Prostriedok na liečbu degenerácie medzistavcových platničiek

Číslo patentu: E 14861

Dátum: 24.12.2003

Autor: Haro Hirotaka

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prostriedok na liečbu degenerácie medzistavcových platničiekPredložený vynález sa týka prostriedku na použitie liečenie chorôb spojených s degeneráciou medzistavcových platničiek, ktorý ako aktívnu zložku obsahuje ľudskú proteázu, konkrétne MMP-7. Tento prostriedok sa podáva priamo do oblasti postihnutej chorobu spojenou s degeneráciou medzistavcových platničiek a je účinný na herniáciu platničiek, Iumbago, diskopatiu a sponydlózu tým, že podporuje prirodzenú resorpciu herniovanej platničky, pričom prostriedok obsahujúci MMP-7 sana liečbu hernie nepoužíva v kombinácii s látkou indukujúcou angiogenézu.Medzistavcové platničky, chrupkovité telieska diskového tvaru nachádzajúce sa medzi susednými stavcami, pozostávajú zvonkajšieho annulus fibrosus obklopujúceho vnútorný nucleus pulposus aobsahujú chrupkové zložky, ako sú proteoglykány, agrekány, kolagén typu II a podobne. Medzistavcové platničky strácajú svoju elasticitu vdôsledku znižovania obsahu vody vplatničkách, ku ktorému dochádza primárne v dôsledku starnutia, so súčasnou stratou chrupkových zložiek a hromadením fibrózneho tkaniva, čo vedie kdeštrukcií dvojitej štruktúry vnútorného nucleus pulposus avonkajšieho annulus fibrosus. Táto zmena sa označuje ako degenerácia medzistavcovej platničky. Degenerácia medzistavcových platničiek progreduje so stúpajúcim vekom počnúc treťou dekádou,pričom do veku 70 rokov dochádza kdegenerácii prakticky všetkého tkaniva medzistavcových platničiek. Kherniovanej platničke dochádza, ked degenerujúci nucleus pulposus pretrhne krehké ñbrózne tkanivo avyčnieva do miechového kanála, tlačí na nervový koreň a cauda equina a spôsobuje bolest alebo ochrnutie. Lumbago môže byť spôsobené aj abnormálnym metabolizmom kostí, vonkajším zranením, nádorom alebo podobne, ale zvyčajne je dôsledkom degenerácieNa diagnostiku degenerácie medzistavcových platničiek sa bežne používamagnetická rezonancia (MRI). Keďže sňou nie je spojená expozícia ako priröntgene, možno ju používat aj na časté vyšetrenia. Sekvenčné snímkovanie potvrdilo prirodzený resorpčný mechanizmus, ktorým sa objem herniovaných platničiek s postupom času znižuje. Použitie kontrastnej látky - komplexu gadolínia s kyselinou dietyléntriaminpentaoctovou (Gd-DTPA) ukázalo hojnú neovaskularizáciu v herniovených platničkách, keď sa tento zobrazovací efekt použil na tkanive herniovaných medzistavcových platničiek, čo naznačuje, že dochádzak prirodzenejšej resorpcii. Tento princíp možno využiť na diagnostiku aj prognostiku.lmunohistologické vyšetrenie extrahovaných ľudských chirurgických vzoriek más herniovaných platničiek odhalilo zvýšenú neovaskularizáciu a inñltráciu početných zápalových buniek pozostávajúcich primárne z makrofágov v chrupkovej matrix herniovaných platničkových más (Haro et al., Spine 21 (1996), 1647 - 1652). Potvrdilo sa, že infiltrujúce sa makrofágy a chondrocyty medzistavcových platničiek hojne vylučujú matrixové metaloproteinázy (MMP) MMP-3 a MMP-7 (Haro et al.,Spine 22 (1997), 1098 - 1104 a Haro et al. J. Spinal. Disorders 12 (1999), 245 249). MMP sú enzýmy, ktoré pôsobia väčšinou v neutrálnom rozmedzí a sú fyziologicky vylučované intraartikulárne a v tkanive medzistavcových platničiek. Proteoglykány a agrekány, významné zložky chrupkového tkaniva, sú substrátmi pre MMP-3 a MMP-7. Preto sa predpokladá, že MMP-3 a MMP-7 hrajú dôležitú úlohu priKed sa myšacie medzistavcové platničky divokého typu kultivujú spoločne s aktívnymi makrofágmi, zníženie masy medzistavcových platničiek je väčšie ako pri spoločnej kultivácii makrofágov a medzistavcových platničiek získaných z myší s deficitom MMP-3. Experimenty s použitím myší divokého typu a myší s deñcitom MMP-3 potvrdili, že MMP-3 má chemotaktický účinok na makrofágy a spôsobuje, že migrujú smerom kmedzistavcovým platničkám (MMP-3 pôsobí ako chemotaktický faktor pre makrofágy) (Haro et al., J. Clin. Invest. 105 (2) (2000), 133 - 141).MMP-7 vyvoláva tvorbu zápalového cytokínu TNF-a a bolo publikované, že TNF-a podporuje produkciu MMP-3 v bunkách medzistavcových platničiek (Haro et al., J. Clin. Invest. 105 (2) (2000), 143 - 150). Neuskutočnili sa však pokusy o použitie ľudských proteáz, napríklad MMP-3 a MMP-7 exprimovaných v ľudských herniovaných platničkách, ako liečebných prostriedkov.Pri chirurgickej liečbe herniovaných platničiek obyčajne ide osnahu dosiahnuť dekompresiu nervov odstránením masy herniovanej platničky. Keďže je však tento stav bežný medzi skupinami dospievajúcich osôb a osôb v strednom veku arelatívne častý medzi športovcami, hľadá sa neinvazívna liečba, aby nebol potrebný chirurgický zákrok.Liečba injekciou enzýmov, napríklad chymopapaínu extrahovaného z rastlín,do herniovaných platničiek sa už praktízuje v USA avEurópe, ale udávajú sa imunoreakcie aneurotoxicita. A hoci sa udáva, že injekcia chymopapaínu do herniovaných platničiek postupne obnovuje dutiny herniovaných platničiek vytvorené proteolýzou, pripisuje sa to hyperplázii nie chrupkovej matrix ale fibrózneho spojivového tkaniva. Histologické pozorovania psích platničiek po injekcii chymopapaínu údajne odhalili náhradu stredovej časti nucleus puiposus vláknitochrupkovým tkanivom (Kudo et al., J. Vet. Med. Sci. 1993, Apr., 55 (2) 211 - 215). Podľa experimentov autorov predloženého vynálezu vprípadoch, keď sa chymopapaín injikoval do psích herniovaných platničiek, sa ukázala degradácia chrupkovej matrix vrámci celého nucleus puiposus aannulus fibrosus, pričom prežívajúce chondrocyty boli výrazne zredukované a rozsiahlo poškodené. Predpokladá sa preto, že lýza herniovaných platničiek chymopapaínom bud znižuje alebo odstraňuje regeneračnú schopnosť medzistavcových platničiek. Keďže chondrocyty si udržiavajú svoju funkciu pri suspendovani vmatrix, matrix je pre regeneráciu medzistavcových platničiek nenahraditeľná. Zváženie týchto verejne známych faktov spolu spoznatkami potvrdenými autormi predloženého vynálezu naznačuje, že pri konvenčných metódach, pri ktorých sa proteázy podávajú priamo do herniovaných platničiek s cieľom odstrániť degenerovaný nucleus puiposus, je ťažké zachovať matrix, ktorá je potrebná na podporu schopnosti chondrocytovEP 1 407 783 A 1, zverejnený dňa 14.04.2004, si nárokuje dátum priority 26.06.2001 a bol podaný dňa 26.06.2002, teda dátum jeho podania je starší ako dátum priority predloženej prihlášky. EP 1 407 783 A 1 je teda staršou prihláškou,kde sú nároky na kompozíciu obsahujúcu MMP-7 v kombinácii s látkouWvolávajúcou angiogenézu na použitie pri liečbe hernie. JP 11169176 obsahujenároky na použitie MMP-3 na poskytnutie lieku na liečbu herniovanýchPrekvapujúcoh sa zistilo, že injekcia MMP-7, typov proteáz získaných z človeka. do herniovaných platničiek podporuje resorpciu herniovaných platničiek,ale nepoškodzuje normálne chondrocyty. Konkrétne sa podarilo degradovat herniované platničky pri zachovaní regeneračnej schopnosti medzistavcových platničiek. Ako je uvedené vyššie, matrix je absolútne podstatná na udržanie funkcie chondrocytov. Predložený vynález je založený na revolučnom poznatku, že injekcia MMP-7, čo sú proteázy získané zčloveka, do herniovaných platničiek podporuje selektívnu resorpciu herniovaných platničiek, pričom zachováva normálne chondrocyty. Vynález poskytuje úplne novú liečbu herniovaných platničiek, ktorá nie je spojená srizikom poškodenia normálnych chondrocytov, kčomu dochádza pripoužití doposiaľ známeho chymopapaínu.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť prostriedok na použitie pri liečbe chorôb spojených sdegeneráciou medzistavcových platničiek, ktorý ako aktívnu zložku obsahuje ľudskú proteázu, o ktorej sa predpokladá, že prispieva k prirodzenej resorpcii ľudskej herniovanej platničky a ktorá sa podáva priamo do degenerovanej medzistavcovej platničky. Vynález ďalej poskytuje farmaceutickú kompozíciu na použitie pri liečbe porúch spojených s degeneráciou medzistavcových platničiek, pri ktorej sa ľudské proteázy podávajú priamo do degenerovanej medzistavcovej platničky. Cieľovými poruchami na liečbu podľa vynálezu sú stavy spojené s degeneráciou medzistavcových platničiek a zahŕňajú herniovanú platničku,Iumbago, diskopatiu a spondylózu.Vyššie uvedené MMP-7 možno spomenúť ako látky, o ktorých sa na základe doterajšieho výskumu predpokladá, že prispievajú k resorpcii herniovaných platničiek. MMP-7 (E.C.3.4.24.33), známa aj ako matrilyzín alebo PUMP, degraduje kolagén typu lV a typu X, elastín, fibronektín, želatínu, Iaminín a proteoglykán.Táto proteáza bola nedávno vyrobená azískaná rekombinantnoutechnológiou. Autori predloženého vynálezu využili a potvrdili účinnost tejto proteázy

MPK / Značky

MPK: A61K 38/46

Značky: liečbu, platničiek, prostriedok, medzistavcových, degenerácie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/33-e14861-prostriedok-na-liecbu-degeneracie-medzistavcovych-platniciek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na liečbu degenerácie medzistavcových platničiek</a>

Podobne patenty