Spôsob premeny postupností m-bitových informačných slov na modulovaný signál, kódovacie zariadenie, dekódovacie zariadenie a nosič záznamu

Číslo patentu: 283798

Dátum: 29.12.2003

Autor: Schouhamer Immink Kornelis Antonie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe premeny postupnosti m-bitových informačných slov (1) na modulovaný signál (7) je ku každému informačnému slovu z postupnosti vytvorené n-bitové kódové slovo (4). Vytvorené kódové slová sú premenené na modulovaný signál (7). Kódové slová (4) sú rozdelené do aspoň jednej skupiny (G11, G12) prvého typu a aspoň jednej skupiny (G2) druhého typu. Pri vytvorení každého kódového slova patriaceho do skupiny (G11, G12) prvého typu určí pridružená skupina kódový stav (S1, S4) prvého typu. Pri vytvorení každého kódového slova (4) patriaceho do skupiny (G2) druhého typu je určený kódový stav (S2, S3) druhého typu, ktorý je určený informačným slovom prináležiacim vytváranému kódovému slovu. Keď jedno z kódových slov je priradené prijatému informačnému slovu (1), je toto kódové slovo vybrané z množiny (V1, V2, V3, V4) kódových slov, čo závisí od kódových stavov (S1, S2, S3, S4). Množiny kódových slov (V2, V3) prináležiace kódovým stavom (S1, S2) druhého typu sú disjunktné. V tomto spôsobe kódovania je zväčšený počet jedinečných bitových kombinácií, ktoré môžu byť vytvorené kódovými slovami v postupnosti. Modulovaný signál (7) takto získaný môže byť spätne premenený na informačné slová najskôr premenou modulovaného signálu (7) na postupnosť kódových slov (4) a potom priradením informačných slov (1) každému kódovanému slovu z postupnosti v závislosti od kódového slova, ktorá má byť premenená a tiež v závislosti od logických hodnôt bitového reťazca, ktoré sa nachádzajú na predurčených pozíciách v kódovom slove. Ďalej je opísané kódovacie, dekódovacie zariadenie a nosič záznamu.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka spôsobu premeny postupnosti m-bitových informačných slov na modulovaný signál, kde m je celé číslo, ktorou je vytvorené n-bitové kódové slovo ku každému prijatému informačnému slovu, n je celé číslo väčšie ako m, a ktorou sú premenené vytvorené kódové slová na modulovaný signál a postupnosti informačných slov sú premenené na postupnosti kódových slov podľa konverzných pravidiel tak, aby zodpovedajúci modulovaný signál splňal vopred stanovené kritérium.Vynález sa ďalej vzťahuje na kódovacie zariadenie uskutočňujúce nárokovanú metódu, ktoré obsahuje bitový m-n konvertor na premenu m-bitových informačných slov na n-bítové kódové slová a prostriedky na premenu n-bitových kódových slov na modulovaný signál.Vynález sa ďalej vzťahuje na nosič záznamu, na ktorom je signál zaznamenaný.Vynález sa ďalej vzťahuje na dekódovacie zariadenie na premenu signálu na postupnosti m-bitových inforrnačných slov, ktoré obsahuje prostriedky na premenu signálu na bitové reťazce s prvou či druhou logickou hodnotou. Tento bitový reťazec obsahuje n-bitové kódové slová, ktoré zodpovedajú častiam informačného signálu. Zmienené dekódovacie zariadenie obsahuje prostriedky na premenu postupnosti kódových slov na postupnosti informačných slov,keď ku každému kódovému slovu, ktoré má byť premenené, je priradená infonnácia závislá od kódového slova.Takáto metóda, zariadenie, nosič záznamu a signál sú publikované v knihe Schouharner, K.A. Coding Techniques for Digital Recorders (ISBN 0-13-140047-9). Tam je opísaný tzv. EFM modulačný systém, ktorý je používaný pri zázname informácie na tzv. kompaktné disky. Modulovaný signál EFM je získaný premenou postupnosti 8-bitových informačných slov na postupnosti l 4-bitových kódových slov, do ktorých sú začlenené tri spojovacie bity. Kódovć slová sú vybrané tak, aby minimálny počet bitov O medzi bitmi l bol d (2) a maximálny počet k (10). Táto požiadavka je nazývaná požiadavkou dk. Séria kódových slov je premenená pomocou integračnej operácie modulo-2 na zodpovedajúci signál formovaný bitovými bunkami s veľkou či malou hodnotou signálu, kde bit l je v modulovanom signáli reprezentovaný zmenou z veľkej na malú hodnotu signálu alebo naopak. Bit O je reprezentovaný stálosťou hodnoty signálu na prechode medzi dvoma bitovými bunkami. Spojovacie bity sú vybrané tak, že dokonca v oblastiach prechodu medzi dvoma bitovými bunkami je splnená požiadavka dk a zodpovedajúci signál, hodnota tzv. digitálnej sumy zostáva v podstate konštantné. Pod hodnotou digitálnej sumy sa v určitom okamihu rozumie rozdiel medzi počtom bitových buniek s veľkou hodnotou signálu a počtom bitových buniek s malou hodnotou signálu, ktoráje počitaná počas trvania časti modulovanćho signálu umiestnenom v čase pred týmto okamihom. V podstate konštantná hodnota digitálnej sumy znamená, že frekvenčné spektrum signálu neobsahuje frekvenčné komponenty V oblasti nízkych frekvencií. Takýto signál je tiež označovaný ako signál bez rovnakosmemej zložky. Neprítomnosť nizkofrekvenčných zložiek v signáli je veľmi výhodná, pokiaľje signál čitaný z nosiča záznamu, na ktorom je signál zaznamenaný v stope, pretože tým je umožnené nepretržité riadenie stopy, ktoré nie je ovplyvnené zaznamenaným signálom.Záznam informácie vytvára neustálu potrebu zvyšovania informačnej hustoty na nosiči záznamu.Možným riešením je redukcia počtu bitových buniek na informačné slovo v modulovanom signáli. Potom však nastane problém, že následkom redukcie tohto počtu bitových buniek na informačné slovo sa zmenši počet jedinečných bitových kombinácií, ktoré môžu reprezentovať informačné slovo, čo znamená, že požiadavky na modulovaný signál,týkajúce sa napr. nízkofrekvenčného obsahu modulovaného signálu, nemôžu byť tak prísne.Malo by sa poznamenať, že EP-A-392506 opisuje metódu premeny m-bitov na n-bitov. Ku každému možnému m-bitovému informačnćmu slovu je dostupných niekoľko n-bitových kódových slov. Ku každému súčasnému m-bitovému informačnému slovu je vybrané jedno dostupné n-bitové kódové slovo v závislosti od koncového bitového obrazca predchádzajúceho kódového slova tak, aby bola splnená požiadavka dk a na riadenie hodnoty digitálnej sumy. Pre každý koncový obrazec je daná množina povolených začiatočných obrazcov, aby bol výber umožnený. Pri ďalšej premene musí byť vybrané také kódové slovo, ktoré má jednu z povolených začiatočných časti.Cieľom tohto vynálezu je opísať prostriedky na redukciu počtu bitových buniek na informačné slovo a paralyzovať vplyv redukcie počtu jedinečných bitových kombinácií.Podľa prvého hľadiska tohto vynálezu je tento ciel dosiahnutý spôsobom definovaným podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že kódové slova sú rozdelené do aspoň jednej skupiny prvého typu a aspoň jednej skupiny druhého typu, keď vytvorenie každého kódového slova prináležiaceho k skupine prvého typu zakladá prvý typ kódového stavu určeného pridruženou skupinou, vytvorenie každého kódového slova prináležiaceho k skupine druhého typu zakladá druhý typ kódového stavu určeného informačným slovom pridruženým k vytvorenému kódovému slovu a keďjedno z kódových slov je priradené k prijatému informačnému slovu, je toto kódové slovo vybrané z množiny kódových slov, čo závisí od kódového stavu založenom pri vytvorení predchádzajúceho kódového slova, keď množiny kódových slov prináležiacich kódovým stavom druhého typu nemajú spoločné kódové slová a tým umožňujú, aby bolo rovnaké kódové slovo zo skupiny druhého typu priradené k viacerým informačným slovám, ktoré sú rozlíšiteľné pomocou detekcie množiny, do ktorej nasledujúee kódové slovo patri.Podľa druhého hľadiska vynálezu kódovacie zariadenie obsahuje prostriedky na zakladanie kódového stavu pri vytvorení kódového slova konvertorom, ktoré sú usporiadané na založenie prvého typu kódového stavu pre každé vytvorené kódové slovo prináležiace ku skupine prvého typu, ktorý je určený pridruženou skupinou a na založenie druhého typu kódového stavu pre každé kódové slovo prináležiace ku skupine druhého typu, ktorý je určený pridruženou skupinou a informačným slovom pridruženým k vytvorenému kódovému slovu, bitový m-n konvertor obsahuje prostriedky na výber kódového slova zodpovedajúcemu informačnému slovu z výberu kódových slov, ktoré závisia od kódového stavu, množiny kódových slov prináležiace kódovým stavom druhého typu neobsahujú spoločné kódové slová a tým umožňujú, aby bolo rovnaké kódové slovo zo skupiny druhého typu priradené k viacerým informačným slovám, ktoré sú rozllšiteľnć pomocou detekcie množiny, do ktorej nasledujúce kódové slovo patrí.V spôsobe a kódovacom zariadení podľa tohto vynálezu určuje kombinácia rovnakých kódových slov a kódových slov z disjunktných množín kódových slov ( množiny bez spoločných kódových slov) rôzne jedinečné bitové kombinácie, takže viac ako jedno informačné slovo môže byť reprezentované jednoznačne rovnakým kódovým slovom v kombinácii s následným kódovým slovom. Kódové slovo zo skupiny druhého typu je preto vždy nasledované kódovým slovom, pri ktorom je vždy možné jednoznačne určiť, ku ktorej množine toto nasledujúce kódové slovo patri, Potom je možné určiť s kódovými slovami z každej z disjunktných množín dostatočný počet jedinečných bitových kombinácií na reprezentáciu všetkých informačných slov.Tieto opatrenia tak zaistia možnosť vytvorenia veľkého počtu jedinečných bitových kombinácií kódovými slovami,ktoré majú relatívne malý počet bitov na kódové slovo. V pripade, keď sú kódové slová vybrané na rozčlenenie do množín a skupin tak, že počet jedinečných bitových kombinácií presiahne počet rôznych informačných slov, je možné použiť zostávajúce bitové kombinácie na prispôsobenie vopred určených vlastností modulovaného signálu.Alternatívne je možne použiť iba také množstvo bitových kombinácií, koľko je informačných slov. V tomto prípade umožnia zostávajúce bitové kombinácie splniť špecifické prídavné požiadavky na kódové slová.Pre jednu či viac množín sa však uprednostňuje priradeníe páru kódových slov z pridruženej množiny každému informačnému slovu a potom, pri premene, vybrať bud dostupnć kódové slovo z páru podľa určitého kritéria na prispôsobenie vlastností modulovaného signálu. Spôsob, ktorým je toto realizované, sa vyznačuje tým, že postupnosť informačných slov je premenená na postupnosť kódových slov podľa pravidiel konverzie, takže zodpovedajúci modulovaný signál V podstate nemá nízkofrekvenčné zložky a tým, že modulovaný signál je akýkoľvek počet následných bitových buniek s rovnakou minimálnou hladinou signálu d 1 a maximálnou hladinou signálu kl, množiny kódových slov obsahujú pár kódových slov pre každé z minimálneho počtu informačných slov, zatiaľ čo nízkofrekvenčné komponenty v modulovanom signáli sú potlačené výberom kódových slov z párov kódových slov pri premene informačných slov.Toto uskutočnenie je výhodné tým, že cez redukciu počtu bitových buniek na informačné slovo môže byť pri tomnosť nízkofrekvenčných komponentov v modulovanom signáli značne obmedzená.Ďalšie vyhotovenie sa vyznačuje tým, že synchronizač né (sync) slová sú vložené do postupnosti kódových slov.,kde synchronizačne slová majú bitové obrazec také, ktoré sa nemôžu objaviť v bitovom reťazcí formovaným kódovými slovami, ked použité synchronizačné slová majú rôz ne bitové obrazce a použité synchronzzačnć slovo závisí od kódovaného stavu, ked vopred stanovený kódový stav je založený na premenu ďalšieho informačného slova potom,čo bolo začlenene synchronizačné slovo, zatiaľ čo synchro nizačné slová sú navzájom rozlíšiteľné na základe logických hodnôt bitov na vopred určených bitových pozíciách spôsobom, ktorý zodpovedá spôsobu, ktorým sú navzájom rozlíšiteľné množiny kódových slov patriace ku kódovým stavom druhého typu.Toto vyhotovenie je výhodné tým, že v prípade, kecľ kódove slovo zo skupiny druhého typu je nasledované synchronizačným slovom, je informačné slovo založené bitovou kombináciou formovanou kódovým slovom a synchronizačným slovom, podobne ako v prípade, ked by bolo kó dove slovo zo skupiny druhého typu nasledované kódovým slovom.Toto druhé uskutočnenie je ďalej výhodné tým, že kódový stav je založený vždy, ked je vytvorené synchronizačne kódové slovo, takže požiadavky kladené na bitový reťazec na prechode zo synchronizačného slova na nasledujúce kódové slovo môžu byť vždy splnené.Vyhotovenie dekódovacieho zariadenia, ktorým je toto realizované, sa vyznačuje tým, že prostriedky na premenu sú usporiadané na premenu informačného slova tiež V závislosti od logických hodnôt bitov v bitovom reťazci umiestnenom na vopred určených pozíciách V kódovom slove.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej vysvetlený pomocou odkazov na nákresy na obrázkoch l až 17, kde obr. 1 ukazuje postupnosť informačných slov, zodpovedajúcu postupnosť kódových slov a modulovaný signál obr. 2 a obr. 3 ukazujú tabuľky, ktorými je určený vzťah medzi informačnými slovami a kódovými slovami obr. 4 ukazuje hodnoty rôznych parametrov v prípade, ked postupnosť informačných slov je premieňaná na postupnosť kódových slov obr. 5 a a obr. Sb ukazujú nízkofrekvenčnú časť spektra rôznych signálov obr. 6 a obr. 8 ukazujú rôzne vyhotovenia kódovacích zariadení obr. 7 ukazuje vyhotovenie výberového obvodu, ktorý je použitý v kódovacom zariadení z obr. 6 obr. 9 ukazuje možné bitové obrazce vhodných synchronizačných slov obr. 10 ukazuje úpravu kódovacieho zariadenia z obr. 6 na začlenenie synchronizačných slov obr. 11 ukazuje dekódovacie zariadenie obr. 12 ukazuje nosič záznamu obr. 13 ukazuje zväčšenú časť nosiča záznamu z obr. 12 obr. 14 ukazuje Záznamové zariadenie obr. 15 ukazuje snímacie zariadenie obr. 16 ukazuje časti modulovaného signálu a im zodpovedajúce kódové slová a obr. 17 ukazuje diagram rozdelenia kódových slov v skupinách a množinách.Na obr.1 sú tri následné m-bitové informačné slová, v tomto prípade 8-bitové informačné slová označené č. l, Tri informačné slová l majú hodnoty slov Z 4, i 21, resp. 34. Táto postupnosť troch informačných slov l je premenená na tri následne n-bitové kódové slová, V tomto pripade na 16-bitové kódove slová označené č. 4. Kódové slová 4 formujú reťazec bitov s hodnotami logická O a logická l. Premena informačných slov je taká, že v bitovom reťazci je najmenší počet bitov s hodnotou logická O umiestnených medzi bitmi s hodnotou logická l d a najväčší početje k, kde d sa rovná 2 a k sa rovná 10. Také bítové reťazce sú často označované ako reťazce RLL (RLL Run Length Limited) s požiadavkou dk. Jednotlivé bity kódových slov budú ďalej označené xl, , Xl 6, kde xl označuje prvý bit (zľava) kódového slova a × 16 označuje posledný bit kódového slova.Bitový reťazec formovaný kódovými slovami 4 je premenený na modulovaný signál 7 pomocou integračnej ope SK 283798 B 6rácie modulo-Z. Tento modulovaný signál obsahuje tri časti informačného signálu 8 reprezentujúci kódové slová 4. Časti informačného signálu obsahujú bitovć bunky 11, ktore môžu mať veľkú hodnotu signálu H čí malú hodnotu signálu L. Počet bitových buniek na časť informačného signálu sa rovná počtu bitov prídruženého kódového slova. Každý bit kódového slova s hodnotou logická l je indikovaný v modulovanom signáli 7 prechodom z bitovej bunky s veľkou hodnotou signálu na bitovú bunku s malou hodnotou signálu alebo naopak. Každé kódové slovo s hodnotou logická O je indikované v modulovanom signáli 7 stálosťou hodnoty signálu na prechode medzi bitovými bunkami.Navyše, požiadavka na frekvenčné spektrum modulovaného signálu 7 je, že nemá V podstate obsahovať nízkofrekvenčné zložky. Inak povedané, modulovaný signál 7 má byť bez rovnakosmemej zložky.V ďalšej časti je detailne opísané uskutočnenie metódy podľa tohto vynálezu, pomocou ktorej je možné získať modulovaný signál.Najskôr je požiadavka na kódové slová tá, že v kódových slovách musí byť splnená požiadavka dk. Obr. l 7 ukazuje množinu všetkých možných kódových slov, ktoré spĺňajú požiadavku dk v oblasti ohraničenej rámcom 170. Kódové slová sú rozdelené do aspoň jednej skupiny prvého typu a aspoň jednej skupiny druhého typu. Pokiaľ je vytvorené kódové slovo zjednej zo skupín prvého typu, je založený kódový stav, ktorý výlučne závisí od skupiny prvého typu, ku ktorej vytvorené kódové slovo prináleži. Ked je vytvorené jedno z kódových slov skupiny prvého typu, založí sa kódový stav, ktorý závisí ako od skupiny prvého typu a od informačného slova reprezentovanom vytvoreným kódovým slovom. V uskutočnení tu opísanom môžu byť rozlišené dve skupiny prvého typu, tzn. prvá skupina Gll,obsahujúca kódové slová končiace a bity s logickou hodnotou 0, kde a je celé číslo rovnajúce sa 0 alebo l, a druhá skupina C 12 kódových slov končiaca b bitmi s logickou hodnotou O, kde bje celé číslo menšie alebo rovnajúce sa 9 a väčšie alebo rovnajúce sa 6.Na obr.l 7 sú kódové slová prináležiace do skupiny Gl 1 v rámci 171, Kódovć slová náležiace do skupiny C 12 sú v rámci 172.Kódový stav založený prvou skupinou C 11 prvého typu bude ďalej označovaný ako Sl. Kódový stav založený druhou skupinou G 12 prvého typu bude ďalej označovaný ako S 4. V uskutočnení, ktore tu bude opísané, sa uvažuje iba jedna skupina druhého typu. Táto skupina obsahuje kódové slova končiace c bitmi s logickou hodnotou O, kde c je celé číslo väčšie alebo rovnajúce sa 2 a menšie alebo rovnajúce sa 5. Táto skupina bude naďalej označovaná ako skupina G 2. Na obr.l 7 sú kódové slová skupiny G 2 v ramci 173. V príklade, ktorý tu bude opísaný, môžu byť založené dva kódové stavy, tzn. S 2 a S 3 kombináciou kódového slova a pridruženého informačného slova.Ked sú informačné slová premenené na kódové slová,je kódové slovo prináležiace množine kódových slov závislých od kódového stavu priradené k informačnému slovu, ktoré má byť premenené. Množíny kódových slov prináležiace kódovým stavom Sl, S 2, S 3 a S 4 budú ďalej označované ako V 1, V 2, V 3, resp. V 4. Kódové slová množín V 1, V 2, V 3 a V 4 sú v rámcoch 174, 175, 176 a 177. Kódove slová v množinách sú vybrané tak, že každý bitový reťazec, ktorý môže byť vytvorený kódovým slovom zo skupiny, ktorá založila kódový stav a ľubovoľné kódové slovo z množiny založenej týmto kódovým stavom spĺňajú požiadavku dk. V prípade, ked je založený pri vytvorení predchádzajúceho vytvoreného kódového slova kódovýstav S 4 a kódový stav tak určuje, že predchádzajúce kódové slovo končí na bitový reťazec s logickou hodnotou O väčšou či rovnajúcou sa 6 a menšou alebo rovnajúcou sa 9,môže množina kódových slov V 4, ktorá je založená kódovým stavom S 4 obsahovať kódové slová začínajúce väčším počtom bitov s logickou hodnotou O. Preto budú mať kódové slová začínajúce väčším počtom bitov s logickou hodnotou O prechodové oblasti medzi predchádzajúcim vytvoreným kódovým slovom a kódovým slovom, ktoré má byť vytvorené, V ktorých počet následných bitov s hodnotou logická O nebude vždy menší alebo rovnajúci sa l 0 a tak nebudú spĺňať požiadavku dk. Z podobného dôvodu obsahuje množina V 1 iba kódové slová začínajúce počtom bitov s logickou hodnotou O, ktorý je väčší alebo rovnajúci sa 2 a menší alebo rovnajúci sa 9.Množíny kódových slov V 2 a V 3 prináležiace kódovým stavom S 2 a S 3 obsahujú iba kódové slova začínajúce počtom bitov s hodnotou logická O väčším alebo rovnajúcim sa 0 a menším alebo rovnajúcim sa 5. Kódové slová spĺňajúce túto podmienku sú rozdelené do dvoch množín V 2 a V 3 tak, že množiny V 2 a V 3 neobsahujú žiadne spoločné kódové slovo. Množíny V 2 a V 3 sú ďalej označované ako disjunkmć množiny. Rozdelenie kódových slov do množín V 2 a V 3 má byť také, že na základe logických hodnôt obmedzeného počtu bitov p sa môže stanoviť, ktorej množine kódových slov prináležia. V príklade opísanom je bitová kombinácia xl.x 13 použitá na tento účel. Kódove slová z množiny V 2 sú rozpoznateľné z bitovej kombinácie x 1.xl 3 0.0. Kódové slová z množiny V 3 sú potom rozpoznateľné z kombinácie x 1.x 13, ktorá je rôzna od 0.0. Je rozdiel medzi kódovými slovami zakladajúcimi pri vytvorení kódový stav S 1 (skupina C 11), kódovými slovami zakladąjúcimi pri vytvorení kódový stav S 2 alebo S 3 (skupina G 2) a kódovými slovami zakladajúcimi pri vytvorení kódový stav S 4 (skupina G 12). Množina V 1 obsahuje 138 kódových slov zo skupiny C 11, 96 kódových slov zo skupiny G 2 a 22 kódových slov zo skupiny Gl 2. Bude zrejmé,že počet rôznych kódových slov v množine V 1 je menší ako počet rôznych 8-bitových informačných slov.Pretože kódové slová zo skupiny G 2 sú vždy nasledované kódovým slovom zo skupiny V 3, a navyše, pomocou kódového slova nasledujúceho kódové slovo zo skupiny G 2 môže byť zistené, do ktorej množiny toto kódové slovo patrí, kódové slovo zo skupiny G 2 nasledované kódovým slovom z množiny V 2 môže byť jednoznačne odlíšene od rovnakého kódového slova zo skupiny G 2, ktoré je však nasledované kódovým slovom zo skupiny V 3. Inak povedané, ked sú kódové slová priradené informačným slovám,každé kódové slovo zo skupiny G 2 môže byť použité dvakrát. Každé kódové slovo zo skupiny G 2 spoločne s náhodným kódovým slovom z množiny V 2 vytvára jedinečnú bitovú kombináciu, ktorá je neoddeliteľná od bitovej kombinácie formovanej rovnakým kódovým slovom a náhodným kódovým slovom z rovnakej množiny V 3. To znamená, že 138 jedinečných bitových kombinácií (kódových slov) zo skupiny Gll môže byť použitých pre množinu V 1,22 jedinečných kombinácii (kódových slov) zo skupiny C 12 a 296 jedinečných kombinácií (kódových slov zo skupiny G 2 spojených s následnými kódovými slovami) zo skupiny G 2. To dáva celkový počet použiteľných jedinečných bitových kombinácií 352. Počet jedinečných bitových kombinácií formovaných kódovými slovami z množiny V 2,V 3 a V 4 sú 352, 351, resp.41 S.Na obr.l 7 je ilustrované kódové slovo 178 prináležiace do skupiny G 2. To znamená, že nasledujúce kódové slovo prináleží bud množine V 2 alebo V 3. Kódove slovo 178 a nasledujúce kódové slovo je potom schopné jednoznačnevytvoriť dve rôzne informačné slová. Na obr. 17 vytvára kódové slovo 178, nasledované kódovým slovom z množí ny V 2, napr. kódovým slovom 179, odlišné informačné slovo od slova vytvoreného kódovým slovom 178 nasledo Vaným kódovým slovom z množiny V 3, napr. kódovým slovom 180. Kódové slovo 179 prináleží do skupiny Gll,čo znamená, že kódové slovo 179 je vždy nasledované kódovým slovom z množiny V 1, bez ohľadu na informačné slovo, ktoré má byť kódované následne, takže kódové slovo 179 je schopné vytvoriť ibajedno informačné slovo. To isté platí pre kódové slovo 180. Premena medzi informačnými slovami sa uskutočňuje nasledovnePredpokladajme, že posledné vytvorené kódové slovo je kódové slovo 178 zo skupiny G 2, nasledujúce kódové slovo bude teda prináležať množine V 2 alebo V 3, V závis losti od informačného slova, ktoré má byť premenené. Predpokladajme, že toto informačné slovo vytvorí kódové slovo 179, čo znamená, že nasledujúce kódové slovo bude patriť do množiny V 1. Ktoré kódové slovo z množiny V 1 je použité, je určené informačným slovom, ktoré má byť pre menené. V tomto príklade je to kódové slovo 181. Kódové slovo patrí do skupiny G 12, takže nasledujúce kódové slovo bude patriť do množiny V 4. Ktoré kódové slovo to bude, je znova určené informačným slovom, ktoré má byť premenené. V tomto príklade je to kódové slovo 182. Kódové slovo 182 patri do skupiny G 2. To znamená, že V závislosti od informačného slova zodpovedajúcom kódovému slovu 182 je ďalšie kódové slovo bud z množiny V 2 alebo z množiny V 3. Ktoré kódové slovo z množiny V 2 alebo V 3 je použité, závisí od informačného slova, ktoré má byť premenené. V tomto príklade je kódové slovo 182 nasledoVané kódovým slovom 183. Kódové slovo 183 patrí tiež do skupiny G 2, takže V závislosti od informačného slova zodpovedajúcom kódovému slovu 183 bude ďalšie kódové slovo bud z množiny V 2 alebo V 3. Ktoré kódové slovo z množiny je použité, opäť závisí od informačného slova,ktoré má byť premenené. V tomto pripade je to kódové slovo 184. Opísanýnn spôsobom môžu byť jedinečne premenené náhodné postupnosti informačných slov na postupnosti kódových slov.V predchádzajúcom bolo vysvetlenć, ako je počet dostupných kódových slov zväčšený rozdelením kódových slov do skupín prvého a druhého typu, kde kódové stavy samé osebe vytvárajú množinu kódových slov, z ktorej je Vybrané kódové slovo na premenu nasledujúceho informačného slova. Potom je dôležité, aby množiny kódovýc.h slov, z ktorých sa vyberá nemali spoločné kódové slová v pripade, že sú kódové stavy založené kódovými slovami zo skupiny druhého druhu. Výsledkom j e, že je možne priradiť rovnaké kódové slovo z jednej množiny kódových slov rôznym informačným slovám za predpokladu, že je ošetrené, aby kódové slová nasledujúce toto rovnaké kódové sloVo patrili do rôznych množin, ktoré nemajú spoločne kódové slová. Človeku malému V odbore bude zrejmé, že zmienené rozdelenie kódových slov do množín a skupín na získanie kódových slov, ku ktorým môže byť priradené viac ako jedno informačné slovo, môže byť tiež použité pri kódových slovách s rôznym náhodným počtom bitov. Nie je nutné, aby postupnosti kódových slov spĺňali určitú pocimienku dk. Iné podmienky sú možné, ako je napr. opísané V EP-A 0.319.101 (PHN 12.339).Ako bolo vysvetlené skôr, Väčší počet dostupných jedinečných bitových kombinácií Vzniká na základe skutočnosti, že viac ako jedna jedinečná bitová kombinácia môže byť vytvorená s kódovým slovom zo skupiny (skupín) druhého typu (G 2). Rozdelenie kódových slov do skupin a množín bude všeobecne vybrané tak, aby počet dostupnýchjedinečných bitových kombinácií bol väčší ako počet rôznych informačných slov. Tento prebytok jedinečných bitových kombinácií dáva možnosť zadať ďalšie požiadavky na premenu.Jednou možnosťou je použitie iba takého počtu dostupných jedinečných kombinácii, ako je počet rôznych informačných slov. V tomto pripade umožní prebytok jedinečných bitových kombinácií zadať ďalšie špecifické požiadavky na kódové slová.Mala by sa Však dať prednosť situácii, ked jednej či viac množinám je priradený pár formovaný dvoma kódovými slovami z pridruženej množiny každému informačnému slovu a potom vybrať bud dostupné kódové slová z páru podľa určitého kritéria premeny, aby sa ovplyvnila špecifická vlastnosť modulovaného signálu.Vysoko príťažlivou možnosťou je ovplyvnenie nízkofrekvenčnej zložky V modulovanom signáli. Toto ovplyvnenie je najlepšie minimalizáciou jednosmemých zložiek. To môže byť uskutočnené určením hodnoty digitálnej sumy na konci každej časti informačného signálu a výberom takých kódových slov pri premene informácie tak, aby hodnota digitálnej sumy určená na konci každej časti informácie bola stále V blízkosti určitej referenčnej hladiny. To môže byť uskutočnené pridelením určitému počtu informačných slov pár kódových slov, ktoré majú rôzny Vplyv na zmeny hodnoty digitálnej sumy. Každý pár kódových slov najlepšie obsahujúci nie viac ako dve kódové slová,pre ktoré majú zmeny hodnôt digitálnej sumy opačné znamienka. Pre danú hodnotu signálu na konci poslednej časti informačného signálu môžu byť vybrané také kódové sloVá, pre ktoré bude digitálna suma najbližšie k referenčnej hodnote, ked bolo Vytvorené kódové slovo.Ďalšou možnosťou výberu kódových slov je výber kódového slova, pre ktoré na danej hodnote signálu na konci kódového slova vytvoreného naposledy bude znamienko zmeny hodnoty digitálnej sumy zapríčinené pridruženým kódovým slovom opačné k rozdielu medzi hodnotou digitálnej sumy pred vytvorením kódového slova a referenčnou hodnotou. Výber kódového slova, ktoré má byť Vytvorené ked je výber možný z dvoch kódových slov s opačným vplyvom na hodnotu digitálnej sumy potom môže byť jednoducho uskutočnený na základe hodnoty signálu na konci každej časti informačného signálu a znamienka rozdielu medzi hodnotou digitálnej sumy pridruženej tomuto koncu a referenčnou hodnotou.Obr. 2 ilustruje kódové slová priradené ku každému možnému informačnému slovu pre každú z množín V 1, V 2,V 3 a V 4. Na tomto obrázku sú V prvom (ľavom) stĺpci hodnoty všetkých možných informačných slov. V druhom,štvrtom, šiestom a ôsmom stĺpci sú kódové slová priradené k infonnačným slovám z množín V 1, V 2, V 3 a V 4. Tretí,piaty a deviaty stĺpec ukazuje pomocou čislic l, 2, 3 a 4,ktorý z kódových stavov Sl, S 2, S 3 a S 4 je založený pridruženým kódovým slovom. Na obr. 2 nie je použitých viac ako 256 dostupných kódových slov pre každú z množín V 1, V 2, V 3 a V 4.Obr. 3, podobne ako obr. 2 ukazuje kódové slová z množín, ktoré nie sú V tabuľke na obr. 2 pre 88 informačných slov, ku ktorým je priradený pár kódových slov. Kódové slová reprezentované na obr. 3 budú ďalej označované ako altemativne kódové slová. Priradenie kódových slov informačným slovám je také, že zmena hodnoty digitálnej sumy spôsobená altematívnymi kódovými slovami je opačná ku zmene hodnoty digitálnej sumy spôsobenej kódovými slovami z obr. 2, ktoré sú priradené hodnotám slov O až 87 vrátane.

MPK / Značky

MPK: H03M 5/14, H03M 7/20, G11B 20/14

Značky: m-bitových, dekódovacie, záznamu, informačných, přeměny, spôsob, postupnosti, zariadenie, kódovacie, modulovaný, signál, nosič

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/32-283798-sposob-premeny-postupnosti-m-bitovych-informacnych-slov-na-modulovany-signal-kodovacie-zariadenie-dekodovacie-zariadenie-a-nosic-zaznamu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob premeny postupností m-bitových informačných slov na modulovaný signál, kódovacie zariadenie, dekódovacie zariadenie a nosič záznamu</a>

Podobne patenty