Stroj s rotačnými piestmi pre stlačiteľné médiá

Číslo patentu: 287849

Dátum: 19.12.2011

Autor: Becher Ulrich

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísaný je stroj s rotačnými piestmi pre stlačiteľné médiá s aspoň dvoma rotačnými piestmi, utesnenými v spoločnej skrini, ktoré sú vzájomne spolu otočné regulovaným spôsobom. Oba rotačné piesty majú množinu kotúčovitých úsekov (1, 2, 3...), ktoré spolu vzájomne zaberajú vo dvojiciach a ich hrúbka a/alebo priemer sa znižujú v smere k tlakovej strane. Každý kotúč má aspoň jednu vonkajšiu povrchovú plochu (m1, M1) a jednu jadrovú plochu (k1, K1), vytvorené prostredníctvom riadiacich kriviek, prebiehajúcich pozdĺž oblúkov kružníc so stredom na osi príslušného rotačného piesta a príslušne prepojené medziľahlou plochou (z1, z1'). Úsekové uhly vonkajších povrchových plôch a jadrovej plochy príslušného kotúča sú odlišné. Kotúče majú rôzne priečne profilové obrysy opakujúce sa periodicky pozdĺž osi piesta. Každý kotúč je predsadený pod uhlom vzhľadom na dva priliehajúce kotúče rovnakého piesta. Tieto tri kotúče majú spoločnú riadiacu krivku prostredníctvom jedného úseku ich jadrových plôch a vytvárajú komoru.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka stroja s rotačnými píestmi pre stlačiteľné médiá s aspoň dvoma rotačnými píestmi, utesnenými v spoločnej skrini, ktoré sú vzájomne spolu otočné regulovaným spôsobom, pričom obidva rotačné piesty majú množinu kotúčovitých úsekov, ktoré spolu vzájomne zaberajú vo dvoj iciach a ich hrúbka a/alebo priemer sa znižujú V smere k tlakovej strane, pričom každý kotúč má aspoň jednu vonkajšiu povrchovú plochu a jednu jadrovú plochu, vytvorené prostredníctvom riadiacich kriviek, prebiehajúcich pozdĺž oblúkov kružníc so stredom na osi príslušného rotačného piesta a príslušne prepojené medziľahlou plochou.Rotačné piesty pre vákuové čerpadlá alebo pre objemové čerpadlá na plyny sú obvykle vyrábané vo forme dvojíc skrutkových vretien. Na účely vytlačovania alebo stlačovania majú tieto skrutkové vretená premenlivé stúpanie. Skrutkové kompresory na plyny s dvomi skrutkamí, ktoré spolu vzájomne zaberajú a ktorých stúpanie sa konštantné znižuje smerom k tlakovej strane, sú známe.Aj keď také kompresory sú schopne dosahovať vysoké kompresné pomery, tak výroba dvojíc skrutkových vretien s rozdielnymi osami stúpania je technicky veľmi zložitá, a to predovšetkým z toho dôvodu, že tieto skrutky musia spolu vzájomne zaberať pokiaľ je to možné bez akejkoľvek vôle na účely dosahovania minimálnych tlakových strát. To znamená, že výroba skrutkového kompresora takého typu je veľmi nákladna.Na druhej strane sú známe takzvané Rootsove dúchadlá, vybavené dvoma rotačnými píestmi kotúčovitého tvaru, ktoré spolu vzájomne zaberajú. K prechodu vzduchu dochádza uhlopriečne protiľahlo vzhľadom na os otáčania rotačných piestov, takže tieto kompresory sú vhodné na veľké množstvá vzduchu, ale len pre nízke kompresné pomery.S cieľom dosahovať vysoké kompresné pomery je nutné použiť niekoľko kompresorových jednotiek tohto typu, zapojených do série alebo usporiadaných tak, aby bolo vytvorené viacstupňové Rootsove dúchadlo.S cieľom odstrániť zložitú výrobu skrutkových vretien s premenlivým stúpaním bolo už navrhnuté vyvínúť rotačné piesty ako rotačné piesty so znižuj úcim sa osadením.V patentovom spise DE 29 34 065 sú opísané také rotačné piesty so znižujúcim sa osadením pri stroji s rotačnými píestmi takého typu, ktorý bol už spomenutý na začiatku tohto textu.Pri tomto stroji sú vretená vybavené drážkami v tvare pseudozávitu, vytvorených prostredníctvom odstupňovaných vyhĺbení, vybavených obvodmi pod pravými uhlami vzhľadom na os vretena a nasledujúcimi jeden za druhým V skrutkovej línii. V týchto drážkach zaberá V rovine, určenej dvomi osami vretena, zodpovedajúcim spôsobom vytvorený hrebeň závitového typu pri protiľahlom vretene, a vymedzuje drážkový objem s každým závitom, takže ako sa vretená odvaľujú jedno za druhým, tak hrebeň premiestňuje drážkové objemy so stlačiteľným médíom od vstupu k výstupu, takže drážkové obj emy sa menia a požadovaný tlakový rozdiel medzi vstupom a výstupom je tak dosahovaný.Vretená majú vo svojom priereze polkruhový obrys s výrezom, vymedzeným jadrovou oblasťou, a s dvoma osadeniami vytvárajúcimi medziľahlými oblasťami. Výsekové uhly vonkajších povrchových plôch a vnútomýchjadrových oblastí majú rovnakú veľkosť, a to predovšetkým l 80 °.Nevýhodou týchto strojov s rotačnými píestmi je veľký počet osadených obvodov, ktorý je nevyhnutný na vytvorenie drážky vo forme pseudozávitu, ktorej výroba vyžaduje uskutočnenie veľkého počtu operácii strojového obrábania.Ďalšia nevýhoda spočíva vo vysokom stupni presnosti opracovania dosadaj úcich plôch, čo je vyžadované na účely minimalizácie tlakových strát medzi jednotlivými stupňami.Zjednodušená konštrukcia zmenšujúceho sa rotačného piesta je opísaná v patentovom spise DE 29 44 714. V tomto zverejnenom patentovom spise je navrhnutá vrstvená konštrukcia rotačných piestov, pričom každý rotor obsahuje množinu jednotlivých kotúčov so zhodným čelným profilom, predovšetkým s povrchovými plochami a jadrovými plochami, z ktorých každá má úsekový uhol 180 °, ale s meniacimi sa hrúbkami alebo priemerom.Neprítomnosť tesniaceho účinku medzi rotačnými píestmi tejto konštrukcie, čo spôsobuje spätné prúdenie plynu a nízky kompresný pomer, by mala byť kompenzovaná vysokou prevádzkovou rýchlosťou, čo však ďalej prináša tepelné a mechanické problémy, rovnako ako vysoké hladiny hluku.Skôr zverejnený patentový spis AT 261 792 takisto opisuje stroj s rotačnými píestmi tohto typu, pri ktorom postupne sa zužujúce rotačné piesty obsahujú jednotlivé kotúče so zhodnými prierezmi. Každý kotúč má dve vonkajšie povrchové plochy, umiestnene vzájomne protiľahlo, a dve vnútorné jadrové plochy, umiestnené vzájomne protiľahlo, ktorých úsekove uhly sú všetky rovnaké a majú veľkosť 90 °.Pri tomto tvare kotúčov a s týmto usporiadaním predsadenia v rotore musí byť šírka medzery medzi protiľahlými kotúčmi udržiavaná, pokial je to možné čo najmenšia. Povrchové plochy a jadrové plochy sú pretospojené prostredníctvom medziľahlých plôch, vytvorených ako rozšírené epicykloidy s cieľom zaistiť tesniaci účinok medzi kotúčmi. V dôsledku toho musia byť tak ich profil, ako aj vonkajšie synchronizačné ústrojenstvo stroja veľmi presne obrobené, čo je však nákladné.Aj keď uvedený zverejnený patentový spis AT 261 792 zaisťuje zníženie tepelného zaťaženia na okrajových koncoch prostredníctvom zaobleného tvaru, tak nemôže odstrániť spätné prúdenie plynu.Predmet tohto vynálezu sa týka výroby stroja s rotačnými piestmi s vysokým kompresným pomerom, a to predovšetkým vákuového čerpadla, pri ktorom je zaistené lepšie koncové vákuum, ako pri rotačnom lopatkovom čerpadle, a ktoré je približne podobné viacstupňovým Rootsovým dúchadlám.Výroba takého stroja môže byť omnoho menej nákladná, ako je to pri viacstupňových čerpadlách, a takisto omnoho menej nákladná, ako pri skrutkových čerpadlách. Okrem toho vnútomá kompresia stlačiteľného média alebo plynu je uskutočnená na účely dosiahnutia zníženia spotreby energie, ako aj zníženia prevádzkovej teploty. A konečne hladiny hluku počas prevádzky by mali byť, pokiaľ je to možne čo najnižšie.V súlade s predmetom tohto vynálezu bol preto vyvinutý stroj s rotačnými piestmi pre stlačiteľné médiá s aspoň dvoma rotačnými piestmi, utesnenými v spoločnej skrini, ktoré sú vzájomne spolu otočné regulovaným spôsobom, pričom oba rotačné piesty majú množinu kotúčovítých úsekov, ktoré spolu vzájomne zaberajú vo dvojiciach a ich hrúbka a/alebo priemer sa znižujú v smere k tlakovej strane, pričom každý kotúč má aspoň jednu vonkajšiu povrchovú plochu a jednu jadrovú plochu, vytvorené prostredníctvom riadiacich kríviek, prebiehajúcich pozdĺž oblúkov kružníc so stredom na osi príslušného rotačného piesta a príslušne prepojené medziľahlou plochou.Úsekové uhly vonkajších povrchových plôch a jadrovej plochy príslušného kotúča sú odlišné, pričom kotúče majú rôzne priečne proñlové obrysy, opakujúce sa periodicky pozdĺž osi piesta, pričom každý kotúč je predsadený pod uhlom vzhľadom na dva priliehajúce kotúče rovnakého piesta, pričom tieto tri kotúče majú spoločnú riadiacu krivku prostredníctvomjedného úseku ich jadrových plôch a vytvárajú komoru.Oba priliehajúce kotúče pri kotúčí s vonkajšou povrchovou plochou, ktorého úsekový uhol je väčší, ako úsekový uhol jadrovej plochy, majú výhodne povrchové plochy, ktorých úsekové uhly sú menšie, ako úsekové uhly jadrových plôch.Medziľahlé plochy kotúča výhodne príslušne vytvárajú s medziľahlou plochou priliehajúceho kotúča kontinuálnu medziľahlú plochu so spoločnou riadiacou krivkou.Dva rotačné piesty sú výhodne uložené mimoosovo a s rovnobežnými osami, pričom uvedené kotúče majú vonkajšie povrchové plochy a vnútomé jadrové plochy, ktore sú tvorené riadiacimi krivkami príslušného jedného vonkajšieho valca a jedného jadrového valca, pričom hrúbka kotúčovítých úsekov sa znižuje smerom k tlakovej strane.Smery otáčania oboch rotačných piestov sú výhodne opačné.Príemery vonkajších povrchových plôch a jadrových plôch dvoch rotačných piestov sú výhodne zhodné.Úsekový uhol vonkajšej povrchovej plochy každého druhého kotúča rotačného piesta je výhodne menší ako 90 °, predovšetkým menší ako 60 °.Hrúbka kotúčov V smere k tlakovej strane sa výhodne znižuje každé dva kotúče o konštantný faktor.Rotačné piesty majú výhodne rôzne vonkajšie priemery, pričom hrúbka úsekov hlavného rotora, ktoré majú vonkajšiu povrchovú plochu s malým úsekovým uhlom, je príslušne väčšia ako hrúbka úsekov hlavného rotora s povrchovými plochami s veľkým úsekovým uhlom.Priemer jadrovej plochy hlavného rotora je výhodne zhodný s priemerom vonkajšej povrchovej plochy vedľajšieho rotora.Každý kotúč hlavného rotora má výhodne dve vzájomne protiľahlé jadrové plochy a dve vonkajšie vzájomne protiľahlé povrchové plochy, pričom rýchlosť otáčania vedľajšieho rotora je dvojnásobná ako rýchlosť otáčania hlavného rotora.Smery otáčania rotačných piestov sú výhodne rovnaké, pričom rotačné piesty majú rôzne vonkajšie priemery, a hrúbka úsekov hlavného rotora, ktoré majú vonkajšiu povrchovú plochu s malým úsekovým uhlom,je príslušne väčšia ako hrúbka úsekov hlavného rotora s povrchovými plochami s veľkým úsekovým uhlom.Sled periodicky sa opakujúcich priečnych proñlových obrysov výhodne zahŕňa kotúče, pozostávajúca len z jadrového valca a/alebo blokovacích kotúčov.Stroj s rotačnými piestmi podľa tohto vynálezu výhodne obsahuje rotačné piesty, uložené na vnútornej osi, predovšetkým vonkajší rotor, vnútorný rotor a rotor v tvare písmena G, pričom vonkajší rotor a vnútorný rotor majú množinu kotúčovítých úsekov, vzájomne spolu zaberajúcich vo dvojiciach, ktorých hrúbka a/alebo priemer sa znižujú v smere k tlakovej strane, pričom každý kotúč vonkajšieho a vnútomého rotora má aspoň jednu povrchovú plochu a jednu jadrovú plochu, vytvorené prostredníctvom riadiacich kríviek, prebiehajúcich pozdĺž oblúkov kružníc so stredom na osi príslušného rotora, a príslušne prepojených prostredníc 10tvom medziľahlej plochy, pričom úsekové uhly povrchovej plochy a jadrovej plochy príslušného kotúča nie sú zhodné, pričom kotúče majú rôzne priečne proñlové obrysy, opakujúce sa periodicky pozdĺž osi rotora, a každý kotúč je predsadený pod uhlom vzhľadom na dva priľahlé kotúče rovnakého rotora, pričom tieto tri kotúče majú spoločnú riadiacu krivku prostrednictvom úseku a vytvárajú komoru.Smery otáčania rotorov sú výhodne rovnaké.Oba priľahlé kotúče ku kotúču s vonkajšou povrchovou plochou, ktorej úsekový uhol je väčší ako úsekový uhol jadrovej plochy, majú výhodne povrchové plochy, ktorých úsekové uhly sú menšie ako úsekový uhol jadrových plôch.Vonkajšie medziľahlé plochy kotúča výhodne vytvárajú príslušne s medziľahlou plochou priľahlého kotúča kontinuálnu medziľahlú plochu so spoločnou riadiacou krivkou.Rotory sú výhodne uložené s rovnobežnými osami, pričom uvedené riadiace krivky sú valcové riadiace krivky, pričom hrúbka úsekov sa zmenšuje v smere k tlakovej strane.Osi rotorov sú výhodne usporiadané ako šikmé osi, pričom uvedenými riadiacimi krivkami sú kužeľovité riadiace krivky, a priemery úsekov rotorov sa zmenšujú v smere k tlakovej strane, pričom úseky vonkajšieho rotora a vnútorného rotora majú tvar guľovej misky namiesto diskového tvaru.Takže uvedené úlohy boli dosiahnuté pri stroji s rotačnými píestmi uvedeného typu, pri ktorom úsekové uhly vonkajšej povrchovej plochy a jadrovej plochy príslušného kotúča sú odlišné, pričom kotúče majú rôzne priečne profilové obrysy, ktoré sa periodicky opakujú pozdĺž hriadeľa piesta, pričom každý kotúč je predsadený pod určitým uhlom vzhľadom na dva priľahlé kotúče rovnakého rotačného piesta takým spôsobom, že tieto tri kotúče majú spoločné riadiace krivky prostredníctvom jedného úseku ich jadrových plôch a vytvárajú komoru.Pomocou tohto typu konštrukcie je odstupňované špirálovite stúpanie s vodorovnými medziľahlými úsekmi medzi dvomi komorami vytvorené na samostatnom nezostavenom rotačnom pieste. Sled komôr je vytvorený V osovom smere s voliteľne premenlivým objemom, to znamená s voliteľne premenlivou vnútornou kompresiou prostredníctvom voliteľne premenlivej hrúbky na kotúčovitých úsekoch.Využitie sledov kotúčovitých úsekov s rôznymi priečnymi profilovými obrysmí znamená, že pri určitom počte komôr môže byť celkový počet úsekov udržovaný nižší ako v prípade strojov s rotačnými píestmi, ktoré sú vybavené postupne so zužujúcími píestmi známymi z doterajšieho stavu techniky.S menším počtom úsekov môže byť každý rotačný piest vyrábaný z jedného kusu, čo prispieva k výraznému zlepšeniu rozmerovej stability, a čo predstavuje menšie tepelné nebezpečenstvo, ako je to pri sústave jednotlivých kotúčov.Pokiaľ je prevádzková teplota stroja s rotačnými píestmi nízka v dôsledku využívaného spôsobu, môžu byť rotačné piesty takisto vytvorené zo sledu jednotlivých proñlových kotúčov, usporiadaných v osovom smere jeden na vrchole druhého, v dôsledku čoho dochádza k úsporám výrobných nákladov.V nasledujúcom opise je výraz kotúč alebo disk, pokiaľ nieje stanovené inak, používaný tak pre jednotlivé profilove kotúče, ako aj pre kotúčovité úseky piesta z jedného kusu.Objemový stroj podľa tohto vynálezu je bezdotykový a konštantné sa otáčajúci. Medzery medzi dvoma rotačnými píestmi, ktoré sa spolu vzájomne otáčajú, môžu byť rozdelené do troch typova) Povrchová plocha/j adrová plocha protiľahlých kotúčovitých úsekov Tieto lineáme medzery sú stanovené prostredníctvom presnosti výroby valcových plôch piestov, a vzdialenosti medzi dvoma osami otáčania. Nízkych hodnôt medzierje možné dosiahnuť s použitím bežne výrobnej technológie.b) Predná plocha/predná plocha kotúčovitých úsekov, ležiacichjeden na vrchole druhého šírky medzier pri týchto plochých medzerách je možné takisto udržiavať na nízkej úrovni s využitím modemých výrobných a obrábacích strojov. Veľké dĺžky medzier pozdĺž smeru prúdenia medzi rotačnými píestmi zaisťujú dobré utesnenie, a tým aj dobrý koncový podtlak.c) Medziľahlá plocha/medziľahlá plocha protiľahlých úsekov, predovšetkým vrcholy/konkávny bok pomocou predsadenia kotúčovitých úsekov podľa tohto vynálezu nie sú tieto šírky medzier kritické, pričom môžu ležať v rozmedzí milimetrov, čo podstatne uľahčuje výrobu a obrábanie medziľahlých plôch. Keďže tieto šírky medzier takisto vymedzujú prípustnú uhlovú vôľu medzi rotačnými píestmi, je tá prípustná uhlová vôľa veľmi veľká, čo znamená, že požiadavky na synchronizačné ústrojenstvo stroja s rotačnými píestmi sú nižšie,takže ich voľba alebo realizácia sú jednoduchšie.Teoretické cykloidné zakrivené medziľahlé plochy, to znamená rovnobežnostenné plochy, ktoré príslušne spájajú povrchové plochy a jadrové plochy, to znamená vonkajší a jadrový valec kotúčovitého proñlového úseku potom pri otáčaní rotačných piestov v opačnom smere nemajú žiadnu kritickú tesniacu funkciu, ktorá by bola podstatná pre prevádzku, takže opisujú teoretický maximálny obrys.Proñlový obrys medziľahlej plochy môže byť uskutočnený trochu menší alebo ploskejší, ako je teoretický maximálny obrys, pričom môže byť vyrobený omnoho ľahšie, napríklad obrys bez výrezu a/alebo skutočne priamy, takže z týchto dôvodov môže byť veľmi výhodný, pričom je veľmi účinný počas prevádzky. V dôsledku toho dochádza takisto k zvýšeniu prípustnej lmlovej vôle počas prevádzky.Z praktických dôvodov potom oba kotúče, priľahlé ku kotúču s vonkajšou povrchovou plochou, ktorého úsekový uhol je väčší ako úsekový uhol jadrovej plochy, majú vonkajšie povrchové plochy, ktorých úsekové uhly sú menšie ako úsekové uhly jadrových plôch.Z praktických dôvodov je teda veľký aj rozdiel medzi úsekovými uhlami vonkajšej povrchovej plochy ajadrovej plochy kotúčovitého úseku. Úsekový uhol tejto povrchovej plochy pre kotúč s malou vonkajšou po vrchovou plochou je výhodne menší ako 90 °, pričom je ešte výhodnejšie menší ako 60 °. Taký kotúč leží proti kotúču ďalšieho rotačného piesta s úsekovým uhlom vonkajšej povrchovej plochy, ktorý je zodpovedajúcim spôsobom väčší ako 270 °, prípadne väčší ako 300 °.Komory príslušného rotačného piesta sú výhodne usporiadané takým spôsobom, že medziľahlé plochy kotúča vytvárajú príslušne s medziľahlou plochou priľahlého kotúča kontinuálnu medziľahlú plochu so spoločnými riadiacimi krivkami.Synchronizačné ústrojenstvo stroja s rotačnými piestmi podľa tohto vynálezu môže byť zvolené takým spôsobom, že dva smery otáčania dvoch mimoosových rotačných piestov sú opačné.Vonkajšie rozmery rotačných piestov, priemery jadrových valcov rovnako ako prevod môžu byť potom zvolené takým spôsobom, že sa piesty po sebe vzájomne odvaľujú bez preklzávania, pričom povrchová plocha kotúčovitého úseku sa odvaľuje po jadrovej ploche protiľahlého úseku.Pokiaľ počet povrchových plôch a jadrových plôch kotúčovitého úseku je príslušne zhodný, ako je to pri protiľahlom úseku ďalšieho rotačného piesta, tak potom musí byť zvolený prevod 1 z 1. Pokiaľ však tento počet kolíše, potom musí byť zvolený príslušný prevod.V ďalších uskutočneniach s asymetrickou distribúciou energie majú dva mimoosové rotačné piesty rovnaký smer otáčania.V ešte ďalších kompaktných uskutočneniach majú dva rotačné piesty vnútomú os, to znamená, že sú vytvorené ako vonkajší rotor a vnútomý rotor s pridavným rotorom v tvare písmena G.V niekoľkých konštrukciách rotačných piestov majú kotúčovité úseky príslušného rotačného piesta len dva striedaj úce sa čelné úsekové profilove obrysy.Okrem toho potom priemery povrchových alebo vonkajších valcov a jadrových valcov mimoosových rotačných piestov môžu byť príslušne zhodné, pričom úsek prvého piesta májeden čelný úsekový proñlový obrys, zatiaľ čo protiľahlý úsek druhého piesta má ďalší čelný úsekový proŕilový obrys, a to v rovnakej rovine pod pravými uhlami k osi piesta.Dva rotačné piesty môžu byť takisto uskutočnené ako hlavný rotor a vedľajší rotor s odlišnými priemermi, a v dôsledku toho aj s premenlivými výstupmi hriadeľa až do 100 O , čo je výhodné pre uskutočnenie synchronizačného ústrojenstva.Pri niektorých takých uskutočneniach rotačných piestov sa sledy úsekov s rôznymi čelnými výrezovými profilovými obrysmi striedajú s kruhovými blokovacími kotúčmi, takže príslušný piest má úseky s troma alebo viacerými odlišnými proñlovýmí obrysmi.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude v ďalšom texte podrobnejšie objasnený na príkladoch jeho konkrétneho uskutočnenia, ktorých opis bude podaný s prihliadnutím k priloženým obrázkom výkresov, kde obr. l znázorňuje bočný nárysný pohľad na prvé uskutočnenie rotačného piesta podľa tohto vynálezu so štrnástimi na sebe naskladanými kotúčmi, očislovanými od 0 do 13 obr. 2 znázorňuje bočný nàrysný pohľad na zodpovedajúci druhý rotačný piest podľa prvého uskutočnenia predmetu tohto vynálezu obr. 3 znázorňuje pôdorysný pohľad od nasávacej strany na zostavený rotačný piest podľa obr. l a obr. 2,pričom úsek O rotačného piesta podľa obr. 2 bol vynechaný obr. 4 znázorňuje úsek/prietok, to znamená diagram uhlov pootočení, ktorý schematicky znázorňuje fungovanie prvého uskutočnenia obr. 5 znázorňuje bočný nárysný pohľad na dvojicu rotačných piestov s jedenástimi úsekmi podľa tretieho uskutočnenia predmetu tohto vynálezu s hlavným rotorom s jedenástimi úsekmi, očislovanými od 0 do 10 obr. 6 znázorňuje pohľad v priečnom reze úsekom l v zostavenom rotačnom pieste podľa obr. 5 obr. 7 znázorňuje pohľad v priečnom reze úsekom 2 podľa obr. 5 obr. 8 znázorňuje diagram úsek/uhol pootočenia, ktorý schematicky zobrazuje fungovanie tretieho uskutočnenia predmetu tohto vynálezu obr. 9 znázorňuje diagram úsek/uhol pootočenia, ktorý schematicky zobrazuje fungovanie štvrtého uskutočnenia predmetu tohto vynálezu obr. 10 znázorňuje diagram úsek/uhol pootočenia, ktorý schematicky zobrazuje fungovanie piateho uskutočnenia predmetu tohto vynálezu

MPK / Značky

MPK: F04C 23/00, F04C 18/08, F04C 18/16

Značky: rotačnými, stlačitelné, media, stroj, piestmi

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/31-287849-stroj-s-rotacnymi-piestmi-pre-stlacitelne-media.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj s rotačnými piestmi pre stlačiteľné médiá</a>

Podobne patenty