Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení

Číslo patentu: U 6973

Dátum: 04.12.2014

Autori: Pandová Iveta, Jurko Jozef, Panda Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 20. 2. 2013 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 Vestník UPV SR č. 07/2014Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 4. 12. 2014 Vestník UPV SR č. 12/2014úžitkového vzoru verejnosti 14. 10. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškySpôsob brúsenia guľových čiel kuželíkových ložísk do náročných uloženíGuľové čelá kuželíkových ložísk sú brúsenć na brúskach vnútomou plochou hmcového brúsneho kotúča so zmitos ťou superñnišovacích kameňov.Na životnosť a vnútomý odpor kuželikového ložiska má vplyv dosiahnutá mikrogeometria funkčných plôch a vnútomá malaogeometria všetkých súčastí ložiska. Základným predpokladom správnej činnosti jednoradového kuželíkového ložiska je dodržanie zásad jeho vnútomej geometrie, teda makrogeometríe a mikrogeometrie počas výroby.Technické riešenie brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení (najmä prevodovka, rozvodovka, diferenciál) spočíva v návrhu kvalitatívne iného hmcového brúsneho kotúča na brúsenie guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk vnútomou plochou hmcového kotúča, ktorého polomer hmcovitej časti je zhodný s polomerom čela guľovej plochy kuželíka.Nutnou samozrejmosťou pre ložiská používané v najnáročnejšom uložení - v prevodovkách, rozvodovkách a diferencíáli, je optimálna vnútomá geometria ložiska. A aby sa znížilo trenie medzi jednotlivými súčasťami a ich funkčnými plochami, je nutné dodržať predpísané parametre mikrogeometrie, aby nedošlo k porušeniu olejového filmu a bolo zachované hydrodynamické mazanie. V pripade štandardných ložísk na štandardné použitie a uloženia postačuje drsnosť týchto plôch 0,16 až 0,20 m. V prípade na najnáročnejšie uloženia to prakticky znamená redukovať a dodržať drsnosť R, na úrovni štyri- až päťkrát nižšej - 0,04 m na veľkom guľovom čele kuželíkov. Túto drsnosť už bežne nemožno dosiahnuť ako doteraz brúsením na štandardných ložiskách a je nutne povrch guľového čela kuželíkov superñnišovať kameňmi sjemnejšou zmitosťou, ako majú brúsne kotúče. Takéto ložiská majú garantovaný trecí moment buď po časovo minimálnom zábehu (jeden typ), alebo aj bez neho (druhý typ), ked ich možno ihned od začiatku (bez nutnosti akéhokoľvek zábehu) zaťažiť maximálnym zaťažením bez rizika poškodenia alebo zadretia.Keď hovoríme o makrogeometrii, princíp je založený na tom, že osi valivých teliesok - kuželíkov a obežných dráh vonkajšieho a vnútorného krúžku sa majú pretínať v jednom bode. Ideálnym bodom dotyku medzi opemým čelom vnútomého krúžku a veľkým čelom kuželíka je stred efektívnej šírky opemého čela a stred medzikružia čela kuželíka. Ked hovoríme o míkrogeometrii, hovoríme o drsnosti povrchu, vlnitosti a kruhovitosti funkčných plôch. Na kvalitu kuželíkových ložísk má zásadný vplyv drsnosť veľkých guľových čiel valivých teliesok - kuželíkov. Podľa toho, akou technológiou a s akými dosiahnutými hodnotami sú tieto parametre vyrobené, poznáme vyspelosť výrobcu ložísk. Následne vieme usúdiť stabilitu takejto výroby.Doterajší stav je teda taký, že pre štandardné ložiská sú guľové čelá kuželíkov len brúsené a pre najnáročnejšie uloženia musia byť guľové čelá kuželíkov superfinišované.Najpodstatnejší vplyv na takéto ložiská má kvalita opracovania guľového čela kuželíkov a na nich dosiahnutá mikrogeometria. Štandardný postup je taký, že sa zakúpi supertinišovací stroj na superñníšovanie guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk.Je to ale drahé riešenie, keďže kvalitný stroj na túto operáciu stojí rádovo niekoľko miliónov EUR. Navyše,ak ložiskárskej spoločnosti takýto stroj chýba, je problematické vyrábať ložiská do najnáročnejších uložení pre najnáročnejších (najmä automobilových) zákazníkov, keďže štandardnými brúskami a kotúčmi je technicky problematické dosiahnuť požadovanú drsnosť na guľových čelách kuželíkov R S 0,04 m. Navrhované technické riešenie spočíva V tom, že namiesto nutného nadobudnutia superfinišovacieho stroja na superfmišovanie guľových čiel kuželíkov, teda namiesto superñnišovania guľových čiel kužehkov, sa guľové čelá brúsia hmcovým brúsnym kotúčom na brúsenie guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk vnútomou plochou hmcového kotúča, ktorého polomer hmcovitej časti je zhodný s polomerom čela guľovej plochy kuželíka.Namiesto hmcových brúsnych kotúčov, ktorých zrnitosť je vhodná a bežná len na brúsenie, sa použijú brúsne kotúče, ktoré majú zmitosť supertinišovacích kameňov (žlté símaté kamene), čo je podstatou technického riešenia.Podstatou technického riešenia je to, že guľové čelá kuželíkov kuželíkových ložísk budú namiesto superñníšovania brúsené vnútomou plochou hmcového brúsneho kotúča so zrnitosťou superfinišovacích kameňov. Spôsob brúsenia guľového čela kuželíkov kuželíkového ložiska je principiálne nasledovný a uvedený bez bežných úkonov1. Výrobcovi brúsnych kotúčov je potrebné zadať výrobu hmcového brúsneho kotúča na brúsenie jeho vnútomou vydutou plochou s veľkosťou zŕn, aká je používaná na výrobu superfmišovacích kameňov (tzv. žltých símatých superfinišovacích kameňov).2. Do brúsky, ktorú používame na brúsenie vnútomou vydutou plochou hmcového brúsneho kotúča, upneme takto vyrobený brúsny kotúč.3. Vnútornú hrncovitú plochu kotúča, ktorá má polomer zhodný s polomerom gule čela kuželíka, porovnáme a vytvarujeme syntetickým diamantom do požadovaného tvaru tak, aby obrobené guľové čelo kuželíka kuželíkového ložiska malo predpísaný a požadovaný proñl polomeru gule.4. Brúsnym kotúčom opracujeme guľové čelo kuželíka.5. Drsnomerom zmeriame drsnosť obrobeného povrchu guľového čela kuželíka a porovnáme s predpísanými špeciñkáciami konštruktéra, technológa, resp. zákazníka.6. Keď je dosiahnutá drsnosť guľového čela kuželíka V súlade s požadovanou, obrábací stroj je nastavený na obrábanie podľa požadovaných špecifikácií. Respektíve je potrebné optimalizovať technologické podmienky dovtedy, dokedy dosiahneme predpísané špecifikácie guľového čela kuželíka kuželíkového ložiska.7. Požadované špecifikácie brúsneho kotúča na opracovanie guľového čela kuželíka a technologické podmienky obrábania po ukončení overovacej série zaznamenáme do technologického postupu pre sériovú(hromadnú) výrobu kuželíkov kuželíkových ložísk.Podstatou priemyselnej využiteľnosti je opísaný spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení, ktorý nahrádza potrebu nadobudnutia nákladných superíinišovacích strojov. Namiesto zakúpenia superñnišovacích strojov na superñnišovanie guľových čiel kuželíkov ložísk, teda namiesto superfmišovania guľových čiel kuželíkov je možné na brúske len vymeniť brúsny kotúč za hrncový kotúč s nižšou zmitosťou (zrnitosť superñnišovacích kameňov) a guľové čelá kuželíkov brúsiť vnútomou plochou hmcového brúsneho kotúča, ktorá je proñlovaná syntetickým diamantom presne podľa požiadaviek na vypuklý profil polomeru gule guľového čela kuželíkov.l. Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že guľové čelá kuželíkov kuželíkových ložísk sú brúsené na brúskach vnútomou plochou hmcového brúsneho kotúča so zmitosťou superñnišovacích kameňov na dosiahnutie kvalitatívne takej drsnosti, aká je dosahovaná superfuiišovaním.

MPK / Značky

MPK: F16C 33/36, B24B 11/10

Značky: kuželíkových, brúsenia, čiel, náročných, uložení, ložísk, spôsob, guľových, kuželíkov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-u6973-sposob-brusenia-gulovych-ciel-kuzelikov-kuzelikovych-lozisk-do-narocnych-ulozeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkov kuželíkových ložísk do náročných uložení</a>

Podobne patenty