Použitie derivátov kyseliny fumárovej na liečenie srdcovej nedostatočnosti a astmy

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POUŽITIE DERIVÁTOV KYSELINY FUMÁROVEJ NA LlEČENlE SRDCOVEJ NEDOSTATOČNOSTI A ASTMYOpis 0001 Predložený vynález sa týka použitia derivátov kyseliny fumárovej na prípravu liečiva na liečenie srdcovej nedostatočnosti a astmy.0002 Dialkylestery kyseliny fumárovej a monoalkylestery kyseliny fumárovej a ich soli sa už dlhé obdobie úspešne používajú na liečenie psoriázy. Použitie bolo opísané v rade patentov, pozri napríklad DE 25 30 372, DE 26 21 214 alebo EP-B-D 312 697.0003 Bolo tiež opísané použitie mono- a diesterov kyseliny fumárovej na liečenie autoimúnnych ochorení ako je napríklad polyartritída alebo roztrúsená skleróza (pozri DE 197 21 099.6 a DE 198 53 487.6), ale tiež v transplantačnej medicíne (pozri DE 198 53 487.6 a DE 198 39 566.3). Okrem toho je použitie mono- a diesterov kyseliny fumárovej na liečenie NFkappaB-mediovaných ochorení, rovnako tak ako na liečenie mitochondriálnych ochorení a/alebo ako NFkappaB inhibitor známe z DE 101 01 307.8 a DE 100 O 0 577.2. Všetky uvedené publikácie opisujú mono- a diestery kyseliny fumárovej, prípadne vo forme istých solí.0004 Použitie mono- a diamidov kyseliny fumárovej na liečenie uvedených índikácií je známe z DE 101 33 004.9. Tieto amidy sú tvorené s aminokyselinami a výhodne so špecifickými peptidmi. Konečne oligoméry kyseliny fumárovej a ich použitie na liečenie uvedených ochorení je známe z DE 102 17 314.1.0005 Paroxyzmálna a zreteľná respiračná porucha je označovaná ako astma (bronchiálna astma) a trpí ňou približne 4 až 5 populácie v priemyselných krajinách a jej výskyt sa rozširuje. Táto respiračná porucha je spôsobovaná varíabilnou a reverzibilnou obštrukciou resplračného traktu vdôsledku hyperreaktívneho bronchiálneho systému, ktorý je spúšťaný exogénnymi a endogénnymí stimulmi. Tieto stimuly zahŕňajú chemické alebo fyzikálne provokatívne faktory, infekcie, fyzickú námahu a/alebo emočné faktory. Pokial ochorenie trvá dlho, dochádza obvykle k sekundárnym ochoreniam ako je chronická bronchitída, plúcny emfyzém, bronchiektázia,atelektázia alebo pľúcno srdcové ochorenie alebo respiračná srdcová0006 Vzávislosti od príčiny sa uskutočňuje diferenciácia variantov astmy,konkrétne astmy spôsobenej alergiami, infekciami, analgetikami, pracovnými podmienkami alebo fyzickou námahou, zmiešané formy astmy alebo astma cardiale (srdcová astma), nosná astma a astma uremicum. Konkrétne astma cardiale môže viest k respiračným ťažkostiam v dôsledku zvýšeného prekrvenie a zníženého obehu v prípade nedostatočnosti ľavej komory.0007 Vsúčasnej dobe sú na liečbu a/alebo úľavu od príznakov astmy podávané beta-2 sympatomimetiká, kortikosteroidy, parasympatolytiká,teofylíny, protizápalové činidlá a protialergické činidlá a to okrem užosvedčených prostriedkov na zabránenie spúšťajúceho stimulu.0008 Na molekulárnej úrovni sa astma zdá byť charakterizovaná zvýšenou aktivitou Th 2 lymfocytov v pľúcach, čo zas vedie k zvýšenému uvolňovaniu Th 2 cytokínov, ktoré nakoniec vedú k známym znakom astmy ako je lgE izotypové prepínanie, tvorba hlienu a tvorba a aktivácia eozinoñlov. Okrem toho sa zdá,že Th 2 cytokíny vedú k diferenciácii ďalších Th 2 buniek prostredníctvom dráhy prenosu signálu známej ako AKO-STAT, z ktorej vychádzajú samoposilňujúce cykly. Bola tiež pozorovaná zvýšená proliferácia mezenchymálnych buniek,obzvlášť buniek bronchiálneho hladkého svalstva.0009 Takzvaná STAT dráha prenosu signálu (Janus Kinase Signal Transducer and Activator of Transcription pathway) je dráha prenášajúca informáciu, ktorá má byt prenesená signálnymi peptidmi ako sú napríklad cytokíny do vnútornej časti bunky a/alebo jadra. K prenosu signálu dochádza prostredníctvom STAT proteínov, ktoré sú prítomné v cytoplazme a sú najskôr neaktivne u človeka je známych 7 rôznych STAT proteínov. V dôsledku väzbyreceptorových ligandov na povrchu bunky sa tieto STAT proteíny rýchlo aktivujú prostrednictvom fosforylácie, napriklad prostrednictvom Janus kinázy. Fosforylácia vedie k homo- alebo heterodimerizácii STAT proteínov, pričom diméry sa rýchlo prenášajú do jadra, kde sa viažu k cieľovému promotóru adrasticky zvyšujú transkripčnú rýchlosť tohoto promótora.0010 Akútna alebo chronická neschopnosť srdca dodávať krv v množstve požadovanom pre metabolizmus a/alebo prijímať spätný prúd krvi zo žíl za podmienok stresu (stresová nedostatočnosti) alebo dokonca aj v kľude ( kludová nedostatočnosť) sú označované ako srdcová nedostatočnosť. K nedostatočnosti môže dôjsť z dôvodov čistej nedostatočnosti ľavej komory alebo pravej komory, ale môže sa tiež týkať obidvoch komôr.0011 Klinický obraz srdcovej nedostatočnosti môže byt pripisovaný rôznym príčinám týkajúcim sa etiológie, predovšetkým zápalovým a degenerativnym zmenám myokardu a endokardu, poruchám koronárneho obehu, infarktu myokardu a zraneniam. Vo svojom dôsledku srdcová nedostatočnosť vedie k zmenám periférneho obehu, dýchacím poruchám, konkrétne k srdcovej astme,obličkovej nedostatočnosti a poruchám elektrolytového metabolizmu a opuchoma k zníženej funkčnej kapacite kostrového svalstva.0012 Pri tejto indikácii sa uskutočňuje rozlišovanie medzi akútnou srdcovou nedostatočnosťou, energetickou srdcovou nedostatočnosťou, energetickodynamickou srdcovou nedostatočnosťou a hypodynamickou srdcovou nedostatočnosťou, tiež nazývanou HEGGLIN syndróm ll, excitomotorickou srdcovou nedostatočnosťou, srdcovou nedostatočnosťou vdôsledku srdcovej arytmie, hypoxemickou, latentnou, primárnou, kompenzovanou, relatívnoualebo stresovou nedostatočnosťou a/alebo nedostatočnosťou ľavej komory.0013 Vsúčasnej dobe sa na medikamentóznu liečbu srdcovej nedostatočnosti používajú látky podporujúce kontrakcie, giykozidy(predovšetkým digoxín a digitoxín) sú dnes stále používané na liečenie chronických foriem. Napokon v priebehu niekoľkých posledných rokov získali na dôležitosti vazodilatanty (nitro-zlúčeniny a dihydralazín. alfa blokátory,antagonisty vápnika a predovšetkým ACE inhibítory). ACE inhibítory súnajdôležitejšie pre dlhodobú liečbu. Okrem toho sa používajú diuretiká. Akútneformy sa liečia katecholaminami, pripadne tiež s amrinónom.0014 Predložený vynález sa týka ďalšieho činidla na liečenie srdcovej nedostatočnosti a astmy. Predložený vynález sa konkrétne týka terapeutických činidiel na liečbu srdcovej astmy a nedostatočnosti ľavej komory voblasti, v ktorej sa navzájom prekrývajú. Predložený vynález sa tiež týka terapeutických činidiel pre obidve tieto indikácie samostatne alebo tiež voblasti, v ktorej sa navzájom prekrývajú, pričom tieto činidlá sú vdôsledku dobrej tolerancievhodné na dlhodobú liečbu.0015 Predmet predloženého vynálezu sa dosiahne použitím derivátov kyseliny fumárovej na pripravu farmaceutických činidiel alebo farmaceutických prípravkov na liečenie astmy a/alebo srdcovej nedostatočnosti, výhodne u0016 Predložený vynález sa po prvé týka použitia derivátov kyseliny fumárovej zvolených zo súboru, zahŕňajúceho dialkylfumaráty,monoalkylhydrogénfumaráty, monoalkylesterovej soli kyseliny fumárovej,monoamidy kyseliny fumárovej, monoamidové soli kyseliny fumárovej, diamidy kyseliny fumárovej, monoalkylmonoamidofumaráty, karbocyklické a oxakarbocyklické oligoméry týchto zlúčenín a ich zmesi na prípravu farmaceutického prípravku na liečbu alebo prevenciu srdcovej nedostatočnosti,obzvlášť nedostatočnosti ľavej komory, infarktu myokardu a angíny pectoris.0017 Predložený vynález sa po druhé týka použitia derivátov kyseliny fumárovej, zvolených zo súboru, zahŕňajúceho dialkylfumaráty,monoaIkylhydrogénfumaráty, monoalkylesterovej soli kyseliny fumárovej,monoamidy kyseliny fumárovej, monoamidové soli kyseliny fumárovej, diamidy

MPK / Značky

MPK: A61K 31/21

Značky: derivátov, astmy, kyseliny, fumarovej, nedostatočnosti, srdcovej, použitie, liečenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/35-e4035-pouzitie-derivatov-kyseliny-fumarovej-na-liecenie-srdcovej-nedostatocnosti-a-astmy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie derivátov kyseliny fumárovej na liečenie srdcovej nedostatočnosti a astmy</a>

Podobne patenty