Výrobok generujúci aerosól na použitie so zariadením generujúcim aerosól

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VÝROBOK GENERUJÚCI AEROSÓL NA POUŽITIE so ZARIADENÍM GENERUJÚCIM AEROSÓLPredložený spis sa týka výrobku generujúceho aerosól, obsahujúceho substrát vytvárajúci aerosól na generovanie inhalovateľného aerosólu, keď je zahrievaný ohrievacím článkom zariadenia generujúceho aerosól. Spis sa tiež týka spôsobu použitia takéhoto výrobku generujúceho aerosól.V odbore bol navrhnutý rad fajčiarskych výrobkov, v ktorých je tabak skôr zahrievaný ako spaľovaný. Jedným cieľom takýchto zahrievaných fajčiarskych výrobkov je zníženie známych škodlivých zložiek dymu typu produkovaného spaľovaním a pyrolitickou degradáciou tabaku v bežných cigaretách.Typicky je V takýchto zahríevaných fajčiarskych výrobkoch aerosól generovaný prenosom tepla zo zdroja tepla na fyzicky oddelený substrát alebo materiál vytvárajúci aerosól, ktorý môže byť umiestnený v zdroji tepla, okolo neho alebo smerom po prúde od neho. Počas fajčenia sú zo substrátu vytvárajúceho aerosól prenosom tepla zo zdroja tepla uvoľňované prchavé zlúčeniny a strhávané do vzduchu prechádzajúceho cez faj čiarsky výrobok. Keď uvoľnené zlúčeniny ochladnú kondenzujú za vytvorenia aerosólu, ktorý je inhalovaný užívateľom.Rad dokumentov zo stavu techniky opisuje zariadenie generujúce aerosól na konzumáciu alebo fajčenie zahrievaných fajčiarskych výrobkov. Takéto zariadenia zahŕňajú, napríklad,elektricky zahrievané zariadenia generujúce aerosól, V ktorých je aerosól generovaný prenosom tepla z jedného alebo viacerých elektrických ohrievacích článkov zariadenia generujúceho aerosól na substrát vytvárajúcí aerosól zahrievaného fajčiarskeho výrobku. Jednou výhodou takýchto elektrických fajčiarskych systémov je to, že význarrme znižujú dym bočného prúdu a súčasne umožňujú užívateľovi selektivne prerušiť a opätovne iniciovať fajčenie.Príklad elektricky zahrievanej cigarety používanej V elektrickom fajčiarskom systéme je opísaný V US 2005/0172976 A 1. Elektricky zahrievaná cigareta je konštruovaná tak, aby bola vložená do držiaka cigarety opakovane použiteľného zapaľovača elektrického fajčiarskeho systému. Zapaľovač obsahuje zdroj energie, ktorý dodáva energiu ohrievaču obsahujúcemu množstvo elektricky odporových ohrievacích článkov, ktoré sú usporiadané tak, aby posuvne zachytili cigaretu tak, že ohrievacie články sú umiestnené pozdĺž boku cigarety. Elektricky zahrievaná cígareta použitá v elektrickom fajčiarskom systéme, opísaná v US 2005/0172976 Almôže dodávať energiu elektricky zahrievanej cigarete za použitia pulzného ohrevu.Ako bolo opísané vyššie, elektricky zahrievaná cigareta opísaná v US 2005/017297 6 A 1 je na použitie V elektrickom fajčiarskom systéme obsahujúcom množstvo vonkajších ohrievacích článkov. Sú tiež známe elektrické fajčiarske systémy obsahujúce zariadenie generujúce aerosól s vnútornými ohrievacími článkami. Pri použití sú vnútorné ohrievacie články zariadení generujúcich aerosól takýchto elektrických fajčiarskych systémov vložené do substrátu vytvárajúceho aerosól zahrievaného fajčiarskeho výrobku tak, že vnútorné ohrievacie články sú v priamom kontakte so substrátom vytvárajúcim aerosól.Priamy kontakt medzi vnútorným ohrievacím článkom zariadenia generujúceho aerosól a substrátom vytvárajúcim aerosól zahrievaného fajčíarskeho výrobku môže poskytnúť účinný spôsob na zahrievanie substrátu vytvárajúceho aerosól na vytvorenie inhalovateľného aerosólu. Vtakomto usporiadaní môže byť teplo z vnútorného ohrievacieho článku takmer okamžite odovzdané do aspoň časti substrátu vytvárajúceho aerosól, keď je vnútorný ohrievací článok spustený a toto môže uľahčiť rýchle generovanie aerosólu. Ďalej môže byť celková energia na ohrievanie, potrebná pre generovanie aerosólu nižšia, ako by bola V prípade fajčiarskeho systému obsahujúceho vonkajší ohrievací článok, kde substrát Vytvárajúci aerosól nie je priamo V kontakte s vonkajším ohrievacím článkom a k počíatočnému zahrievaniu substrám vytvárajúceho aerosól dochádza prúdením alebo sálaním. Tam, kde je vnútorný ohrievací článok zariadenia generujúceho aerosól v priamom kontakte so substrátom vytvárajúcim aerosól, bude počiatočné zahrievanie častí substrátu vytvárajúceho aerosól, ktoré sú vpriarnom kontakte s vnútorným ohrievacím článkom, realizované vedením.US 5 499 636 opisuje cigaretu prispôsobenú na použitie v elektrickom cigaretovom systéme. Cigareta obsahuje tabakovú tyčinku majúcu naplnené a nenaplnené úseky usporiadané tak, že vonkajšie elektrické ohrievacie články môžu prekrývať naplnené a nenaplnené úseky tabakovej tyčinky. Na vyfajčenie je cigareta vložená do lôžka na prednom koncovom úseku zapaľovača.Predložený spis sa týka výrobku generujúceho aerosól a spôsobu použitia výrobku generujúceho aerosól. Najmä sa predložený spis týka výrobku generujúceho aerosól obsahujúceho substrát vytvárajúci aerosól na generovanie inhalovateľného aerosólu, ked je zahrievaný vnútorným ohrievacím článkom zariadenia generujúceho aerosól. Spis sa tiež týka spôsobu použitia takéhoto výrobku generujúceho aerosól so zariadením generujúcim aerosól obsahujúcím vnútomý ohrievací článok.Podľa prvého aspektu je poskytovaný výrobok generujúci aerosól na použitie v systémegenerujúcom aerosól obsahujúcom elektricky zahrievané zariadenie genemjúce aerosólobsahujúci vnútomý ohrievací článok. Výrobok generujúci aerosól obsahuje, v lineámom, po sebe ídúcom usporiadaní, substrát vytvárajúci aerosól, nosný prvok umiestnený bezprostredne smerom po prúde od substrátu vytvárajúceho aerosól, prvok ochladzujúci aerosól umiestnený smerom po prúde od nosného prvku a vonkajší obal obklopujúci substrát vytvárajúci aerosól, nosný prvok a prvok ochladzujúci aerosól. Nosný prvok prilieha k substrátu vytvárajúcemu aerosól. Substrát vytvárajúci aerosól je penetrovateľný ohrievacím článkom zariadenia generujúceho aerosól.Podľa druhého aspektu je poskytovaný spôsob použitia výrobku generujúceho aerosól podľa prvého aspektu so zariadením generujúcim aerosól obsahujúcim ohrievací článok. Spôsob zahŕňa kroky vloženia ohrievacieho článku zariadenia generujúceho aerosól do substrátu vytvárajúceho aerosól výrobku generujúceho aerosól, zvýšenie teploty ohrievacieho článku zariadenia generujúceho aerosól na zahríatie substrátu vytvárajúceho aerosól výrobku generujúceho aerosól na generovanie aerosólu a vybratie ohrievacieho článku zariadenia generujúceho aerosól zo substrátu vytvárajúceho aerosól výrobku generujúceho aerosól.Podľa tretieho aspektu je poskytovaný systém generujúci aerosól obsahujúci zariadenie generujúce aerosól obsahujúce ohrievací článok a výrobok generujúci aerosól na použitie so zariadením generujúcim aerosól. Výrobok generujúci aerosól obsahuje substrát vytvárajúci aerosól, nosný prvok umiestnený bezprostredne smerom po prúde od substrátu vytvárajúceho aerosól, prvok ochladzujúci aerosól umiestnený smerom po prúde od nosného prvku a vonkajší obal obklopujúci substrát vytvárajúci aerosól, nosný prvok a prvok ochladzujúci aerosól. Nosný prvok prilieha k substrátu vytvárajúcemu aerosól. Substrát vytvárajúci aerosól je penetrovateľný ohrievacím článkom zaradenia generujúceho aerosól.Podľa štvrtého aspektu je poskytovaný spôsob použitia systému generujúceho aerosól podľa tretieho aspektu. Spôsob zahŕňa kroky vloženia ohrievacieho článku zariadenia generujúceho aerosól do substrátu vytvárajúceho aerosól výrobku generujúceho aerosól, zvýšenie teploty ohrievacieho článku zariadenia generujúceho aerosól na zahríatie substrátu vytvárajúceho aerosól výrobku generujúceho aerosól na generovanie aerosólu a vybratie ohrievacieho článku zariadenia generujúceho aerosól zo substrátu vytvárajúceho aerosól výrobku generujúceho aerosól.Termín substrát vytvárajúci aerosól, ako je tu použitý, je použitý na opis substrátu schopného uvoľňovať pri zahriatí prchavé zlúčeniny, ktoré môžu vytvárať aerosól. Aerosól generovaný zo substrátov vytvárajúcich aerosól výrobkov generujúcich aerosól tu opísaných môžebyt viditeľný alebo neviditeľný a môže obsahovať pary (napríklad jemné častice látok, ktore súv plyrmom stave, ktoré sú obvykle kvapalné alebo pevné pri teplote miestnosti), ako i plyny a kvapalné kvapky skondenzovaných pár.Termíny proti prúdu a po prúde, ako sú tu použité, sú použité na opis vzájomných polôh prvkov, alebo úsekov prvkov, výrobku generujúceho aerosól vzhľadom na smer, v ktorom užívateľ poťahuj e z výrobku generujúceho aerosól počas jeho použitia.Výrobok generujúcí aerosól obsahuje dva konce proximálny koniec, cez ktorý aerosól opúšťa výrobok generujúci aerosól a je privádzaný k užívateľovi, a distálny koniec. Pri použití môže užívateľ poťahovať z proximálneho konca, aby inhaloval aerosól generovaný výrobkom generujúcim aerosól.Proximálny koniec môže byt tiež označovaný ako ústny koniec alebo koniec smerom po prúde a je smerom po prúde od distálneho konca. Distálny koniec môže byť tiež označovaný ako koniec smerom proti prúdu a je smerom proti prúdu od proximálneho konca.Termín prvok ochladzujúci aero sól, ako je tu použitý, je použitý na opis prvku majúceho veľkú plochu povrchu a nízky odpor voči ťahu. Pri použití aerosól tvorený prchavýmí zlúčeninami uvoľňovanými zo substrátu vytvárajúceho aerosól prechádza cez prvok ochladzujúci aerosól a je ním ochladzovaný pred tým, ako je inhalovaný uživateľom. Na rozdiel od filtrov a iných náustkov s vysokým odporom voči ťahu prvky ochladzujúce aerosól majú nízky odpor voči ťahu. Komory a dutiny vo výrobku generujúcom aerosól tiež nie sú považované za prvky chladiace aerosól.Výhodne je výrobkom generujúcim aerosól fajčiarsky výrobok, ktorý generuje aerosól,ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc užívateľa cez ústa užívateľa. Výhodnej šie je výrobkom generujúcim aerosól fajčiarsky výrobok, ktorý generuje aerosól obsahujúci nikotín, ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc užívateľa cez ústa užívateľa.Termín zariadenie generujúce aerosól, ako je tu použitý, je použitý na opis zariadenia,ktoré interaguje so substrátom vytvárajúcim aerosól výrobku generujúceho aerosól, aby generovalo aerosól. Výhodne je zariadením generujúcim aerosól fajčiarske zariadenie, ktoré interaguje so substrátom vytvárajúcím aerosól výrobku generujúceho aerosól, aby generovalo aerosól, ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc užívateľa cez ústa užívateľa. Zariadením generujúcim aerosól môže byť držiak na fajčiarsky výrobok.Na odstránenie pochybnosti, v nasledujúcom opíse je termin ohrievací článok použitý tak, že znamená jeden alebo viac ohrievacích článkov.Vo výhodných uskutočneniach je substrát vytvárajúci aerosól umiestnený na koncismerom proti prúdu výrobku generujúceho aerosól.

MPK / Značky

MPK: A24F 47/00

Značky: výrobok, generujúci, aerosol, zariadením, generujúcim, použitie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/32-e19291-vyrobok-generujuci-aerosol-na-pouzitie-so-zariadenim-generujucim-aerosol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výrobok generujúci aerosól na použitie so zariadením generujúcim aerosól</a>

Podobne patenty