Kapsula, zariadenie a spôsob prípravy vopred určeného množstva nápoja vhodného na konzumáciu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kapsula, zariadenie a spôsob prípravy vopred určeného množstva nápoja vhodnéhoVynález sa týka kapsuly, zariadenia a spôsobu prípravy vopred určeného množstva nápoja vhodného na konzumáciu pri použití extrahovateľného produktu.Sú známe systémy zariadení na prípravu nápoja, ako je káva, používajúca varné zariadenie na dodávanie tekutiny pod tlakom, ako je voda, do puzdra obsahujúceho dávku nápojovej ingrediencie. Všeobecne, zariadenie na prípravu obsahuje vkladaciu časť na vloženie kapsula. Pri použití ja zabezpečené tesné zovretie medzi kapsulou a vkladacou časťou, takže sa zabráni úniku tekutiny, napr. vody alebo nápoja. Tesné zovretie sa zvyčajne zabezpečí stlačením kapsule a vkladacou časťou oproti sebe pozdĺž obvodovej línie kontaktu.Je možné, aby materiál vkladacej časti v mieste tesného zovretia, napr. elastomérový materiál, bol mäkší ako materiál kapsule v mieste tesného zovretia, napr. z hliníka. Takýto systém je známy napríklad z EP 1 203 554. V takomto prípade, materiál vkladacej časti v mieste tesného zovretia môže byť stlačovaný. Takéto systémy môžu mat nevýhodu v tom, že materiál vkladacej časti je vystavený opotrebovaniu,degradácii a/alebo znečisteniu, takže kvalita tesnenia v zovretí sa môže zhoršovať srastúcim časom používania zariadenia na prípravu nápoja.Zdá sa, že tieto nevýhody sú čiastočne prekonané inými známymi systémami, v ktorých materiál vkladacej časti v mieste tesného zovretia, napr. kov, je tvrdší ako materiál kapsule v mieste tesného zovretia, napr. plast. Takýto systém je známy napríklad z FR 2 617 389. V takomto prípade, materiál kapsule v mieste tesného zovretia sa môže stlačiť. Výhodou takéhoto systému je to, že materiál vkladacej časti v mieste tesného zovretia je menej vystavený opotrebovaniu, degradácii a/alebo znečisteniu, zásluhou dobrého tesného zovretia. Osobitne, ak je materiál kapsule vmieste tesného zovretia rovnaký ako materiál obvodovej steny, kapsula sa môževyrobiť veľmi ľahko. Tento spôsob však vykazuje nevýhodu v tom, že tesné zovretie sa môže porušiť, ak vkladacia časť v mieste tesného zovretia vykazujeEP 1 849 715 A 1 zverejňuje kapsulu ktorá má vopred vyrobený tesniaci prvok pripojený ku kapsule svorkou v tvare príruby na vkladacej časti.WO 2006/137737 A 2 zverejňuje držiak a misku s koncentrátom na pripravu horúcich nápojov. Miska obsahuje nádobu v tvare misky, ktorá má na otvorenej strane kryciu vrstvu, čím je vytvorený vnútorný priestor misky na uchovávanie pripravovanej látky. Krycia vrstva má perforácie, ktoré prepúšťajú kvapalinu, a väčšia časť povrchu krycej vrstvy slúži ako vstupný otvor na prívod kvapaliny vhodnej pre pripravovanú látku. Nádoba v tvare misky obsahuje okraj na hornej strane, ku ktorému je upevnená krycia vrstva. Okraj obsahuje tesniaci okraj, ktorý spolu s držiakom poskytuje tesnenie zostavy držiaka a misky, čím je voda z prístroja pretláčaná cez misku. Spodná strana misky obsahuje výstupný otvor a okraj, v ktorom sa nachádzatesnenie na uzavretie výstupného otvoru počas prepravy a skladovania toto tesnenie sa prepichne, ked sa miska umiestni do držiaka.Cieľom vynálezu je aspoň čiastočne odstrániť vyššie uvedené nevýhody. Preto podľa vynálezu je zabezpečená kapsula v súlade s nárokom 1.Počas použitia aspoň jeden z obvodových hrebeňov môže dosadať oproti aspoň časti vkladacej časti, takže je vytvorené tesné zovretie napr. medzi vrškom aspoň jedného hrebeňa a aspoň jednou časťou vkladacej časti. Pretože je zabezpečené množstvo hrebeňov, je dovolené vychýlenie medzi kapsulou a vkladacou časťou pri stálom zachovaní tesného zovretia.Hrebene sú umiestnené na prírubovom Ieme, napr. na strane okraja príruby obráteného smerom od viečka. Preto hrebene môžu dosadať smerom k vodiacemu okraju vkladacej časti. Preto, v mieste okraja príruby môže byť vytvorené tesné zovretie.Hrebene sú vyrobené vcelku s prírubovým Iemom. Súbor hrebeňov a šálky tvorí ucelený kus. Výroba šálky môže tiež zahrňovať vytvorenie hrebeňov, napr. vstrekovacím tvárnením súboru šálky a hrebeňov. Takto jednoducho sa dosiahneVjednom vyhotovení, každý hrebeň množstva hrebeňov má v podstate pred použitím rovnakú výšku. Preto každý z hrebeňov z množstva hrebeňov môže prispievať k tesnému zovretiu medzi kapsulou a vkladacou časťou. Volitelne, každý hrebeň z množstva hrebeňov má v podstate rovnakú šírku. Nie je však vylúčené, aby hrebene mali navzájom odlišnú výšku a/alebo šírku.Je možné, aby šírka hrebeňa, z množstva hrebeňov bola menšia ako tento hrebeň. Výhodne sa toto aplikuje na každý hrebeň z množstva hrebeňov. Preto má hrebeň štíhly tvar, umožňujúci ľahkú deformáciu hrebeňa, napr. stlačením vrchného okraja hrebeňa smerom k jeho základni. Preto môže hrebeň ľahko sledovat nepravidelnosť vkladacej časti v mieste tesného zovretia, napr. pretlačenie a/alebo výstupok vo vodiacom Ieme vkladacej časti.Je výhodné, aby hrebeň z množstva hrebeňov mal šírku rovnakú, alebo menšiu ako je hrúbka okraja príruby. Je výhodné, aby hrebeň z množstva hrebeňov mal výšku rovnakú alebo menšiu ako je hrúbka okraja príruby. Je výhodné, aby hrebeň z množstva hrebeňov mal výšku rovnakú alebo menšiu ako je minimálna hrúbka okraja príruby v mieste, kde sú prítomné hrebene. Výhodne sa toto aplikuje na každý hrebeň z množstva hrebeňov. Preto odolnosť hrebeňa voči stlačeniu môže byť menšia ako odolnosť voči stlačeniu okraja. Preto pri porovnaní s hrebeňom môže byť okraj relatívne tvrdý, pokým hrebeň môže vykazovať dostatočnú stlačitelnosť vďaka svojmu tvaru a/alebo rozmerom na zabezpečenie tesného zovretia spolu s vkladacou časťou, aj ked vkladacia časť obsahuje nepravidelnosť v mieste tesného zovretia.Je možné, aby hrebeň z množstva hrebeňov mal výšku menšiu ako 0,4 mm, lepšie menšiu ako 0,3 mm, ešte lepšie menšiu ako 0,21 mm a dokonca najlepšie menšiu ako 0,15 mm. Je tak isto možné, aby hrebeň z množstva hrebeňov mal maximálnu šírku menšiu ako 0,3 mm, lepšie menšiu ako 0,21 mm, ešte lepšie menšiu ako 0,15 mm. Výhodne sa toto aplikuje na každý hrebeň z množstva hrebeňov. Zistilo sa, že tieto rozmery poskytujú dobré tesné zovretie medzi hrebeňom a vkladacou časťou.V jednom vyhotovení, hrebeň z množstva hrebeňov má zúžený, napr. v podstate trojuholníkový prierez. Výhodne sa toto aplikuje na každý hrebeň z množstva hrebeňov. Poskytuje to výhodu v tom, že stlačenie hrebeňa vyžaduje progresívne narastajúcu silu. Potiaľ, hrebeň ľahko sleduje kontúru nepravidelnosti vkladacej časti,pretože toto spôsobuje lokálnu narastajúcu silu na hrebeň. Prijateľné sú tak isto iné prierezy, ako je polkruhový prierez alebo prierez v tvare Iúča, prípadne so zaoblenými rohmi.Všetky hrebene z množstva hrebeňov majú rovnaký tvar prierezu.V jednom vyhotovení, (vzájomná) radiálna vzdialenosť medzi dvomi susednými hrebeňmi je menšia ako maximálna šírka hrebeňov, výhodne menšia ako 50 maximálnej šírky, lepšie menšia ako 25 maximálnej šírky. Takto sú hrebene rozmiestnené tesne vedľa seba a umožňujú dobrú šancu v tom, že aspoň jeden z hrebeňov správne dosadne smerom k vkladacej časti pri stále umožňujúcom širokom priestore pre hrebene pri ich rozširovaní kvôli stláčaniu. Tesné umiestnenie hrebeňov tak isto umožňuje väčšiu toleranciu na vychýlenie kapsule vzhľadom na vkladaciu časť, pretože úzky priestor medzi hrebeňmi môže tvoriť Iabyrint, poskytujúci dostatočnú rezistenciu voči pretekajúcej tekutine na zabezpečenie dostatočného tesnenia v zábere medzi kapsulou a vkladacou časťou, aj keby ani jeden hrebeň úplne nedosadal oproti vkladacej časti.Viečko je výhodne pripojené k prírubovému Iemu a vnútorný priestor je aspoň čiastočne naplnený extrahovateľným produktom. Potiaľ je kapsula pripravená na použitie. Kapsula môže byť hermeticky uzatvorená, napr. tak, aby zlepšila čas použiteľnosti kapsule. Hermeticky uzatvorená kapsula udržuje extrahovateľný produkt mimo kontakt s prostredím kapsule, oproti otvorenej kapsule, v ktorej je extrahovateľný produkt v kontakte s prostredím.Alternatívne, Viečko a/alebo dno je porézne a/alebo obsahuje otvory umožňujúce,aby tekutina vošla a/alebo vyšla z vnútorného priestoru.V jednom vyhotovení je kapsula na jedno použitie. Kapsula na jedno použitie je navrhnutá a plánovaná na likvidáciu po jednom použití. Takto sa môžu minimalizovať problémy s hygienou, napr. mikrobiálny rast. Kapsula sa tak isto môže biologicky znehodnotiť na minimalizáciu záťaže životného prostredia.

MPK / Značky

MPK: A47J 31/36

Značky: spôsob, množstva, konzumáciu, vopred, přípravy, zariadenie, kapsula, nápoja, určeného, vhodného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/33-e18914-kapsula-zariadenie-a-sposob-pripravy-vopred-urceneho-mnozstva-napoja-vhodneho-na-konzumaciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapsula, zariadenie a spôsob prípravy vopred určeného množstva nápoja vhodného na konzumáciu</a>

Podobne patenty