Spôsob prípravy 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c][1,5] naftyridín-4-amínu

Číslo patentu: E 10353

Dátum: 28.12.2005

Autori: Toussaint Clement, Ach David, Dubois Fabrice, Martin Hugues

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis KRÍŽOVÝ ODKAZ NA PRÍBUZNÚ PRIHLÁŠKU0001 Predložený vynález si nárokuje prioritu z US predbežnej prihlášky sériové č. 60/641129, podanej 30. decembra 2004 az US predbežnej prihlášky sériové č. 60/708679,podanej 16. augusta 2005, ktoré sú tu celé zahrnuté odkazom.0002 Zistílo sa, že zlúčenina 2- metyl-l-(metylpropyl)-1 H-imidazo 4,5-c 1,5 naftyridín-4 amín je užitočný modifikátor imunologickej odozvy (IRM - immune response modifier) v dôsledku jeho schopnosti indukovať biosyntézu cytokínu. Výroba farmaceutických výrobkovvšak môže predstavovať mnohé nepredvídateľné problémy asú potrebné nové spôsoby prípravy. PODSTATA VYNÁLEZU0003 V jednom aspekte vynález poskytuje spôsob prípravy 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-1 Himidazo 4,5-c 1,5 naftyridín-4-amínu. Spôsob zahŕňa pripravu 2-metyl-1-(2-metylpropy 1)-5 oxido-1 H-imidazo 4,5-cl,5 naftyridínu v nosiči, ktorý obsahuje metylalkohol alebo etylalkohol spojenie 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-5-oxido-1 H-imidazo 4,5-c 1 ,5 nafcyridinu V nosiči s hydroxidom amónnym a benzénsulfonyl chloridom alebo p-toluénsulfonyl chloridom za vzniku zmesi ponechanie zložiek zmesi reagovať dostatočný čas na vznik 2-metyl~ 1-(2 mety 1 propy 1)-IH-imidazo 4,5-c 1,5 nañyridín-4-an 1 ínu. Výhodne spôsob zahŕňa aj spojenie0004 Výhodne príprava 2-metyl-1-(2-mety 1 propyl)-5-oxido-1 H-irnidazo 4,5-cl,5 naftyridínu zahŕňa prípravu 2-metyl-1-(2-metylpropy 1)-1 H-imidazo 4,5-cl,5 naftyridinu (uvedeného vyššie) v nosiči, ktorý obsahuje nechlórované rozpúšťadlo pri teplote v rozsahu od 25 °C do 70 °C spojenie 2-metyl-1-(2-mety 1 propyl)-1 H-imidazo 4,5-c 1,5 naftyridínu v nosiči s oxídačným činidlom za vzniku zmesi a udržiavanie zmesi pri teplote v rozsahu od 25 °C do 70 °C čas dostatočný na tvorbu 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-5-oxíclo-1 H-imidazo 4,5-c 1,5 naftyridínu aizoláciu aspoň časti Z-metyl-l-(2-rnetylpropyl)-5-oxido-1 H-ímidazo 4,5-cl,5 nafcyridínu.ktorý obsahuje nechlórované rozpúšťadlo pri teplote V rozsahu od 18 °C do 30 °C spojenie N 4(2-metylpropyl)l,5 nañyridín-3,4-diamínu V nosiči s organickou kyselinou za vzniku zmesí spojenie zmesi obsahujúcej A 74-(2-metylpropy 1)1,5 naftyridín-3,4-diatnín a organickú kyselinu s trialkyl-ortoacetátom pri teplote v rozsahu od 70 °C do 100 °C a udržiavanie teploty V rozsahu od 70 °C do 100 °C V čase dostatočnom na tvorbu 2-metyl-l-(2-metylpropyl)-1 Himidazo 4,5-c 1,5 naftyridínu.0006 Výhodne príprava N 4-(2-metylpropyl)l,5 naftyridin-3,4-diaminu (uvedeného Vyššie) zahŕňa prípravu N 4-(2-metylpropyl)-3-nitrol,5 naftyridín-4-aminu vnosiči, ktorý obsahuje nechlórovanć rozpúšťadlo spojenie N 4-(2-metylpropyl)-3-nitrol,5 naftyridín-4-aIninu v nosiči s hydrogenačným katalyzátorom za vzniku zmesí vystavenie zmesí obsahujúcej N 4-(2 metylpropy 1)-3-nitro 1,5 nañyridin-4-amín a hydrogenačný katalyzátor vodíkovej atmosfére za podmienok vhodných na tvorbu Ai 4-(2-metylpropyl)l,5 naftyridin-3,4-diaminu aodstránenie aspoň časti hydrogenačného katalyzátora z M -(2-metylpropyl)1,5 nañyridín-3,4-díamínu.0007 Výhodne príprava N 4-(2-metylpropyD-3-nitro 1,5 naftyrídín-4-amínu (uvedeného vyššie) zahŕňa prípravu 4-chlór-3-nitrol,5 naftyridínu vnosiči, ktorý obsahuje organickú kvapalinu miešateľnú svodou spojenie 4-ch 1 ór-3-nitro 1,5 naftyridínu vnosiči sizobutylamínom za podmienok vhodných na vznik zmesi obsahujúcej A 74-(2-mety 1 propyD-3-nitro 1,5 naftyridín-4-amin spojenie zmesi obsahujúcej N 4-(2-mety 1 propyD-3-nitro 1,5 nafcyridín 4-amin s vodou za vzniku tuhého N 4-(2-metylpropyD-3-nitro 1,5 naftyridín-4-aInínu oddelenie aspoň časti tuhého A 74-(2-metyIpropyD-3-nitro 1,5 nañyridín-4-aminu aspoň od časti zmesi0008 Výhodne príprava 4-ch 1 ór-3-nitro 1,5 naftyridín (uvedeného vyššie) zahŕňa prípravu 3 nitrol,5 nañyrídín-4-olu vnosiči obsahujúcom NN-dimetylformamid spojenie 3-nitro 1,5 naftyridín-4-olu v nosiči s oxychloridom fosforečným za podmienok vhodných na tvorbu 4 chlór-3 -nitro 1,5 naftyridínu spojenie zmesi obsahujúcej 4-chlór-3-nitro 1,5 naftyridín s vodou za podmienok vhodných na vznik tuhého 4-chlór-3-nitro 1,5 nañyridínu a oddelenie aspoňčastí tuhého 4-chlór-3-nitro 1,5 nañyridínu aspoň od časti zmesi obsahujúcej vodu.0009 Vo výhodnom uskutočnení príprava Z-metyl-l-(2-metylpropyl)-S-oxido-IH-imidazo 4,5-c 1,5 naftyridinu (uvedeného vyššie) zahŕňa prípravu 3-nitro 1,5 naňyridín-4-olu vnosiči obsahujúcom MN-dimetylfonnamid spojenie 3-nitro 1,5 naftyridín-4-olu vnosiči s oxychloridom fosforečným za podmienok vhodných na tvorbu 4-chlór-3-nitro 1,5 naftyridínu spojenie zmesi obsahujúcej 4-chlór-3-nitrol,5 naftyridín s vodou za podmienokvhodných na Vznik tuhého 4-chlór-3-nitrol,5 naftyridinu oddelenie aspoň časti tuhého 4 ch 1 ór-3-nitro 1,5 nañyridinu od aspoň časti zmesi obsahujúcej vodu spojenie oddeleného tuhého 4-chlór-3-nitro 1,5 nañyridínu s nosičom obsahujúcim organickú kvapalinu miešateľnú s vodou spojenie 4-chlór-3-nitrol,5 naftyridinu vnosičí s izobutylamínom za podmienok vhodných na tvorbu zmesi obsahujúcej A 74-(2-metylpropy 1)-3-nitro 1,5 naftyridin-4-amín spojenie zmesi obsahujúcej N 4-(2-metylpropyl)-3-nitrol,5 naftyridin-4-amín s vodou za vzniku tuhého N 4-(2 ~metylpropyl)-3-nitro 1,5 naftyridín-4-aminu oddelenie aspoň časti 1 v 4-(2 mety 1 propyl)-3-nitro 1,5 naítyridín-4-amínu od aspoň časti zmesi obsahujúcej vodu aprevedenie tuhého N 4-(2-metylpropyl)-3-nitro 1,5 naftyridin-4-a 1 nínu na 2-metyl-1-(2-metylpropyl)5-oxido-1 H-i 1 nidazo 4,5-c l ,5 nañyridin.0010 Vjednom aspekte vynález poskytuje spôsob prípravy Aŕ-(2-metylpropyD-3-nitrol,5 nafcyridín-4-amínu. Spôsob zahŕňa pripravu 3-nitro 1,5 naftyridín-4-olu v nosiči obsahujúcom MN-dimetylformamid spojenie 3-nitro 1,5 naftyridin-4-olu vnosičí s oxychloridom fosforečným za podmienok vhodných na tvorbu 4-chlór-3-nitro 1,5 nai°tyridinu spojenie zmesi obsahujúcej 4-chlór-3-nitro 1,5 naftyridín s vodou za podmienok vhodných na vznik tuhého 4 chlór-3-nitrol,5 naftyridínu oddelenie aspoň časti tuhého 4-chlór-3-nitrol,5 naftyridínu od aspoň časti zmesi obsahujúcej vodu spojenie oddeleného tuhého 4-ch 1 ór-3-nitro 1,5 naftyrídinu snosičom obsahujúcim tetrahydrofurán spojenie 4-chlór-3-nitro 1,5 naftyridínu vnosičí s izobutylamínom za podmienok vhodných na vznik zmesi obsahujúcej Nl-(Zmetylpropyl)-3-nitro 1,5 naftyridín-4-a 1 nín spojenie zmesi obsahujúcej N 4-(2-metylpropyD-3 nitro 1,5 naftyrídín-4-amin s vodou za vzniku tuhého A 74-(2-mety 1 propyD-3-nitro 1,5 nañyridín-4-amínu oddelenie aspoň časti tuhého N 4-(2-metylpropyD-3-nitro 1,5 naftyridín-4 aminu od aspoň časti zmesi obsahujúcej vodu.0011 V jednom aspekte vynález poskytuje spôsob prípravy 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-5 oxido-lH-imidazo 4,S-c 1,5 naftyridinu. Spôsob zahŕňa pripravu N 4-(2-metylpropyD-3 nitro 1,5 nañyridín-4-amínu vnosičí obsahujúcom toluén spojenie N 4-(2-metylpropyl)-3 nitrol,5 naftyridin-4-arnínu v nosiči s hydrogenačným katalyzátorom a izopropylalkoholom za vzniku zmesi vystavenie zmesi obsahujúcej N 4-(2-metylpropyl)-3-nitro 1,5 naftyridin-4-an 1 ín ahydrogenačný katalyzátor vodíkovej atmosfére za podmienok vhodných na tvorbu N 4-(2 mety 1 propy 1)1,5 naftyridín-3,4-diamínu odstránenie aspoň časti hydrogenačného katalyzátora z N 4-(2-metylpropy 1)1,5 naftyridin-3,4-diamínu odstránenie aspoň časti izopropylalkoholu zo zmesi N 4-(2-metylpropyl)1,5 naftyridín-3,4-dia 1 nínu vnosičí obsahujúcom toluén a izopropylalkohol ohrievanie Nl-(2-metylpropyl)1,5 nañyridín-3,4-diaminu V nosiči na teplotuV rozsahu od 20 °C do 55 °C spojenie N 4 ~(2-metylpropyl)1,5 naftyridín-3,4-diamínu v nosiči s kyselinou p-toluénsulfónovou za vzniku zmesi spojenie zmesí obsahujúcej JV 4-(Zmetylpropyl)l,5 naftyridín-3,4-diamín a kyselinu p-toluénsulfónovú s trialkyl ortoacetátom pri teplote vrozsahu od 70 °C do 100 °C udržiavanie teploty vrozsahu od 70 °C do 100 °C dostatočne dlhý čas na tvorbu Z-metyl-l-(2-metylpropyl)-lH-imidazo 4,5-cl,5 naftyridínu ochladenie zmesi obsahujúcej 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-lH-imidazo 4,5-cl,5 naftyridín na teplotu vrozsahu od 45 °C do 55 °C spojenie 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-1 H-imidazo 4,5 cl,5 naftyridínu vnosiči s oxidačným činidlom obsahujúcim kyselinu peroxyoctovú za vzniku zmesi udržiavanie zmesi obsahujúcej 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-lH-imidazo 4,5 cl,5 naftyridín akyselinu peroxyoctovú pri teplote V rozsahu od 45 °C do 55 °C dostatočne dlhý čas na tvorbu 2-metyl-l-(2-metylpropyl)-5-oxido-lH-imidazo 4,5-cl,5 naftyridínu oddelenie aspoň časti 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-5-oxido-lH-imidazo 4,5-cl,5 nañyridínu.0012 Vo výhodnom uskutočnení príprava N 4-(2-metylpropyD-3-nitro 1,5 naftyridín-4-amínu(uvedeného vyššie) zahŕňa prípravu 3-nitrol,5 naftyridín-4-olu vnosiči obsahujúcom N,Ndimetylformamid spojenie 3-nitro 1,5 nañyridín-4-olu v nosiči s oxychloridom fosforečným za podmienok vhodných na tvorbu 4-chlór-3-nitrol,5 naftyridínu spojenie zmesi obsahujúcej 4 chlór-3-nitro 1,5 naftyridín s vodou za podmienok vhodných na vznik tuhého 4-chlór-3 nitrol,5 naftyridínu oddelenie aspoň časti tuhého 4-chlór-3-nitrol,5 nañyridínu od aspoň časti zmesi obsahujúcej vodu spojenie oddeleného tuhého 4-chlór-3-nitrol,5 nañyridínu s nosičom obsahujúcim tetrahydroftrrán spojenie 4-chlór-3-nitro 1,5 naftyridínu v nosiči s izobutylarnínom za podmienok vhodných na vznik zmesi obsahujúcej N 4-(2-metylpropyD-3 nitrol,5 naftyridín-4-amín spojenie zmesi obsahujúcej N 4-(2-metylpropyD-3-nitro 1,5 nafcyridín-4-amín s vodou za vzniku tuhého V 4-(2-metylpropyD-3-nitrol ,5 nafcyridín-4-amínu oddelenie aspoň častí tuhého N 4-(2-metylpropyl)-3-nitro 1,5 nañyridín-4-amínu od aspoň časti zmesí obsahujúcej vodu.0013 Termíny obsahujúci aich variácie, keď sa nachádzajú vopise alebo vnárokoch,nemajú obmedzujúci význam.0014 Používané tenníny ako aspoň jeden, aspoň časť z niečoho a jeden alebo viacej sú zameniteľné.0015 Slová výhodný a výhodne sa vzťahujú na uskutočnenia vynálezu, ktoré môžu zaurčitých okolností priniesť nejaký prospech. Avšak aj ostatné uskutočnenia môžu byť výhodné za tých istých alebo iných okolností. Ďalej uvedenie jedného alebo viacerých výhodných

MPK / Značky

MPK: C07D 515/00, C07D 417/02, C07D 471/00, C07D 498/00, C07D 491/00, C07D 513/00

Značky: přípravy, 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-1h-imidazo[4,5-c][1,5, naftyridín-4-amínu, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/31-e10353-sposob-pripravy-2-metyl-1-2-metylpropyl-1h-imidazo45-c15-naftyridin-4-aminu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c][1,5] naftyridín-4-amínu</a>

Podobne patenty