Pomôcka na uchovanie a uvoľnenie vzorkového materiálu

Číslo patentu: E 14097

Dátum: 29.12.2009

Autor: Greenland Steven

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa všeobecne týka pomôcok, ako sú napríklad pomôcky pre grafické média, na uchovávanie a uvoľnenie vzorky materiálu, ako je napríklad parfum. Konkrétne sa vynález týka takých pomôcok, ktoré zahrnujú vopred tvarované laminátové puzdro alebo vzorkovnicu s rozlomiteľnou vrstvou, ktorá je pripevnená k podkladu, ako je napríklad stránka časopisu, a spôsobov vyhotovenia takýchto pomôcok.0002 Výrobcovia rôznych produktov, zvlášť parfumov a iných kozmetických prípravkov, často rozdávajú potenciálnym zákazníkom malé ukážky alebo vzorky svojich produktov. Táto úloha sa všeobecne uskutočňuje pomocou spojenia materiálu vzoriek s potlačeným propagačným reklamným nosičom, ktorý sa potom rozdáva priamo potenciálnym zákazníkom alebo sa včleňuje do časopisov alebo iných publikácií, alebo reklám, ktoré sa potom rozdávajú potenciálnym zákazníkom na čítanie. 0003 Pomôcky so vzorkami umožňujú potenciálnym zákazníkom nielen vyskúšať produkt, ale tieto pomôcky majú tiež dôležitú funkciu pri identifikácii značky. Starostlivo zostavená predloha a reklamný text sa tlačí na kombinovanú pomôcku so vzorkou. Kvalita a vizuálny vzhľad kombinovanej pomôcky so vzorkou je podstatná pre podporu pn/otriedneho vnlmania prezentovanej značky. A0004 Doteraz vyrábané pomôcky so vzorkami sa najčastejšie vyrábajú z papiera, väčšina papiera prepúšťa kvapaliny alalebo prchavé materiály prítomné v mnohých vzorkových materiáloch, ako napríklad v kozmetických prípravkoch alebo parfumoch. Takže vzorkový materiál alebo jeho zložky môžu migrovať cez papier, čo spôsobuje nielen neželaný predčasný únik vzorky, ale tiež vizuálne poškodenie a defekt tlačeného obrazu a správy.0005 Existujúce pomôcky sovzorkami majú tiež dalšie funkčné obmedzenia, ktoré veľmi obmedzujú rozsah materiálov, ktoré sa môžu použit na ich zhotovenie. Existujúce vzorkové pomôcky,ako napríklad pomôcky podrobne uvedené v U.S. patente č. 4925517 od Charbonneau, a spol.,bežne používajú na dodávanie parfumového oleja mikrokapsuly. Tieto mikrokapsuly sú velmi citlivé na chemické zloženie a vôňu substrátu zvoleného pre tlačový nosič. Napríklad obvyklé alkalické papierové hárky vyrábané chemickým procesom používaným pre tlačový papier predstavujú značný problém. vzorkové materiály, ako aj mikrokapsuly, môžu byť citlivé na pH papiera. Často tiež spôsobujú nepríjemné odfarbenie materiálu vzoriek0006 Papierový substrát zvolený pre existujúci mikrokapsulový odtrhávací typ vzorkovnice musí tiež poskytovať dostatočnú minimálnu silu spojenia medzi vrstvami, aby pôsobila spoľahlivo a spôsobila ťahové poškodenie mikrokapsúl bez poškodenia papiera. Základná kohézna sila dočasného spojiva nesúceho mikrokapsuly všeobecne spadá do úzkeho rozsahu prijatelnej sily. Ale2 aktívne procesné riadenie tejto spojivovej sily počas výroby je extrémne ťažké v dôsledku dlhej doby sušenia a vytvrdzovania mikrokapsulového komplexu.0007 Poškodenie papiera alebo vnútorné napätie pri otváraní tiež spôsobuje neestetické a neželané poškodenie tlačového nosiča, výtvarného obrazu a tlačeného reklamného textu. Môže sa stať, že používateľ nedokáže otvoriť vzorku roztrhnutia vzorky samotnej. Aby sa vyhovelo poštovým obmedzeniam predpísaným federálnymi zákonmi, papierový substrát musí tiež poskytnúť minimálnu hladinu Gurleyovej pórovitosti, ktorá je vhodná na uchovávanie prchavej vône. Štandardné ofsetové tlačové atramenty nedovoíujú dosiahnuť Iepivé spojenie s dostatočnou ťahovou silou. za pôsobenia na mikrokapsulu a jej otvorenia, a môžu kontaminovať uloženú vzorku neželanou vôňou. Všeobecne je tiež vylúčené. aby doteraz vyrábané pomôcky so vzorkami mali na ploche obsahujúcej vzorkovy materiál aplikovanú nejakú grafiku.0008 Okrem toho sa určité žiaduce materiály, ako napriklad recyklovaný papier, nemôžu použiť pre väčšinu vzorkových prostriedkov, pretože priame vystavenie kvapalných vzorkových materiálov papieru môže uvoľniť Iatentné vône v papieri, ktoré môžu zmeniť vôňu aromatickej vzorky. Bolo by vhodné zabrániť kontaminácii materiálu vzoriek papierom alebo atramentom, ktorá môže bežne nastať v komerčnom prostredí pri tlači. Takáto kontaminácia môže spôsobiť nepriaznivé chemické reakcie so vzorkovým materiálom, ktoré budú negatívne ovplyvňovať kvalitu a vôňu vzoriek.0009 Taktiež sa ťažko zaćleňujú do procesu zostavovania vzorkovnice niektoré dalšie materiály,ako napríklad kartón. Okrem toho sa často ťažko účinne začleňuje vzorkovnica do procesu výroby reklamy alebo časopisu bez toho, aby nedošlo k nepriaznivému vplyvu na vzhľad reklamy. Taktiež môže dôjsť k neodvratnej strate vizuálnej kontinuity v reklamnom výtvarnom diele v dôsledku požiadaviek a špecifických tolerancií na odstraňovanie grañky z tlačeného nosiča v rámci plochy prezentovaného materiálu vzoriek.0010 Takže treba mať pomôcku so vzorkou, ktorá podstatne izoluje vzorkový materiál od substrátu alebo nosičového hárka môže sa ľahko otvoriť bez deštrukcie vzorkovnice samotnej umožňuje neobmedzenú tlač a výtvarnú kontinuitu znižuje prienik zložiek materiálu vzoriek cez vzorkovú pomôcku alebo znižuje interakciu materiálu vzoriek s inými zložkami vzorkovnice môže sa zostaviť zo širokého výberu široko dostupných materiálov poskytuje prefabrikáciu a off-line prehliadku vzorkovnice alebo sub-zostavy, ktorá poskytuje aktívnu zložku vzorky a môže sa rýchlo a lacno vyrábať vo velkých množstvách.0011 Poskytuje sa pomôcka na uchovávanie vzorkovnice, ktorá je konštrukčne zostavené tak,aby bol k materiálu vzoriek ľahký prístup, pričom sa zachová integrita balenia, a ktorá sa môže vyrábať spôsobom, ktorý umožňuje veľkú pružnosť vzhladom na grafiku, reklamu, typy substrátov,na ktoré sa vzorkovnica upevni, a umožňuje toleranciu strojov, čo s týka umiestňovania pomôcky na substrát pri výrobe bez toho, aby sa nepriaznivo ovplyvnila schopnosť otvárať tieto pomôcky ľahko.0012 Vjednom uskutočnení táto pomôcka na uloženie materiálu vzoriek zahrnuje prvú konštrukčnú vrstvu, ktorá má vnútorný povrch, vonkajší povrch a hranu a druhú konštrukčnú vrstvu, ktorá má-3 vnútorný povrch a vonkajší povrch, kde druhá konštrukčná vrstva je oddelená od prvej konštrukčnej vrstw, a vonkajšie povrchy prvej a druhej konštrukčnej vrstvy zahmujú adhezívum. Výhodne je adhezivom na vonkajšom povrchu najmenej jednej z prvej konštrukčnej vrstvy a druhej konštrukčnej vrstvy adhezívum citlivé na tlak. Rozlomiteľná vrstva, ktorá obsahuje vzorkový materiál, ako napríklad parfum, spája vnútorný povrch prvej konštrukčnej vrstvy a vnútomý povrch druhej konštrukčnej vrstvy. Rozlomiteľná vrstva sa tiež ukladá ďalej od hrany prvej konštrukčnej vrstvy v prvej vzdialenosti a adhezívum na vonkajšom povrchu prvej konštrukčnej vrstvy sa ukladá dalej od hrany prvej konštrukčnej vrstvy v druhej vzdialenosti, ktorá je menšia než prvá vzdialenosť. Prvá konštmkčná vrstva a druhá konštrukčné vrstva zahmujú materiál, ktorý má pevnosť v Z smere, ktorá je podstatne väčšia než pevnosť v Z smere rozlomiteínej vrstvy medzi prvou a druhou konštrukčnou vrstvou. 0013 Po aplikácii ťahového napätia alebo odlupovacieho silového napätia medzi prvou konštrukčnou vrstvou a druhou konštrukčnou vrstvou sa rozlomitelná vrstva zlomí, čím sa sprístupní materiál vzoriek.0014 Rozlomiteľná vrstva môže zahrnovať adhezívnu vložku na okraji vnútomých povrchov prvej a druhej konštrukčnej vrstvy, čím sa vytvorí puzdro, a vzorkový materiál sa umiestni do puzdra, alebo rozlomitelná vrstva môže zahmovať adhezívum s primiešaným vzorkovým materiálom. Prvá konštrukčná vrstva a druhá Konštrukčná vrstva sa môžu znovu spojiť. Táto pomôcka je tiež výhodne plošná.0015 V ďalšom uskutočnení pomôcka opísaná vyššie dalej zahmuje substrát, ako napríklad potíačený nosičový substrát, zahmujúci prvý panel a druhý panel, kde prvý panel a druhý panel sú súvislá a rozdelené líniou skladania. Vonkajší povrch druhej konštrukčnej vrstvy vzorkovnice sa upevňuje k druhému panelu substrátu tak, že hrana prvej konštrukčnej vrstvy je bokom prvej konštrukčnej vrstvy, ktorý je najdalej od linie skladania. Keď sa substrát zloží na línii skladania,adhezívum na vonkajšom povrchu prvej konštrukčnej vrstvy sa kontaktuje s prvým panelom, čím sa prvý panel substrátu upevní na vonkajší povrch prvej konštrukčnej vrstvy. Po aplikácii odlupovacieho silového napätia medzi pn/ou konštrukčnou vrstvou a druhou konštrukčnou vrstvou sa rozlomitelná vrstva láme, čím sa sprístupní materiál vzoriek.0016 Výhodne prvá konštrukčná vrstva a dmhá konštrukčné vrstva zahrnuje materiál, ktorý má pevnosť v Z smere, ktorá je podstatne väčšia než pevnosť v Z smere rozlomiteínej vrstvy medzi prvou konštrukčnou vrstvou a druhou konštrukčnou vrstvou.0017 Výhodne rozlomitelná vrstva tvorí prvú väzbu medzi vnútornými povrchmi prvej konštmkčnej vrstvy a druhej konštrukčnej vrstvy, a adhezívum medzi prvým panelom a vonkajším povrchom prvej konštrukčnej vrstvy tvorí druhú väzbu, kde ťahová pevnosť v Z smere druhej väzby je väčšia než ťahová pevnosť v Z smere prvej väzby.0018 Adhezívom na vonkajšom povrchu najmenej jednej z prvej konštrukčnej vrstvy a druhej konštrukčnej vrstvyje výhodne adhezívum citlivé na tlak.0019 Rozlomiteľná vrstva môže zahrnovať pásik adhezlva na okraji vnútomých povrchov prvej konštrukčnej vrstvy a druhej konštrukčnej vrstvy, čím sa vytvorí puzdro, pričom sa vzorkový materiál umiestňuje do puzdra, alebo rozlomitelná vrstva môže zahrnovať adhezívum zmiešané so vzorkovým materiálom.0020 Vzorkový materiál výhodne zahrnuje parfum. Najmenej jedna z prvej konštrukčne vrstvy a druhej konštrukćnej vrstvy môžu byť v podstate priepustné pre svetlo, takže cez ňu možno vidiet plochu na písanie alebo grañcké obrazy. Prvá konštrukčné vrstva a druhá konštmkčná vrstva sa môžu znovu spojiť. vzorkovnica môže byť plošná.0021 Ešte v ďalšom uskutočnení pomôcka na uloženie materiálu vzoriek zahmuje prvú konštrukčnú vrstvu, ktorá má vnútomý povrch, vonkajší povrch a hranu a druhú konštrukčnú vrstvu,ktorá má vnútorný povrch a vonkajší povrch, kde druhá konštrukčné vrstva je oddelená od prvej konštrukčne vrstvy. Rozlomitelná vrstva spája vnútorný povrch prvej konštrukčnej vrstvy s vnútorným povrchom druhej konštrukčnej vrstvy, čím sa vytvorí vzorkovnica, kde sa Vzorkový materiál, ako napríklad parfum, uchováva v tejto rozlomitelnej vrstve.0022 Táto pomôcka ďalej zahrnuje potlačený nosičový substrát, ktorý má pNý panel a dmhý panel,kde prvý panel a druhý panel sú súvislá a rozdelené líniou skladania, kde vonkajší povrch druhej konštrukćnej vrstvy vzorkovnice je pripojený na druhý panel substrátu a hrana prvej konštrukčnej vrstvy je bokom prvej konštrukčne vrstvy, najdalej od línie skladania. Na časť prvého panela substrátu sa aplikuje pennanentné adhezivum, takže sa adhezívum kontaktuje s vonkajším povrchom prvej konštrukćnej vrstvy, čím spája prvý panel substrátu s vonkajším povrchom prvej konštrukčnej vrstvy, ked sa substrát skladá v línii skladania. Plocha pokrytá adhezívom na prvom paneli je menšia než plocha vonkajšieho povrchu prvej vrstvy. Rozlomiteľná vrstva je tiež umiestnená ďalej od hrany prvej vrstvy v prvej vzdialenosti. Ked je substrát zložený v línii skladania. adhezívum na prvom paneli sa umiestni dalej od hrany prvej konštrukčnej vrstvy v druhej vzdialenosti, ktorá je menšia než prvá vzdialenosť. Jeden panel pôsobí ako zdvihacia plocha pre otváranie substrátu v línii skladania, čím sa separuje prvá konštrukčná vrstva od druhej konštrukčnej vrstvy a láme sa rozlomiteľná vrstva, čím sa sprístupní Vzorkový materiál.0023 Výhodne prvá Konštrukčná vrstva a druhá konštrukčné vrstva zahmujú materiál, ktorý má pevnosť v Z smere, ktorá je väčšia než pevnosť v Z smere rozlomitelnej vrstvy medzi prvou konštrukčnou vrstvou a druhou konštrukčnou vrstvou.0024 Rozlomiteľná vrstva môže zahrnovať adhezívum blízko okraja vnútorných povrchov prvej konštrukčnej vrstvy a druhej konštrukčne vrstvy, čím sa tvorl puzdro, kde sa Vzorkový materiál umiestñuje v puzdre, alebo rozlomiteľna vrstva môže zahrnovať adhezívum zmiešané so vzorkovým materiálom.0025 Najmenej jedna z prvej konštrukčnej vrstvy a druhej konštrukčne vrstvy môžu byť v podstate priesvitné pre svetlo, takže plocha na písanie alebo grañcké obrázky sú cez ňu viditeľné. Prvá Konštrukčná vrstva a druhá konštrukčné vrstva sa tiež môžu znovu spojiť. Výhodne je vzorkovnica plošná.0026 V tomto dokumente sa tiež poskytuje spôsob výroby pomôcok opísaných v tomto dokumente. V jednom uskutočnení spôsob vyhotovenia pomôcky na uloženie materiálu vzoriek zahrnuje poskytnutie prvej konštrukčnej vrstvy, ktorá má vnútorný povrch, vonkajší povrch a hranu a poskytnutie druhej konštrukčne vrstvy, ktorá má vnútomý povrch a vonkajší povrch. Druhá konštrukčná vrstva je oddelená od prvej konštrukčne vrstvy. Tento spôsob tiež zahrnuje tvorbu rozlomitelnej vrstvy medzi vnútorným povrchom prvej konštrukčnej vrstvy a vnútorným povrchom

MPK / Značky

MPK: G09F 5/04, B32B 7/06, B65D 73/00, B65D 75/20, B32B 3/04

Značky: vzorkového, uchovanie, materiálů, pomôcka, uvolnenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/30-e14097-pomocka-na-uchovanie-a-uvolnenie-vzorkoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomôcka na uchovanie a uvoľnenie vzorkového materiálu</a>

Podobne patenty