Súprava na čelné vyrovnávanie výrobkov

Číslo patentu: E 20861

Dátum: 19.12.2011

Autor: Daw Conway

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetný vynález sa týka čelného usporiadania, ktoré umožňuje, aby boli predmety, ako je tovar V supermarkete, vystavené účinne a jasne a umiestnené podľa potreby, keď je tovarVystavovanie výrobkov na podpemých konštrukciách, ako sú police V maloobchodnej predajni,je dôležité, keďže to môže mať významný účinok na predaj výrobku a na vzhľad maloobchodnej predajne ako celku. Tovar, ako sú fľaše, sa odoberajú z police a zanechávajú tam voľné priestory. Supermarkety preto napríklad periodicky upravujú vzhľad, čo spočíva vtom, že posúvajú tovar na policiach dopredu a to sa môže vykonávať najmenej dvakrát denne, najprv ku koncu doplňovania tovaru, k čomu dochádza často cez noc a druhýkrát raz odpoludnia. Úprava vzhľadu môže byť ťažká pri hlbokých policiach, vysokých regáloch a cennom tovare, čo je zraniteľné v tom zmysle, že môže byť zhodený z police. Keďže sa tovar nepremiestňuje kprednej časti police, je pravdepodobné, že spotrebitelia výrobok neuvidia alebo sa budú domnievať, že prezentovanie výrobkov je v tejto maloobchodnej predajni na nízkej úrovni a budú si klásť otázku, či je tento obchod kvalitný. Napríklad fľaše svínom sa vystavujú na policiach skôr ako jednotlivé fľaše, než ako celé škatule a príliš sa nehodí predávať v maloobchode pripravené balenia, v ktorých je niekoľko výrobkov umiestnených na polici v jednej škatuli tak, ako boli dodané, pretože fľaše s vínom sú ťažké a bol by to drahý nákup,pričom pohľad na vystavenú škatuľu by nebol atraktívny. Ďalšími problémami, ktoré sa vyskytujú napríklad pri iľašiach s vínom je, že tento tovar sa v zadnej časti regálu rozlieza do strán, a tak sa tovar premieša, keď sa tovar natlačuje do prednej časti police. Tovar sa potom ťažko počíta. Tovar sa v maloobchodných predajniach pravidelne počíta, najmä v prípade tovaru s vysokou cenou, čo znamená, že sa pritom stráca hodne času na vyrovnávanie výrobkov doradov na polici pred ich spočítaním.Aby sa uvedený problém prekonal, boli navrhnuté rôzne typy zariadenia s cieľom pomôcť, nie však výlučne, pri distribúcii fliaš s vínom. Boli skonštruované rôzne systémy, ako sú systémy s posunovačom, avšak tie majú rôzne nevýhody, pretože pracujú dobre V tom, že udržujú fľaše vpredu na polici, ale trvá približne trikrát tak dlho police naplniť a môže to znervózňovať zákazníkov, ktorí by sa radi preberali vo fľašiach s vínom a často potom potrebujú vrátiť fľaše späť. V tomto scenári totiž medzitým miesto na fľašu zmizne. Také usporiadania sú tiež drahé amajú pohyblivé súčasti, ktoré sú náchylné na poruchu.Alternatívne usporiadanie je opísané v spise CAl 046014. V tomto spise sa opisuje usporiadanie,ktoré zahrnuje rad kanálov na prijímanie výrobkov, ktoré sú definované V schránke obdĺžnikovćho tvaru. Zamestnanec maloobchodnej predajne môže zatiahnuť za páčku, ktorá vyčnieva cez zarážku 6 zahrňujúcu hradenie 12, a to spôsobí, že sa dostane valček 15 do styku s predmetom, ktorý je v rade vzadu a predmety sa tým posunú dopredu a dostanú sa do styku s hradením 12, čím sa predmety dostanú k prednej časti police. Valček 15 je samonavíjací protiIné usporiadanie je opísané v spise EPl 1805155. V tomto spise je predná stena kanálika predajcuupevnená k páskovanému členu V tvare písmena L, ktorýje pripevnený k polici. Take usporiadania majú svoje nevýhody.Podľa predmetného vynálezu sa poskytuje súprava na vyrovnávanie do radu a popoťahovanie jedného alebo viacerých výrobkov cez podpemý povrch, ako je to nárokované v nároku 1, ako ajspôsob vyrovnávania čelnej strany výrobku, ako je to definované v nároku 15.S predmetným vynálezom sú spojené podstatné výhody. Rozperný prvok zabezpečuje to, aby boli výrobky alebo predmety, ktoré sa majú popoťahovať po povrchu (typicky fľaše),umiestnené s odstupom od stúpajúeej časti, čo znamená, že sa zabezpečuje oblasť alebo priestor,v ktorom sa dá umiestniť koncová stena kontajnera. Bude zjavné, že koncová stena kontajnera môže, ale nemusí byť vaktuálnom fyzickom styku s rozperným prvkom alebo koncovýmprvkom podľa jeho presného usporiadania.Rozperný prvok je s výhodou pevne pripojený ku koncovému prvku a je s výhodou vytvorený vcelku s ním. To znamená, že koncový prvok alebo ohrádku tvoriaca časť môžu byt vytvorenéz jediného kusu polymérneho materiálu, ktorý bol vytlačovaný kontinuálne.Koncový prvok je výhodne pozdĺžny a rozpemý prvok výhodne zahrnuje vyčnievajúci člen,rozprestierajúci sa všeobecne kolmo na pozdĺžny rozmer koncového prvku. Tento vyčnievajúci člen má styčný okraj, za ktorý už nemôže vyčnievať predmet alebo výrobok umiestnený na podpernom povrchu. Vyčnievajúci člen prednostne poskytuje povrch na umiestnenie koncovej steny kontajnera. Pri použití výčnelok výhodne vyčnieva cez podperu, keďže koncový prvok jetypicky umiestnený na okraji podpery. Výčnelok prednostne definuje kanál na prijímaniekoncovej steny kontajnera. Tento kanál je teda definovaný okrajom a podlhovastou dĺžkou koncového prvku a teda keď je tam lokalizovaná koncová stena kontajnera alebo časť koncovej steny kontajnera, tak sa nemôže kontajner náhodne pohnúť kolmo na pozdĺžny rozmerOkraj sa prednostne rozprestiera v podstate rovnobežne s pozdlžnym rozmerom koncovéhoprvku. Okraj je prednostne kontinuálny.Prednostne sa ďalej poskytuje usporiadanie na upevnenie koncového prvku k podpere a usporiadanie na upevnenie konca k podpere výhodne zahrnuje jedno alebo viac deformovateľných rebier, ktoré sú umiestnené do kanála vybaveného na okraji typickej police,ktorá sa dá nájsť v supermarkete. Vonkajšia stena, ktorá definuje tento kanál všeobecne, má ďalší výčnelok, ktorý sa rozprestiera smerom od nej, ktorý slúži na upevnenie označenia, ktoréinformuje zákazníka o výrobku, ktorýje umiestnený na polici.Kontajner prednostne zahmuje prvú a druhú protiľahlú bočnú stenu, pričom najmenej jedna z nich, buď prvá alebo druhá koncová stena, zahrnuje časť koncovej steny, ktorá je upevnená k bočnej stene, pričom časť koncovej steny je upevňovacím prvkom upevnená k protiľahlej bočnej stene, pričom časť koncovej steny je pohyblivá relatívne k upevňovaciemu prvku, aby saumožnilo zoradenie rozpätia medzi protiľahlými bočnými stenami kontajnera.Je výhodné umožniť nastaviteľnosť šírky kontajnera, aby sa umožnilo vyrovnávanie čelnejstrany predmetov, prednostne fliaš, ktoré majú rôzne priemery.Kontajner prednostne zahmuje prijímací prvok na obidvoch protiľahlých koncových stenách. Rozpätie medzi protiľahlými bočnými stenami kontajnera môže byť teda udržované vcelej podlhovastej dĺžke kontajnera, a teda šírka zostáva vpodstate konštantná. Bočné steny tedaPrijímací prvok prednostne zahmuje kanál na prijímanie časti koncovej steny a umožňuje pohyblivé spojenie medzi nimi. Najmenej jedna bočná stena je výhodne upevnená relatívne voči prijímaciemu prvku. Jedna z bočných stien je teda pohyblivá voči protiľahlej bočnej stene a prijímaciemu prvku. Bude však zrejmé, že obe bočné steny môžu byť pohyblivé relatívne vočiBočné steny sú prednostne V podstate rovnobežne a zahrňujú časti koncovej steny, ktoré saroz restieraú kolmo na bočné sten , ričom každá z častí koncove sten e rřatá rľímacím P y J YJ Pprvkom. Jedna časť koncovej steny je prednostne upevnená relatívne k prijímaciemu prvku.Prřímací rvok môže zahrňovať u evňovací člen us oríadan tak, ab zabraňoval uvoľňovaniu J Ypohyblivej časti koncovej steny z prijímacieho prvku. Prednostne je vybavený upevňovací člen, aby sa nedalo prekročiť maximálne rozpätie medzi protiľahlými bočnými stenami.Bočná stena prednostne zahmuje zárez vedľa priesečníka bočnej steny a koncovej steny. Tentozárez je výhodný, pretože umožňuje, aby sa koncová stena rozprestíerala do oblasti vybavenejBočná stena má prednostne premenlivú výšku. Najmenej jedna z bočných stien sa prednostnezužuje smerom k priesečmku bočnej steny a koncovej steny. Každý koniec kontajnera prednostne zahrnuje prijímací prvok.Podľa ďalšej podoby predmetného vynálezu sa poskytuje kontajner na popoťahovanie predmetov na podpernom povrchu deflnujúci oblasť na vyrovnávanie predmetov do radu, pričom oblasť má šírku definovanú medzi protiľahlou dvojicou bočných stien a pozdĺžnou dĺžku definovanou protiľahlou dvojicou koncových stien, pričom najmenej jedna koncová stena má časť koncovej steny upevnenú k bočnej stene a je prijatá komplementárnym upevňovacím prvkom upevneným k protiľahlej bočnej stene, pričom časť koncovej steny je pohyblivá relatívne vočiupevňovaciemu prvku, aby sa tým umožnilo zoradenie šírky kontajnera.Tiež sa podľa jednej podoby predmetného vynálezu poskytuje koncový prvok usporiadaný na upevnenie pri okraji police a rozperný prvok usporiadaný na udržovanie výrobku s odstupom od koncového prvku, pričom rozpemý prvok je usporiadaný tak, aby poskytoval oblasť naumiestnenie koncovej steny kontajnera.Bude zrejmé, že označenie alebo informácia pre zákazníka môže byť vybavená na opačnej stranekoncového prvku, než kde je oblasť na umiestnenie koncovej steny kontajnera.

MPK / Značky

MPK: A47F 1/12

Značky: vyrovnávanie, výrobkov, súprava, čelně

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/32-e20861-suprava-na-celne-vyrovnavanie-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Súprava na čelné vyrovnávanie výrobkov</a>

Podobne patenty