Štartovací a akceleračný pohon

Číslo patentu: U 6998

Dátum: 04.12.2014

Autor: Kaliský Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 4. 4. 2014(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 Vestník UPV SR č. 07/2014 l (45) Dátum oznámenia o zápise URAD úžitkového vzoru 4. 12. 2014 PRIEMYSELNÉHO Vestník ÚPV sa c. 12/2014 VLASTNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLÍKY úžitkového vzoru verejnosti 24. 10. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihláškyTechnické riešenie sa týka štartovacích a akceleračných pohonov na pohon zariadeni s vysokým rozsahom používaných výkonov, najmä dopravných prostriedkov a pracovných mechanizmov. Energia akumulovaná v zásobníku tlakového vzduchu, v generátore vodíka a elektrickom akumulátore umožňuje krátkodobé zvýšenie výkonu spaľovacieho motora dva- až trikrát na krátky, ale postačujúci čas. Malý spaľovací motor tak umožňuje napríklad štartovanie lietadiel, dostatočnosť výkonu pre pracovné mechanizmy a motory mestských vozidiel využitím akumulovanej pneumatickej energie pri zníženej spotrebe konvenčných palív. Využitie tlakovej energie vzduchu je pre poľnohospodársku techniku z obnoviteľných zdrojov.Technické riešenie sa týka štartovacích a akceleračných pohonov určených na pohon zariadení s vysokým rozsahom výkonov s lcrátkodobým účinkom, najmä počas štartu, akcelerácie, zdvihu, pracovného úkonu, a to s rôznym zameraním (letectvo, účelové vozidlá, pracovné mechanizmy, lokálne zdroje energie).Pohony využívajúce akumulovanú energiu sa v súčasnosti uplatňujú V širokom rozsahu v priemysle, doprave na pohon dopravných prostriedkov, technologických zariadení. Ich základným poslaním je nezávislosť na uhľovodíkových palivách a istota prevádzky V ekologicky náročnom prostredí. Najčastejší spôsob akumulácie energie je vo forme elektrickej akumulácie a akumulácia v stlačenom alebo skvapalnenom plynnom médiu. Pretrvávajúce problémy sú v hmotnosti akumulačných prostriedkov. Motory (elektrické, pneumatické, spaľovacie) sú dimenzované na potrebu dlhodobého výkonu nominálnej hodnoty.Množstvo aplikácií s potrebou krátkodobého a extrémneho výkonu sa v súčasnosti rieši predimenzovanim motorov, ktoré sú zvyšok času nevyužité, zvyšujú hmotnostné a investičné parametre.Riešenie podľa vynálezu uplatňuje použitie spaľovacieho motora bezo zmien a väčších úprav, ktorý má sanie vysokotlakovo napojené na zásobník tlakového vzduchu plnený kvázi izoterrnickým stlačovaním V kaskádach s medzichladením a vstup tlakového vzduchu je z dávkovacieho obj emníka (vysokotlakovej rúrky), ktorý sa plní regulovateľným tlakom reguláciou škrtenia od zásobníka tlakového vzduchu s vysokým tlakom. Nastaveným škrtením vzniká optimálna dávka tlakového vzduchu, ktorý sa dostáva do spaľovacieho objemu v hornom úvrate piesta. Dávka expanduje pohybom piesta nadol a ochladzuje sa. Expanzným pomerom sa reguluje okamžitý výkon a účinnosť práce motora podľa okamžitej potreby.Generátor vodíka umožňuje napájanie motora prídavkom vodíka s možnosťou stanovenia pomeru spaľovania klasického palíva a akumulovaných zdrojov v elektrickom akumulátore a zásobníku tlakového vzduchu.Zdroj z verejnej siete môže nabíjať elektrický akumulátor a zásobník tlakového vzduchu, rovnako veternoenergetický zdroj alebo fotovoltický zdroj podľa aktuálnych podmienok, ak je pracovný prostriedok určený na prácu na dostupnom okruhu V blízkosti nabíjacích zdrojov, napr. traktor pracujúci na poli v blízkosti nabíjacích zdrojov. Technológia umožní výrazné obmedzenie spotreby nañy. Podobne mestská doprava osobná, verejná a účelová.Pri lokálnych zdrojoch ostrovnej výroby elektrickej energie alebo pracovných mechanizmoch je spaľovací motor spojený s generátorom elektrickej alebo hydraulickej energie schopný špičkovej dodávky energie v hybridnom systéme zdrojov.Dopravné a pracovné mechanizmy majú spaľovací motor napojený na polosi kolies alebo mechanizmy pracovného stroja, servomotora, vysokozdvižného vozíka, dodávky, traktora a pod.Hlavným vyhotovením sú pracovné mechanizmy, ktoré pracujú na relatívne malom území s možnosťou dobíjať akumulovanú energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorých meniče sú prenosné alebo účelovo zabudované v miestach práce alebo dopravných činností. Takto možno uplatňovať štartovacie a akceleračné pohony V mestských vozidlách, v poľnohospodárskych strojoch s efektom úspor nafty, plynu a zníženia emisií. Dopravné prostriedky budú naviac vybavené brzdením kompresonní a elektroindukčne.Iným vyhotovením sú účelové letecké motory pre kolmý alebo krátky štart, ktoré uplatnia zásobník tlakového vzduchu s plným výkonom na čas potrebný pre štart, zdvih bremena a pristátie.Úprava motorov spočíva len v zmene sanía na tlakové dávkovanie vzduchu a rôzne kombinácie vstupu paliva, napr. tlakové vstrekovanie kvapalného paliva bezo zmeny pôvodného prevedenia, tlakový vstup plynného paliva škitením do dávkovacieho objemníka.Pri motoroch s nárokmi na nízku hmotnosť je úprava časovania ventilov vyhotovená tak, aby motor pracoval len v dvoch taktoch, a to výbuch a výfuk. Po výbuchu zmesi a expanzii sa sací ventil(-y) zatvára a nasleduje výfuk cez otvorený výfukový ventil(-y). Po otvorení sacíeho ventilu a zavretí výfukov vniká tlak vzduchu (zmesi) nad piest v homom úvrate a zmes sa zapaľuje. Kompresia odpadá vzhľadom na charakter vstupného tlaku. V tomto vyhotovení môže zásobník tlakového vzduchu upotrebiť kyslík dodaný a predhriaty z kvapalného stavu.1. Štartovací a akceleračný pohon pre pohonné systémy s vysokými výkonovými rozsahrni pri krátkodobej záťaži, štarte alebo akcelerácii dopravných prostriedkov alebo pracovných mechanizmov, ktorý využíva v spaľovacom motore prídavné energetické, tlakové alebo palivové médiá z akumulačných prostriedkov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spaľovací motor má sanie napojené na zásobník tlakového vzduchu, a to cez dávkovací objenmík spojený so zásobníkom tlakového vzduchu privodom so škrtiacim alebo dávkovacím ventilom.2. Štartovací a akceleračný pohon podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spaľovací motor má sanie napojené na generátor vodíka v spojení s elektrickým akumulátorom.3. Štartovací a akceleračný pohon podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zásobník tlakového vzduchu a elektrický akumulátor sú pripojené na zdroje z verejnej siete alebo lokálne zdroje z obnoviteľných energií v perióde dobíjania.4. Štartovací a akceleračný pohon podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spaľovací motor je spojený s generátorom elektrickej energie a generátorom hydraulickej energie.5. Štartovací a akceleračný pohon podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že motor je v spojení s mechanizmami pracovného stroja a polosami hnaných kolies pracovných a dopravných prostriedkov určených na prevádzku s veľkou krátkodobou zmenou pracovného výkonu, najmä v mestách v pozícii servomotorov, pohonov mestskej dopravy, obsluhy, vysokozdvižných vozíkov, dodávkových vozidiel, traktorov.

MPK / Značky

MPK: F02M 25/12, B60K 6/00, F02M 23/00, F02B 47/04

Značky: startovací, akceleračný, pohon

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-u6998-startovaci-a-akceleracny-pohon.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Štartovací a akceleračný pohon</a>

Podobne patenty