Kapsule, zariadenie a spôsob prípravy nápoja a spôsob výroby takej kapsule

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kapsule, zariadenie a spôsob prípravy nápoja a spôsob výroby(0001) Vynález sa týka kapsule na prípravu dopredu určeného množstva nápoja vhodného na spotrebu, používajúcej extrahovateľný alebo rozpustný produkt, napríklad praženú a mletú kávu, pričom kapsula obsahuje obvodovú prvú stenu, druhú stenu uzatvárajúcu obvodovú prvú stenu na prvom konci,perforovanú a/alebo poréznu tretiu stenu uzatvárajúcu prvú obvodovú stenu na druhom otvorenom konci oproti druhej stene upravenej na vypúšťanie pripraveného nápoja z kapsule, pričom prvá, druhá a tretia stena obklopujú vnútorný priestor, obsahujúci extrahovateľný produkt.(0002) Takéto kapsule sú ako také známe a používajú sa v zariadeniach na prípravu nápoja. Poskytujú pohodlie pri použití rovnako ako reprodukovateľné podmienky extrakcie, ktoré vedú k jednoduchej príprave šálky so stabilnou kvalitou. Známe kapsule môžu byť odkryté kapsule, obsahujúce obvodovú stenu a výstupnú oblasť upravenú na vypustenie pripraveného nápoja z kapsule. Vo vnútornom priestore kapsule je zabezpečené určité množstvo extrahovateľného produktu, ako je pražená a mletá káva s menším objemom než je objem vnútorného priestoru kapsule. Taká kapsula sa môže použiť V zariadení na prípravu nápoja, v ktorom tekutina vstupuje do kapsule pod tlakom kvôli spolupôsobeniu s extrahovateľným produktom v kapsule a na odvedenie nápoja2 kapsule von zo zariadenia do nádobky, ako je kávová šálka.(0003) Pri použití známej kapsule s otvorenou výstupnou oblasťou a vybavenou voľne sypanou praženou a mletou kávou môže voda dodaná do kapsule rýchlo preniknúť cez kapsulu a viesť k vytvoreniu menšieho tlaku V kapsuli než je požadované, čím dochádza k extrakcii kávy pri relatívne nízkou tlaku. To môževyústiť do nekontrolovateľného procesu prípravy nápoja, ktorýnepriaznivo ovplyvní prípravu nápoja. Najmä kvalita kávy môže byť horšia napríklad kvôli nižšiemu tlaku pri extrakcii, káva môže byť vodová, alebo môže mať horšiu penovú vrstvu kvôli nižšiemu obsahu C 02 v kávovom nápoji, ktorý sa vyskytuje pri extrakcii pri nižšom tlaku, pričom C 02 je dôležitý na tvorbu(0004) Predmetom vynálezu je poskytnutie zdokonalenej kapsule s obsahom extrahovateľného a rozpustného produktu na prípravu nápoja a špecifickejšie aspoň zmiernenie uvedeného problému. Zvlášť je predmetom vynálezu poskytnutie zdokonalenej kapsule obsahujúcej praženú. a mletú kávu zaisťujúcu lepšiu chuť kávypripravenej použitím takej kapsule.(0005) Na to je podľa prvého hľadiska vynálezu zaistená kapsula opísaného typu, pričom extrahovateľný produkt vo vnútornom priestore kapsule má častice padajúce vo vnútri dopreduzvoleného rozsahu rozdelenia hmotnosti, pričom 10. percentilveľkosti častíc je 20 - 60 m, výhodnejšie menej než 40 m,pričom 50. percentil veľkosti častíc je 400 - 600 m,výhodnejšie 450 - 550 m a pričom 90. percentil veľkosti častíc(0006) Je výhodné, aby kapsule mali otvory vo svojej výstupnej oblasti, ktoré môžu byť v podstate rovnomerne rozmiestnené okolo prierezu výstupnej oblasti. Ocení sa, ak príruba kapsule nebudepovažovaná za vhodnú výstupnú oblasť.(0007) Je zistené, že ak je použitá taká kapsula na prípravu kávy, častice majúce menší rozmer V danom rozložení hmotnosti sa v podstate neumiestnia vnútri týchto otvorov, čím sa zdokonaľuje proces prípravy kávy vďaka zlepšenému prietoku. Navyše je zistené, že množstvo nežiaduceho sedimentu V šálke klesá, ak má použitá kapsula výstupné otvory skôr ako kapsula určená na pretrhnutie pri použití. Najmä bolo zistené, že v otvorenejkapsuli podľa tohto hľadiska vynálezu, s otvormi vo výstupnejoblasti, môžu mať častice rozmer hodiaci sa k týmto otvorom, čím sa zlepší prietok tekutiny vystupujúcej z kapsule. Navyše bolo zistené, že taká odpovedajúca veľkosť môže viesť k zlepšeniu koncentrácie oleja vo výslednom nápoji, rovnako ako k zlepšeniu DMA (akumulácia sušiny) pri zachovaní nastavenia času rovnakého ako V doteraz známych kapsulách. Navyše a najmä taká zrnitosť praženej a mletej kávy vnútri kapsule zabraňuje zrúteniu lôžkakávy po natlakovaní kávy vodou.(0008) Je výhodné, aby káva bola zhutnená vnútri kapsule. Napriklad aby vhodný východiskový kávový materiál bol stlačený(0009) Ocení sa, že častice východiskového kávového materiálu,vstupujúce do kapsule (takto ešte nezhutnené) môžu mať trochu menšie rozmery než častice konečného produktu, vyznačeného(0010) Napríklad častice východiskového kávového materiálu môžu mať nasledujúce rozdelenie hmotnosti 10. percentil veľkosti častíc môže byť 25 - 55 m, výhodnejšie menej než 40 m, 50. percentil veľkosti častíc môže byť 450 - 55 m a 90. percentilveľkosti častíc môže byť 600 - 800 m.(0011) Rozumie sa, že kvôli kroku stlačovania, napríklad stlačovaním východiskového kávového materiálu, môže veľkosťčastíc stúpať kvôli zlepovaniu.(0012) V kapsuli, ako výsledok stlačovania kávy, môžu byť relatívne malé častice obklopené relatívne veľkými časticami tak, že relatívne malé častice sa nemôžu premiestniť smerom k výstupnému filtru pred prípravou nápoja. Po dodaní vody do vnútorného priestoru kapsule môžu relatívne malé častice pretekať s vodou smerom k výstupnému filtru na vytvorenie vymedzenia toku spolu s uvedeným výstupným filtrom. Súčasne taká distribúcia veľkosti častíc poskytuje vysokú kvalitu kávys dobrou chuťou. Ak je celková veľkosť častíc príliš malá, lôžkokávy sa môže zrútiť, takže pripravený nápoj nemôže jednoducho prejsť a výsledkom je nežiaduci dlhý čas prípravy nápoja. Ak je na druhej strane celková veľkosť častíc príliš veľká, dodávaná tekutina prejde rýchlo cez kávu a výsledkom je vodový kávovýnápoj, obsahujúci nízku koncentráciu rozpustených suchých látok(0013) Bolo zistené, že uvedené výhodné rozmiestnenie veľkosti častíc podľa vynálezu je podmienené prostriedkami všeobecne známeho analyzátora Sympatec, ktorý je vhodný na určenie distribúcie častíc a veľkosti V suchých produktoch. Takým analyzátorom môže byť Sympatec Central Unit Helos, používaný V kombinácii so systémom suchej disperzie jednotky Rodos T 4.1. Použitý rozsah meraní R 7 obsahuje 0,5/18,0 - 3500 m. Vzorka sa umiestni do meracej jednotky. Pomocou laserovej difrakčnej technológie sa určí distribúcia veľkosti častíc uvedenej vzorky. Svetlo emitované laserom je difraktované časticami Vzorky. Množstvo difrakcií je závislé na veľkosti častíc praženej amletej kávy vo vzorke. Detekuje sa rozptýlené svetlo detektorompo priechode šošovkami, uvedené šošovky sú šošovkami R 7.(0014) Ocení sa, že káva je pred vložením do kapsule a/alebo vnútri kapsule vhodne stlačená. Stlačenie pred zavedením do kapsule sa môže vykonávať pomocou vhodného piestu. Ocení sa, že táto operácia sa môže vykonávať V kroku zhutňovania, pričom tok extrahovateľného produktu je pretlačovaný cez úzku membránu za prítomnosti tlaku. Stlačenie v kapsuli sa môže dosiahnuť vhodným stlačením východiskového kávového materiálu v kapsuli. stlačením východiskového kávového materiálu v kapsuli sa častice praženej a mletej kávy tlačia proti stenám vnútorného priestoru vymeniteľnej kapsule, čím sa zabráni vzniku preferenčných ciest prúdenia pozdĺž príslušných stien kapsule. To môže byť rovnako výhodné V prípade, kedy má byť kapsula umiestnená do zariadenia tak, že Výstupný filter je nasmerovaný do postranných ciest, napr. pretiahnutých V podstate vo vertikálnej rovine. Zaistením

MPK / Značky

MPK: A47J 31/36, B65D 85/804

Značky: nápoja, takej, zariadenie, spôsob, výroby, přípravy, kapsule

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/34-e13118-kapsule-zariadenie-a-sposob-pripravy-napoja-a-sposob-vyroby-takej-kapsule.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapsule, zariadenie a spôsob prípravy nápoja a spôsob výroby takej kapsule</a>

Podobne patenty