Zavážacia zostava so súborom násypiek pre šachtovú pec

Číslo patentu: E 9962

Dátum: 27.12.2006

Autori: Lonardi Emile, Thillen Guy, Loutsch Jeannot, Thinnes Claude

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa všeobecne týka zavážacej zostavy pre vysokú pec, najmä pre šachtovú pec a najmä zavážacej zostavy obsahujúcej aspoň dve násypky alebo dva zásobníky0002 Zavážacie zostavy typu BELL LESS TOP našli vo svete široké použitie V šachtových peciach. Tieto zostavy obvykle používajú rotačné distribučné zariadenie vybavené distribučným násypným žľabom, ktorý je otočný okolo vertikálnej stredovej osi pece a otočný okolo horizontálnej osi kolmej na stredovú os. Vpodstate sa rozlišujú dva rôzne typy zavážacích zostáv typu BELL LESS TOP. Tzv. zostavy so stredovým privedenim majú jednu násypku usporiadanú na stredovej osi pece nad rotačným distribučným zariadením na prechodné uloženie sypaného materiálu, ktorý sa má priviesť do distribučného zariadenia. Tieto zostavy vedú k následným cyklom zavážania sypkým materiálom a opakovaného naplnenía násypky. Tzv. zostavy s vrchnými paralelnými násypkamí obsahujú súbor niekoľkých, to znamená obvykle dvoch, násypíek paralelne usporiadaných nad rotačným distribučným zariadením. Tieto zostavy umožňujú takmer nepretržite zavážanie sypkým materiálom, keďže jedna násypka sa môže (opakovane) plniť, zatiaľ čo druhá predtým naplnená násypka sa vyprázdňuje, pričom privádza sypký materiál do distribučného zariadenia. V zostavách s vrchnými paralelnými násypkamí musia byt násypky obvykleodsadené od stredovej osi pece.0003 V známych zostavách s vrchnými paralelnými násypkamí prúd sypaného materiálu sleduje šikmú cestu medzi násypkamí a distribučným zariadením pre odsadené umiestnenie násypíek. V dôsledku toho násypný materiál nebude obvykle stredovo klesať na distribučný násypný žľab. Vdôsledku toho počas otáčania násypného žľabu bude oblast dopadu na násypnom žľabe vykonávať pohyb sem a tam, vzhľadom na priesečník základne násypného žľabu so stredovou osou. Dĺžka dráhy, po ktorej sa sypaný materiál kĺže na násypnom žľabe,sa meni podľa tohto pohybu sem a tam. Pre brzdiaci účinok násypného žľabu na prúd násypného materiálu vedie táto situácia k nesymetrickej a nerovnomernej distribúcii sypanéhomateriálu vpeci. Okrem toho V dôsledku šikmej dráhy sypaného materiálu, nejaké častiznámych zavážacích zostav, akou je napr. stredový privádzaci násypný zvod usporiadanýbezprostredne pred násypným žľabom, sú vystavené značnému opotrebeniu.0004 Tento problém bol riešený v patente US 4599028, ktorý opisuje zavážaciu zostavu šachtovej pece typu BELL LESS TOP s rotačným a uhlovo nastaviteľným distribučným žľabom a jednou alebo viacerými skladovacími násypkami, ktoré sú odsadené od stredovej osi pece. Podľa patentu US 4599028 sú tu poskytnuté nastaviteľné vodiace dosky na korigovanie dráhy materiálu z násypky (násypiek) na násypnom žľabe. V rozdielnych prístupoch k riešeniu je taktiež známe poskytnutie dodatočného privodného kanálika s výstupom centrovaným okolo osi pece. Také zostavy sú opísané V patentovom dokumente WO 2005/028683 a JP 2004 010980. Posledne uvedene zostavy sú však obmedzené na použitie zavážania stredu pece malými koksovými vsádzkami (koksovými komínmi). Ďalšia zostava, ktorá umožňuje nastavenie prúdovej dráhy vsádzkového materiálu v priebehu ľubovolného zavážacieho procesu, to znamená nielen V priebehu stredového zavážania, je známa zpatentu JP 09 296206. Patent JP 09 2962206 opisuje zavážaciu zostavu šachtovej pece so súborom vrchných násypiek paralelne usporiadaných a odsadených od stredovej osi pece. S cieľom zlepšiť prúdovú dráhu, táto zostava obsahuje kyvný násypný žľab usporiadaný vo vodiacom zariadení na vedenie vsádzkového materiálu pred distribučným násypným žľabom. Vodiace zariadenie môže sklonit kyvný násypný žľab ľubovolným smerom tak, že vsádzka je smerovaná k stredu pece. Aj ked táto zostava môže zmenšiť problém spojený s nerovnomernou a nesymetrickou distribúciou, má rovnaký nedostatok ako zostava známa z dokumentu US 4599028 V tom, že vyžaduje drahé dodatočne mechanizmy, ktoré môžu byť vystavené poruchám a ktorých oprava vedie kprestoju. Dokument JP 2002 121610 opisuje zostavu zavážacieho zariadenia so súborom násypiek pre šachtovú pec, obsahujúcu rotačná distribučné zariadenie a aspoň dve násypky paralelne usporiadané aodsadené od stredovej osi pece. Každá násypka má dolnú lievikovú časť končiacu vo výstupnej časti a každá násypka má materiálový uzatvárací ventil s uzatváracím členom združeným s jej výstupnou časťou. Okrem toho V jednom z vyhotovení dokumentu JP 2002 121610 je každá lieviková časť nesymetrická s Výstupnou časťou, ktorá je excentrická a na strane stredovej osipece. Okrem toho v tomto vyhotovení je výstupná časť orientovaná v podstate vertikálne.0005 Je teda cieľom tohto vynálezu poskytnúť zavážaciu zostavu so súborom násypíek pre šachtovú pec, ktorá zníži asymetriu distribúcie násypného materiálu V peci bez použitiadodatočného zariadenia určeného na tento účel. Všeobecný opis vynálezu.0006 Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje tento vynález zavážaciu zostavu so súborom násypiek pre šachtovú pec, ktorá obsahuje rotačné distribučné zariadenie na distribuovanie sypaného materiálu do šachtovej pece otáčaním distribučného člena, napr. otočného násypného žľabu, okolo stredovej osi šachtovej pece a aspoň dve násypky paralelne usporiadané a odsadené od stredovej osi nad rotačným distribučným zariadením na uloženie sypaného materiálu, ktorý sa má priviesť do rotačného distribučného zariadenia. Každá násypka má dolnú lievikovú časť zakončenú vo výstupnej časti a každá násypka má ventil materiálového uzáveru s clonovým členom združeným s jej Výstupnou časťou pre zmenu plochy otvoru ventilu pri výstupnej časti. Podľa dôležitého hľadiska vynálezu je každá lieviková časť usporiadaná nesymetricky stým, že jej výstupná časť je excentrická(mimostredová) ausporiadaná najbližšie ku stredovej osi, pričom každá výstupná časť je vertikálne orientovaná tak, že vytvára v podstate Vertikálny Výstupný prúd sypaného materiálu, a každý ventil materiálového uzáveru, ktorý je typu klzného ventilu s jedným clonovým členom, je konfigurovaný tak, že jeho príslušný clonový člen sa otvára v smere od stredovej osi, v dôsledku čoho ľubovolná čiastkové plocha otvoru ventilu je umiestnená nastrane združenej výstupnej časti najbližšej ku stredovej osi.0007 Táto konfigurácia umožňuje dosiahnuť, pre každú násypku, dráhu prúdu sypaného materiálu, ktorá je v podstate Vertikálna a takmer stredová, to znamená, súosová so stredovou osou. Nevýhody spojené so šikmými dráhami prúdov vytvorených v známych zostavách sú0008 Vprípade zostavy podľa vynálezu nie je potrebne žiadne dodatočné mechanické zariadenie. Zlepšená dráha prúdu sa dosahuje celkom pasívnym usporiadaním používajúcim časti s dokonalým a spoľahlivým telesným vytvorením (design), to znamená na rozdiel od toho, čo je navrhnuté napr. v patente US 4599028 alebo JP 09 296206, bez žiadnych ovládaných častí. Navrhnutá zostava je dosiahnutá novým telesným vytvorením a inovačnýmvzájomným usporiadaním častí, ktoré sú nevyhnutne vzavážacej zostave šachtovej pece, najmä násypiek s ich príslušnou lievikovou časťou a výstupnou časťou ako aj pridruženými0009 Každá lieviková časť, každá výstupná časť a každý ventil materiálového uzáveru je usporiadaný tak, že keď príslušný ventil materiálového uzáveru je otvorený, vpodstate vertikálny výstupný prúd sypaného materiálu na začiatku padá priamo do centrujúcej vložky alebo privádzacieho zvodu. Centrujúca vložka alebo, keď nie je žiadna taká vložka poskytnutá, privádzací zvod je usporiadaný súosovo so stredovou osou za výstupnými časťami a pred distribučným členom, aby centroval prúd zavážky na distribučnom člene. V tejto súvislostí, sa termínom na začiatku rozumie čas, počas ktorého má ventil materiálového uzáveru malý otvor, to znamená jeho relatívny otvor je až niekoľko percent,napr. až 10 celkového prierezu ventilu. Predpokladá sa, že zamedzením začiatočného dopadu v spojovacom kryte medzi násypkami a rotačným distribútorom (rozdeľovačom)(niekedy nazývaného ako kryt uzatváracieho ventilu, keď sú v ňom usporiadané uzatváracie ventily) znižuje opotrebenie odieraním a teda zvyšuje čas životnosti dotykových častí. Okremtoho sa tým podporí centrovanie dráhy prúdu.0010 V ďalšom výhodnom vyhotovení je každá lieviková časť usporiadané podľa povrchu zrezaného šikmého kruhového kužeľa. V tomto prípade je výhodné, že vo vertikálnom reze obsahujúcom líniu rezu lievikovej časti, ktorá má maximálny sklon vzhľadom na vertikálu(minimálnu strmosť), má táto línia uhol sklonu najviac 45 ° a výhodne je tento uhol v rozsahu medzi 30 ° a 45 °. Šikmý uhol má výhodne vrcholový uhol najviac 45 °. Okrem toho je os šikmého kužeľa výhodne sklonená vzhľadom na vertíkálu tak, že vo vertikálnom reze obsahujúcom stredovú os je línia rezu lievikovej časti najbližšia ku stredovej osi vertikálnej alebo má protisklon, ktorého uhol je výhodne vrozsahu medzi 0 °a 10 °. Každé ztýchto opatrení prispieva k podporeniu hmotnostného toku sypaného materiálu vo vnútri násypkyv priebehu zavážania a teda zamedzeniu segregácie vsádzkového materiálu.0011 Zavážacia zostava výhodne ďalej obsahuje spoločný kryt uzatváracieho ventilu ktorý má lievikovú dolnú časť s výstupom centrovaným vzhľadom na stredovú os a prepojeným s distribučným zariadením a ktorá má hornú časť obsahujúcu, pre každú násypku, vstup a pridružený uzatvárací ventil usporiadaný vo vnútri krytu uzatváracieho ventilu, pričom nezávislý kryt materiálového uzáveru pre ventil materiálového uzáveru každej násypky je odnímateľné spojený na hornej časti každého vstupu krytu uzatváracieho ventilu. Nezávislé kryty materiá lových uzáverov umožňujú jednoduchší prístup a zlepšené postupy údržby.

MPK / Značky

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20, F27D 3/00

Značky: zavážacia, súborom, násypiek, šachtovú, zostava

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/31-e9962-zavazacia-zostava-so-suborom-nasypiek-pre-sachtovu-pec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zavážacia zostava so súborom násypiek pre šachtovú pec</a>

Podobne patenty