Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom a spôsob jeho používania

Číslo patentu: U 7311

Dátum: 03.12.2015

Autor: Pospíšilová Darina

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 23. 2. 2015 (13) Druh dokumentu Y(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 01 N 25/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 6. 2015 A 01 N 59/00 Vestník UPV SR Č. 06/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 12. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 12/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 21. 10. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom a spôsob jeho používaniaPredmetom riešenia je ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom s určeným podielom účinnej zložky oxidu kremičitého v 0 forme jemného prášku a opísaný je aj spôsob jeho výhodného použitia nafúkaním cez otvory v obale, a to bud priamo pod perie chovného vtáctva, alebo na určené miesta do chovateľských priestorov.Technické riešenie sa týka veterinárneho prípravku na báze kremičitanov a jeho optimálnej aplikácie Vzhľadom na dosiahnutie maximálneho účinku.Chovatelia hydiny a vtáctva sa V praxi často stretávajú s potrebou čeliť problémom s výskytom ektoparazitov (prevažne roztočov Dermanyssus gallinae) na koži a perí vtáctva. Je potrebné zabezpečiť čo najlepší stav ich peria, ako aj celkový zdravotný stav a pohodlie (wellfare) zvierat. V súčasnosti sa na ničenie parazitárnych roztočov najčastejšie používa spektrum prípravkov na báze pesticídov (syntetických pyretroidov),ktorých nevýhodou je vytvorenie rezistencie parazita pri dlhodobom používaní. Ďalšou nevýhodou dosiaľ používaných látok je ich ukladanie vo forme rezíduí v životnom prostredí a v tkanivách zvierat s následnou kontamináciou potravinového reťazca. Z tohto dôvodu ich nie je možné používať v chovoch hydiny na produkciu potravín.Pretože uvedené parazity spôsobujú chovateľom ekonomické straty, je riešenie vysoko aktuálnym a pre ekologické chovy aj existenčným problémom.Doterajšie riešenia bez použitia pesticídov využívajú najčastejšie preparáty na báze zlúčenín oxidu kremičitého - silikáty, ktoré po aplikácii do prostredia chovu pôsobia mechanickým účinkom a znemožňujú pohyb a rozmnožovanie parazitov.Tieto riešenia, založené na zmesi silikátu a bikarbonátu sodného, ktoré sa pred aplikáciou rozpúšťajú vo vode a aplikujú rozstriekavaním, sa však vyznačujú niekoľkými nevýhodami- Náročná manipulácia pri rekonštitúcii prípravku vo vode s potrebou aplikácie najneskôr do 2 hodín kvôli opätovnému usadzovaniu silikátu.- Tekutá suspenzia prípravku nepreniká do štrbín, ktoré sú úkrytom parazitov.- Potreba aplikácie do chovných priestorov bez prítomnosti zvierat.- Nízky podielový obsah silikátov a tým menšia expozícia parazitov pri štandardnej aplikácii.- Ekonomická nevýhodnosť pre malochovy z dôvodu vyšších nákladov.- Nemožnosť priamej aplikácie na telo zvierat.Väčšinu uvedených nedostatkov odstraňuje technické riešenie ekologického veterinárneho prípravku proti ektoparazitom, ktorého podstatnými znakmi je využitie bud čistého silikátu v objeme 100 prípravku, alebo silikátu s podielom min. 95 obj. a možnou prímesou repelentnej zložky vo forme prášku.Predmetom predkladaného technického riešenia je ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom,ktorý obsahuje zmes farmaceuticky účinnej látky oxidu kremičitého a pridaných látok vo forme ľahkého jemného amorfného prášku bielej farby. Riešenie sa ďalej týka spôsobu používania opísaného prípravku. Prípravok sa môže používať najmä na prevenciu a liečenie ochorení chovného vtáctva, ktoré sú spôsobené nadmemým výskytom ektoparazitov v ich perí.Hlavnou výhodou predloženého technického riešenia je jeho vysoká účinnosť, založená na vysokej schopnosti viazať vodu a olej a pôsobení na ektoparazity na fyzikálnom princípe priľnutím ku kutikule sa naruší jej voskovitý povrch, v dôsledku čoho dochádza k vysušeniu a uhynutiu parazita. Prípravok si uchováva aktivitu aj v suchom prostredí a nevzniká naň rezistencia.Významnou výhodou je tiež možnosť použitia opísaného prípravku u zvierat, ktorých produkty sú určené na ľudský konzum, a to bez potreby dodržiavania akýchkoľvek ochranných lehôt - napr. aj priamo na nosnice V znáške.Táto zmes, resp. silikát sa aplikuje bez potreby rozpúšťania vo vode. Uskutočňuje sa manuálne pomocou špeciálnej dózy, ktorá obsahuje len malé množstvo prípravku, preto je manipulácia jednoduchá. Prípravok je možné aplikovať priamo na telo zvierat alebo aj do prostredia, pričom prášková forma preniká lepšie do mikroštrbín. Na aplikáciu nie sú potrebné žiadne ventilačné ani iné zariadenia.Príklad 1 Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom sa vyrába s obsahom 100 obj. účinnej zložky oxidu kremičitého vo forme jemného amorfného prášku a balí sa do plastových nádob s bezpečnostným plas 1 Dtovým uzáverom. Prípravok je následne distribuovaný V PE plastových nádobách s bezpečnostným perforovaným uzáverom spotrebiteľskej chovateľskej Verejnosti. Aplikuje sa jednorazovo s odporučeným opakovaním po týždni.Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom sa vyrába s podielom účinnej zložky oxidu kremičitého aspoň 95 obj. V zmesi s repelentnými zložkami vo forme jemného amorfného prášku bez pesticídov a balí sa do plastových nádob s bezpečnostným plastovým uzáverom. Prípravok je následne distribuovaný V PE plastových nádobách s bezpečnostným perforovaným uzáverom (prípadne V náhradných vreckách) spotrebiteľskej chovateľskej verejnosti. Aplikuje sa jednorazovo s odporučeným opakovaním po týždni.Priemyselná využiteľnosť Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom je možné používať výhodne najmä V malochovochhydiny, holubov alebo exotického vtáctva, a to bud preventívne, alebo pri odstraňovaní roztočov a iných parazitov z peria uvedených chovných zvierat, ako aj z ich prostredia.l. Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že účinná zložka oxidu kremičitého tvorí 100 obj. vo forme jemného prášku. 2. Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že podielúčinnej zložky oxidu kremičitćho je aspoň 95 obj. v zmesi s repelentnými zložkami vo forme prášku bez pesticídov.3. Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom podľa nároku 1 alebo 2, V y z n a č u j ú c i S a t ý m , že je určený na aplikáciu priamo pod perie chovaného Vtáctva výhodne nafúkaním cez otvory vo vrchnej časti obalu prípravku.4. Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom podľa nároku 1 alebo 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je určený na aplikáciu nafúkaním cez otvory vo vrchnej časti obalu na podlahy, steny a ostatné vnútorné povrchy chovateľských ustajňovacích priestorov V množstve od 20 do 30 g/ml.5. Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom podľa nároku 1 alebo 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je určený na aplikáciu ako prímes k piesku určenému do popoliska V pomere l diel prípravku na 10 dielov piesku.

MPK / Značky

MPK: A01N 59/00, A01N 25/12

Značky: ekologicky, spôsob, ektoparazitom, používania, prípravok, proti, veterinárny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-u7311-ekologicky-veterinarny-pripravok-proti-ektoparazitom-a-sposob-jeho-pouzivania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom a spôsob jeho používania</a>

Podobne patenty