Zariadenie na cirkuláciu chladiaceho vzduchu do chladničiek

Číslo patentu: 283099

Dátum: 27.12.2002

Autori: Kim Yong Myoung, Park Seak Haeng

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predložený vynález sa týka zariadenia na cirkuláciu chladiaceho vzduchu pre chladničky, ktoré obsahuje zariadenie (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, umiestnené na jednej stene chladiaceho oddelenia (3) a rozdeľovacie prostriedky (26) chladiaceho vzduchu, umiestnené v zariadení (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, na vodorovný výtok rozdeleného objemu chladiaceho vzduchu privedeného z hornej časti zariadenia (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, radom výtokových ústí (16 A, 16 B, 16 C) vytvorených v čelnej ploche zariadenia (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu. Zariadenie ďalej zahrňuje rozvádzacie prostriedky (15) umiestnené vo zvislom smere v zariadení (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu na rozvádzanie objemu chladiaceho vzduchu privedeného z hornej časti zariadenia (17). Riešením podľa vynálezu je v celom priestore chladiaceho oddelenia (3) udržované rovnaké rozloženie teploty, čo sa dosahuje sústredeným chladením určitých oblastí chladiaceho oddelenia (3), vyžadujúcich špeciálne chladenie, pomocou riadenia smeru výtoku a množstva chladiaceho vzduchu.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka chladničky, vybavenej zariadením na cirkuláciu chladiaceho vzduchu, ktoré obsahuje zariadenie na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu zahrnujúce systém rozdeľovacích prostriedkov chladiaceho vzduchu na zabezpečenie dodávania cirkulujúceho vzduchu do chladiaceho oddelenia tak, aby sa v celom priestore chladiaceho oddelenia udržala rovnaká teplota a aby sa v pripade potreby mohlo dosiahnuť sústredené chladenie určitej oblasti chladiaceho oddelenia, pokým sa v celom chladiacom oddelení nedosiahne rovnaké rozloženie teplo ty.Ako je zrejmé z obrázka 1, je bežná chladnička vytvorená tak, že na skriňu 4 chladničky sú prichytené dvierka rnraziaceho oddelenia 6 a dvierka chladiaceho oddelenia 7,pričom skriňa 4 chladničky je tvorená tepelne izolovanou konštrukciou, s mraziacim oddelením 2 a chladiacim oddelením 3, ktoré sú od seba oddelené medzi nimi vloženou medzistenou l.V priestore llM na motor, ktorý je umiestnený pod chladiacim oddelením 3, je inštalovaný kompresor ll, kondenzátor a kapiláme rúrky, ktoré nie sú zobrazené, sú inštalované vo vnútomom priestore skrine 4 alebo sú umiestnené v priestore llM motora, pričom výparník 12 je prichytený na zadnej stene mraziaceho oddelenia 2. Konštrukčné zložky sú navzájom prepojené rúrkami na chladivo, ktoré nie sú zobrazené, na uskutočňovanie chladiaceho cyklu.Nad výpamíkom 12 je umiestnený ventilátor 13 na preháňanie vzduchu z výparníka 12 do mraziaceho oddelenia 2 a chladiaceho oddelenia 3. Aby tok chladiaceho vzduchu bol smerovaný, je pred ventilátor 13 umiestnená mriežka 14 a v zadnej stene chladiaceho oddelenia 3 je umiestnený priechod 15 a na chladiaci vzduch. Pozícíou 19 je označená priehradková doska na riadenie množstva chladiaceho vzduchu, ktoré je zavádzané do chladiaceho oddelenia 3 a pozíciou 8 sú označené police na uloženie potravín.Čo sa týka spôsobu dodávania chladiaceho vzduchu do chladiaceho oddelenia, známe usporiadanie chladničky využíva spôsob spočívajúci v rozdeľovanl chladiaceho vzduchu na jednotlivé police. Ako je zobrazené na obrázku 2, je pri tomto spôsobe použitý rad výtokových ústí 16 a na chladiaci vzduch, ktorý je dodávaný pre niekoľko oblastí, oddelených policami 8, takže chladiaci vzduch vyteká smerom k čelu všetkých oblastí, vytvorených radom políc 8.Pri uvedenom spôsobe rozdeľovania chladiaceho vzduchu medzi jednotlivé police nie je dosiahnuté rovnomemé rozdelenie chladiaceho vzduchu, pretože oblasti, ktoré sú priamo v ceste dúchanému vzduchu, sú ovplyvňovane chladnejším vzduchom viacej, než odľahle oblasti. K uvedenému problému ďalej prispieva rozloženie potravin v chladničke. Ako priklad je možné uviesť prípad, keď objemné množstvo potravín, umiestnených blizko výtokových ústí na chladiaci vzduch, blokuje tok tohto vzduchu, takže tým príslušná oblasť prijme menej chladiaceho vzduchu. Je tu ešte ďalší problém, pretože výtokové ústia 16 a na chladiaci vzduch sú kolme na smer toku chladiaceho vzduchu,prechádzajúceho priechodom 15 a na chladiaci vzduch, prechádza iba malá časť chladiaceho vzduchu z výparníka 12 homými ústiami na výtok chladiaceho vzduchu, zatiaľ čo väčšina chladiaceho vzduchu preteká dole priechodom 15 a a vteká do chladiaceho oddelenia 3 cez najspodnejšie výto kové ústie 16 a na chladiaci vzduch. Dôsledkom tohto je, že potraviny na homých policiach chladiaceho oddelenia 3 nie sú udržované na správnej chladiacej teplote, zatiaľ čo potraviny na spodnejších policiach sú prechladené. Iný problém spočíva v tom, že niektoré novo uložené potraviny môžu mať počiatočnú teplotu značne vyššiu než je teplota chladiaceho oddelenia 3. V tomto pripade vzniká potreba sústrediť tok chladiaceho vzduchu na teplé potraviny s cieľom rýchlo ochladiť a taktiež s cieľom zamedziť ohriatie potravín bezprostredne obklopujúcich tieto vložené teple potraviny. Doteraz známe systémy neponúkajú takéto kompenzačné prostriedky. Vzhľadom na uvedené môžu tieto situácie prispievať k nežiaducim podmienkam, za ktorých môžu existovať značné rozdiely teploty v priestore chladiaceho oddelenia.Pri pokuse rozdeľovať chladiaci vzduch rovnomcrnejšie, bol vyvinutý spôsob výtoku chladiaceho vzduchu pomocou troch stien. Ako je znázomené na obrázku 3, bola chladnička využívajúca tento spôsob vybavená, na výtok chladiaceho vzduchu, radom výtokových ústí 16 s, umiestnených na bočných stenách chladiaceho oddelenia 3 a taktiež výtokovými ústiami 16 a na zadnej stene chladiaceho oddelenia 3, aby tak chladiaci vzduch bol privádzaný tak z bočných stien, ako taktiež od zadnej steny.Takáto chladnička však neposkytuje rovnaký prietok vzduchu chladiacim oddelením. To znamená, že tu stále ešte existujú oblasti, ako kúty, ktoré nie sú priamo vystavené pôsobeniu toku chladiaceho vzduchu. Navyše takéto Chladničky nemajú prostriedky, ktoré by sústredili chladiaci vzduch tak, aby prúdil do určenej oblasti v závislosti od zistených podmienok chladiaceho oddelenia.Uvedené nedostatky známych usporiadani chladničiek sú predovšetkým zrejmé v pripade, keď potraviny s vyššími teplotami sú skladovane v odľahlých oblastiach, ako v horných alebo spodných kútoch chladiaceho oddelenia 3.Vzhľadom na to, že uvedené problémy sa znateľnejšie týkajú chladničiek s väčšími kapacitami, a pretože záujem spotrebiteľov o tieto chladničky sa zvyšuje, stáva sa potreba riešenia uvedených problémov stále dôležitejšou.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť chladničku, schopnú udržať rovnakú teplotu v celom priestore chladiaceho oddelenia, rovnomerným mnohosmerným rozptýlením chladiaceho vzduchu.Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť chladničku schopnú dosiahnuť chladenie, zamerané na určité oblasti chladiaceho oddelenia v závislosti od zistenej teploty v rade určitých oblastí chladiaceho oddelenia.Uvedené ciele sú dosiahnuté zariadením na cirkuláciu chladiaceho vzduchu do chladničiek, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva vtom, že obsahuje zariadenie na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu umiestnené na jednej stene chladiaceho oddelenia a rozdeľovacie prostriedky chladiaceho vzduchu, umiestnené v zariadení na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, na vodorovný výtok rozdeleného objemu chladiaceho vzduchu privedeného z homej časti zariadenia na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, radom výtokových ústí vytvorených v čelnej ploche zariadenia na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu.Zariadenie podľa vynálezu ďalej zahrnuje rozvádzacie prostriedky umiestnené vo zvislom smere v zariadení na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu na rozvádzanie objemu chladiaceho vzduchu privedeného z homej časti zariadenia na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu.(krídelká), podľa vynálezu sú vyhotovené V rôznych uskutočneniach.V jednom uskutočnení obsahujú rad doskovitých krídelkových členov uložených zvisle s možnosťou otáčania okolo svojich vlastných pozdĺžnych hriadeľov, stlpikových členov. Výhodne otočný hriadeľ vybieha z pozdĺžnej stredovej osi krídelkového člena. Výhodne je krídelkový člen vytvarovaný v priečnom reze ako ovál.Variantnć uskutočnenia rozdeľovacích prostriedkov podľa vynálezu, ktoré sú predmetom ďalších závislých patentových nárokov sú podrobne opísane v príkladoch uskutočnenia vynálezu v spojitosti s obrázkami na výkresoch.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 predstavuje bočný pohľad na rez chladničkou podľa známeho stavu techniky, obrázok 2 predstavuje čelný pohľad na chladničku, využívajúcu spôsob prívodu chladiaceho vzduchu k jednotlivým policiam, podľa známeho stavu techniky, obrázok 3 predstavuje čelný pohľad na chladničku, využívajúcu spôsob prívodu chladiaceho vzduchu, pri ktorom je chladiaci vzduch privádzaný v smeroch od troch stien podľa známeho stavu techniky, obrázok 4 predstavuje bočný pohľad na rez chladničkou podľa predloženého vynálezu, obrázok 5 predstavuje čelný pohľad na chladničku z obrázka 4, s otvorenými dverami, obrázok 6 predstavuje perspektívny pohľad na rozložené zariadenie na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu podľa predloženého vynálezu, obrázok 7 predstavuje bočný pohľad na príečny rez zariadením na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, obrázok 8 predstavuje perspektívny pohľad na zadnú časť zariadenia na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, obrázok 9 predstavuje perspektíwiy pohľad na prvý priklad uskutočnenia rozdeľovacieho prostriedku, obrázok OA predstavuje pôdorys rozdeľovacieho prostriedku z obrázku 9, znázoníujúci systém natáčacieho krídelka, ktoré je nastavené do polohy, ktorá umožňuje chladenie ľavej strany, obrázok 10 B predstavuje pôdorys prostriedku z obrázka 9, znázorňujúci systém natáčacieho krídelka, ktore je nastavene do chladiacej polohy, ktorá umožňuje chladenie strednej oblasti, obrázok l 0 C predstavuje pôdorys prostriedku z obrázka 9, znázorňujúci systém natáčacieho krídelka, ktoré je nastavené do chladiacej polohy, ktorá umožňuje chladenie pravej strany, obrázok l 1 A, llB, llC predstavujú pohľady na pracovné polohy snímacieho spinača upraveného na použitie so zariadením na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, obrázok 12 predstavuje perspektívny pohľad na pozmenený príklad rozdeľovacieho prostriedku z obrázka 9, obrázok 13 predstavuje perspektívny pohľad na druhý príklad rozdeľovacieho prostriedku, obrázok 14 predstavuje perspektívny pohľad na pozmenený priklad rozdeľovacieho prostriedku z obrázka 13, obrázky ISA, l 5 B, 15 C predstavujú perspektívne pohľady na tretí príklad uskutočnenia rozdeľovacieho prostríedku a na jeho pozmenené uskutočnenia, obrázok 16 predstavuje perspektívny pohľad na zadnú stranu zariadenia na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu bez rozvádmcích prostriedkov, obrázok 17 predstavuje perspektívny pohľad na štvrtý príklad uskutočnenia rozdeľovacieho prostriedku, obrázok 18 predstavuje perspektívny pohľad na pozmenený príklad rozdeľovacieho prostriedku z obrázka 17, obrázok 19 predstavuje perspektívny pohľad na piaty príklad uskutočnenia rozdeľovacieho prostriedku, obrázok 20 predstavuje perspektívny pohľad, znázorňujúci pozmenený príklad uskutočnenia rozdeľovacieho prostriedku z obrázka 19 aobrázok 21 predstavuje perspektívny pohľad znázorňujúci šiesty príklad uskutočnenia rozdeľovacieho prostriedku.Obrázky 4 až 15 znázorňujú rôzne uskutočnenia zariadenia na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu vybavené rozvádzacími prostriedkami na chladiaci vzduch. Na obrázku 4 chladnička obsahuje skriňu 4, chránenú tepelnoizolačným materiálom, ktorá zahmuje mraziace oddelenie 2 a chladiace oddelenie 3, ktoré sú oddelené vloženou medzistenou l. Chladiace oddelenie 3 a mraziace oddelenie 2 sú vybavené dvierkami 6, 7, umiestnenýmí na čelnej stene chladiaceho oddelenia 2 a mraziaceho oddelenia 3. V chladiacom oddelení 3 sú inštalované rady políc 8 na umiestnenie potravin. V hornej časti chladiaceho oddelenia 3 je vytvorené tretie oddelenie 9 umožňujúce, aby potraviny boli skladované v teplotnom rozsahu zodpovedajúcom individuálnym vlastnostiam špeciálnych druhov potravín. Oddelenie 10 na zeleninu je vytvorené v najspodnejšej časti chladiaceho oddelenia 3. Kompresor 11 je inštalovaný v priestore 11 M na motor a kondenzátor a zariadenie na zníženie tlaku, ktoré nie sú znázomené, sú inštalované na stene skrine 4 alebo v priestore 11 M na motor. Výpamík 12 je prichytený na zadnej stene mraziaceho oddelenia 2. Všetky zložky sú potom navzájom prepojené rúrkou na chladivo, (ktorá však nie je zobrazená) na umožnenie chladiaceho cyklu.Nad výpamíkom 12 je umiestnený ventilátor 13 na vytvorenie núteného prietoku chladiaceho vzduchu, ochladeného na výpamíku 12 do chladiaceho oddelenia 3 a mraziaceho oddelenia 2. Aby bol chladiaci vzduch usmernený, je pred ventilátorom 13 umiestnená mriežka 14. Pri zadnej stene chladiaceho oddelenia 3 je prichytené zariadenie na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu 17, vybavené priechodom na chladiaci vzduch a výtokovými ústiami, o ktorých bude písané neskôr. Takže chladiaci vzduch, ochladený na výpamíku 12,je rozdeľovaný medzi mraziace oddelenie 2 a chladiace oddelenie 3. Pozíciou 5 je označené zahlbenie na umiestnenie zariadenia 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu.Ako je znázomené na obrázku 5, zariadenie 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu je inštalované v strednej časti zadnej steny 3 W chladiaceho oddelenia 3. Homá časť zariadenia 17 na rozdeľovanie vzduchu je umiestnená za tretím oddelením 9, zatiaľ čo stredná a spodná časť zariadenia 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu sú umiestnené za oblasťou chladiaceho oddelenia 3, ale mimo tretieho oddelenia 9 a oddelenia na zeleninu 10. To znamená,že homý koniec zariadenia 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu 17 prilieha k medzistene 1 a jeho spodný koniec prilieha k oddeleniu na zeleninu 10. Celková výška zariadenia 17 na rozdeľovanie vzduchu sa približne rovná výške chladiaceho oddelenia 3 plus výške tretieho oddelenia 9.Ako je znázomené na obrázku 6, zariadenie 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu obsahuje čelnú dosku 24,vyrobenú zo syntetickej živice, zadnú dosku 25, ktorá jevyrobená z izolačnćho materiálu a je spojená s čelnou doskou 24, tesniacu dosku 34 pokrývajúcu zadné čelo zadnej dosky 25. Na čelnej ploche čelnej dosky 24 je rozoberateľne prichytený rad rozdeľovacích prostriedkov podľa predloženého vynálezu, ktoré budú ďalej opísané v rôznych uskutočneniach, alebo je tu s ňou v dotyku prichytené natáčacie krídelko 26. Pri homom konci natáčacieho kridelka 26 je umiestnený motor 28 na ovládanie natáčacieho krídelka 26. Motor 28, usadený v puzdre 29 motora 28, je umiestnený v homej časti čelnej dosky 24. Na každom bočnom konci smerom od motora 28 je umiestnené vnútomé svetlo 30. Na ochranu svetielje použitý kryt 31 svetiel 30.Pokiaľje motor 28 tesne spojený s hornou časťou natáčacieho krídelka 26, nemôže vlhkosť z oddelenia prenikať do motora 28. Vmľadom na to, že vlhkosť, resp. kondenzovaná voda stekà vplyvom gravitácie dole, nie je tu potrebné sa obávať jej prenikania do motora 28. Ďalej je tu menšia pravdepodobnosť prenikania vlhkosti V dôsledku toho, že motor 28 je umiestnený v kryte 29 motora. Zvýšenie chladenia, spôsobenć znížením rýchlosti motora 28,nemôže nastať v dôsledku nepriameho styku s vlhkým vzduchom. Dokonca, ked do priestoru prenikne voda, tak sa okamžite odparí teplom zo svetiel 30, umiestnených nablízku, čim sa zabraňuje problémom spojeným s nefunkčnosťou motora 28 V dôsledku preniknutia vody a tým ďalej nečinnosťou natáčacieho krídelka 26. Ako je zrejmé,výhoda spočíva v tom, že zníženie rýchlosti motora v dôsledku zlého elektrického kontaktu, izolačnej chyby zapričinenej preniknutím vlhkosti a nadmemé chladenie v dôsledku zmrznutej preniknuvšej vody nikdy nenastane. Pri opísanom uskutočnení je ako hnací motor použitý sprevodovaný motor, ktorého otáčky sú pevne nastavené. Aby bolo možné ovládať rotačnú rýchlosť natáčacieho krídelka a taktiež doprednć a spätné otáčanie natáčacieho krídelka,je možné použiť krokový motor.Pozícia 32, o ktorej sa nepísalo, označuje spínač na snímanie polohy natočenia natáčacieho krídelka 26, ktorý je zapínaný/vypínaný výčnelkom 33, vytvoreným na homom konci natáčacieho krídelka 26. Počet polôh spínača 32 na snímanie polohy zodpovedá počtu uvedených natáčacích krídeliek, ktoré budú inštalované pri uskutočnení podľa predloženého vynálezu. Mriežka 27 je odnímateľne prichytená na čelnej doske 24, na ochranu natáčacieho krídelka 26. Táto mriežka 27 zabraňuje potravinám, uloženým v oddelení chladničky, brániť v otáčani natáčacieho krídelka 26.Na obrázku 7 zobrazená homá časť zariadenia 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu obsahuje priechod 18 na vzduch na vedenie toku chladiaceho vzduchu, ochladeného na výparníku 12, priehradkovú dosku 19 na reguláciu objemu chladiaceho vzduchu, dodávaného do chladiaceho oddelenia 3, podľa otvorenia/uzatvorenia priehradkovej dosky 19 a motor 20 na ovládanie priehradkovej dosky 19. Riadenie teploty používané pri tomto usporiadaní je uskutočňované rovnakými spôsobmi, ako sú spôsoby bežne používané v danom odbore. Pozícia 21 označuje kryt priehradky, ktorý je vytvorený ako súčasť čelnej dosky 24. Rozperová vložka 22 je vyrobená z izolačného materiálu. Zosilnená rozperová vložka 22 zabraňuje, aby sa na vonkajšej stene krytu priehradky 21 vytvárala námraza, spôsobovmiá tokom chladiaceho vzduchu priechodom na vzduch 18. Pozícia 23 predstavuje výtokové ústie, ktoré je vytvorené na hornej časti čelnej dosky 24, ktorým vyteká chladiaci vzduch z priechodu na vzduch 18 do tretieho oddelenia 9. Pri opísanom uskutočnení je v homej časti čelnej dosky 24 vytvorená dvojica výtokových ústí 23. V treťom oddelení 9 je udržovaná teplota nižšia než V chladiacom oddelení 3, pretože dopravná vzdialenosť vzduchu z priechodu na chladiaci vzduch 18 do výtokových ústí 23 je kratšia než je táto vzdialenosť z priechodu na vzduch 18 ku strednej a spodnej časti zariadenia na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu 17, Natáčacie krídelko 26 je umiestnené pred strednou a spodnou časťou čelnej dosky 24. Usporiadanie natáčacieho kridelka 26 podľa predloženého vynálezu bude podrobnejšie opísané.Zariadenie 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu,vytvorené ako montážny celok, je oddeliteľne prichytené na zadnej stene 3 W, pričom je výhodnejšie, že čelná doska 24 je umiestnená proti hladkému povrchu, vzhľadom na zadnú stene 3 W chladiaceho oddelenia 3. Ako je znázornená na obrázku 6, tesniaca doska 34 prilieha k zadnej stene zadnej dosky 25, ktoráje spojená s čelnou doskou 24, pričom natáčacie krídelko 26 a mriežka 27 sú prichytené na čelnú dosku 24, rovnako tak ako motor 28 a vnútome svetlo 30. Zostava je vložená do zadnej steny 3 W (obrázok 5). V porovnaní so zariadením podľa známeho stavu techniky, ked je do priestoru chladničky inštalovaný rad samostatných zložiek, je montáž, pri ktorej sú použite konštrukčné prvky podľa predloženého vynálezu, oveľa jednoduchšia.Zariadenie 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu,zobrazené na obrázku 8, obsahuje priechod 15 na vzduch a výtokove ústia 16 A, 1 GB, 16 C, ktoré dodávajú chladiaci vzduch z priechodu 15 do chladiaceho oddelenia 3. Priechod 15 na chladiaci vzduch je vytvorený v pozdĺžnom smere pri zadnom povrchu zariadenia 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu. Výtokově ústia 16 A, l 6 B, 16 C sú vytvorené v zariadení 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, ako prestupnć, aby prepojovali priechod 15 na vzduch s chladiaeim oddelením 3. Výtokovć ústia 16 A,l 6 B, 16 C sú usporiadané odhora dole vo zvislej stredovej osi. Priechod 15 na chladiaci vzduch je vybavený prvým kanálom 35 a druhým kanálom 36, pričom každý z kanálov prilieha k zvislćmu okraju zariadenia 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, pričom výtokové ústia 16 A, l 6 B,16 C sú medzi oboma kanálmi 35 a 36. Uvedené výtokové ústia 16 A, l 6 B, 16 C sú umiestnené tak, aby ich poloha zodpovedala jednotlivým priestorom v chladiacom oddelení 3, rozdelenom policami 8.Najvyššie položené výtokove ústie 16 Aje umiestnené v 3/4 H, stredné výtokové ústie 1613 je umiestnené v l/2 H a spodné výtokové ústie 16 C v 1/3 H, pričom sa predpokladá, že H predstavuje výšku chladiaceho oddelenia 3. Vzhľadom na to, že priechod 15 na chladiaci vzduch má prvý a druhý kanál 35 a 36, každý umiestnený po zvislej strane zariadenia 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu,krídelkový člen 26 a je umiestnený pred výtokovým ústím 16, kde hrúbka zariadenia 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu je najslabšia. Taktiež vzhľadom na to, že vyčnievajúca výška zariadenia 17 na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu smerom do chladiaceho oddelenia 3 je znížená, je zabránené tomu, aby sa zmenšoval užitočný priestor chladiaceho oddelenia 3.Homá časť prvého kanálu 35 a homá časť druhého kanálu 36 je rozšírená smerom ku každej strane priechodu 18 na chladiaci vzduch, zatiaľ čo spodná časť pwého kanálu 35 a spodná časť druheho kanálu 36 v smere k oddeleniu 10 rozšírené nie sú. Chladiaci vzduch, prichádzajúci priechodom 18 cez priehradkovú dosku 19 (obr. 7), sa rozvetvuje na tok vedený do prvého kanála 35 a na tok vedený do druhého kanála 36. Väčšina chladiaceho vzduchu preteká prvým 35 a druhým 36 kanálom dole, aby tu vytekal do chladiaceho oddelenia 3 a oddelenia 10 na zeleninu. Zostávajúci objem chladiaceho vzduchu vyteká smerom do tretieho oddelenia 9 cez výtokové ústie 23 (obrázok 8).Na rozvedenie dole tečúceho chladiaceho vzduchu do chladiaceho oddelenia 3, priechod 15 na chladiaci vzduch obsahuje prvý odbočujúci kanál 37, ktorý prepojuje prvý kanál 35 a výtokové ústie 16, pričom druhý odbočujúci kanál 38 prepojuje druhý kanál 36 a výtokové ústie 16. Teda chladiaci vzduch, pretekajúci prvým kanálom 35 a druhým kanálom 36, je vedený do prvých odbočujúcich kanálov do druhých odbočujúcich kanálov 38 A, 38 B, 38 C a tým do chladiaceho oddelenia 3 cez uvedené výtokovć ústie 16 A,16 B, 16 C. Široké vstupy prvého a druhého odbočujúceho kanálu 37 a 38 majú také usporiadanie, že homé časti 370,380 sú zaoblené a spodné časti sú vytvarované ako ramená 371, 372, 373, ked stredné rameno 372 vybieha smerom von (pravá a ľavá strana obrázka 8) viac ako homé rameno 371, pričom spodné rameno 373 vybieha smerom von viac ako rameno stredne 372. Vzhľadom na to, že čím skôr chladiaci vzduch z priechodu 18, prechádzajúci prvým kanálom 35 a druhým kanálom 36, vyteká, tým vyššia je jeho teplota oproti teplote chladiaceho vzduchu, ktorý musí vykonať dlhšiu dráhu. Čím nižšie chladiaci vzduch prechádza,tým väčšie množstvo chladiaceho vzduchu je potrebne. Umiestnenie odbočujúcich kanálov 37 a 38, ako bolo opísané, je veľmi účinné na minimalizovanie odchýlok teploty chladiaceho vzduchu pozdĺž výšky chladiaceho oddelenia 3.Navyše, aby bol chladiaci vzduch dodávaný sprava alebo zľava do chladiaceho oddelenia 3 výtokovým ústím 16 A obsahujúcim homú časť 16 C a spodnú časť 16 L, je homá časť 16 U vytvorená s určitým posunutim smerom k prvému odbočujúcemu kanálu 37 A vzhľadom na druhý odbočujúci kanál 38 A, zatiaľ čo spodná časť 16 L je vytvorená v určitom posunutí smerom k druhému odbočujúcemu kanálu 38 A, vzhľadom na prvý odbočujúci kanál 37 A. Chladiaci vzduch, prechádzajúci výtokovým ústím 16 A, vyteká v rôznych smeroch, dôsledkom čoho je hladký výtok do chladiaceho oddelenia 3 bez čelných zrážok prúdov chladiaceho vzduchu. Pri výtokovom ústí 16 B, ktoré susedí s výtokovým ústím 16 A, sú polohy homej časti 16 U a spodnej časti 16 L prehodene vzhľadom na polohy homých a spodných častí 16 U, 16 L. To znamená, že homá časť 16 U je vytvorená výbežkovite smerom k prvému odbočujúcemu kanálu 37 B vo vzťahu k druhému odbočujúcemu kanálu 38 B, zatiaľ čo spodná časť 16 L je vytvorená výbežkovite smerom k druhému odbočujúcemu kanálu 38 B vo vzťahu k prvému odbočujúcemu kanálu 37 B. Pri najspodnejšom výtokovom ústí 16 C sú polohy homej a spodnej časti 16 U, 16 L prehodené vzhľadom na tieto polohy homej a spodnej časti 16 U, 16 L. To znamená, že poloha hornej časti 16 U a poloha spodnej časti 16 L sú rovnaké,ako je poloha homej časti 16 U a poloha spodnej časti l 6 L homého ústia 16 A. Pri opísanej konštrukcie platí, že čím rýchlejší je výtok chladiaceho vzduchu cez priechod 18,tým viac stúpne teplota vzduchu. Teplota chladiaceho vzduchu dosiahnutá V druhom odbočujúcom kanáli 38 A je vyššia, ako je teplota dosiahnutá v prvom odbočujúcom kanáli 37 A. Podobne pri výtokovom ústí 16 B je vzťah teplôt obrátený. Tiež pri výtokovom ústí 16 C je vzťah teplôt rovnaký ako pri výtokovom ústí 16 A umiestneného v najhornejšej polohe. Toto umiestnenie trocha vyrovnáva teplotné odchýlky medzi pravou a ľavou stranou chladiaceho oddelenia 3.Obrázok 9 predstavuje prve uskutočnenie natáčacieho krídelka, resp. rozdeľovacieho prostriedku 126. Natáčacie krídelko 126 obsahuje krídelkový člen 126 a a stlpikový člen 126 b. Krídelkový člen 126 x je vytvorený ako zvisle vedená doska, ktorá je vytvorená ako súčasť stlpikového člena 126 b. Stĺpikový člen 126 b je vedený pozdĺž pozdĺž nej osi krídelkového člena 1269., a je použitý ako otočný hriadeľ kridelkověho člena 126 a. Homý koniec natáčacieho krídelka 126 je spojený s výstupným hriadeľom hnacieho motora, pozri obrázok 6, na ovládanie natačacieho krídelka 126. Homý koniec natáčacieho krídelka 126 je vybavený výčnelkom 133 na riadenie polohy natočenia natáčacieho krídelka 126 na dosiahnutie požadovaného prúdu chladiaceho vzduchu do požadovaného miesta chladiaceho oddelenia. Aby sa dosiahol rovnomemý výtok chladiaceho vzduchu do chladiaceho oddelenia 3 cez výtokové ústie 16 A, 16 B, 16 C, je výhodnejšie, ked pred týmito ústiami je inštalovaná dvojica natáčacích krideliek 126. Jedno z natáčacich krideliek 126 je otočne umiestnené pred výtokovými ústiami 16 A, 16 B, 16 C s posunutim smerom k pravej strane výtokových ústí. To znamená, že pozdĺžna stredová os stlpikového člena 126 b prebieha rovnobežne so zvislou stredovou osou pravej časti 16 U, 16 L, 16 U uvedených výtokových ústí 16 A, 16 B, 16 C (obrázok 8). Druhé natáčacie krídelko je otočne uložené pred výtokovými ústiami a posunuté smerom k ľavej časti výtokových ústí. Pozdĺžna stredová os stlpikového člena 126 b je rovnobežná so zvislou stredovou osou ľavej časti 16 L, 16 U, 16 L uvedených výtokových ústí 16 A, 16 B, 16 C (obrázok 8).Pokiaľje V činnosti kompresor 11 a výpamík 12, podľa obrázka 4, chladiaci vzduch je ochladzovaný pomocou tepelnej výmeny na povrchu výpamlka 12. Chladiaci vzduch je dopravovaný do mraziaceho oddelenia 2 a chladiaceho oddelenia 3 ventilátorom 13 v smere šípky. V závislosti od teploty chladiaceho oddelenia 3 je riadené zatváranie/otváranie priehradkovej dosky 19 (pozri obrázok 7). Ak je priehradková doska 19 otvorená, chladiaci vzduch je vedený do priechodu 18 ako je to znázomené na obrázku 8,pričom je rozdelený na pravú a ľavú stranu homej časti zariadenia 17 na rozdcľovanie chladiaceho vzduchu. Časť chladiaceho vzduchu vyteká do tretieho oddelenia 9 cez výtokové ústie 23 (obrázok 5), zatiaľ čo väčšina chladiaceho vzduchu vyteká po prietoku prvým kanálom 35 a druhým kanálom 36 do chladiaceho oddelenia 3 a oddelenia 10 na zeleninu.Podľa obrázka 8 je chladiaci vzduch, prechádzajúci prvým kanalom 35 a druhým kanálom 36, vedený odbočujúcimi kanálmi 37, 38 tak, aby vytekal cez výtokové ústie postupne od najvyššie položeného k najniäie položenemu. Chladiaci vzduch, prechádzajúci cez výtokové ústie, je dodávaný v smere na pravú alebo ľavú stranu podľa natočenia natáčacieho krídelka 126 s cieľom rovnomemého chladenia chladiaceho oddelenia 3. Pri opisovanom uskutočnení je natáčacie krídelko 126 ovládané sprevodovaným motorom. Tento sprevodovaný motor môže byť tiež nahradený krokovým motorom, ktorý môže meniť otáčky podľa potreby.Ak je však v určitej oblasti príliš veľa potravín, alebo tu boli umiestnené relatívne teplé potraviny, rovnovážny stav rovnomemćho chladenia je narušený a vznikajú tu problémy s rovnomerným rozložením teploty. Aby bol tento problém riešený, je potrebné využiť sústredené chladenie,ktoré je zamerané na určitú oblasť.Obrázky l 0 A, lOB, 10 C znázorňujú pomery pri sústredenom chladení ľavej strany, stredu a pravej strany. Sústredené chladenie sa dosiahne zameraním prúdu chladiaceho vzduchu do vopred stanoveného smeru, určeného na základe povelu riadiaceho systému a taktiež už skôr uvedeným prívodom chladiaceho vzduchu z troch smerov. Aby sa mohol určiť smer sústredeného chladenia alebo smer výtoku chladiaceho vzduchu, je v pravej homej časti pravej steny chladiaceho oddelenia 3 inštalovaný priestorový teplotný snímač 52, pričom V spodnej strednej časti ľavej steny chladiaceho oddelenia 3 je inštalovaný druhý priestorový

MPK / Značky

MPK: F25D 17/06

Značky: chladničiek, cirkuláciu, vzduchu, chladiaceho, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/31-283099-zariadenie-na-cirkulaciu-chladiaceho-vzduchu-do-chladniciek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na cirkuláciu chladiaceho vzduchu do chladničiek</a>

Podobne patenty