Spôsob a zariadenie pre spracovanie a vstrekovanie vzoriek

Číslo patentu: E 11889

Dátum: 29.12.2006

Autori: Fitzgerald Robert, Gamble Kimberly

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie pre spracovanie a vstrekovanie vzoriek0001 Vynález sa týka spracovania vzoriek, pričom sa najmä týka spôsobu a zariadenia pre automatickú manipuláciua farmaceutických výskumov, rovnako ako diagnostických analýz a testovaní, vznikla potreba vyvinúť zariadenie a postupy pre lacné a rýchle zhromaždbvanie vzoriek a ich spracovanie. Automatické zariadenie je dostupné pre plnenie a odber vzoriek z jamiek na. vzorky, skúmaviek, fľaštičiek a iných0003 Mikrodosky obsahujúce množinu jamiek na vzorky poskytujú vhodné prostriedky pre manipulácüą a skladovanie vzoriek. Automatické zariadenie zaisćuje ustavenie polohy mikrodosiek pre plnenie vzoriek, ich odber a analýzu. Bez ohľadu na zdokonalenie v pripade zariadenia pre manipuláciuso vzorkami však celý rad uplatnení vyžaduje manuálnu prácupri uskutočňovaní úkonov, ako príprava nádobiek alebo skúmaviek na vzorky, premiestňovanie nádobiek na vzorky a priechod tekutých vzoriek cez procesné prvky, ako sú absorbenty, adsorbenty, filtre, média pre extrakciu tuhej fázy alebo prídavné materiály. Kroky manuálneho spracovania sú obvykle vyžadované pokiaľ počet vzoriek je nedostatočný0004 Často sú využívané mikrodosky s jamkami ako nádobky pre vzorky. U iných uplatnení sú skúmavky alebo fľaštíčky na vzorky uložené do jamiek v mikrodoskách preuloženie vzoriek alebo testovaných kvapalín.0005 Určité typy testovania, ako je Chromatografia,kombinatorická chémia alebo filtrovanie s vysokým prietokom, využívajú spracovanie vzorky pomocou procesného prvku, ako jemédium pre extrakciu tuhej fázy, filter alebo absorpčnýkotúč. Príslušné zložky sú získavané pomocou priechodu rozpúštadiel cez procesné prvky. Tento proces vyžaduje viacnásobné kroky, ktoré je možné obtažne automatizovat,najmä pokiaľ počet vzoriek nie je dostatočne veľký pre0006 Zariadenie pre spracovanie vzoriek popísané v patentovom spise US 6 959 615, ktorý sa tu poznamenáva vo forme odkazu, poskytuje prostriedky pre odoberanie,spracovanie a preplachovanie vzoriek z nádobiek na vzorky obsahujúcich jamky v mikrodoskách. Napriek tomu ide o výrazné zlepšenie pri znížení počtu krokov a zariadení, nevyhnutných pre zber vzoriek, spracovanie a testovanie, tak medziľahlé nádobky na vzorky sú stále nevyhnutné medzi zberom vzorieka vstrekovaním vzoriek do konečného testovacieho prístroja.Okrem toho expozícia vzoriek predstavuje výrazné nebezpečiepre integritu vzoriek a kvalitu výsledných analytických dát.0007 Ďalej je nmžné odkázat na W 0 2005/042166 A 1,ktorý popisuje pipety na vzorky, využívané najmä pre vstrekovanie vzoriek u vysokotlakových kvapalinových chromatografických zariadení. Taká pipeta na vzorky je opatrená dutou ihlou pre odoberanie vzorky a pre jej ukladanie do nádobky alebo do zariadenia pre uloženie vzoriek u vysokotlakového kvapalinového chromatografického zariadenia. Vymeniteľná kanyla je usporiadaná na dutej ihle takej pipety, pričom taká kanyla obsahuje vstrekovaciu ihlu a prípojku pre pripojenie kanyly k dutej ihle. Prípojka môže obsahovat prídavné funkčné prvky, ako filtre, chemicky0008 Existuje preto potreba vyvinúť zdokonalené zariadenie pre pripojenie, spracovanie a testovanie vzoriek pre dälšie zníženie procesných krokov, zlepšenie rýchlosti a produktivity testovania vzoriek, a pre uskutočňovanie sériového spracovania na stávajúcich automatickýchzariadeniach pre zlepšenie kvality dát.0009 Úkolom tohto vynálezu je preto vyvinút zariadenie pre spracovanie/vstrekovanie vzoriek, ktoré môže byt využívané pre zhromaždbvanie, spracovanie a vstrekovanie0010 Podľa prvého aspektu predmetného vynálezu bolo vyvinuté zariadenie pre spracovanie/vstrekovanie vzoriek, ktoré je definované v nároku l.0011 Podľa druhého aspektu predmetného vynálezu bol vyvinutý spôsob testovania vzoriek, ktorý je definovaný0012 Zariadenie pre spracovanie/vstrekovanie vzoriek podľa výhodného uskutočnenia tohto vynálezu je tvorené pozdĺžnou trubicovou štruktúrou, majúcou tesniacu prepážku na jednom konci a vstrekovaciu ihlu na opačnom konci. Prepážka utesňuje kužeľovité vedenie ihly a priechodnú komoru so zmenšeným priemerom majúcu tesné uloženie s prenosovou ihlou manuálneho alebo automatického zariadenia na spracovanie vzorky. Priechodná komora so zmenšeným priemerom sa rozoviera do procesnej komory s väčším priemerom obsahujúcej jeden alebo viac procesných prvkov, ako sú frity,filtre alebo prvky pre extrakciu tuhej fázy. Procesná komora je prietokovo prepojená so vstrekovacou ihlou. U výhodných uskutočnení je usporiadaný priamy prietokový spojovací kanál medzi utesneným koncom prepážky, priechodnou komorou so0013 Zariadenie pre spracovanie/vstrekovanie vzoriek podľa tohto vynálezu môže byt s výhodou umiestnené

MPK / Značky

MPK: G01N 30/18, G01N 35/10

Značky: zariadenie, spracovanie, vstrekovanie, vzoriek, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/31-e11889-sposob-a-zariadenie-pre-spracovanie-a-vstrekovanie-vzoriek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie pre spracovanie a vstrekovanie vzoriek</a>

Podobne patenty