Prípravok na transdermálne podávanie rotigotínovej zásady

Číslo patentu: E 2453

Dátum: 24.12.2003

Autor: Breitenbach Armin

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

01-1341-07 ~Če Prípravok na transdermálne podávanie rotigotínovej zásady Oblasť technikyPredložený vynález sa týka matrice vhodnej na transdermálne podávanie rotigotinu (-)-5,6,7,8-tetrahydro-6-propyl 2-(2-tienyl)etylamino-1-naftolu, ktorá neobsahuje solubilizátory a dispergačné činidlá a ktorá obsahuje aspoň jeden matricový polymér a rotigotínovú zásadu V koncentrácii nad medzou rozpustnosti matricového polyméru pre rotigotín,pričom podiel rotigotínu nerozpustený V matricovom polyméri je dispergovaný v matricovom polyméri vo forme amorfných častícso stredným priemerom maximálne 30 m.Vynález sa okrem toho týka plošného prípravku na transdermálne podávanie rotigotínu, ktorý obsahuje vyššie opísanú, rotigotínom presýtenú matricu prednostne na bázesilikónu a zadnú vrstvu nepriepustnú pre účinnú látku.Zo stavu techniky sú známe rôzne transdermálne systémy nabáze silikónu na podávanie rotigotinu.W 0 94-07468 zverejňuje transdermálny systém, ktorý obsahuje soľ účinnej látky V dvojfázovej matrici. Táto dvojfázová matrica pozostáva z hydrofóbneho matricového polymêru so silikátom, ktorý je v ňom dispergovaný, na absorpciu hydrofilnej soli liečiva, pričom prídavne sa používajú hydrofóbne organické rozpúšťadlá. Výroba matrice sa uskutočňuje sušením disperzie pri 70 °C. Obsah rotigotinu VTento systém má však rad nevýhodO Výroba je viacstupňová a nákladná. Soľ účinnej látky sa musí rozpustiť, potom zmiešať so silikátom, potom zmiešať s emulgátorom, aby sa roztok nakoniec emulgoval s matricovým polymérom rozpusteným V organickom rozpúšťadle - obvykle V heptáne, etylacetáte alebo toluéne, napríklad v silikónovom lepidle.0 Výsledná emulzia je ťažko manipulovateľná.0 Nasýtenie účinnou látkou je obmedzené rozpustnosťou rotigotínu V danom rozpúšťadlovom systéme. Okrem toho pri odstraňovaní rozpúšťadla V priebehu výroby sa uskutočňuje skoncentrovanie, pri ktorom môže dochádzať k nežiaducej tvorbe kryštálov. Tým sa obmedzuje aj maximálne množstvo účinnej látky, ktoré sa dá zapracovať do matrice. Nízke nasýtenie účinnou látkou zasa obmedzuje kapacitu uvoľňovania matrice za jednotku času a/alebo jej funkčnú životnosť.O Silikát, poprípade oxid kremičitý zostávajúci V náplasti predstavuje difúznu bariéru pre účinnú látku, ktorá môže negatívne ovplyvňovať uvoľňovanie účinnej látky.O Anorganický silikát ovplyvňuje absorpciu vody náplasťou. Tvorba pórov V dôsledku uvoľňovania vo vode rozpustných zložiek matrice na rozhraní s kožou môže viesť k zle kontrolovateľnému uvoľňovaniu účinnej látky.Dokument W 0 99/49852 opisuje transdermálny terapeutický systém (TTS) obsahujúci samolepiaci systém na báze akrylátu alebo silikónu, V ktorom je rotigotín vo forme voľnej zásady. Zverejnený TTS umožňuje terapeuticky relevantné rýchlosti tokurotigotínu cez ľudskú kožu.Rotigotín je v hydrofóbnych polyméroch, ako je napríklad silikón, iba málo rozpustný. Z týchto dôvodov sa v dokumente W 0 99/49852 navrhuje prídavok prisad na zlepšenie správania rotigotínu pri rozpúšťaní. Pri tom sa jedná najmä o hydrofilnépolyméry, ako napríklad polyvinylpyrolidón (PVP), kopolyméryDokumenty W 0 02/089778 a W 0 02/089777 opisujú tiež transdermálny systém na báze rozpúšťadla na podávanie rotigotínu. Podľa WO O 2/089778 a WO O 2/089777 sa taktiež ako inhibítory kryštalizácie pridávajú povrchovo aktívne látkyDokument EP 1 256 340 opisuje tiež transdermálny systém na báze rozpúšťadla na podávanie rotigotínu. Matrica obsahuje okrem silikónovej zmesi napríklad inhibítor kryštalizácieDokument W 0 2004/012721 zverejňuje transdermálny systém matricového polyméru presýteného rotigotínovou zásadou, ktorý neobsahuje solubilizátory, inhibítory kryštalizácie aÚlohou predloženého vynálezu bolo poskytnutie matrice,ktorá je jednoducho konštruovaná a ktorá obsahuje čo najmenej pomocných látok, avšak predsa umožňuje podávanie rotigotínu cez kožu terapeuticky relevantnými rýchlosťami toku, je stála pri skladovaní a umožňuje zapracovanie rotigotínovej zásady vPrehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje mikroskopickú snímku amorfných častíc rotigotínu V silikónovej matrici, ktorá sa pripravila podľa príkladu uskutočnenia 2 b (porovnávaci priklad)V rozpúšťadlovom spôsobe bez dispergačného činidla.Obrázok 2 znázorňuje mikroskopické snímky amorfných častíc rotigotínu v silikónovej matrici podľa vynálezu, ktorá sa pripravila podľa príkladu uskutočnenia 1 temperovaním bezObrázok 3 znázorňuje porovnanie in vitro rýchlostí toku rotigotínu, ktoré sa dosiahli po nanesení prípravku podľa vynálezu (šarža 20204071), porovnávacej šarže pripravenej podľa prikladu uskutočnenia 2 b rozpúšťadlovým spôsobom bez dispergačného činidla (šarža 20204074) a prípravku opísanéhoObrázok 4 znázorňuje porovnanie in vitro rýchlostí toku rotigotínuê po nanesení prípravku podľa vynálezu (šarža 20204071) a prípravku opísaného v dokumente W 0 99/49852Obrázok 5 znázorňuje príkladne štruktúru monolitického TTS s matricou 1 obsahujúcou účinnú látku, so zadnou vrstvou 2 nepriepustnou pre účinnú látku a s ochrannou vrstvou §Obrázok 6 znázorňuje porovnanie in vitro rýchlosti penetrácie cez myšiu kožu z transdermálnych prípravkov podľaNasleduje podrobný opis vynálezu.Rotigotínová zásada existuje ako tuhá látka vo forme kryštálov, ktoré sú v rozpúšťadlách vhodných na rozpúšťanie matricových polymérov, napríklad hexáne, etylacetáte a

MPK / Značky

MPK: A61K 31/381, A61K 9/70

Značky: prípravok, podávanie, rotigotínovej, zásady, transdermálne

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/31-e2453-pripravok-na-transdermalne-podavanie-rotigotinovej-zasady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok na transdermálne podávanie rotigotínovej zásady</a>

Podobne patenty