Spôsob zisťovania/zaznamenávania technických údajov sietí prostredníctvom regulárnych užívateľov na podporu automatizovaných plánovacích a optimalizačných postupov v bunkových mobilných rádiokomunikačných sieťach

Číslo patentu: E 13435

Dátum: 21.12.2007

Autor: Klatt Axel

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

opis 0001 Predložený vynález sa týka spôsobu na zaznamenávanie reálnych/aktuálnych charakteristických veličín nejakéhomobilného rádiokomunikačného systému, napríklad podľa noriem GSM, UMTS, E-UTRAN-/LTE alebo WiMAX, prostredníctvom nejakého mobilného rádiokomunikačného koncové prístroja reálneho užívateľa tohto mobilného rádiokomunikačného systému, pričom sa na určovanie polohy zaznamenávajú tieto charakteristické veličiny pomocou sériovo vyrábaného mobilného rádiokomunikačnéhokoncového prístroja užívateľa tohto mobilného rádiokomunikačnéhosystému bez prídavných externých prístrojov v nejakom z v mobilných rádiokomunikačných koncových prístrojov jestvujúcej pamäti a posielajú sa ústrednej alebo decentralizovanej/oddelenej jednotke na zaznamenávanie, vyhodnocovanie a spracovávanie.0002 Jeden spôsob tohto druhu je známy z britskej patentovej prihlášky GB 2 360 173 A. Ďalší stav techniky je previerka príslušných charakteristických veličín nejakej mobilnej rádiokomunikačnej siete prostredníctvom vyhradených meracích(skúšobných) jázd, ktoré si vyžadujú nákladné nasadenie personálu a materiálu. Okrem toho majú tieto spôsoby nevýhodu,že sa takýmito metódami môžu evidovať len individuálne čiastkové oblasti mobilného rádiokomunikačného systému, napríklad merania kvality napájania mobilného rádiokomunikačného systému pozdĺž ciest alebo diaľnic. Ďalšia nevýhoda spočíva V tom, že tieto meracie jazdy nemôžu byť vykonávané nepretržito a celoplošne a preto výsledky merania nemôžu byť vždy k dispozícii ako aktuálne, resp. celoplošné.0003 Optimalizovaný variant spôsobu vyhradených meracích jázd na zisťovanie sieťových parametrov sa opisuje V DE 199 00 543 / EP l 021 055 A 2 Tam opísaným spôsobom sa zvláštní užívatelia mobilného rádiokomunikačného systému priblížia nazaznamenanie relevantných charakteristických veličín nejakejmobilnej rádiokomunikačnej siete a tieto zaznamenané namerané hodnoty sa pri vyskytnutí vopred stanovených určitých udalostí prostredníctvom signalizačných kanálov (SMS) prevedú na vyhodnocovacie zariadenie mobilnej rádiokomunikačnej siete. Na zaznamenanie polohy je potrebný externý prístroj (modul na ukladanie a spracovávanie) na zistenie aktuálnej polohy mobilného rádiokomunikačného prístroja V rámci topológie siete(prídavne prípadne externý GPS prijímač a prípadne osobný počítač). Používanie jedného alebo viacerých externých prídavných prístrojov (modul na ukladanie a spracovávanie et GPS prijímač) predstavujú pre normálneho užívateľa mobilnej komunikácie neúnosné náklady, čím použiteľnosť tohto spôsobu ostáva na špecificky vybavených používateľov (napríklad autobusy, taxíky, nákladné Vozidlá a podobne, ale nie normální0004 Stav techniky predstavujú tak záznamové systémy technických údajov nejakého mobilného rádiokomunikačného systému, ktoré dáta, ktoré je potrebné zistiť, zaznamenávajú prostredníctvom účastníckeho koncového prístroja na strane užívateľa (MS mobilná stanica, UE User Equipment), odovzdávajú externej jednotke na ukladanie a spracovávanie a pomocou prídavného hardwaru (napríklad externý GPS prijímač opatria údajom o mieste (poloha) a prostredníctvom kanálov pre užívateľské údaje (GPRS) alebo signalizačných kanálov pomocou SMS (napríklad pri GSM prostredníctvom SDCCH kanála) odvádzajú do mobilnej rádiokomunikačnej sieti na ďalšie spracovávanie/vyhodnocovanie, porovnaj DE 199 00 543 / EP 1 021 D 55 A 2.0005 Alternatívne sú známe aj spôsoby, ktoré zachytené údaje v jednotke na ukladanie dát ukladajú do pracovnej pamate, ktorá sa za účelom spracovávania týchto dát musí špeciálne načítavať toto zostavenie je obvyklé pri vyhradených meracích jazdách. Takýto spôsob vykonávania je napríklad známy z EP O 946 007 A 2.opisuje spôsob a usporiadanie týkajúce sa merania kvalityprenosu v bunkách mobilných rádiokomunikačných sietí,poukazujúci na používanie mobilných staníc, ktoré sú opatrené GPS prijímačom a záznamovou jednotkou. Na uskutočnenie merania vo vnútri nejakej bunky je potrebné vozidlo, v ktorom sa nachádza mobilná stanica, napríklad mobilný rádiokomunikačný koncový prístroj. V prípade tohto vozidla ide o testovacie vozidlo, alebo aj o autobus alebo taxík. Mobilná stanica sa môže transportovať V ich batožinovom priestore. Okolo buniek, ktoré sa majú merať, sa s týmto vozidlom prechádza a V určitých časových bodoch sa zaznamenáva Zemepisná poloha a čas. Pre ďalšie údaje sa táto záznamová jednotka nepoužíva. Záznam sa môže uskutočňovať na disketu, pričom záznamová jednotka obsahuje vhodnú disketovú mechaniku. Tento spôsob na meranie kvality prenosu v bunkách mobilných rádiokomunikačných sietí je zdĺhavý a dodáva len málo informácii o mobilnom rádiokomunikačnom systéme, nakoľko namerané údaje zhromažďujú výlučne Špeciálne vybavené vozidlá.0006 Úlohou vynálezu je uviesť spôsob na zaznamenávanie reálnych/aktuálnych technických údajov o mobilnom rádiokomunikačnom systéme, ktorý prekoná už uvedené nevýhody a je vytvorený spoľahlivým a cenovo výhodným spôsobom, aby zaznamenával celoplošne technické údaje nejakého mobilného rádiokomunikačného systému, pričom sa majú výrazne zredukovať náklady na strane prístrojov, ako aj požadované nasadenie personálu.0007 . Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu spôsobom so znakmi nároku 1.0008 Vytvorenie a ďalšie stvárnenia podľa vynálezu, ktorým sa dáva prednosť, vyplývajú zo závislých nárokov.0009 Podľa vynálezu sa uskutočňuje zaznamenávanie charakteristických veličín nejakého mobilného rádiokomunikačného systému tak, že sa tieto charakteristické veličiny prostredníctvom sériovo vyrábaných mobilných rádiokomunikačnýchkoncových prístrojov užívateľov tohto mobilnéhorádiokomunikačného systému, bez prídavných externých prístrojov na určovane polohy, zaznamenávajú V nejakom v mobilných rádiokomunikačných koncových prístrojoch existujúcich pamätiach a posielajú sa centrálnej alebo decentralizovanej/rozdelenej jednotke na zaznamenávanie, vyhodnocovanie a spracovávanie v mobilnom rádiokomunikačnom systéme, pričom zaznamenávanie týchto charakteristických hodnôt (306, 308) nastáva vtedy, keď sa komunikačné spojenie preruší.0010 Podľa vynálezu sa uvažuje s tým, že relevantné technické údaje mobilnej rádiokomunikačnej siete V aktuálnejpolohe účastníka tejto mobilnej rádiokomunikačnej siete sazaznamenávajú priamo prostredníctvom mobilného rádiokomunikačného koncové prístroja užívateľa - v rámci normálnych užívateľských podmienok - podľa výberu môžu byťvybavené údajom polohy a že tieto namerané dáta sa z mobilného rádiokomunikačného koncového prístroja prostredníctvom normalizovaných signalizačných kanálov mobilného rádiokomunikačného systému, najmä podľa norien 1 GSM, UMTS, EUTRAN/LTE alebo WiMAX, odosielajú vyhodnocovacej jednotkeprevádzkovateľa mobilného rádiokomunikačného prijímača.0011 Následne ďalšie spracovanie týchto takto odovzdaných údajov sa výhodne dá použiť na plánovanie a optimalizáciu rádiokomunikačnej infraštruktúry (plánovanie susedských jednotiek, nastavovanie dalších prevádzkových parametrova podobne), avšak aj ako na spotrebu orientovanú prípravu špecifických informácií pre užívateľov mobilných rádiokomunikačných prijímačov (zákazníkov). Motiváciu na to predstavuje vzhľadom na minimalizáciu prevádzkových nákladov podpora pracovných postupov, ktorá podporuje určité priebehyV mobilnej rádiokomunikačnej sieti a jej parametrov samostatneoptimalizujúcim charakterom (cieľ Self-Optimising Network,SON). 0012 V tomto dokumente znázornené namerané hodnoty a spôsobvytvárajú základ pre samotné optimalizované pracovné postupy,

MPK / Značky

MPK: H04W 24/10

Značky: optimalizačných, prostredníctvom, sietí, rádiokomunikačných, regulárnych, spôsob, údajov, podporu, technických, automatizovaných, užívateľov, mobilných, sieťach, bunkových, postupov, plánovacích

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/34-e13435-sposob-zistovania-zaznamenavania-technickych-udajov-sieti-prostrednictvom-regularnych-uzivatelov-na-podporu-automatizovanych-planovacich-a-optimalizacnych-postupov-v-bunkovych-mobi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zisťovania/zaznamenávania technických údajov sietí prostredníctvom regulárnych užívateľov na podporu automatizovaných plánovacích a optimalizačných postupov v bunkových mobilných rádiokomunikačných sieťach</a>

Podobne patenty