Reakčné náterové činidlo a kov s ošetreným povrchom

Číslo patentu: E 15903

Dátum: 23.12.2003

Autori: Matsukawa Masahiko, Makino Kazuhiro, Shimakura Toshiaki

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Reakčné náterové činidlo a kov s ošetreným povrchom0001 Predložený vynález sa týka reakčného náterového činidla0002 Pokiaľ sa katiónový elektrolyticky nanesený povlak alebo práškový nástrek aplikuje na povrch kovového materiálu,bežne sa najprv uskutočňuje chemické ošetrenie tohto povrchu s cieľom zlepšit jeho vlastnosti, ako je napríklad odolnost voči korózii a priľnavost k potahovej fólii. Pokiaľ ide o chrómovanie používané pri chemickom ošetrení, ktoré má dälej zlepšit priľnavost k potahovej fólii a odolnost voči korózii,bol v minulých rokoch vyzdvihovaný škodlivý účinok chrómu, a je teda žiaduce vyvinút reakčné náterové činidlo, ktoré by neobsahovalo chróm. Ako chemické ošetrenie, je širokou mierou používané ošetrenie fosforečnanom zinočnatým (pozri napríkladJapanese Kokai Publication Hei-10-204649).0003 Avšak, pretože majú prísady na báze fosforečnanu zinočnatého vysoké koncentrácie kovových iónov a kyselín a sú veľmi účinné, sú tieto ekonomicky nevýhodné a majú nízkuspracovateľnost pri úprave odpadovej vody. V súvislosti sna báze fosforečnanu zinočnatého existuje navyše problémspočívajúci V tvorbe a vyzrážani soli, ktoré sú nerozpustné vovode. Taká vyzrážaná látka sa vo všeobecnosti označuje ako kal a zvýšené náklady na odstránenie a likvidáciu takého kalu sa stáva problémom. Okrem toho pretože fosfátové ióny môžu zaćažovat životné prostredie V dôsledku eutrofizácie,predstavujú zátaž pre spracovanie odpadovej vody a je teda výhodné ich vôbec nepoužívać. Okrem toho existuje rovnako problém spočívajúci V tom, že ošetrenie kovového povrchu s použitím prevádzkových činidiel, na báze fosforečnanu zinočnatého, je žiaduca úprava povrchu čo teda predlžuje0004 Ako činidlo na ošetrenie kovového povrchu iné ako prísada na báze fosforečnanu zinočnatého alebo reakčné náterové činidlo chrómanu, je známe činidlo ošetrujúce kovový povrch, ktoré obsahuje zirkóniovú zlúčeninu (pozri napriklad Japanese Kokai Publication Hei-O 7-310189). Také činidlo ošetrujúce kovový povrch, ktoré obsahuje zlúčeninu zirkónia má vynikajúcu schopnost potlačit tvorbu kalu v porovnaní s vyššieopísanou prísadou na báze fosforečnanu zinočnatého.0005 Avšak reakčný náter získaný s použitím takého činidla ošetrujúceho kovový povrch, ktoré obsahuje zlúčeninu zirkónia,poskytuje zlú priľnavost k potahovej fólii, získanej rôznymi potahovacimi technikami, a obvykle sa menej používa ako krok predbežného ošetrenia na poćahovanie. V prípade takého činidla ošetrujúceho kovový povrch, ktoré obsahuje zlúčeninu zirkónia,bolo vyvinuté úsilie zlepšit priľnavosć a odolnost voči korózii jeho použitím v spojení s dälšou zložkou, ktorú predstavujú napríklad fosfátové ióny. Avšak pokiaľ sa použije v spojení s fosfátovými iónmi, potom sa zvýši vyššie opísaný problém spočívajúci v eutrofizácii. Okrem toho neexistuje žiadna štúdia zaoberajúca sa použitím činidla ošetrujúceho kovový povrch ako činidla použitého v rámci uskutočňovania predbežného ošetrenia povrchu pred poćahovaním. Navyše saobjavil problém spočívajúci v tom, že pokiaľ sa železnýmateriál ošetril takým činidlom ošetrujúcim kovový povrch,potom sa nedosiahla zodpovedajúca priľnavost k poćahovej fóliia odolnost voči korózii po nanesení povlaku.0006 Ako činidlo ošetrujúce kovový povrch obsahujúce zlúčeninu zirkónia pre prekonanie vyššie uvedeného problému bolo vyvinuté činidlo ošetrujúce kovový povrch, ktoré obsahuje zlúčeninu zirkónia, vanád a živicu, a súčasne neobsahuje fosfátové ióny (pozri napríklad Japanese Kokai Publication 2002-60699). Avšak pretože také činidlo ošetrujúce kovový povrch obsahuje vanád, nie je výhodné s ohľadom na to,že má škodlivý vplyv na ľudské telo a tak spôsobuje problém, pokiaľ ide o spracovanie odpadovej vody.0007 Okrem toho v niektorých prípadoch musi byt ošetrenie povrchu všetkých kovov výrobkov, ktoré zahŕňajú rôzne kovové materiály, ako je napríklad železo, zinok a hliník, napriklad v pripade automobilových karosérií a súčiastok, uskutočnené v jednom kroku. Existuje teda potreba vyvinút reakčné náterové činidlo, ktoré by bolo možné bez problémov použit u chemického0008 DE 199 33 189 opisuje kompozície na ošetrenie kovových povrchov, ktoré obsahujú komplexný fluorid, ako sú napríklad Zr alebo Ti fluoridové druhy, a urýchľovač obsahujúci fosfor,ako je napriklad síran hydroxylamónny, m-nitrobenzolsulfát alebo N-metylmorfolin-N-oxid. EP O 949 353 opisuje činidlo ošetrujúce kovový povrch, ktoré obsahuje nasledujúce zložky(A) katiónovú zložku, ktorá pozostáva z dvojväzných alebo viacväzných kovových iónov zvolených z nmožiny pozostávajúcej z mangánu, kobaltu, zinku, horčíka, niklu, železa, titánu,hliníka a zirkónia (B) aspoň jednu kyselinovú zložku zvolenú z množiny pozostávajúcej z (1) fluoro-kyseliny, ktorá obsahuje štyri alebo viac atómov fluóru, a jeden alebo viac prvkov(3) kyseliny octovej (C) zložku silán viažuceho činidla,ktorá pozostáva z jednej alebo viac zlúčenin, ktoré obsahujú aspoň jednu reakčnú funkčnú skupinu zvolenú z aminoskupíny obsahujúcej aktívny vodík, epoxyskupinu, vinylskupinu,merkaptoskupinu a metakryloxyskupiny (D) jednu alebo viac vo vode rozpustných. polymérnych. zložiek, ktoré Imajú OH skupiny fenolového typu. W 0 98/16324 opisuje kompozície obsahujúce diglycidyléter bisfenolu A, fluórkyselinu a kremíkovú zlúčeninu obsahujúcu hydrolyzovateľnú skupinu. W 0 O 3/093535,podaná 29. apríla 2003 so skoršou nárokovanou prioritou 29. apríla 2002, sa publikovala 13. novembra 2003, a je považovaná za doterajší stav techniky podľa. paragrafu 54(3) EPC pre predložený patent, podaný 23. decembra 2003 a nárokujúca skoršiu prioritu 24. decembra 2002. W 0 O 3/093535 opisuje vodnú kompozíciu na predbežné ošetrenie a nanášanie kryštalického povlaku na kovových podkladoch obsahujúcich a) približne 1500 až približne 55 000 ppm, vztiahnuté k vodnej kompozícii, rozpusteného kovového iónu IIA. skupiny b) približne 100 až približne 200 000 ppm, vztiahnuté k vodnej kompozícii, rozpusteného iónu komplexného kovového fluoridu,kde sa kovový atóm zvolí z kovov IIIA. skupiny, IVA. skupiny,IVB. skupiny, VA. skupiny, a VB. skupiny.0009 Pri zvážení vyššie uvedených okolností je cieľom predloženého vynálezu poskytnúť reakčný náter, ktorý bude menej zatažovat okolité prostredie a môže poskytovať dobré chemické spracovanie všetkým kovom, ako je železo, zinok a0010 Predložený vynález sa týka reakčného náteru podľa

MPK / Značky

MPK: C23C 22/34

Značky: nátěrové, činidlo, ošetreným, reakčné, povrchom

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/33-e15903-reakcne-naterove-cinidlo-a-kov-s-osetrenym-povrchom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Reakčné náterové činidlo a kov s ošetreným povrchom</a>

Podobne patenty