Číslo patentu: 283096

Dátum: 27.12.2002

Autori: Gronhoj Larsen Christian, Gesser Borbala

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný polypeptid, iný ako ľudský interleukín-10, ktorý má jednu alebo viac z nasledujúcich vlastností: a) indukuje inhibíciu spontánnej produkcie IL-8 ľudskými monocytmi, b) indukuje inhibíciu IL-1beta indukovanej produkcie IL-8 ľudskými jednojadrovými bunkami periférnej krvi (PBMC, peripheral blood mononuclear cells), c) indukuje produkciu antagonistického proteínu receptora pre interleukín-1 (IRAP) ľudskými monocytmi, d) indukuje chemotaktickú migráciu CD8+ ľudských T-lymfocytov "in vitro", e) znecitlivuje ľudské CD8+ T-bunky majúc za následok bezodozvovosť voči rhIL-10, f) potláča chemotaktickú odpoveď CD4+ ľudských T-lymfocytov voči IL-8, g) potláča chemotaktickú odpoveď ľudských monocytov voči MCAF/MCP-1, h) indukuje produkciu IL-4 kultivovanými normálnymi ľudskými CD4+ T-bunkami, i) redukuje produkciu TNFalfa v ľudskej zmiešanej leukocytovej reakcii. Zvlášť je opísaný nonapeptid Ala-Tyr-Met-Thr-Met-Lys-Ile-Arg-Asn, ako aj jeho analógy a varianty.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka látky, ktorá je agonistom interleukinu 10 (IL-10), a jej farmaceutického použitia,najmä využitia predmetu tohto vynálezu na výrobu farmaceutického prípravku na prevenciu a/alebo na liečbu chorôb, ktorých patogenéza sa týka zníženej produkcie a/alebo funkcie imunoinhibítorových mediátorov, obzvlášť cytokínov, a/alebo sa týka zvýšenej produkcie a/alebo funkcie imuno-zápalových mediátorov, obzvlášť cytokínov. Vynález sa predovšetkým týka použitia predmetu tohto vynálezu na výrobu farmaceutického prípravku na prevenciu a/alebo liečbu autoimunitných chorôb, ako sú diabetes mellitus I. typu, zápalové ochorenia gastrointestinálneho traktu, reumatoidnej artritídy, ale aj dny a alergie kože, ako sú alergické reakcie v koži, v pľúcach a v dýchacom systéme,vrátane prieduškovej astmy, ďalej na poškodenia tkaniva v dôsledku hypoxie/ischémie pri infarkte a reperfúzii, na aterosklerózu, psoriázu, granulomatózne choroby, chronickú myeloidnú leukémiu, akútnu myeloidnú lcukémiu, rakovinu, reakcie medzi transplantátom a príjemcom pri odmietnuti transplantátu, fibrózu pľúc, fibrózu pečene, chronický neinfekčný zápal pľúc, glomerulonefritídu, predčasné pôrodné bolesti, periodontitídu, zápalové reakcie v dôsledku vímsových infekcií, osteoporózu, septický šok a/alebo na výrobu antikoncepčného agens.Výskum posledných dvoch desaťročí ukázal, že iniciácia, regulácia a ukončenie zápalových reakcií, ako aj regulácia rastu a diferenciácie v cicavčich organizmoch je pod tesnou kontrolou prostredníctvom špeciálnej skupiny signálnych polypeptidov všeobecne nazývaných cytokíny. Cytokiny sú polypeptidy, ktoré môžu byť produkované väčšinou jadrotvcmých buniek a ktoré prenášajú regulačná signály medzi bunkami, čím vytvárajú komunikačnú sieť medzi identickými alebo rôznymi typmi buniek organizmu. Cytokiny sú extrémne účinné mediátory a sú aktívne pri koncentráciách až do 10 M. Cytokiny sú tiež kľúčovými faktonni priebehu bunkových imunitných reakcií, ktoré naopak tvoria základ klinických prejavov infekcie, alergie,traumy, reakcií medzi transplantátom a príjemcom a autoimunitných reakcií. Alergiekć a autoimunitné choroby sa vysvetľujú abnormalitami v imunitnom systéme. In vitro štúdie, experimenty na zvieratách a klinické experimentálne štúdie ukázali, že cytokíny hrajú dôležité patofyziologické úlohy v zápalových reakciách vzťahujúcich sa na autoimunitnć choroby, alergiu, ischémiu, reperfúzne poškodenie, úrazy, infekcie a sú dôležité pri vývoji rakoviny,aterosklerózy, v tehotenstve pri vývoji plodu a na homeostázu kostí. Cytokiny môžu spolupôsobiť aj V iných zápalových a proliferativnych chorobách, ako to bude opísané V ďalších detailoch nasledujúcej časti.Uvedené choroby sú zvyčajne chronické a liečba je paliatívna, t. j. väčšina liekov predpisaných v spojitosti s uvedenými chorobami je určených na zmiernenie symptómov a zvyčajne nemajú žiadny liečebný účinok. Iná liečba je takzvaná substitučná terapia, ktorá zahŕňa doživotné podávanie látok pacientovi, napr. hormónov potrebných v dôsledku ich redukovanej/nedostatočnej vnútomej produkcie. Uvedená liečba je často neuspokojivá, navodí nechcené a často vážne vedľajšie účinky a skôr odďaľuje, než zabraňuje vývoju choroby. Sú teda veľmi potrebné zlepšenć metódy liečenia a zlepšené farmaceutické prípravky.lnterleukín-10 (IL-IU) je nedávno opísaný naturálny endogénny imunosupresívny cytokín, identifikovaný v myšom a v ľudskom organizme. Myši interleukín-10 (mlL-10) bol pôvodne opísaný ako inhibičný faktor syntézy cytokínu uvoľňovaný z TH helperových T-bunkových klonov, alemá aj proliferatívne účinky na rôzne podsúbory lymfocytov, vrátane zosilňujúceho efektu na klonovaciu účinnosť CD 4-,8 J T-buniek z myšej sleziny (4). Ľudský interleukín l 0 (hlL-l 0) bol nedávno sekvenovaný a ukázalo sa, že má vysokú homológiu s m 1 L-10 na úrovni sekvencie DNA a tiež na úrovni aminokyselín. Okrem toho nedáwio bol sekvenovaný prasaci interleukín 10 a ukázalo sa, že má vysokú homológiu s ľudským lL-l 0 na úrovni sekvencie DNA a tiež na úrovni aminokyselín (88), pozri tiež obrázok 2. Tiež hlL-10 má vysokú homológiu s otvoreným čítacím rámcom genómu Epstein-Barrovho vírusu, BCRFl, a vírusový IL-10 má určitú aktivitu podobnú hIL-10, porovnaj na obrázku l (5).Ľudský lL-l 0 sa produkuje aktivovanými T-bunkovými klonmi a umŕtvenými B-bunkami a okrem jeho aktivity inhibičného faktora cytoklnovej syntézy (CSIF), inhíbujúc produkciu niekoľkých zápalových cytoklnov a kolónie stimulujúcich faktorov tiež indukuje produkciu prirodzeného proteinového/peptidového antagonistu interleukín-l receptorov (lRAP) jednojadrových buniek a takto nepriamo inhibuje IL-l aktivitu. IL-lO tiež regulačne znižuje svoju vlastnú produkciu monocytmi a inhihuje expresiu Il. triedy MHC expresie (12). Ďalej hlL-10 redukuje antigćnovo špecifickú proliferáciu ľudských T buniek a CD 4 bunkových klonov, keď sa použijú monocyty ako antigén predstavujúce bunky. In vivo experimenty na myšiach indikujú, že výsledok infekcie Leishmaniou je závislý od cytokínového profilu zo zodpovedajúcich CD 4 lymfocytov (13). V C 57 BL/6 myšiach rezistentných na infekciu Leishmaniou majú CD 4 T-bunky z drenujúcich lymfatických uzlín regulačne zvýšenie hladiny lFN-gama a lL-Z cytokínov, kým senzitívne BALB/c myši v ich drenujúcich lymfatických uzlinách majú CD 4 zodpovedajúcich T buniek uvoľňujúcich IL-4 aIL-10, čo môže demonštrovať, že korelujú s postupom choroby (13). Preto IL-l 0 môže mať silne regulačné účinky na imunologicke odpovede aj v in vitro aj v in vivo podmienkach. Okrem toho lL-10 silne ovplyvňuje chemoklnovú biológíu, pretože ľudský interleukín 10 je špecifický chemotaktický faktor proti CD 8 T-bunkám,kým lL-l 0 potláča schopnosť CD 4, ale nie CD 8 T-buniek migrovať v reakcii na T-bunkový chemotaktický cytokin lL-8 (14). lL-10 tiež inhibuje chemotaktický účinok iných chemokínov MCP-1/MCAF a RANTES (75). Nakoľko lL-l 0 je dealtivátor monocytových/makrofágových funkcií a je inhibitorom Th aktivity, lieky s plnou alebo čiastočnou aktivitou podobnou IL-10 môžu mať terapeutický účinok v chorobách charakterizovaných nevyváženosťou cytokínovej produkcie a/alebo aktivity.Už skôr bolo navrhnuté pripraviť farmaceutické prípravky zahrnujúce hlL-10 alebo vIL-10 a použitie hIL-l 0 alebo vIL-l 0 na výrobu farmaceutického prípravku na liečenie rozličných stavov, ako septický alebo toxický šok,retunatoidná artritída, choroba z odmietnutia transplantátu príjemcom, odmietnutie tkaniva, diabetes mellitus, autoimunitné ochorenia, leukćmia a rakovina, ako bolo zverejnené, napr. vo WO 93/O 2693 a WO 94/04180. Navyše lL-10 antagonisty, napr. protilátky špecificky sa viažuce k lL-IO,boli zverejnené, napr. v EP 405 980 a W 094/06473 a očakávalo sa, že takéto protilátky môžu byť užitočné v liečbe HIV infikovaných pacientov.Podstata vynálezu Predmetom vynálezu je polypeptid pozostávajúci naj viac z 10 aminokyselinových zvyškov, ktorý zahmuje nasledujúcu sekvenciu ľhr-X 4-Lys-X 5-Arg-X 5 (SEKV ID Č 19), kdeX 4 a X 5 sú nezávisle vybraté zo skupiny skladajúcej sa z Met, lle, Leu a Val aX 5 je vybratý zo skupiny skladajúcej sa z Asn, Asp, Gln a Glu, a ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastnostía) indukuje ínhibícíu spontánnej produkcie IL-8 ľudskými monocytmi, b) indukuje ínhibícíu lL-IB indukovanej produkcie lL-S ľudskými jednojadrovými bunkami perifémej krvi(PBMC), c) indukuje produkciu antagonistickćho proteínu receptora pre interleukín-1 (IRAP) ľudskými monocytmi, d) indukuje chemotaktickú migráciu CD 8 ľudských T-lymfocytov in vitro, e) znecitlivuje ľudské CD 8 T-bunky majúc za následok bezodozvovosť proti rhIL- 10, t) potláča chemotaktickú odpoved CD 4 ľudských T-lymfocytov proti IL-8, g) potláča chemotaktickú odpoveď ľudských monocytov proti MCAF/MCP-l, h) indukuje produkciu IL-4 kultivovanými nonnálnymi ľudskými CD 4 T-bunkami, i) redukuje produkciu TNFot v ľudskej zmiešanej leukocytovej reakcii.Tento polypeptid, ktorý výhodne zahmuje aminokyselinovú sekvenciu Ala-Tyr-Met-Thr-Met-Lys-Ile-Arg-Asn,alebo analog, alebo variant uvedenej sekvencíe (nonapeptid so sekvenčnou homológiou k hlL-10, nazývaný IT 9302), a jeho deriváty môžu byť použité na prevenciu a/alebo liečbu niektorých foriem zápalových procesov, hlavne foriem vzťahujúcich sa k ímunitnému a/alebo hormonálnemu systému. Predpokladá sa (ako je to podrobne opísané v nasledovnom opise imunologických reakcií), že mechanizmus účinku prebieha cez interferenciu s účinkom mediátorov imunitného systému, zvlášť cytokínov takých ako monokíny, lymfokíny, chemokíny a monokínové receptorové autagonisty, to znamená, že látka podľa vynálezu ruší/potláča produkciu a/alebo účinok niektorých cytokínov, a tým inhibuje patologické procesy vedúce k tkanivovému poškodeniu, a že látka podľa vynálezu indukuje produkciu prirodzených monokínových receptorových antagonistov, a tak ruší/potláča účinok niektorých cytokínov, a tým inhibuje patologické procesy, ktoré vedú k tkanivovćmu poškodemu.Dôležité uskutočnenie predkladaného vynálezu sa týka aj farmaceutického prípravku zahmujúceho ako aktívnu zložku látku podľa vynálezu, Ďalším uskutočnením predmetu vynálezu je aj látka, ktorá je schopná neutralizovať jednu alebo viac uvedených aktivít a) až g), napr. protilátka, a farmaceutický prípravok zahmujúci takúto látku.V ďalšom aspekte sa predkladaný vynález týka použitia látky podľa vynálezu na výrobu farmaceutického prípravku na podstatnú ínhibícíu bíologického účinku vzťahujúceho sa na cytokín, napr. použitie látky podľa vynálezu ako IL-l receptorový antagonistický proteín/peptíd, lymfokín, monokín, interleukín, interferón, chemokín alebo kolónie stimulujúci faktor. Iný aspekt sa týka použitia látky podľa vynálezu na výrobu farmaceutického prípravku na profylaxiu alebo liečenie stavov spôsobených porušením cytokínového systému, t. j. systému IL-l receptorových proteínových/peptidových antagonistov, lymfokínov, monokínov,interleukínov, ínterferónov, chemokínov alebo kolónie stimulujúcich faktorov. V inom aspekte sa vynález tiež týka metódy liečenia stavu porušenia cytokínového systému u ľudí a táto metóda zahmuje podávanie efektívneho množstva látky podľa vynálezu pacientovi.Bunkový imunitný systém sa zúčastňuje pri vývoji takých ochoreni, ako sú infekčné, zápalové a neoplastické choroby. Imunokompetentné bunky a ich produkty môžu hrať dôležité úlohy v iniciácii, vo vývoji choroby a v možnosti chronickej povahy tohto vývoja zápalových stavov. Tieto ochorenia sú často bez známej etiológie a zahmujú bežné choroby, ako diabetes mellitus, reumatoidná artrítída,zápalové choroby gastrointestinálneho traktu a kože. Okrem týchto príkladov však bunkou sprostredkovaná imunita, resp. zápalové mediátory prispievajú k mnohým ďalším zápalovým a proliferatlvnym chorobám (pozri tabuľku 2).Niektoré choroby, v ktorých sa makrofágmí/T-lymfocytmi sprostredkovane imunitné reakcie považujú za patogenicky dôležitéprvotná biliáma círhóza (žlčová cirhóza pečene) Crohnova chorobaulceratívna kolitida (vredovitá kolitida) roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné choroby aplastická anémiatrombopenická idiopatícká purpura (Werlhofova choroba)Gravesova choroba a Gravesova oñalmopatia subakútna tyreoiditída a Hašimotova choroba Addisonova chorobaod inzulínu závislý diabetes mellitus (typ l)rôzne klinické syndrómy s vaskulitidou (napr. uzlovitá polyarteritída, Wegenerova granulomatóza., arteritída obrovitých buniek), horúčka, nevoľnosť, nechutenstvoroztrúsená intravaskulárna koagulácia (DIC) artérioskleróza (ateroskleróza)T-lymfocyty riadia indukciu a reguláciu bunkou sprostredkovaných imunitných reakcií a cytoklnové produkty(1,2). Lymfocyty aktivujúce mediátory (lymfokíny), produkované antigćn rozpoznávajúcimi bunkami, patria do skupiny polypeptidov nazývaných cytokíny. Cytoklny sú prenášače medzibunkovej komunikácie vo fyziologických ako aj v patofyziologických stavoch a môžu tiež pôsobiť ako hormóny poskytujúce signály medzi imunitným systémom a inými tkanivami a orgánmi. Cytokíny môžu byť tiež produkované bunkami mimo imunitnćho systému a všeobecne sa predpokladá, že všetky jadrotvorné bunky sú schopné produkovať jeden alebo niekoľko cytokínov. Tak napríklad keratinocyty a fibroblasty sú potenciálni producenti cytokínov a v tomto systéme cytokíny môžu fungovať ako autokrinné alebo parakrinné hormóny nezávislé od imunitného systému (3).Myší interleukín 10 (mIL-IO) bol pôvodne opísaný ako inhibičný faktor cytokinovej syntézy (CSIF) uvoľňovaný z T 112 helperových T-bunkových klonov, ale má tiež proliferatívne účinky na rôzne podskupiny lymfocytov, vrátane zosilňujúceho účinku na klonovaciu účinnosť CD 4-,8 ľ myších slezinových T-buniek (4). Ľudský interleukín 10 (hIL-l 0) bol opísaný nedavno (5) a má vysokú homológiu s otvoreným čitacím rámcom v genóme Epstein-Barrovho vírusu, BCRFl, a vírusový IL-l 0 má určitú aktivitu podobnú hIL-IO. Ďalej budú sumarizované biochemické, biologické,fyziologické a možné patofyziologicke úlohy IL-l 0.Primárne štruktúry myšieho (mIL-IO) a ľudského IL-10(hIL-lO) mali vysoký stupeň homológie nuklcotidovej sekvencie (80 ) v ich celej dĺžke (4, 5). Jediným významným rozdielom je inzercia ľudského Alu repetitívneho sekvenčneho elementu v 3-neprekladanej oblasti hIL-lO cDNA klonu. Obe cDNA mIL-10 aj hIL-l 0 kódujú veľmi podobne otvorené čítacie rámce (ORF) pre 178 aminokyselín, zahmujúc aj hydrofóbne signálne sekvencie a majú 73 Vo-nú aminokyselinovú homológiu. mIL-10, ktorý je aktívny v myšich bunkách, nevytvára významnú krížovú reakciu v ľudských bunkách. hIL-lO je 18 kDa veľký polypeptid, ktorému chýba detegovateľny cukomý zvyšok, ale mIL-O je N-glykozylovaný v mieste blízkom k jeho N-koncu, ktorý chýba v hIL-l 0. Oba interleukíny m 1 L-10 a rekombinantný hIL-l 0 (rhIL-10) sú exprimované ako nekovalentné homodiméry. Rozsah, v ktorom mlL-l 0 alebo hlL-l 0 monomćry sú biologicky aktívne nie je ešte zistený. mlL-10 a hIL-10 s aspoň 8 aminokyselín dlhými polypeptidovými príveskami na N-konci a 21 aminokyselinami na C-konci nepreukázali detegovateľnú aktivitu podľa publikácie od autorov Moore a kol., ktorí ako prví sekvenovali IL-10 (6). Privesené C a N terminálové konce celého IL-l 0 nie vždy zapríčiňujů funkčné zmeny, pokým toto privesenie je príležitostné, resp. náhodné. Vysoký počet možných aminokyselinových substitúcií, ako je to ďalej podrobnejšie opísané, môže tiež vysvetliť, prečo privesenie nepreukázalo chýbajúce funkcie. Rekombinanmé mlL-10 a hIL-l 0 boli exprimované v CDS 7 bunkách, myších myelomových bunkách, vaječníkových bunkách čínskych škrečkov, bakulovírusovom expresnom systéme a E. calí.Biologické aktivity týchto rlL-IO bielkovín sú zatiaľ nerozlíšiteľne (6).mIL-IO gén zahrnuje päť exónov zoradených približne cez 5,1 kb DNA. Genómový klon samotný kóduje exprimovateľnú mIL-lO bielkovinu. m 1 L-l 0 a hlL-10 gény sú na myšom a ľudskom chromozóme 1 (6, 7).mlL-l 0 a hIL-O majú silnú DNA a aminokyselinovú sekvenčnú homológiu k otvorenému čítacíemu rámcu v genóme Epstein-Barr vírusu, BCRFl, a homológia je obmedzená iba ku proteín kódujúcej sekvencii a nedeteguje sa v signálnej sekvencii a v 5- a 3- neprekladaných sekvenciách (5). Z troch sekvencií mIL-10 a hlL-l 0 sú bližšie príbuzné páry na úrovni DNA sekvencie (81 ), kým DNA sekvencie kódujúce hotové hIL-l 0 a BCRFl bielkoviny majú homológiu 71 . Homológia medzi hIL-10 a BCRFl je 84 na úrovni aminokyselín. Bola vytvorená hypotéza,že mlL-10 a hlL-l 0 gény sa vyvíjali zo spoločného predka,kým BCRFl reprezentuje ancestràlne opracovaný zachytený bunkový cytokínový gén, a že BCRFl bielkovina bola donútená napodobniť hIL-10. BCRF l je exprimovaný počas lytického cyklu EBV. BCRFl ORF kóduje 17 kDa sekretovaný polypeptid, ktorý podobne ako hIL-l 0, obsahuje slabú alebo žiadnu glykozyláciu. BCRFl má nejaké aktivity IL-10 a bol nazvaný ako vírusový IL-l 0 (vlL-l 0), hoci sa zistilo, žejeho aktivita je len 10 z hlL-l 0.IL-1 0 aktivita na cytokínovú produkciuhlL-l 0 inhibuje produkciu viacerých cytokínov zahrnujúc interferón-y (IFN-y), tumory nekrotizujúci faktor-on(TNF-a), granulocytové makrofágové kolónie stímulujúci faktor (GM-CSF), granulocytový-CSF (G-CSF), lL-la, IL-IB, IL-2, IL-6, IL-8 a monocytový chemotaktický polypeptid-l (MCP-l/MCAF) pri monocytoch/makrofágoch a/alebo T-lymfocytoch (4, 5). 1 L-l 0 tiež inhibuje schopnosť migrácie monocytov ako odozvu na chemokín MOP-l/MCAF (75). Ďalej, hIL-l 0 indukuje produkciu endogćnneho, prirodzeného interleukín-l receptorového antagonistu(IRAP) (6), ktorý inhibuje IL-lot a lL-1 B kompetitívne s viazaním receptora. Nakoľko IL-8 je silne indukovateľný prostrednictvom IL-lcr a lL-lB, prejavuje lL-l 0 časť svojho inhibičnćho účinku na produkciu lL-8 stimulovaním produkcie IL-l-receptorového antagonistu (IRAP). Tento posledný mechanizmus je veľmi dôležitý z hľadiska predkladaného vynálezu, ako sa to opisuje a dokumentuje v príkladoch ďalšej časti. IRAP má protízápalové aktivity (9) a uvažuje sa o jeho terapeutickom účinku pri reumatoidnej artritíde (10). Dokázalo sa tiež, že IRAP je účinný pri liečbe septickćho syndrómu a dávkovo závislý ZS-dňový prežívací účinok bol spojený s IRAP liečbou (p 0,015) v štúdii Fishera a spol. (l l). IRAP môže prejavovať časť svojich protizápalových účinkov inhibovaním chemokínovej produkcie,ako napr. produkcie lL-8.lL-l 0 inhibuje expresiu II. triedy MHC expresíe ľudských monocytov (8). Konštitutívna a lL-4 alebo FN-y indukovaná expresia HLA-DR/DP a DQ bola inhibovaná hlL-l 0 (12). Okrem toho monocyty predinkubovane s IL-10 sú odolné proti následnej indukcii expresie II. triedy MHC prostrednictvom IL-4 alebo IFN-y. IL-l 0 inhibuje expresiu lI. triedy ľudských monocytov nasledujúcu po aktivácii LPS (12, 76). BALB/c myši, ktorým bolo podávané l až 10 mg IL-l 0 súčasne s letálnou dávkou LSP, boli ochranené pred smrťou (6).IL-10 inhibuje dusíkové intermediáty a superoxidovć anióny. lL-l 0 tiež inhibuje reaktívny dusíkový intennediát(NO), ako aj reaktivne kyslíkovć intermediáty (HZOZ) pri makrofágoch po následnej aktivácii FN-y (l 3).IL-IO má tiež modulačný účinok na T-bunkové funkcie/aktivitu. Takto sa hIL-l 0 stáva silným chemotaktickým faktorom k CD 8 T-lymfocytov, zatiaľ čo proti CD 4 T-buniek nemá hIL-l 0 chemotaxíu (14). Navyše IL-IO potláča schopnosť CD 4 T-buniek odpovedať na chemotaktické signály p-chemokínových RANTES a tiež a-chemokínového IL-8. hIL-l 0 tiež priamo inhibuje proliferáciu ľudských T-buniek perifćmej krvi a CD 4 T-bunkových klonov (14).hIL-l 0 doplňujúco stimuluje B-lymfocytovú proliferáciu indukovanú pri skriženej reakcii povrchového lg s imobilizovanou anti-IgM protilátkou a tento účinok je zosilnený, ked B-bunky sú stimulované skríženou reakciou ich CD 40 antigénu s anti-CD 40 protilátkou a ľudským FcgRIl/CDSZ exprimovaným myšími L-bunkami (15). Účinok IL-l 0 na proliferáciu a diferenciáciu aktivovaných ľudských B-buniek naznačuje, že tento cytokín môže zodpovedať za vynikajúcu schopnosť hIL-l 0 exprimujúcich T-buniek poskytovať pomoc pre B-bunkové odpovede.1 L-10 ako homeosratický faktor pre imunitný systémPredpokladá sa, že fyziologickć konzekvencie spomenutých funkcií IL-10 sú istým stupňom homeostázy imunitného systému. Takto IL-l 0 jasne inhibuje helperové funkcie T-buniek a pravdepodobne stimuluje T-bunky so supresorovými funkciami, Preto sa predpokladá, že IL-10,podobne ako IL-4, reguluje rovnováhu medzi Thl a Th 2 cytokinovými profilmi T-buniek. Špeciálne sa predpokladá,že IL-10 inhibuje diferenciáciu Thi-buniek. Pretože Thl-bunky sú charakterizované produkciou cytokínov (IFN-y a lL-2), ktoré uprednostňujú bunkovo sprostredkovane imunitnć odpovede, zatiaľ čo Th 2-bunky produkujú cytokíny(IL-4, IL-S a IL-lO), ktore uprednostňujú humorálne odpovede a potláčajú bunkovo sprostredkované imunitné odpovede, IL-10 pravdepodobne potláča T-bunkami sprostredkovanú imnitnú reakciu, ako napr. hypersenzitívne reakcie spomalenćho typu, zatiaľ čo humorálne odpovede uprednostňuje.Ako dôsledok spomenutých vlastností bol IL-l 0 opísaný ako inhibítor makrofágovej a Th cytokínovej syntézy. Preto sa skúmalo, či chýbajúca lL-l 0 produkcia a/alebo aktivita môže hrať úlohu pri chorobách, kde sa predpokladá, že zosilnená bunkou sprostredkovaná imunoreaktivita hrá úlohu pri ochorení, tak ako pri autoimunitných chorobách alebo zápaloch. Anti-IL-10 protilátkami ošetrenć myši majú silnejšiu zápalovú odpoved k zápalu indukovanćmu monokínmi a sú významne náchylnejšie k uhynutiu LPS-indukovaným septickým šokom, t. j. monokínmi sprostredkovanou zápalovou reakciou (16). Taktiež pri myšiach s vyradeným IL-l 0 sa spontánne vyvíjajú zápalové reakcie čríev podobné ulceróznej kolitide (17). Ďalej sa skúmalo, či IL-l 0 hrá úlohu v rôznych parazitámych, mykobakteriálnych alebo vírusových infekciách a ukázalo sa, že lL-l 0 hrá patotyziologickú úlohu v imunitnej parćze pri infekcii Schístosoma mansoni (18). Tiež sa predpokladá jeho úloha v infekciách Mycobacterium leprae. Nedávno sa zistilo, že AIDS pacienti so zlou prognózou ma.jú vyššiu hladinu IL-l 0 v plazme a bolo naznačené, že to prispieva k imunitnej pareze, ktorá je známa pri AIDS (19).Tieto in vivo výsledky/údaje silno naznačujú homeostatickú úlohu lL-l 0 v riadení bunkou sprostredkovanćho a monokínmi amplitikovaného imunitného zápalu a indikujú široko rozsahové terapeutické aplikácie IL-O alebo lieku s IL-10 podobnou aktivitou, pri liečení chorôb, ktoré sú charakterizované zníženou/nedostatočnom produkciou a/alebo aktivitou IL-10. Nakoľko látka podľa predkladaného vynálezu, overená prostrednictvom T 9302, prejavuje aktivitu podobnú IL-l 0 l. indukovaním produkcie IRAP ľudskými monocytmi, 2. inhibovaním spontánnej produkcie IL-8 ľudskými monocytmi, 3. inhibovaním IL-lB-stimulovanej produkcie IL-8 jednojadrovými bunkami perifémej krvi, (PBMC, periferal blood mononuclear cells), 4. stimulovaním chemotaktickej migrácie CD 8, ale nie CD 4, ľudských T-lymfocytov, 5. znecitlivením ľudských CD 8 T buniek proti rhIL-l 0 indukovanej chemotaktickej migrácii, 6. inhibovaním IL-8 sprostredkovanej chemotaxie ľudských CD 4 T-buniek, 7. inhibovaním MCP-l/MCAF sprostredkovanej chemotaxie ľudských monocytov, S. indukovaním produkcie IL-4 pri kultivácii normálnych ľudských CD 4 T-buniek, 9. redukovanlm TNFO( produkcie v ľudskej zmiešanej leukocytovej reakcii, tento polypeptid a jeho analógy môžu mať teda rovnake terapeutické možnosti ako lL-l 0. V tabuľke 3 sa uvádzajú niektoré choroby, v ktorých imunomodulátor lL-10 alebo imunomodulátor s lL-l 0 podobnou aktivitou môže mať terapeutický význam.Niektoré choroby, pri ktorých imunomodulátor s IL-l 0 podobnou aktivitou, V dôsledku indukcie IRAP produkcie a/alebo inhibicie cytokínovej produkcie a/alebo aktivity,môže mať terapeutický význam (Lit. 20 - 74)Predčasné pôrodná bolesti zapríčinené infekciou alebo inými okolnosťamiUlceratívna kolitlda alebo enterokolitída OsteoporózaChronický, neinfekčný zápal pľúc (napr. sarkoidóza a fajčiarske pľúca)

MPK / Značky

MPK: A61K 39/395, C12N 15/24, A61K 38/20, C07K 14/54, C07K 7/06, C07K 16/34

Značky: imunomodulátory

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/36-283096-imunomodulatory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Imunomodulátory</a>

Podobne patenty