a Z-cyklopentadienyl-Z-fluorenylpropán.Preferované X skupiny sú hydrid, hydroalkyl, silyl,germyl, halohydroalkyl, halosilyl, silylhydroalkyl a aminohydroalkyl, alebo dve X skupiny spolu tvoria divalentný derivát konjugovaného diénu alebo spolu tvoria neutrálny tr-viazaný konjugovaný dién. Najvýhodnejšímí X skupinami sú C 140 hydroalkylove skupiny.Ďalšie skupiny kovových komplexov využítých v predkladanom vynálezu zodpovedajú predchádzajúcemu vzorcu L 4 MXXX alebo zodpovedajúcemu diméru, kde X je divalentný substituent obsahujúci do 50 nevodíkových atómov, ktore spolu s L tvoria metalocyklus s M.Preferované divalentné substituenty X zahŕňajú skupiny obsahujúce do 30 nevodíkových atómov a aspoň jeden atóm, ktorým je kyslík, síra, bór alebo člen 14. skupiny periodickej tabuľky prvkov. Substituent X je priamo pripojený k delokalizovanej 7 r-viazanej skupine a k odlišnému atómu vybranému zo skupiny obsahujúcej dusík, fosfor,kyslík alebo síru, ktorý je kovalentne viazaný na M.Preferovaná skupina takýchto koordinačných komplexov obsahujúcich kovy 4. skupiny, použitých v súlade s predkladaným vynálezom, vyhovuje nasledujúcemu vzorcuR 3 3 Z R /Y a x 3 kde M je titán alebo zirkón vo fomiálnom oxidačnom stave 2 alebo 4 R 3 je nezávisle jeden od druhého vybraný zo skupiny obsahujúcej vodík, hydroalkyl, silyl, getmyl, kyanoskupinu,halogén a ich kombinácie, R 3 má do 20 nevodikových atómov, alebo susediace R 3 skupiny spolu tvoria divalentný derivát (ktorý je hydroalkandiylovou, silandiylovou alebo germandiylovou skupinou), čím tvoria kondenzovaný kruhový systém X každé X je halogćn, hydroalkylová, hydroalkoxylová alebo silylová skupina, táto skupina má do 20 nevodíkových atómov, alebo spolu dve skupiny X tvoria neutrálny C 540 konjugovaný dién alebo ich divalentný derivát Yje -O-, -NR-, -PR a Z je SiR, CRE, SÍRE, CRE, CRCR, CRSiR 2 alebo GeR 2, pričom R je definované. Obzvlášť preferované skupiny komplexov tranzitných kovov na použitie v katalyzátoroch tohto vynálezu sú opí

MPK / Značky

MPK: C08F 210/00, C08F 4/00, C08F 2/34

Značky: polyolefínový, výrobok, prostriedok, fólia, obsahom, kopolymérny, priemyselný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/36-284880-polyolefinovy-kopolymerny-prostriedok-folia-alebo-iny-priemyselny-vyrobok-a-zmes-s-jeho-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyolefínový kopolymérny prostriedok, fólia alebo iný priemyselný výrobok a zmes s jeho obsahom</a>

Podobne patenty