Polyamidové kompozície plnené nehorľavým mletým sklom

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka nehorľavých kompozícii na báze termoplastického polyamidu, ktoré obsahujú nevláknité a nevypenené rozomleté sklo so špeciálnym rozdelením veľkosti čiastočiek, geometriou a pripadne šlichtou, ako aj výroby a použitia kompozícii podľa vynálezu na výrobu výrobkov, výhodne vlákien, fólii a tvarovaných telies akéhokoľvek druhu.0002 Na modiñkáciu vlastnosti pre úpravu, spracovanie a použitie sú umelé hmoty z veľkej časti opatrované pomocou pomocných látok, ako aj plnív a spevňovacích látok. Posledné zlepšujú vlastnosti, ako je tuhosť, pevnosť,tepelná odolnosť, rozmerová stálosť a znížené tepelné pretiahnutie.0003 Osobitný význam pre kompozície majú v technike plnivá a spevňovacie látky z minerálov alebo skla, obzvlášť z borsilikátového skla alebo silikátového skla, ktoré sa používajú vo forme sklenených vlákien, dutých alebo vyplnených sklenených guľôčok, sklenených vločiek, alebo tiež vo forme expandovaného skla, príp. penového skla.0004 Zo spisov DE 103 29 583 A 1 a DE 103 34 875 A 1 sú známe materiálypre tvarované diely, ktoré o.i. obsahujú ako termoplast polyamid a ako plnivo sklenenú múčku.0005 Spisy DE 10 2004 005 642 A 1, DE 10 2004 017 350 A 1 a DE 10 2004 038 162 A 1 sa zaoberajú všetkými obalmi pre potraviny z termoplastických súčasťou o.i. na báze (ko)-polyamidov s o.i. sklenenou múčkou ako anorganickou partikulárnou substanciou, ktorá sa výhodne môže pridávať obzvlášť do vonkajšej vrstvy obalu, pričom stredná veľkosť častíc d 50 je väčšia ako 10 m, výhodne v rozmedzí 15 až 100 m, obzvlášť výhodne v rozmedzí 20 až 75 m.0006 Po ďalšie opisuje spis DE 10 2009 022 893 A 1 práškovité prípravky s časticami adsorbentov na báze polyesterov alebo polyamidov, do ktorých sa rovnako ako plnivo môže pridávať sklenená múčka.0007 V spise W 0 2006/135840 A 1 sú opisované tepelne vodivékomponenty na báze čiastočne aromatických polyamidov, u ktorých sa na zlepšenie rozmerovej stability a deformácie môžu tiež pridávať izotropné plnivá,ako je mastenec alebo sklenené vločky.0008 Všeobecne známa nevýhoda pri použití plnív a spevňovacich látok v známych termoplastoch, ako sú napr. polyamidy, však spočíva v negatívnom ovplyvneni horľavých vlastností, obzvlášť samozhášacích vlastností, aké sú potrebné na dosiahnutie určitej klasifikácie horľavosti podľa UL 94 alebo v teste žeravým drôtom podľa IEC 60695-2-12 (GWFI), kedy je spravidla potrebná zvýšená náročnosť pri použití prostriedkov na ochranu proti horeniu.0009 Tak sú napriklad v spisoch W 0 03/087226 A 1 a US 2005/131105 opisované kompozície okrem iného na báze polyéterimidov, do ktorých sa na optimalizáciu mechaniky a rozmerovej stability pridávajú zmesi z vláknitých spevňovacich látok a nevláknitých anorganických plnív, ako je napr. sklenená múčka a/alebo sklenené vločky s priemerom menším ako 1000 m a s aspektným pomerom väčším ako 5, bez toho, že by sa však dosiahli výhody v nehorľavosti.0010 V spise EP 1 452 567 A 1 sú opisované proti horeniu chránené živicové kompozície so zložkou na ochranu proti ohňu a s anorganickými plnivami na báze sklenených vlákien a/alebo sklenených vločiek. Dostatočný účinok ochrany proti horeniu (napr. UL 94 V 0) je tu však možný iba pomocou nákladného paketu na ochranu proti horeniu, ktorý vyžaduje okrem dusík obsahujúcich cyklických zlúčenín tiež PPO a/alebo PPS a estery kyseliny fosforitej, ako aj pomocou anorganického plniva, ktoré musí byť pre zlepšenie protiskapávacich vlastností opatrené špeciálnou novolak - epoxidovou vrstvou.0011 Spis WO 01/81470 A 1 sa týka polyesterových kompozícii, v ktorých sa okrem iného použije mikrosférické sklo. Spis EP 0 174 826 A 2 opisuje nehorlavé polybutyléntereftalátové kompozície so sklenenými vláknami ako spevňovacim materiálom. Spis FR 2736919 A 1 opisuje o.i. nehorIavé polyestery so sklenenými vláknami.0012 Úlohou predloženého vynálezu teda je dať k dispozicii plnivo aspevňovaciu látku pre termoplastické polyamidy, pri ktorých by bolisamozhášacie vlastnosti pri porovnateľnom vybavení na ochranu proti horeniu menej negatívne ovplyvnené ako u obvyklých plnív a spevňovacích látok na báze skla a minerálov.0013 S prekvapením bolo teraz zistené, že kompozície na báze polyamidov pri použití nevláknitého a nevypeneného skla v ďalej bližšie oplsanej forme, sú napriek porovnateľnému vybaveniu na ochranu proti ohňu vo svojom správaní pri horení menej negatívne ovplyvňované, ako je tomu u obvyklých plnív a spevňovacích látok na báze skla alebo minerálov, príp. že sa s ďalej bližšie opísaným sklom môžu dosiahnuť porovnateľné vlastnosti pri horení už s menej silne koncentrovaným vybavením na ochranu proti horeniu, ako je tomu v prípade obvyklých plnív a spevňovacích látok na báze skla alebo minerálov.0014 Predmetom vynálezu sú teda kompozície, ktoré obsahujúC) 5 až 80 hmotn., výhodne 10 až 60 hmotn., obzvlášť výhodne 15 až 40 hmotn. nevláknitého a nevypeneného rozomletého skla s hodnotou d 90 10 až 200 m, výhodne 20 až 150 m, obzvlášť výhodne 35 až so m. i0015 Pre objasnenie je potrebné poznamenať, že v rámci predloženého vynálezu sú zahrnuté všetky v nasledujúcom uvádzané všeobecné alebo vo výhodných oblastiach uvedené definície a parametre v ľubovolných kombináciách.0016 V jednej obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia je nevláknité nevypenené rozomleté sklo šlichtované sC) aspoň jedným aminoalkyltrialkoxysiIánom, výhodne v množstve 0,01 °/o hmotn. až 1,5 hmotn., vztiahnuté na nevláknité nevypenené rozomleté sklo.0017 V jednej alternatívnej obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia môžu obsahovať kompozície dodatočne ku komponentom A), B), C), príp. A), B), C) aC) ešte D) 0.01 až 60 hmotn., výhodne 1 až 30 hmotn., obzvlášť výhodne 2 až 20 hmotn. aspoň jeden halogén obsahujúci alebo ďalšie, od melamínkyanurátu rozdielny prostriedok bez halogénu na ochranu proti horeniu.0018 V jednej ďalšej obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia môžu obsahovať kompozície dodatočne ku komponentom A) až D) alebo namiesto komponentu D) ešte E) 0,01 až 50 hmotn., výhodne 1 až 25 hmotn. a úplne obzvlášť výhodne 2 až 20 hmotn. aspoň jedného elastomérneho modifikátora.0019 V jednej ďalšej obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia môžu obsahovať kompozície dodatočne ku komponentom A) až E) alebo namiesto0020 V jednej ďalšej obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia môžu kompozície obsahovať dodatočne ku komponentom A) až E) alebo namiesto komponentov D) a/alebo E) ešte F) 0,01 až 5 hmotn., úplne obzvlášť výhodne 0,05 až 3 hmotn., obzvlášť výhodne 0,1 až 2 hmotn., aspoň jedného mazacieho prostriedku a/alebo prostriedku na vybratie z formy.0021 V jednej ďalšej obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia môžu kompozície obsahovať dodatočne ku komponentom A) až F), alebo namiesto komponentov D), E) a/alebo F) ešte komponent G) 0,01 až 50 hmotn.,výhodne 1 až 30 hmotn., úplne obzvlášť výhodne 2 až 15 hmotn. a zvlášťúplne výhodne 2 až 6 hmotn. aspoň jedného plniva rôzneho od komponentu C).0022 V jednej ďalšej obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia môžu kompozície obsahovať dodatočne ku komponentom A) až G), alebo namiesto komponentov D), E), F) a/alebo G) ešte komponent H) 0,01 až 20 hmotn.,výhodne 0,05 až 10 hmotn., úplne obzvlášť výhodne 0,1 až 5 hmotn., vždy vztiahnuté na celkovú kompozíciu, aspoň jedného ďalšieho aditíva.0023 V jednej obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia sa dopĺňa suma podielov komponentov vždy na 100 hmotn. Je tiež možné, že kompozícia pozostáva iba z A), B), C), príp. výhodne z A), B), C) a C).

MPK / Značky

MPK: C08K 3/00

Značky: kompozície, mletým, nehorľavým, plněné, polyamidové, sklom

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/32-e17089-polyamidove-kompozicie-plnene-nehorlavym-mletym-sklom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyamidové kompozície plnené nehorľavým mletým sklom</a>

Podobne patenty