Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátu obsahujú pigment a nosič, ktorý pozostáva zo zmesi polyalkyléntereftalátov, najmä polybutyléntereftalátu a/alebo ich kopolymérov a substituovaných organických alkyl- a/alebo arylsiloxánov, prípadne esterov dikarboxylových kyselín a alifatických alkoholov a antihydrolyzantov, najmä organických fosfitov.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 623-98 Dátum podania prihlášky 11. 5. 1998Dátum nadobudnutia účinkov patentu 4. 2. 2003 Vestník ÚPV SR č. 2/2003Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 10. 12. 1999 Vestník UPV SR č. 1211999Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTVýskumný ústav chemických vlákien, a. s., Svit, SK(74) Zástupca Rzymanová Kamila Ing., Poprad, SKKoncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátovKoncentráty pigmentov a adítív na báze polyalkylćntereftalátu obsahujú pigment a nosič, ktorý pozostáva zo zmesi polyalkyléntereñalátov, najmä polybutyléntereñalátu a/alebo ich kopolymćrov a substítuovaných organických alkyla/alebo arylsiloxánov, prípadne esterov dikarboxylových kyselín a alifatických alkoholov a antihydrolyzantov, najmäVynález patri do oblasti polymérnej chémie, a to najmä výroby vo hmote farbených polyesterových vláken, ale aj ďalších typov tvarovaných výrobkov.Farbeníe polyesterových výrobkov, najmä vláken, sa praktizuje najčastejšie koncentrátmi na báze polyetylćntereitalátu - alebo na báze iného z polyalkylénesterov so zníženou teplotou tavenia, ako je polybutyléntereñalát. Aby bolo farbenie efektívne, je výhodné používať koncentráty s čo najvyšším obsahom pigmentov. Tu sa však naráža na problém tokových vlastností koncentrátu, ktoré sú prekážkou na dobrú homogenizáciu s veľmi dobre tečúcimi taveninami farbených základných polymćrov.Problém tekutosti vysokokoncentrovaných pigmentových zmesl sa rieši prídavkom rôznych modifikátorov viskozity, plastifikátorov a iných spracovateľských prísad. EP 705875 (W 0 96 06882) chráni polymérne koncentráty s obsahom pigmentov do 85 hmotn. , pričom na úpravu viskozity taveniny koncentrátu sú použité etylénbisstearamid, polybutylén, akrylátové kopolyméry, prípadne blokový kopolymér styrén-butadién. Zmes ďalej obsahuje do 5 hmotn. spracovateľských činidiel, napr. kovových stearátov, kyseliny stearovej, organických stearátov alebo fluoroelastomérov. EP 194382 opisuje polyesterové farebné kompozície na báze polyesteru s teplotou tavenia nad 200 °C založené na polyetylćntereñaláte, obsahujúce ďalší polymér vo forme plastifikátora nosného polyesteru a pigment v množstve min. 20 dielov na 100 dielov kompozície, Druhým polymérom môže byť polykaprolaktón alebo kopolymér etylénu s kyselinou akrylovou alebo vinylacetátom.Nevýhodou uvedených riešení je pomerne úzka aplikačná oblasť týchto koncentrátov obmedzená ich nedostatočnou tepelnou stabilitou pri aplikácii nad 250 °C.Ďalším zlepšením aplikačných vlastnosti takýchto koncentrátov najmä z hľadiska reologických vlastností, zlepšenej dispergovateľnosti a antihydrolytickej stability je prídavok aditív. Podstatou vynálezu sú koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátu, pozostávajúce z pigmentu a nosiča, ktorý pozostáva zo zmesi polyalkyléntereftalátov a/alebo ich kopolymérov a substituovaných organických alkyl- alebo arylsiloxánov, prípadne esterov dikarboxylových kyselín a alifatických alkoholov a antihydrolyzantov. Polyalkyléntereñalátom je polybutyléntereftalát alebo polyetyléntereñalát. Substituovanými organickými alkyl- a/alebo arylsiloxánmi sú dimetyl, metylfenyl alebo difenylsiloxán. Vo funkcii antihydrolyzantu sa uplatňujú najmä organické fosfity.Ako prísady používané substituovanć organické alkyla/alebo arylsiloxány sú bud metyl, fenyl alebo metylfenylsiloxány s dostatočnou termostabilitou a s dostatočne nízkou prchavosťou tak, aby znášali proces nielen výroby koncentrátov, ale i výroby farbených výrobkov, teda boli stabilné do 280 až 300 °C, Okrem nich sa môžu použiť i estery dikarboxylových kyselín a polyalkylénalkoholov,napr. dioktylftalát, distearylftalát, dioktyladipát a iné, a to samostatne alebo v zmesi s nimi. Výhodné je pridávať antihydrolytickć stabilizátory, najmä kvapalné na báze fosfitov,ako napr. styrenizovaný trifenylfosfit, trisoktylfenolfosñt a pod. Tieto nielen kladne vplývajú na tokové vlastnosti kon centrátov, ale znižujú stupeň odbúrania a teda citlivosť na vlhkosť základného polymérneho nosiča, resp. farbeného polyméru.Výhodou týchto prísad je i to, že umožňujú výrobu koncentrátov i na báze granulovaného polyméru, pričom ich obsah sa nastavuje tak, aby predzmes bola stabilná, teda aby sa granulované častice neoddeľovali od práškových počas manipulácie so zmesou, teda pri vyprázdňovaní z miešačky, plnení násypky a potom i v násypke hnetacieho zariadenia, najmä v dôsledku rozdielnych vťahovacích vlastností granulátu a práškov.V kužeľovej miešačke sa do 200 kg mletého polybutyléntereñalátu zamieša 3 kg polydimetylsiloxánu s viskozitou 350 m 2.sec (CSt) pri 25 °C a 15 kg antioxidantu - styrenizovanćho trifenylfosñtu. Po 15 min. miešania sa pridá 87,64 kg čiemeho pigmentu (Pigment Black 7) a mieša sa za sušenia horúcim vzduchom 160 °C 3 hodiny. Zmes sa hnetie na dvojvretenovom hnetaeovýtlačnom zariadení typu ZSK 53 firmy Werner-Pfleíderer a granuluje sa.Takto pripravený koncentrát má index toku 27,7 g/ 10 min., pri teplote 290 °C a závaží 2,35 kg, zatiaľ čo koncentrát bez týchto prísad má nulový index toku. Štandardný koncentrát vyteká z hubice plastomera až pri závaží 4,8 kg,keď má index toku 40,8 g/ 10 min. Za týchto podmienok má koncentrát podľa vynálezu index toku až 440 g/ 10 min.V turbulentnej miešačke sa mieša 7,8 kg vysušeného polyetylćntereftalátu s 0,2 kg dioktylftalàtu a 0,2 kg antioxidantu (styrenizovanćho trifenolfosfitu) počas 3 minút. Potom sa pridajú 2 kg sadzi (Pigment RUSS XPB od Degussa) a miešalo sa 5 minút. Zmes sa granulovala na dvojvretenovom hnetacom zariadeni typu ZSK 53 firmy Werner-Pfleiderer. Index toku bol 185 g/l 0 min. Slepý pokus bez aditív sa nedal previesť, pretože sa pigrnent oddeľoval od granulátu. Preto bol vykonaný pokus s vysušeným práškovým polyetyléntereñalátom s rovnakým obsahom toho istého pigmentu. Index toku bol 35 g/ 10 min.V kužeľovej miešačke sa do 200 kg mletého polybutyléntereftalátu pridá 85,7 kg číemeho pigmentu (Pigment Black 7) a celá zmes sa mieša za sušenia 3 hod. vzduchom horúcim 160 °C. Zmes sa hnetie na dvojvretenovom hnetacovýtlačnom zariadení typu ZSK 53 firmy Wemer-Pfleiderer a granuluje sa.Index toku koncentrátu pri teplote 290 °C a závaží 2,35 kg sa rovná 0. Pri zistení skutočnej hodnoty indexu toku sa muselo zvýšiť závažie na 4,8 kg, pričom index tokuV kužeľovej miešačke sa k 66,6 mletého polybutyléntereñalátu pridá 1 hmotn. polydimetylsiloxánu, 0,5 hmotn. styrenizovaného trifenylfosfitu a 2 hmotn. dioktylñalátu. Celá zmes sa premiešava 0,5 hod., potom sa pridá 30 hmotn. čiemeho pigmentu (Pigment Black 7) a celá zmes sa mieša za sušenia 3 hodiny vzduchom teplým 160 °C. Zmes sa hníeti na dvojvretenovom hnetacovýtlačnom zariadení ako v príklade 1 a granuluje sa. Index toku pri teplote 290 °C a závaží 2,35 kg je 165 g/l 0 min. Spra SK 283113 B 6covaleľnosť vlákien farbených týmto koncentrátom je na úrovni 90 plných cievok.V kužeľovej miešačke sa k zmesi 58 hmotn. poly butylćntereñalátu a 10 hmotn. kopolyesteru kyseliny izoftalovej a etylénglykolu pridá 1,5 hmotn. polydimetylsiloxánu a l,6 hmotn. styrenizovaného trifenylfosñtu. Koncentrát sa pripraví ako V príklade l, ale s použitím 30 hmotn. sadzí. Index toku je pri 290 °C a závaží 4,8 kg 220 g/ 10 min. V porovnaní s príkladom 3 je dosiahnutý vyhovujúci index toku koncentrátu.Koncentráty podľa tohto vynálezu sú vhodné najmä na farbenie polyesterových jemných vláken s jednotkovou jemnosťou pod 2 dtex.l. Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkylćntereñalátu, vyznačuj úce sa tým, že pozostávajú z pigmentu a nosiča, pričom nosičom je zmes polyalkyléntereñalátov a/alebo ich kopolymćrov a substituovaných organických alkyl- a/alebo arylsiloxánov, 2. Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereňalátu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že polyalkyléntereñalátom je polybutyléntereñalát alebo polyetylćntereñalát.3. Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereñalátu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že substituovanými organickýmí alkyl- a/alebo arylsiloxánmi sú dimetyl, metylfenyl alebo difenylsiloxán4. Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereñalátu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahujú estery dikarboxylových kyselín a alifatíckých alkoholov.5. Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereñalátu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahujú antihydrolyzanty, najmä organické fosfity.

MPK / Značky

MPK: C09C 3/00, C09B 67/22, C08J 3/20, D06P 1/52

Značky: pigmentov, báze, koncentráty, polyalkyléntereftalátov, aditiv

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-283113-koncentraty-pigmentov-a-aditiv-na-baze-polyalkylentereftalatov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncentráty pigmentov a aditív na báze polyalkyléntereftalátov</a>

Podobne patenty