Zobrazovacie zariadenie

Číslo patentu: E 10394

Dátum: 31.12.2009

Autori: Kim Won-seok, Oh Young-rok

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY0001 Uskutočnenia predloženého vynálezu sa všeobecne vzťahujú na zobrazovacie zariadenia a konkrétnejšie, na zobrazovacie zariadenie takej konštrukcie, ktorá umožňuje minimalizovať šírku fazetovej časti tak, že sa môže navzájom spojit niekoľko zobrazovacích zariadení avytvoriť tak zobrazovacie zariadenie s multi-displejom.0002 S rozvojom modemej spoločnosti ako informačnej spoločnosti si trh žiada veľkoplošné a tenké zobrazovacie zariadenia. Nakoľko konvenčné zobrazovacie jednotky CRT nemôžu úplne uspokojiť takýto dopyt, rastie mimoriadnym tempom dopyt po plochých zobrazovacích jednotkách reprezentovaných napriklad plazmovým zobrazovacím panelom (PDP ~ plasma displey panel), plazmovým adresovateľným zobrazovacím panelom s tekutými kryštálmi (panel displeja PALC), displejom s tekutýmí kiyštálmi (LCD) a organickou svetelnou diódou (OLED- organic light emitting diode) a podobnými zariadeniami.0003 Displej z tekutých kryštálov (LCD) je zobrazovacie zariadenie, ktoré má určité prednosti, ako napriklad nízku spotrebu energie a malé rozmery, a ktorá našla široké použitie napriklad v počítačovom odvetví, elektronickom priemysle a v oblasti informačného a komunikačného priemyslu. Displej z tekutých kryštálov zvyčajne obsahuje zostavu panela z tekutých kiyštálov, tvorenú panelom z tekutých kryštálov na zobrazenie obrazových informácií,zostavu podsvietenia vybavenú zariadením na emitovanie svetla a doskou na reguláciu svetla,ktorá usmerňuje emitovane svetlo na panel z tekutých kryštálov, a schránkou, do ktorej saukladá zostava panela z tekutých kryštálov a zostava podsvietenia.0004 V súčasnej dobe spolu s dopytom po veľkoplošných zobrazovacích displejoch z tekutých kryštálov rastie záujem omulti-displej z tekutých kryštálov, ktorý obsahuje veľký počet zobrazovacích jednotiek z tekutých kryštálov spojených dohromady.0005 Zariadenie s multi-displejom poskytuje displej s veľkou obrazovkou vytvorený spojenímveľkého množstva zobrazovacích zariadení vo forme matrice. Pri typickom zariadeni s multi displejom sa v dôsledku schránok príslušných zobrazovacích zariadení vytvoria na obrazovke nezobrazovacíe plochy. Nezobrazovacie plochy vytvorené na obrazovke môžu deformovať zobrazenie na obrazovke a môžu znížiť potešenie z pozerania. V tejto súvislosti sa s cieľomzmenšiť nezobrazovacie plochy na obrazovke hľadalo také usporiadanie, ktoré byminimalizovalo oblasť fazetových častí zobrazovacieho zariadenia.0006 Teda z hľadiska konštrukcie je tu potreba minimalizovať šírku plochy fazetových častízobrazovacieho zariadenia apretože schránka tvorí rám zobrazovacieho zariadenia, zachovat0007 Patent US 20040183957 zverejňuje modul displeja z tekutých kryštálov, pri ktorom v prvom rámiku je LCD av druhom rámiku je svetlovod a optické fólie. Druhý rámik mávýstupky smerujúce k prvému rámiku, ktoré zapadajú do optickej fólie a prvého rámika.0008 Aj patent US 5729310 zverejňuje modul displeja z tekutých kryštálov, pri ktorom je v prvom rámiku LCD a v druhom rámiku je svetlovod a optické fólie. Druhý rámik má výstupky,ktoré smerujú k prvému rámiku aktoré zapadajú do optických fólií aprvého rámika. Prvý rámik má háčiky, ktoré smerujú k druhému rámiku a zapadajú do priehlbín v druhom rámiku, aby držali oba rámiky pohromade.0009 Preto sa predložený vynález vypracoval s cieľom vyriešiť vyššie uvedené problémy vyskytujúce sa v predchádzajúcich vynálezoch a poskytnúť zobrazovacie zariadenie v súlade s nárokom 1 s takou konštrukciou, ktorá minimalizuje (napr. zmenší) šírku oblasti fazetovej časti tak, že je možné spojiť dohromady veľký počet zobrazovacích zariadení a vytvoriť tak0010 Ďalšie prednosti, ciele a vlastnosti uskutočnení vynálezu budú objasnené v časti opis,ktorá nasleduje a čiastočne sa odbomikom s bežnými skúsenosťami v odbore ozrejmia popreskúmaní nasledujúceho opisu, alebo po získaní skúseností pri jeho uplatňovaní.STRUČNÝ OPIS VÝKRESOV 0011 Vyššie uvedené a ďalšie ciele, vlastnosti a prednosti uskutočnení predloženého vynálezu budú zjavnejšie z nižšie uvedeného podrobného opisu v kombinácii s priloženými výkresmi, naObr. 1 je perspektívny pohľad na zobrazovacie zariadenie podľa prvého uskutočneniaObr. 2 je rozložený perspektívny pohľad zobrazovacieho zariadenia z obr. l podľaObr. 3 je čiastočne rozložený perspektívny pohľad, ktorý vysvetľuje spojenie medzi prvým a druhým rámikom v zobrazovacom zariadení znázomenom na obr. l v súlade sObr. 4 je čiastočný perspektívny pohľad na zobrazovacie zariadenie znázomené na obr.Obr. 5 je rez zobrazovacim zariadením pozdĺž čiary V-V na obr. 4 v súlade suskutočnením Obr. 6 je zväčšený prierez oblasti A na obr. 5 v súlade s uskutočnenímObr. 7 je čiastočný perspektívny pohľad na zobrazovacie zariadenie podľa druhéhoObr. 8 je čiastočný rozložený perspektívny pohľad, ktorý vysvetľuje spojenie prvého rámika a druhého rámika zobrazovacieho zariadenia znázorneného na obr. 7 v súlade sObr. 9 je prierez zobrazovacim zariadením pozdĺž čiary IX-IX na obr. 7 v súlade sObr. 10 je čiastočný perspektívny pohľad na zobrazovacie zariadenie podľa tretiehoObr. ll je čiastočne rozložený pohľad vysvetľujúci spojenie prvého rámika a druhéhorámika v zobrazovacom zariadení znázomenom na obr. lO v súlade s uskutočnením Obr. 12 je prierez zobrazovacim zariadením pozdĺž čiary XII-XII na obr. 10 aObr. 13 je perspektívny pohľad na zariadenie smulti-displejom podľa uskutočnenia predloženého vynálezu, ktoré obsahuje zobrazovacie zariadenia podľa jedného aleboviacerých uskutočnení predloženého vynálezu.0012 Ďalej sa podrobne opíšu uskutočnenia predloženého vynálezu s odvolaním na priložené výkresy. Aspekty a črty uskutočnení predloženého vynálezu a spôsoby na ich dosiahnutie sa ozrejmia s odvolaním na uskutočnenia, ktore sa ďalej detailne opíšu s odvolaním na priložené výkresy. Predložený vynález sa nijako neobmedzuje na uskutočnenia zverejnené ďalej, avšak môže sa realizovať v rôznych podobách. Situácie definované v opise, ako je podrobná konštrukcia a prvky, neznamenajú nič viac, ako špecifické detaily, ktoré majú odborníkom sbežnými vedomosťami v odbore pomôcť komplexne porozumieť vynálezu a predložený vynález je definovaný len v rozsahu priložených nárokov. V celom opise uskutočnení predloženého vynálezu sú jednotlivé vzťahové značky vo výkresoch použité na rovnaké prvky0013 Príbuzné priestorové formulácie dole, pod, nižší , nad, homý, atď., ako je znázomené na výkresoch, sa môžu použiť na uľahčenie opisu vzťahov medzi prvkom alebo zložkami prvkov a iným prvkom alebo inými zložkami prvkov. Priestorovo príbuzné formulácíe treba chápať ako formulácie zahŕňajúce rôzne smery prvku pri používaní aleboprevádzke ako doplnok k smeru znázomenému na výkresoch.0014 Ďalej sa s odvolaním na obr. 1 a 2 podrobne opíše zobrazovacíe zariadenie podľa prvého uskutočnenia predloženého vynálezu. Na obr. l je perspektívny pohľad na zobrazovacíe zariadenie podľa prvého uskutočnenia predloženého vynálezu ana obr. 2 je rozloženýperspektívny pohľad na zobrazovacíe zariadenie znázornené na obr. l V súlade s uskutočnenim.0015 Zobrazovacie zariadenie 1 podľa prvého uskutočnenia predloženého vynálezu obsahuje panel 20 displeja na zobrazenie obrazu a zostavu podsvietenia poskytujúca svetlo pre panel 20 displeja. Panel 20 displeja azostava podsvietenia sú uložené vo vrchnej schránke 10 a v spodnej schránke 80. V strednej časti vrchnej schránky 10 sa urobí otvor, čím sa odhalí panel 20 displeja. Vrchná schránka 10 je vytvorená tak, aby sa odhalená oblasť panela 20 displeja zväčšila na maximum, pričom sa zachováva dostatočná tuhost na udržanie rámikazobrazovacieho zariadenia 1. Ďalej sa detailne opíše konštrukcia zobrazovacieho zariadenia 1.0016 Panel 20 displeja slúži na zobrazenie obrazu a skladá sa zo spodného podkladu 21,vrchného podkladu 22 a vrstvy tekutých kryštálov (nie je znázornená) medzi podkladmi 21 a 22. Spodný podklad 21 môže obsahovať napríklad hradlové vedenia (nie sú znázomené),dátové vedenia (nie sú znázomené), tenkú vrstvu poľa tranzistorov, pixelové elektródy, avrchný podklad 22 môže obsahovať napríklad farebné filtre, čierne matrice a spoločné

MPK / Značky

MPK: G02F 1/13

Značky: zobrazovacie, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/31-e10394-zobrazovacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zobrazovacie zariadenie</a>

Podobne patenty