Hermeticky utesnený kontajner so sklopným vekom

Číslo patentu: E 17876

Dátum: 29.12.2011

Autor: Ledermann Sergey

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka kontajnera so sklopným vekom s tesniacou povrchovou vrstvou, ktorá dodáva kontajneru pred jeho prvým otvorením hermetické tesnenie. Kontajnery podľa predloženého vynálezu nachádzajú uplatnenie najmä pre fajčiarske výrobky, ako sú napríklad cigarety s filtrom.0002 Je známe, že spotrebný tovar sa balí do kontajnerov so sklopným vekom vytvorených zo skladaných laminovaných prírezov. Napríklad pozdĺžne fajčiarske výrobky, ako sú cigarety a cigary,sú bežne predávané V balíčkoch so sklopným vekom so škatuľkou na uloženie fajčiarskych výrobkov a vekom pripojeným k tejto škatuľke pozdĺž sklopnej linky prechádzajúcej naprieč zadnou stenou kontajnera. Tieto balíčky sú obvykle vyrobené z jednodielnych laminovaných lepenkových prírezov. Na získanie prístupu k fajčiarskym výrobkom uloženým v škatuľke sa pri použití vekom otáča okolo sklopnej linky.0003 Kontajnery so sklopným vekom sa bežne používajú na balenie cigariet a iného spotrebného tovaru, ktorý môže byť nepriaznivo ovplyvnený dlhším vystavením vzduchu alebo vlhkosti. Pred prvým otvorením býva plný kontajner zabalený do vonkajšieho obalu, ktorý poskytuje kontajneru počas skladovania bariérovú vrstvu proti prieniku alebo prelínaniu vzduchu, vlhkosti, pachov a vôní dovnútra aj zvonka kontajnera. Na tento cieľ sú bežne používané priehľadné plastové materiály ako je polypropylén. Poskytnutie vonkajšieho obalu zaručuje, že spotrebný tovar bude uchovaný čerstvý dlhší čas a zvyšuje tak životnosť spotrebného tovaru. Avšak účinnosť vonkajšieho obalu závisí na kvalite tesnenia na koncoch kontajnera, kde je vonkajší obal zložený a utesnený.0004 Konvenčné balenie Škatuľky cigariet zahrnuje zväzok cigariet zabalený do papierovej/kovovej laminátovej fólie,uložený v kontajneri vytvorenom typicky z kartónovej lepenky.Kontajner má obvykle sklopné veko na zaistenie prístupu k zväzkucigariet. Kontajner je spravidla vytvorený 2 predtlačeného prírezu kartónovej lepenky, zloženého a obaleného okolo zväzku cigariet. Kontajner je zabalený do tepelne zmrštiteľnej priehľadnej fólie, najčastejšie polypropylénu, s vloženou odtrhávacou páskou na jednoduché otváranie kontajnera.0005 Z týchto súčastí obalu prispieva k stabilite životnosti zabalených cigariet významnejšou mierou iba vonkajšia fólia. Táto plastová vrstva pôsobí ako bariéra proti vlhkosti, ale jej účinnosť je veľmi závislá na zaistení adekvátneho tesnenia V skladaných, prekrývajúcich sa oblastiach obalovej fólie. Avšak nízka prenosová rýchlosť bariéry plastovej vrstvy umožňuje udržovať počiatočnú vlhkosť a ďalšie prchavé komponenty cigariet tak, ako boli vyrobené potom, ako sú cigarety vystavené prostrediu s buď vyššou alebo nižšou relatívnou vlhkosťou než je vnútorná vlhkosť cigaretového balíčka. Hoci ako vonkajší obal býva obyčajne používaná fólia polypropylénu, používajú sa aj ďalšie materiály fólií ponúkajúce zníženú prenosovú rýchlosť vlhkosti, napríklad vákuovo metalizované plastové fólie, ale tieto materiály sú stále veľmi závislé na zaistení adekvátneho tesnenia V skladaných, prekrývajúcich sa oblastiach obalovejfólie obalenej okolo kontajnera.0006 Na zaistenie zlepšeného tesnenia navrhuje napríklad WO-A 2009/083344 použitie kontinuálnej plastovej krycej vrstvy cez naplnený kontajner. Ďalej GB-A-1440934 ponúka pripojenie rozložiteľného vzduchotesného penového pásika na veko horného panelu tak, že keď je veko uzavreté, pás tesne zapadá na horné hrany škatuľky.0007 Je zrejmé, že by bolo žiaduce poskytnúť nový spôsob zabránenia prieniku alebo prelinania vzduchu, vlhkosti, pachov a vôní dovnútra aj von z kontajnera počas skladovania.0008 Podľa predloženého vynálezu je k dispozícii kontajner na spotrebný tovar zahrňujúci škatuľu/škatuľku ,na uloženie spotrebného tovaru vnútorný rám inštalovaný vnútri škatules hornou časťou presahujúcou horné hrany škatule sklopné vekospojené so škatulou pozdĺž sklopnej linky otočnej okolo tejto sklopnej linky medzi otvorenou a uzavretou polohou, pričom vnútorné plochy sklopného veka sú V kontakte s vonkajšími plochami hornej časti vnútorného rámu. Vnútorné plochy sklopného veka a vonkajšie plochy vnútorného rámu sú aspoň sčasti pokryté tesniacou povrchovou vrstvou tesniaceho materiálu. Tento materiál môže byť schopný samotesnenia alebo tesniť s inými plochami kontajnera nepokrytými tesniacou povrchovou vrstvou,ako je napríklad potiahnutá lepenka, alebo byť ako schopný samotesnenia tak aj tesnenia s inými nepokrytými plochami kontajnera. Pred prvým otvorením sklopného veka sú tesniace poťahové vrstvy na kontaktných plochách sklopného veka a vnútorného rámu navzájom spojené a vytvárajú hermetické tesnenie.0009 Vnútorné plochy komponentov kontajnera predloženého vynálezu sú plochy smerujúce dovnútra smerom k vnútrajšku kontajnera a spotrebnému tovaru vnútri škatule. Vnútorné plochy sú typicky vnútornými plochami kontajnera, ak je sklopné veko v uzavretej polohe. Komponenty kontajnera zahrňujú škatuľu a veko kontajnera, ako aj vnútorný rám.0010 Vonkajšie plochy komponentov kontajnera predloženého vynálezu sú plochy smerujúce zvonka smerom von 2 kontajnera a od tovaru vnútri škatule. V niektorých prípadoch môžu vonkajšie plochy komponentov, ako je napr. škatuľka, byť vonkajšími plochami kontajnera, ak je sklopné veko ako V otvorenej tak aj V zavretej polohe. V iných prípadoch nemusia vonkajšie plochy tvoriť vonkajšie plochy kontajnera ako v otvorenej tak aj v zavretej polohe, ale môžu byť namiesto toho zakryté panely iných komponentov kontajnera, ak je sklopné veko v otvorenej alebo zavretej polohe, alebo obidve. Napríklad vonkajšie plochy hornej časti vnútorného rámu sú zakryté sklopným vekom, ak je sklopné veko V uzavretej polohe. Zvyšná časť vonkajších plôch vnútornéhorámu je zakrytá stenami škatuľky v obidvoch polohách.0011 Pojem tesniaci sa používa na označenie druhu tesniaceho materiálu schopného tvorby tesnenia, ak je tento materiál vystavený špecifickým podmienkam ako je teplo, tlak, ultrazvuk alebo UV žiarenie. Pred vystavenim týmto špecifickým podmienkam nie je obvykle tento tesniaci materiál priľnutý k iným plochám kontajnera. To znamená, že taký materiál je možné aplikovať na laminované prírezy na formovanie kontajnera podľa predloženého vynálezu počas výroby týchto prírezov pred plnením a zostavou kontajnera. V kontajneri podľa predloženého vynálezu je tesniaci materiál schopný samotesnenia alebo tesnenia v spojeni s ďalšími plochami kontajnera na zaistenie sklopného veka v uzavretej polohe a poskytnutie tesnenia pred vodnými parami a hermetického tesnenia medzi sklopným vekom a vnútorným rámom. až do prvého otvorenia kontajnera.0012 Hermetické tesnenie podľa predloženého vynálezu je forma uzavretia pred vodnými parami, ktoré v podstate znemožňuje prienik vlhkosti z vonkajšieho prostredia do kontajnera, V ktorom je uložený spotrebný tovar a zároveň aj prelínanie vlhkosti z vnútrajška z kontajnera von. To zaisťuje, že vlhkosť vnútri kontajnera zostáva V podstate konštantná počas uzavretia kontajnera a významne predlžuje životnosť spotrebného tovaru uloženého V kontajneri.0013 Prenosová rýchlosť vlhkosti hermetického tesnenia kontajnerov podľa vynálezu je výhodne nižšia než 15 gramov vody za deň na meter štvorcový, merané v súlade s ASTM metódou D 307994. výhodnejšie je prenosová rýchlosť vlhkosti hermetického tesnenia kontajnerov podľa vynálezu medzi 0,2 gramami vody za deň na meter štvorcový a 8 gramami vody za deň na meter štvorcový plochy tesnenia.0014 V uzavretých kontajneroch so sklopným vekonl je hlavným spôsobom, ako plyny ako je kyslík a vodné pary môžu prenikať k spotrebnému tovaru uloženému vnútri škatule kontajnera, pravdepodobne cez medzery medzi sklopným vekom a škatuľou alebovnútorným rámom. V kontajneroch so sklopným vekom podľa

MPK / Značky

MPK: B65D 85/10, B65D 5/66

Značky: vekom, sklopným, utěsněný, kontajner, hermetický

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/31-e17876-hermeticky-utesneny-kontajner-so-sklopnym-vekom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hermeticky utesnený kontajner so sklopným vekom</a>

Podobne patenty