Trojnásypková vsádzková inštalácia pre šachtovú pec

Číslo patentu: E 8199

Dátum: 29.12.2006

Autori: Thillen Guy, Lonardi Emile, Gidt Jean, Hutmacher Patrick

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa všeobecne týka oblasti vsádzkových inštalácii pre šachtové pece,ako sú vysoké pece. Konkrétnejšie sa predložený vynález týka trojnásypkovej vsádzkovej inšta lácie pre šachtovú pec.0002 Vsádzkové inštalácie typu BELL LESS TOP našli široké použitie vo vysokých peciach na celom svete. Bežne obsahujú rotačné distribučné zariadenie vybavené rotačným distribučným členom, napr. distribučným žľabom, ktorý je otočný okolo vertikálnej stredovej osi pece a pootáčateľný okolo horizontálnej osi kolmej na stredovú os. Takzvané inštalácie s paralelnými hornými násypkami (parallel hopper top) obsahujú viac násypiek usporiadaných rovnobežne nad rotačným distribučným zariadením na medziskladovanie sypkého materiálu, ktorý sa má dodávať do distribučného zariadenia. Tieto inštalácie umožňujú kvázi kontinuálne vsádzanie sypkého materiálu, pretože jedna násypka môže byť (znova) plnená, zatial čo iná, predtým napl nená násypka sa vyprázdňuje, pričom sa zásobuje distribučné zariadenie.0003 Na to, aby sa násypky pripojili k rotačnému distribučnému zariadeniu, majú také inštalácie s paralelnými homými násypkami všeobecne ventilovú skriňu, usporiadanú medzi paralelnými násypkami a distribučné zariadenie. Taká Ventilová skriňa má homú časť s príslušným vstupom pre každú násypku. Pre každú násypku je poskytnutý príslušný tesniaci ventil na izolovanie každej násypky od vnútomej atmosféry šachtovej pece pomocou klapky, ktorá je pootáčateľná medzi uzatvorenou tesniacou polohou a otvorenou parkovacou polohou. Ventilová skriňa má normálne ako násypka vytvarovanú spodnú časť s výstupom prepojeným s distri bučným zariadením.0004 V závislosti od zložitosti vsádzkovćho programu, pri vsádzkovej inštalácii typu BELL LESS TOP s troma paralelnými násypkami sa vyžaduje, aby sa dosiahla denná plánovaná výroba ingotov surového železa. Aby sa minimalizoval čas prestoja, kedy sa vymieňa plniaca násypka a aby sa umožnilo simultánne plnenie z dvoch násypiek, vyžaduje sa, aby sa tesniace ventily dali otvárať súčasne. Pri niektorých existujúcich trojnásypkových vsádzkových ínštaláciách to nie jemožné, pretože daný otvorený tesniaci ventil bráni otvoreníu ďalšieho ventilu. Pri inýchexistujúcich trojnásypkových vsádzkových inštaláciách, ktoré umožňujú súčasné otvorenie tesniacich ventilov, sú tesniace ventily, a podľa toho vstupy do vcntilovej skrine, veľmi široko od seba na to, aby sa umožnilo simultárme otváranie dvoch tesniacich ventilov. Následkom toho,takéto trojnásypkové vsádzkové inštalácie všeobecne, a ich ventilovć skrine konkrétne, zaberajú veľa priestoru. Navyše, adekvátne vycentrovanie toku vsádzkového materiálu na distribučný člen sa dá pri týchto inštaláciách ťažko dosiahnuť. Príklad takej inštalácie je uvedený ako stav techniky v japonskej patentovej prihláške JP 09 249905 (obr. 3). JP 09 249905 sa týka homej vsádzkovej inštalácie šachtovej pece, ktorá obsahuje rotačné distribučné zariadenie a rovnobežne tri násypky. Ďalej obsahuje násypku zbierajúcu surovínu, usporiadanú medzi troma násypkami a distribučným žľabom. Zbierajúca násypka má tri vstupy na hornej časti a ako násypku vytvarovanú časť tvoriacu dno. Každá z troch násypiek je vybavená uzatváracím posúvačom pre materiál, ktorý je usporiadaný v oddelenej skrini nad príslušným vstupom zbemej násypky. Podľa JP O 9 249905 (obr. 1 a 2) je každý dolný tesniaci ventil príslušne usporiadaný v skrini na to určenej, ktorá je usporiadané okolo jedného zo uzatváracích posúvačov pre materiál, to znamená nad zbemou násypkou. Každá klapka tesniaceho ventilu je pootáčateľná okolo uzatváracieho posúvača pre materiál, aby sa ušetril priestor. S usporiadaním navrhovaným v JP09 249905 sa môžu súčasne otvárať/zatvárať rôzne tesniace ventil a zostávať súčasne otvorené,Y0005 Preto je úlohou predloženého vynálezu poskytnúť trojnásypkovú vsádzkovú inštaláciu s ventilovou skriňou na tesniace ventily, ktorá poskytuje zlepšené spojenie medzi paralelnými0006 Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje predložený vynález trojnásypkovú vsádzkovú inštaláciu pre šachtovú pec, ktorá obsahuje rotačné distribučné zariadenie na distribuovanie sypkého materiálu do šachtovej pece otáčaním distribučného člena okolo stredovej osi šachtovej pece, prvú, druhú a tretiu násypku, usporiadané rovnobežne nad rotačným distribučným zariadením a odsadené zo stredovej osi, na skladovanie sypkého materiálu, určeného na plnenie do distribučného zariadenia. Plášt tesniaceho ventilu je usporiadaný medzi násypkami a distribučným zariadením a má hornú časť s prvým, druhým a tretím vstupom, prepojeným s prvou, druhou a treťou násypkou. Prvý, druhý a tretí tcsniaci ventil na izolovanie prvej, druhej a tretejnásypky od vnútomej atmosféry šachtovej pece sú umiestnené v hornej časti. Každý tesniaci ventil obsahuje klapku, ktorá je pootáčateľná medzi uzatvorenou tesniacou polohou a otvorenou parkovacou polohou. Plášť tesniaceho ventilu má tiež násypkovito vytvarovanú spodnú časť s výstupom prepojeným s distribučným zariadením. Podľa dôležitého aspektu vynálezu má horná časť plášťa tesniaceho ventilu trojdielne hviezdícovite usporiadanie V horizontálnom reze so stredovou časťou, v ktorej sú vstupy usporiadané vedľa seba v trojuholníkovom vzťahu okolo stredovej osi a s prvou, druhou a treťou predlžovacou časťou, pričom každý tesniaci ventil je prispôsobený tak, že sa jeho klapka otvára smerom von voči stredovej osi, pootáčaním doparkovacej polohy umiestnenej v prvej, druhej, respektíve tretej predlžovacej časti.0007 Toto usporiadanie umožňuje súčasné otváranie dvoch tesniacich ventilov pomocou kompaktnćho plášťa tesniaceho ventilu, to znamená bez vyžadovania nadmemého konštrukčného priestoru. Toto usporiadanie ďalej umožňuje zlepšenie dráhy toku vsádzkového materiálu (medzi0008 Vo výhodnom usporiadaní sú stredové línie vstupov v rovnakých vzdialenostiach a tvoria rovnostranný trojuholník v horizontálnom reze. Vstupy majú výhodne rovnaký kruhový priečny prierez a vzdialenosť medzi stredovou líniou každého vstupu a stredovou osou je v rozsahu 1,15 a 2,5 násobku polomeru kruhového priečneho prierezu. Každá predlžovacia časť plášťa tesniaceho ventilu siaha výhodne v smere jednej zo stredových linií (ťažníc) rovnostranného trojuholnika. Každá predlžovacia časť má výhodne výšku prekračujúcu priemer klapky a každýtesniaci ventil je výhodne usporiadaný s uhlom pootáčania jeho klapky najmenej o 90 °.0009 V ďalšom výhodnom usporiadaní má každá násypka spodnú násypkovú časť končiacu vo výstupnej časti a každá násypka má uzatvárací posúvač materiálu s uzatváracím členom združeným s jeho výstupnou časťou, na menenie plochy otvorenia ventilu na pridruženej výstupnej časti. V tomto usporiadaní je každá násypková časť usporiadaná asymetricky, pričom je výstupná časť excentrická a usporiadaná v blízkosti stredovej osi, pričom každá výstupná časť je orientovaná vertikálne nad príslušným vstupom plášťa tesniaceho ventilu na vytváranie v podstate vertikálneho výtoku sypkého materiálu do plášťa tesniaceho ventilu a každý uzatvárací posúvač materiálu je usporiadaný so svojím uzatváracím členom otvárajúcim sa v smere ukazujúcom od stredovej osi tak, že každá plocha čiastočného otvorenia ventilu je umiestnená na strane združenej výstupnej časti, ktorá je v blízkosti stredovej osi. V tomto usporiadaní je vý hodné, ak je každá násypková časť usporiadaná podľa zrezaného povrchu skloneného zrezanéłiokužeľa. Bude zrejmé, že konštrukcia plášťa tesniaceho ventilu umožňuje plne využít toto vý~0010 V ešte ďalšom výhodnom usporiadaní, vsádzková inštalácia ďalej obsahuje prvý, druhý a tretí nezávislý plášť uzáveru materiálu odpojiteľne pripojený z hľadiska smeru prúdenia pred0011 Ďalšie podrobnosti a výhody predloženého vynálezu budú zrejmé z nasledujúcehopodrobného opisu niekoľkých neobmedzujúcich vyhotovení s odkazom na pripojené výkresy, naobr. 1 je pohľad z boku na dvojnásypkovú vsádzkovú inštaláciu pre šachtovú pec (ktorá nie jepodľa nárokovaného vynálezu), obr. 2 je pohľad z boku na dvojnásypkovú vsádzkovú inštaláciu pre šachtovú pec (ktorá nie je podľa nárokovaného vynálezu), podobnú, ako na obr. I, znázorňujúcu altematívnu podpomúkonštrukciu, obr. 3 je vertikálny pohľad v priečnom reze na násypku na použitie vo vsádzkovej inštaláciipodľa vynálezu, obr. 4 je vertikálny pohľad v priečnom reze, ktorý schematícky znázorňuje tok vsádzkovćho materiálu cez plášť uzáveru materiálu a plášť tesniaceho ventilu v dvojnásypkovej vsádzkovejinštalácii (ktorá nie je podľa nárokovaného vynálezu), obr. 5 je perspektívny pohľad na trojnásypkovú vsádzkovú inštaláciu pre šachtovú pec podľavynálezu, obr. 6 je nárysný pohľad na trojnásypkovú vsádzkovú inštaláciu pre šachtovú pec podľa línie VI VI na obr. 5, obr. 7 je nárysný pohľad na trojnásypkovú vsádzkovú inštaláciu pre šachtovú pec podľavynálezu, podobnú tej na obr. 6, znzízorňujúci alternatívnu podpomú konštrukciu,

MPK / Značky

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20, F27D 3/10

Značky: vsádzková, šachtovú, inštalácia, trojnásypková

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/30-e8199-trojnasypkova-vsadzkova-instalacia-pre-sachtovu-pec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trojnásypková vsádzková inštalácia pre šachtovú pec</a>

Podobne patenty