Skrátený proces liečenia rán pomocou rúna nového druhu

Číslo patentu: E 4723

Dátum: 30.12.2005

Autori: Haisch Andreas, Thierauf Axel, Baecker Iwer

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SKRÁTENÝ PROCES LIEČENIA RÁN POMOCOU RÚNA NOVÉHO DRUHU Opis0001 Predložená patentová prihláška sa týka viacvrstvového obväzu na báze spriadaného, alebo vláknitého rúna.0002 Podľa stavu techniky je známe vlhké uzavretie zranenia (pozri napr. Blank, lngo, Waversorgung a Verbandwechsel, Kohlhammer - Verlag, Stuttgart,2001, 142, lSBN 3-17-016219-5 Stalick L., Managing and caring for a patient with a complicated wound. Br. J. Nurs . 2004 Oct. 14 - 2713 ( 18 )1107 - 9. Metzger S, Clinical and financial advantages of moist wound management. Home Health Nurse. 2004 Sep 22 (9)586-90).0003 US 4,730,611 zverejňuje (porovnaj nároky 1 a 4) obväz na rany obsahujúci vankúšik z polyuretánovej peny s hydrofilnou stranou obrátenou k rane a hydrofóbnou stranou odvrátenou od rany, poréznu vrstvu rúna s iepivou vrstvou a neadhezívnu kryciu vrstvu na iepivej vrstve.0004 EP 0 047 492 zverejňuje (porovnaj stranu 2, odstavce 1 - 3 nároky 1, 4, 6) antiadhezívny , antímikrobíálny obväz na rany obsahujúci antiadhezívne upravené rúno, na ktoré je nanesená jódová masť PVP.0005 Problém pri tomto druhu ošetrenia rany je, že médium prichádzajúce do kontaktu s ranou, napr. obväzový mul, náplasť atd. môže v priebehu liečenia zrásť s ranou. Keď sa má potom kontaktné médium následne znovu odstrániť,často znovu roztrhne ranu, čím sa novo vytvorené tkanivo znovu potrhá a odstráni. Je zrejmé, že sa tým liečenie rany zbytočne predlžuje. Ak sa však použije prekrytie rany, ktoré sa ku zraneniu neprilepí, čím sa zabráni prerastaniu prekrytia rany svlastnou ranou, chýba defektu zrany oporná avodiaca štruktúra, na ktorej sa môže novo vytvorené tkanivo orientovať a rásť.Táto okolnosť vedie k tomu, že zvlášť pri hlbokých ranách vzniká substančnýdefekt. Okrem toho dochádza ku zbytočnej a nežiadúcej tvorbe jaziev. Tentoproblém sa v klinickej praxi týka všetkých rán, ktoré zasahujú nie len epidermís, ale tiež korium a pripadne subcutis (tzv. hlboké rany) a rekonštitúciu vyžadujúnie len epidermálne vrstvy, ale tiež korium a príp. subcutis.0006 Hrúbka epídermisu (pokožka) je obvykle rôzna a môže byť podľa miesta 0,03 až 4 mm. Tiež vek a, pohlavie majú vplyv na hrúbku pokožky. Pokožka nemá žiadne krvné cievy. Je vytvorená z keratínocytov. Keratinocyty sú rohovinové bunky, ktoré majú bunkové jadro a produkujú rohovínu, keratín. Keratin odpudzuje vodu a dodáva pokožke pevnosť.0007 Pod ňou ležiaca vrstva (corium) je elastická vrstva pokožky, ktorá obsahuje vysoký podieľ voľne prepojeného kožného väziva. Podľa umiestnenia môže mať tiež rôznu hrúbku. Na penise a na očných viečkach je jej hrúbka len 0,3 mm, zatiaľ čo na dlaniach a chodidlách má pokožka hrúbku až 2,4 mm. 0008 Vyššie uvedená problematika sa netýka iba pomaly hojivých rán alebo nehojivých rán ako sú chronický diabeticko - neuropatický Ulcus, Ulcus cruris, dekubitačné zranenia a sekundáme Iiečené inñkované rany, ale tiež nedráždivých, primáme liečených rán (napr. ablatívne tržné rany alebo strhnuté zranenia (pri ktorých sa pletivo strhne a tým sa rana odkryje) rovnako ako miest odberov kožných štepov).0009 S ohľadom na vyššie opísaný stav techniky si dali vynálezcovia za cieľ dať k dispozícii kontaktné médium v najširšom slova zmysle (napr. obväz,mul, náplasť), ktoré sa môže dostať do kontaktu s ranou bez toho, aby sa museli prejaviť vyššie uvedené nevýhody (prerastanie kontaktného média s ranou ničenie novo vytvoreného tkaniva, zbytočné predlžovanie liečenia rany,nadmemá tvorba jaziev, defektov po zraneniach). Preto bolo cieľom vynálezu vyvinúť štruktúru, ktorá umožní pri vlhkom prekrytí rany zachovat štruktúru tkaniva a neodstrániť ju ani po vyliečení rany a tým nenarušiť proces liečby,poskytnúť novo vytváranému tkanivu vodiacu štruktúru a nakoniec zabrániť tvorbe jaziev.0010 Z DE-C 196 09 551 sú známe biologicky degradovateľné a/alebo resorbovateľné vláknité štruktúry (vlákna príp. vláknité štruktúry silikagélu). Tie sa môžu získat tak, že sa zo spriadacej hmoty vytiahnu vlákna, ktoré sa prípadne vysušia. Spriadacia hmota obsahuje jednu alebo niekoľko parciálne alebo úplne hydrolytícky kondenzovaných zlúčenín kremika, ktoré sa pomocou hydrolytickej kondenzácie odvodzujú od monomérov všeobecného vzorca SíX 4,kde sú zvyšky X rovnaké alebo rozdielne a znamenajú hydroxy, vodik, EP 1833518 B 1 37.98halogén, amino, alkoxy, alkyloxy, alkylkarbonyl alebo alkoxykarbonyl alebo sa odvodzujú od aIkyIových zvyškov a môžu byť prerušené kyslíkovými atómami alebo atómami síry alebo aminoskupinami.0011 Ďalej sú známe postupy výroby kožných implantatov príp. buniek,tkanív a orgánov opísané vo W 0 01/42 428 a vEP A O 1 262 542, ktoré vychádza z vyššie uvedených vláknitých štruktúr. W 0 01/42 428 opisuje spôsob výroby kožného implantátu, pri ktorom sa kožné bunky nanesú na povrch živného roztoku a bunky potom rastú. vyznačujúci sa tým, že sa na živný roztok uloží plošný prvok z vyššie uvedených biokompatibilných, biologicky degradovateľných a/alebo resorbovateľných vlákien. Vlákna plošného prvku majú priemer 5 až 20 m. EP A 01 262 542 oproti tomu opisuje spôsob in vitro- výroby buniek, tkaniva a orgánov, pričom uvedená vláknitá matrica (viz DE C 196 09 551) slúži ako podpomá bunková substancia a/alebo vodiaca štruktúra pre extracelulárnu matrícu tvorenú bunkami príp. poskytuje bunkám možnosť nájsť priestorové usporiadanie, ktoré bunkám umožní množit sa al alebo dosiahnuť ich geneticky deterrninovanú diferenciáciu.0012 Riešenie vyššie uvedeného problému ponúkané vynálezcami tvorí jeden aspekt predloženého vynálezu a spočíva v použití vlákien známych z DE C 196 09 551 na výrobu viacvrstvového obväzu podľa patentového nároku 1 . Pritom sa zmienené vlákna spracujú na rúno, ktoré sa potom môže kombinovat so všetkými konvenčnými obväzovými prostriedkami, zvlášť s obväzovými prostriedkami, ktoré sa ukladajú bezprostredne na ranu alebo do rany. Táto kombinácia sa v ďalšom označuje ako viacvrstvový obväz, aj keď sa nejedná o typický obväz, ale o náplasť, kompresný obväz alebo podobne. Aspekt predloženého vynálezu sa teda týka viacvrstvového obväzu, ktorý má najmenej nasledujúcu skladbu rúno 1, ktoré prichádza do kontaktu s ranou a membránu 3, ktorá je vodotesná a obsahuje najmenej jeden vo vode nerozpustný polymér. 0013 Vyššie uvedený viacvrstvový obväz má nasledujúce zloženie rúno 1, ktoré má prichádzať do kontaktu s ranou a membránu 3, ktorá je vodotesná a obsahuje najmenej jeden vo vode nerozpustný polymér, pričom membrána 3 je alebo lepivá náplasť 3 a obsahuje lepivý podiel, ktorý sa zlepí s pokožkou okolo rany, alebo neobsahuje lepivý podiel a zlepí sa s pokožkou vokolí rany lenvtedy, ak sa na pokožku v okoli rany nanesie lepidlo, pričom medzi membránou 3 a rúnom 1 je nepevné, ľahko odstrániteľné priľnavé spojenie alebo tu nie je žiadne priľnavé spojenie, pričom rúno 1 má biologicky degradovateľnú alalebo resorbovateľnú vláknitú štruktúru, ktorú je možné získať tak, že sa zo spriadacej hmoty ťahajú vlákna, pričom spriadacia hmota obsahuje jednu nebo niekoľko parciálne alebo úplne hydrolyticky kondenzovaných zlúčenín kremíka, ktoré sa pomocou hydrolytickej kondenzácie odvodzujú od monomérov všeoobecného vzorca SiX 4, kde sú zvyšky X rovnaké alebo rozdielne a znamenajú hydroxy,vodík, halogén, amino, alkoxy,alkyloxy,~ alkylkarbonyl alebo alkom/karbonyl alebo se odvodzujú od alkylových zvyškov a môžu byť prerušené kyslíkovými atómami alebo atómami síry alebo aminoskupinami, a pričom medzi membránou 3 a nínom 1 je voľné, ľahko odstrániteľné priľnavé spojenie alebo tu nie je žiadne priľnavé spojenie.0014 Obzvlášť výhodný je viacvrstvový obväz, aký bol opísaný v predchádzajúcom odstavci , pričom zvyšky X sú rovnaké a znamenajú etyl. 0015 Ďalej je výhodný viacvrstvový obväz, aký bol opísaný v predchádzajúcom odstavci, pričom hydrolytická kondenzácia prebieha v prítomnosti jednej (alebo niekoľkých) aminokyselín alalebo jedného (alebo niekoľkých) peptidov alalebo jednej (alebo niekoľkých) molekuly (molekúl) DNA prip. ich fragmentov. Pritom sú zvyšky X vo vzorci Six silánu pripadne rovnaké a znamenajú prípadne etyl. Prítomnosť aminokyseliny (aminokyselín ) alalebo peptidov alalebo DNA/fragmentov DNA spôsobuje ich zabudovanie do vlákna,či už s pomocou kovalentnej alebo nekovalentnej väzby. Aminokyseliny/peptidy/DNA/fragmenty DNA sa po uložení viacvrstvového obväzu na ranu ztohoto obväzu uvoľňujú tak, ako to zodpovedá degradácii vlákna. Pritom je na jednej strane množstvo uvoľneného materiálu (aminokyseIiny/peptidy/DNA/fragmenty DNA) určené množstvom materiálu zabudovaného do vlákna (amínokyselíny/ peptidy/DNA/fragmenty DNA), na druhej strane ale tiež rýchlosťou uvoľňovania zvlákna danej rýchlosťou degradácie vlákna. Ďalej opísanými vlastnosťami vlákna (strana 14) (1) adhéziou buniek je umožnené zabudovanie aminokyselín/peptidov/DNA/fragmentov DNA do proliferujúcich buniek v mimoriadnej miere,čím je obzvlášť zaručený tiež priamy vplyv informácií kódovaných vDNA/

MPK / Značky

MPK: A61L 15/16

Značky: liečenia, druhu, proces, rúna, pomocou, nového, skrátený

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/33-e4723-skrateny-proces-liecenia-ran-pomocou-runa-noveho-druhu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skrátený proces liečenia rán pomocou rúna nového druhu</a>

Podobne patenty