2,7-Substituované oktahydro-1H-pyrido[1,2-a]pyrazínové deriváty a farmaceutické prostriedky na ich báze

Číslo patentu: 284341

Dátum: 27.12.2004

Autori: Desai Kishor, Sanner Mark, Fliri Anton

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

2,7-Substituované oktahydro-1H-pyrido[1,2-a]pyrazínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde Ar je fenyl, naftyl, benzoxazolonyl, indolyl, indolonyl, benzimidazolyl, chinolyl, furyl, benzofuryl, tienyl, benzotienyl, oxazolyl alebo benzoxazolyl
Ar1 je fenyl, pyridyl, pyridazinyl, pyrimidinyl alebo pyrazinyl
A je O alebo S, SO, SO2, C=O, CHOH alebo -(CR3R4)-
n je 0, 1 alebo 2
pričom Ar a Ar1 je každý nezávisle prípadne substituovaný 1 až 4 substituentmi nezávisle zvolenými zo súboru zahŕňajúceho F, Cl, Br, I, kyano, nitro, tiokyano, -SR, -SOR, -SO2R a -NHSO2R, alkoxy s 1 až 6 C, -NR1R2, -NRCOR1 a -CONR1R2, fenyl, -COR a COOR, alkyl s 1 až 6 C, alkyl s 1 až 6 C substituovaný 1 až 6 halogény, cykloalkyl s 3 až 6 C a trifluórmetoxy
R, R1 a R2 každý nezávisle predstavuje H, alkyl s 1 až 6 C, alkyl s 1 až 6 C substituovaný 1 až 13 halogény zvolenými zo súboru zahŕňajúceho fluór, chlór, bróm a jód, fenyl, benzyl, alkenyl s 2 až 6 C, cykloalkyl s 3 až 6 C a alkoxy s 1 až 6 C
R3 a R4 predstavuje každý nezávisle H, metyl, etyl, n-propyl alebo izopropyl
ich diastereomérne a optické izoméry a ich farmaceuticky vhodné soli. Tieto zlúčeniny sú ligandy podtypov receptora dopamínu, najmä receptora dopamínu D4, v tele živočíchov, a sú preto užitočné pri liečbe porúch dopamínového systému. Farmaceutické prostriedky na báze týchto zlúčenín.

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu sú farmakologicky účinné 2,7-substituované oktahydro-H-pyrido 1,2-apyrazínové deriváty a farmaceutické prostriedky na ich báze. Tieto zlúčeniny sú ligandy podtypov receptora dopamínu, najmä receptora dopamínu D 4, v tele živočíchov, a sú preto užitočné pri liečbe porúch dopamínového systému.Metódami molekulámej biológie bola preukázaná existencia niekoľkých podtypov receptora dopamínu. Bolo zistené, že podtyp receptora dopamínu D sa vyskytuje v aspoň dvoch oddelených formách. Boli rovnako objavené dve formy podtypu receptora D a aspoň jedna forma podtypu receptora D 3. Neskoršie bolí tiež opísané podtypy receptora D 4 (Val Tol et al., Nature, Londýn, Veľká Británia,1991, 350, 610) a D 5 (Sunahara et al., Nature, Londýn,Veľká Británia, 1991, 350, 614).Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú ligandy podtypov receptora dopamínu, najmä receptora dopamínu D 4, v tele,a sú preto užitočné pri liečbe, prevencii a/alebo diagnostike porúch dopamínového systému.Pretože receptory dopamínu riadia veľký počet farmakologických procesov, pričom všetky tieto procesy nie sú v súčasnosti známe, je možné, že zlúčeniny, ktoré majú účinok na receptor dopamínu D 4, môžu uplatňovať celý rad terapeutických účinkov pri živočíchoch.Vo WO 94/10162 a W 0 94/10145 sa uvádza, že ligandy dopamínu sú použiteľné pri liečbe a/alebo prevencii chorôb dopamínového systému, vrátane schizofrénie, nauzey, Parkinsonovej choroby, tardívnej dyskinéze a extrapyramidových vedľajších účinkov spojených s liečbou konvenčnými neuroleptickými činidlami, neuroleptíckého malígneho syndrómu a porúch hypotalamohypofyzámej funkcie, ako je hyperprolaktémia a amenorhea.Má sa za to, že pohyblivost homého gastrointestinálneho traktu je riadená dopamínovým systémom. Zlúčeniny podľa vynálezu je teda možné použiť pri prevencii a/alebo liečení gastrointestinálnych porúch a pri uľa čovaní vyprázdñovania žalúdka.Bolo zistené, že látky vyvolávajúce závislosť, ako je kokaín a amfetamín, interagujú s dopaminovým systémom. Zlúčeniny schopné pôsobiť proti tomuto účinku, vrátane zlúčenín podľa tohto vynálezu, teda môžu byt cenné pri prevencii alebo znižovaní závislosti od látok, ktore takú závislost vyvolávajú.Je známe, že dopamín je perifémym vazodilatátorom,Tak bolo napríklad zistené, že má dilatačný účinok na renálne cievne riečište. To znamená, že zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu byt užitočné pri ovplyvňovaní vaskulámeho krvného toku.Bolo pozorované, že mRNA receptora dopamínu je prítomná v srdci a veľkých cievach potkana. To naznačuje,že ligandy receptora dopamínu majú úlohu pri riadení kardiovaskulámej funkcie. Táto úloha spočíva bud v tom, že ovplyvňujú kontraktilitu srdcového a hladkého svalstva alebo modulujú sekrécíu vazoaktívnych látok. Zlúčeniny podľa vynálezu preto môžu prispievať k prevencii a/alebo liečbe takých stavov, ako je hypertenzia alebo hromadivé srdcové zlyhanie.Bola pozorované prítomnost mRNA receptora D 4 v sietnici potkana (Cohen et al., Proc. Nat. Acad. Sci., 1992,89, 12093), čo naznačuje, že dopamín a receptory D 4 hrajú úlohu vo funkcii očí. Zlúčeniny podľa tohto vynálezu tedamôžu byť užitočné pri liečbe očných chorôb. Okrem toho receptory D. majú vplyv na biosyntézu melatonínu v sietnici hydiny (Zawilska, Nowak, Neuroscíence Lett., 1994,166, 203), a pretože sa melatonín používa pri liečbe porúch spánku, zlúčeniny podľa vynálezu môžu byt rovnako užitočné pri liečbe porúch spánku.Saleh et al. (Tetrahedron, 1994, 50, 1811) opisujú zlúčeniny všeobecného vzorcakde R predstavuje atóm vodíka alebo hydroxyskupinu a R 2 predstavuje Z-pyridylskupinu alebo skupinu 4-CF 5 H 4 CO.Bright a Desai (US patent č. 5 122 525) opisujú opticky aktívne alebo racemická pyridol ,2-apyrazínové deriváty všeobecného vzorcakde X predstavuje atóm dusíka alebo skupinu CH a Y predstavuje určité pyrazolové, triazolové, tetrazolové alebo cykloimínové zvyšky. Tieto zlúčeniny sú anxíolytickými činidlamí.Godek et al. (US patent č. 5 185 449) opisujú alkylestery 4,5,6,7,8,9,9 a-hexahydro-2 H,3 H-pyridol,2-a-pyrazín-1-on-7-karboxylovej kyseliny s 1 až 3 atómami uhlíka v alkylovej časti, ktore sú prekurzorrni bisazabicyklických anxíolytík.Vo W 0 93/25552 sú opisané spôsoby a medziprodukty na syntézu oktahydro- IH-pyrido 1 ,2-apyraziny 1 etylkarboxamidových anxiolytíckých činidiel a anxiolytické činidlá ()- a (-)-3-oxo-N-2-7-(2-(3-(l,2-benzizoxazoly 1-2,3,4,6,(7 S),8,9,(9 aS)-oktahydro-1 H-pyridol ,2-apyraziny 1 ety 1-2-oxaspiro 4,4 nonán- 1 -karboxamidyW 0 92/ 13858 sa týka spôsobu štiepenia enantiomérov 7-(hydroxyníetyl)-2-(2-pyrimidinyl)oktahydro-2 H-pyrido 1 ,2-a-pyrazínu všeobecného vzorcaktorý spočíva v tom, že sa racemická zmes nechá reagovat s D-(-)- alebo L-()-vínnou kyselinou, vzniknuté diastereoméme tartrátové soli enantiomérov sa izolujú a každá sa premení na voľnú bázu.US patent č. 5 326 874 sa týka spôsobu výroby dialkyl-trans-piperídin-2,5-dikarboxylátu cez trans-substituovaný piperidínový derivát všeobecného vzorcakde R predstavuje alkylskupínu s 1 až 3 atómamí uhlíka. Transpiperidínové deriváty sú osobitne užitočné ako medziprodukty pri syntéze určitých neuroleptických, racernických alebo opticky aktívnych, perhydro-1 H-pyrido 1,2-apyrazínov, ktoré sú opísané v US patente č. 5 157 034. Tieto pyrazíny zodpovedajú relatívnemu stereochemickému vzorcukde Z predstavuje atóm vodíka alebo chlóru Y predstavuje atóm kyslíka alebo síry n predstavuje číslo l, 2, 3 alebo 4 a L a X, oddelene alebo brané dohromady, sú zvolené zo súboru zahŕňajúceho atóm vodíka, alkylskupínu, arylskupinu,karboxyklickú s heterocyklickú skupinu.Predmetom vynálezu sú ZJ-substituované oktahydro-lH-pyridol,2-apyrazínové deriváty všeobecného vzorcaA predstavuje atóm kyslíka alebo síry, skupinu SO, S 02,CO, CHOH alebo -(CR 3 R) n predstavuje číslo 0, l alebo 2Ar a Ar je každý nezávisle prípadne substituovaný jedným až štyrmi substítuentmi nezávisle zvolenými zo súbom zahŕňajúceho tluór, chlór, bróm, jód, kyanoskupinu, nitroskupinu, tiokyanoskupinu, skupinu vzorca -SR, -SOR, -SOZR a-NHSOZR, alkoxyskupinu s l až 6 atómamí uhlíka, skupinu vzorca -NRR 2, -NRCOR a -CoNRlRz, fenylskupinu,skupinu vzorca -COR a COOR, alkylskupínu s l až 6 atómami uhlíka, alkylskupínu s l až 6 atómamí uhlíka substituovanú l až 6 atómamí halogénu, cykloalkylskupinu S 3 až 6 atómamí uhlíka a trilluórmetoxyskupinuR, R 1 a R 2 každý nezávisle predstavuje atóm vodika, alkylskupínu s l až 6 atómamí uhlíka, alkylskupínu s l až 6 atómamí uhlíka substituovanú 1 až 13 atómamí halogénu zvolenými zo súboru zahŕňajúceho lluór, chlór, bróm a jód,fenylskupinu, benzylskupínu, alkenylskupinu s 2 až 6 atómamí uhlíka, cykloalkylskupinu s 3 až 6 atómamí uhlíka a alkoxyskupinu s l až 6 atómamí uhlíkaR 3 a R 4 predstavuje každý nezávisle atóm vodíka, metylskupinu, etylskupinu, n-propylskupinu alebo izopropylskupinuich diastereoméme a optické izoméry a ich farmaceuticky vhodné soli.Podľa iného aspektu sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (l), kde Ar predstavuje fenylskupinu, naftylskupinu, benzoxazolonylskupinu, indolylskupinu, indolonylskupinu, benzimidazolylskupinu alebo chinolylskupinuA predstavuje atóm kyslíka alebo síry, skupinu S 02, CO,CHOH alebo CHŽAr a Arl sú nezávisle prípadne substituované až tromi substituentmí nezávisle zvolenými zo súboru zahŕňąiúceho lluór, chlór, kyanoskupinu, skupinu -NRl-Rz, alkoxyskupinu s l až 6 atómamí uhlíka, skupinu -COOR a -CONRIRZ a alkylskupínu s l až 6 atómamí uhlíkaa ich farmaceuticky vhodné solí.Podľa ďalšieho aspektu sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde A predstavuje atóm kyslíka alebo síry n predstavuje číslo l a Ar predstavuje fenylskupinu alebo substituovanú fenylskupinu a ich farmaceutický vhodné soli.Podľa ďalšieho aspektu sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde A predstavuje skupinu CHZ n predstavuje číslo 0 a Ar predstavuje benzoxazolonylskupinu alebo substituovanú benzoxazolonylskupinu a ich farmaceuticky vhodné soli.Podľa ďalšieho aspektu sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde A predstavuje skupinu CH 2 n predstavuje číslo O a Ar predstavuje indolylskupinu alebo substituovanú indolylskupinu a ich farmaceuticky vhodné soli.Podľa ďalšieho aspektu sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde A predstavuje skupinu CO alebo CHOH n predstavuje číslo O alebo l a Ar predstavuje fenylskupinu alebo substituovanú fenylskupinu a ich farmaceuticky vhodné soli.Podľa ďalšieho aspektu sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (l), kde A predstavuje atóm kyslíka Ar predstavuje íluórfenylskupinu, dilluórfenylskupinu alebo kyanofenylskupinu a Ar predstavuje chlórpyridylskupinu a ich farmaceutícky vhodné soli.Podľa ďalšieho aspektu sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde A predstavuje atóm kyslíka Ar predstavuje fluórfenylskupinu, difluórfenylskupinu alebo kyanofenylskupinu a Ar predstavuje tluórpyrimidinylskupinu a ich farmaceutický vhodné soli.Podľa ďalšieho aspektu sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde A predstavuje atóm kyslíka Ar predstavuje fluórfenylskupinu, difluórfenylskupinu alebo kyanofenylskupinu a Ar predstavuje tluórfenylskupinu a ich farmaceutický vhodné soli.Podľa ďalšieho aspektu sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde Ar predstavuje S-chlórpyridín-2-ylskupinu a ich farmaceutický vhodné soli.Podľa ďalšieho aspektu sú predmetom vynálezu zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde Arl predstavuje S-fluórpyrimidín-2-ylskupinu a ich farmaceuticky vhodné soli.Prednost sa venuje zlúčeninám podľa vynálezu, kde A predstavuje atóm kyslíka.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde A predstavuje atóm síry alebo skupinu SO alebo SOy.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde A predstavuje skupinu CO alebo CHOH.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde A predstavuje skupinu CHZ.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje fenylskupinu alebo substituovanú fenylskupinu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje naftylskupinu alebo substituovanú nañylskupinu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje benzoxazolonylskupínu alebo substítuovanú benzoxazolonylskupínu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje indolylskupinu alebo substituovanú índolylskupinu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje indolonylskupinu alebo substituovanú indolonylskupinu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje benzimidazolylskupinu alebo substituovanú benzimidazolylskupinu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje chinolylskupinu alebo substituovanú chinolylskupinu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje fenylskupínu alebo substituovanú fenylskupinu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Arl predstavuje pyrídylskupinu alebo substituovanú pyridylskupinu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje pyridazinylskupinu alebo substituovanú pyridazinylskupínu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčeninám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje pyrimidinylskupínu alebo substituovanú pyrimídinylskupinu.Ďalej sa venuje prednosť zlúčenínám podľa vynálezu,kde Ar predstavuje pyrazinylskupínu alebo substituovanú pyrazinylskupinu.Konkrétne sa venuje prednost zlúčeninám podľa vynálezu zvoleným zo súboru zahŕňajúeehoa ich farmaceuticky vhodné soli.Do rozsahu tohto vynálezu tiež spadajú farmaeeutícky vhodné adičné soli zlúčenín všeobecného vzorca (l) s kyselinami. Zlúčeníny všeobecného vzorca (I) majú bázickú povahu a sú schopné tvorit rôzne soli s najrôznejšími anorganíckými a organíckými kyselínami. Kyseliny, ktoré sa môžu používať na prípravu farmaceutický vhodných adičných solí s kyselínami zlúčenín všeobecného vzorca (I), sú kyseliny, ktoré poskytujú netoxické adičné soli s kyselinami, t. j. soli, ktoré obsahujú farmakologicky vhodný anión. Ako príklady týchto solí je možné uviest hydrochlorídy,hydrobromídy, hydrojodidy, nitráty, sulfáty, bisulfáty, fosfáty, hydrogenfosfáty, izonikotináty, acetáty, laktáty, salicyláty, citráty, hydrogencitráty, tartráty, pantotenáty, bitartráty, askorbáty, sukcináty, maleáty, fumaráty, glukonáty,glukaronáty, sacharáty, formiáty, benzoáty, glutamáty,metánsulfonáty, etánsulfonáty, benzénsulfonáty a p-tolućnsulfonáty.Pod pojmom jeden alebo viac substituentov, ako sa používa V tomto opise sa rozumie jeden substituent až maximálny počet možnýeh substituentov, ktorý je daný počtom väzbových miest, ktore sú k dispozícii.Odbomík v odbore organickej chémie rozozná, že určité kombinácie substituentov môžu byt chemicky nestabilné a týmto kombináciám sa Vyhne, alebo altematívne na ochranu citlivých skupín použije dobre známe chráníace skupiny.Pod pojmom alkyl, ako sa používa V tomto texte, sa rozumejú nasýtené jednoväzbové uhľovodíkové zvyšky s reťazcom priamym, rozvetveným alebo cyklickým, alebo ich kombinácie, pokiaľ to nie je uvedené inak.Pod pojmom alkoxy, ako sa používa v tomto texte, sa rozumejú zvyšky vzorca -O-alkyl, kde alkyl má uvedený význam, pokiaľ to nie je uvedené inak.Zlúčeniny uvedeného všeobecného vzorca (I) obsahujú chirálne centrá a vyskytujú sa teda v rôznych enantiomérnych formách. Do rozsahu vynâlezu spadajú všetky optické izomérý a všetky ostatné stereoizoméry zlúčenín všeobecného vzorca (1) a ich zmesi.Zlúčeniny podľa tohto výnálezu sú ligandý podtypov receptora dopamínu, najmä receptora dopamínu D 4, V tele,a sú preto užitočné pri liečbe, prevencii a/alebo diagnostike porúch dopamínového systému.Všeobecne prijímaným názorom je, že receptory dopamínu sú významné pre rad telesných funkcií pri živočíchoch. Tak sa napríklad pozmenenć funkcie týchto receptorov podieľajú na genéze psychózy, narkománie, spánku,stravovania, učenia, pamäti, sexuálneho správania a krvného tlaku.Predmetom tohto vynálezu sú ligandý dopamínu, na použitie pri liečbe a/alebo prevencii porúch dopaminového systému, vrátane schizofrénie, nauzey, Parkinsovej choroby, tardivnych dyskinéz a extrapyramidových vedľajších účinkov spojených s liečbou konvenčnými neuroleptickými činidlami, neuroleptického malígneho syndrómu a porúch hypotalamo-hypo-sysátnej funkcie, ako je hyperprolaktémia a amenorhea.Motilita homého gastrointestinálneho traktu je riadená dopamínovým systémom. Zlúčeniny podľa vynálezu je teda možné použit pri prevencii a/alebo liečení gastrointestinálnych ponich a pri uľahčovaní vyprázdňovania žalúdku.Bolo zistené, že látky vyvolávajúce závislosť, ako je kokain a arnfetamín, interagujú s dopamínovým systémom. Zlúčeniny schopné pôsobiť proti tomuto účinku, vrátane zlúčenín podľa tohto vynálezu, teda môžu byt cenné pri prevencii alebo znižovaniu závislosti od látok, ktoré takú závislost vyvolávajú.Je známe, že dopamín je perifémym vazodilatátorom. Tak bolo napríklad zistené, že má dilatačný účinok na renâlne cievne riečište. To znamená, že zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu byt užitočné pri ovplyvňovaní vaskulámeho krvného toku.Bolo pozorované, že mRNA receptora dopamínu je pritorrmá v srdci a veľkých cievach potkana. To naznačuje,že ligandy receptora dopamínu majú úlohu pri riadení kardiovaskulámej funkcie. Táto úloha spočíva bud v tom, že ovplyvňujú kontraktilitu srdcového a hladkého svalstva alebo modulujú sekrćciu vazoaktivnych látok. Zlúčeniny podľa vynálezu preto môžu prispievať k prevencii a/alebo liečbe takých stavov, ako je hypertenzia alebo hromadivé srdcové zlyhanie.Bola pozorované prítomnost mRNA receptora D 4 v sietnici potkana (Cohen et al., Proc. Nat. Acad. Sci., 1992,89, 12093), čo naznačuje, že dopamín a receptory D 4 hrajú úlohu vo funkcii očí. Zlúčeniny podľa tohto vynálezu teda môžu byt užitočné pri liečbe očných chorôb. Okrem toho receptory D 4 majú vplyv na biosyntézu melatonínu v sietnici hydiny (Zawilska, Nowak, Neuroscience Lett., 1994,166, 203), a pretože sa melatonin používa pri liečbe porúch spánku, zlúčeniny podľa vynálezu môžu byt rovnako užitočné pri liečbe porúch spánku.Predmetom vynálezu je tiež farmaceutický prostriedok na liečbu alebo prevenciu chorôb alebo stavov, ktorých liečenie alebo prevencia môžu byt uskutočňované alebo uľahčovane pozmeňovaním neurotransmisie médiovanej dopamínom pri cicavcoch, ktoré zahŕňajú zlúčeninu všeobecného vzorca (I) alebo jej farmaceutický vhodnú sol v dopa mínergicky účinnom množstve a farmaceutický vhodný no 51 C.Predmetom vynálezu sú ďalej zlúčeniny všeobecného vzorca (l) alebo ich farmaceutický vhodné soli na použitie ako liečivá na liečbu alebo prevenciu chorôb alebo stavov,ktorých liečba alebo prevencia môžu byt uskutočňované alebo uľahčované pozmenením neurotransmisie médiovanej dopamínom pri cicavcoch, Predmetom vynálezu je tiež farmaceutický prostriedok na liečbu alebo prevenciu chorôb alebo stavov, ktorých liečenie alebo prevencia môžu byt uskutočňované alebo uľahčované pozmenením neurotransmisie médiovanej dopamínom pri cicavcoch, ktoré zahŕňajú zlúčeninu všeobecného vzorca (I) alebo jej farmaceutický vhodnú soľ v množstve účinnom pre väzbu k receptoru D 4 a farmaceuticky vhodný nosič.Predmetom výnálezu je tiež farmaceutický prostriedok na liečbu alebo prevenciu chorôb alebo stavov, ktorých liečenie alebo prevencia môžu byt uskutočňované alebo uľahčované pozmenením neurotransmisie médiovanej dopamíno pri cicavcoch, ktoré zahŕňajú zlúčeninu všeobecného vzorca (I) alebo jej farmaceutický vhodnú soľ v množstve účinnom na liečbu alebo prevenciu týchto stavov a farmaceutický vhodný nosič.Predmetom vynálezu sú ďalej tiež zlúčeniny všeobecného vzorca (l) na použitie ako liečivá na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku psychotických porúch, ako sú afektívna psýchóza, schizofrénia a schizoafektívne poruchy.Predmetom vynálezu sú ďalej tiež zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na použitie ako liečivá na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku pohybových porúch, ako sú extrapyramidové vedľajšie účinky spojené s liečbou konvenčnými neuroleptickými činidlami, neuroleptický maligny syndróm,tardívna dyskinéza alebo Gilles De La Tourettov syndróm.Predmetom vynálezu sú ďalej tiež zlúčeniny všeobecného vzorca (l) na použitie ako liečivá na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku pohybových porúch, ako sú Parkinsonova choroba alebo Huntingtonova choroba.Predmetom vynálezu sú ďalej tiež zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na použitie ako liečivá na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku gastrointestinálnych porúch, ako sú poruchy vylučovania žalúdočnej kyseliny.Predmetom vynálezu sú ďalej tiež zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na použitie ako liečivá na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku gastrointestinálnych porúch, ako je emesia.Predmetom vynálezu sú ďalej tiež zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na použitie ako liečivá na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku abúzu chemikálií, závislosti od chemikálií alebo abúzu iných látok.Predmetom vynálezu sú ďalej tiež zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na použitie ako liečivá na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku vaskulámych a kardiovaskulámych chorôb, ako je hromadivé srdcové zlyhanie a hypertenzia.Predmetom vynâlezu sú ďalej tiež zlúčeniny všeobecného vzorca (I) na použitie ako liečivá na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku očných chorôb.Predmetom vynálezu sú ďalej tiež zlúčeniny všeobecného vzorca (l) na použitie ako liečivá na liečbu, prevenciu alebo diagnostiku porúch spánku.Pod výrazom dopamínergicky účinné množstvo, ako sa používa v tomto texte, sa rozumie rruiožstvo zlúčeniny schopné inhibovat väzbu dopamínu k receptoru dopamínu,ktoré vyvoláva zmenu (t. j. zvýšenie alebo zníženie) neurotransmisie médiovanej dopamínom.

MPK / Značky

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: deriváty, prostriedky, báze, 2,7-substituované, farmaceutické, oktahydro-1h-pyrido[1,2-a]pyrazínové

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/33-284341-27-substituovane-oktahydro-1h-pyrido12-apyrazinove-derivaty-a-farmaceuticke-prostriedky-na-ich-baze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2,7-Substituované oktahydro-1H-pyrido[1,2-a]pyrazínové deriváty a farmaceutické prostriedky na ich báze</a>

Podobne patenty