Spôsob prípravy dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny

Číslo patentu: 283108

Dátum: 27.12.2002

Autori: Konopíková Marta, Štibrányi Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dietylester 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny sa pripraví kontinuálnym čerpaním zmesi trietoxyvinylsilánu, dietylesteru kyseliny fosfónovej a peroxidického katalyzátora cez prietokový reaktor, ohrievaný na teplotu 120 až 180 °C, pričom reakčná doba je 30 až 300 s a molárny pomer trietoxyvinylsilánu k dietylesteru kyseliny fosfónovej je 1 : 1,2 až 1: 2 a molárny pomer di-terc.butyl-peroxidu ako katalyzátora k trietoxyvinylsilánu je 1 : 10 až 1 : 25.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 31. 10. 1996(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 4. 2. 2003 Vestník UPV SR č. 2/2003(32) Dátum podania prioritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna pRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 11. 2. 1999 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 02/1999(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 27. 12. 2002(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTMajiteľ VUCHT, a. s., Bratislava, SK Pôvodca Štibrányi Ladislav, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK Konopĺková Marta, Ing., CSc., Bratislava, SKNázov Spôsob prípravy dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny AnotáciaDietylester Z-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny sa pri praví kontinuálnym čerpaním zmesi trietoxyvínylsilánu, dietylesteru kyseliny fosfónovej a peroxidického katalyzá tora cez prictokový reaktor, ohrícvaný na teplom 120 až180 °C, pričom reakčný čas je 30 až 300 s a molámy pomertrietoxyvinylsilánu k dietylesteru kyseliny fosfónovej jeVynález sa týka spôsobu prípravy dietylesteru 2-(trietoxysilyletyl)-fosfónovej kyseliny.Z literatúry (A. R. Stilesa, W. E. Vaughn, F. F. Rust, J. Am. Chem. Soc. 80 174 (1958 je známa príprava dialkylalkylfosfonátov adíciou dialkylfosfítov na rôzne oleñny za prítomnosti peroxídov alebo UV žiarenia ako katalyzátora. Pri reakčných teplotách 120 až 190 C boli získané po 1 až 6 hodinovej reakčného času produkty vo výťažkoch 29 až 77 . V US 2 843 615 je opísané použitie peroxidov, azonitrilov, komplexov draslíka, kovového draslíka a jeho rôznych zlúčenín ako katalyzátorov reakcií na prípravu kremíkatých fosfonátov. Podľa J. Org. Chem. 25, 1191, 1960 bol pripravený V 33 výťažku dietylester 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny adíciou trietoxyvinylsiláíiu na dietylfosñt za katalýzy di-terc.butylperoxidu V suchej atmosfére dusíka pri teplotách nad 120 °C. Burgenko a kol. (Dokl. Akad. Nauk SSSR 143, 840, 1962) pripravili túto látku za podobných reakčných podmienok s 27 -ným výťažkom. Arbuzovovou reakciou trietylfosñtu s trietoxysilyletylchloridom bol pri teplotách 180 až 200 °C s reakčným časom 15,5 h pripravený kremíkatý fosfonát len V 10 Vy-nom Výťažku (Sintez i svojstva monomćrov, Akad. Nauk SSSR,Inst. Nettekhim. Sínteza, Sb. Rabot 12-oj Konf. po Vysokomolekul. Sojed. 1962, 145). V 34 Vo-nom výťažku rovnakým postupom bol kremíkatý fosfonát pripravený podľa tzv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 1965, 2). Najlepšie výsledky boli dosiahnuté krátkodobou (20 min.) adíciou substituovanćho vinylsilánu na dietylfosñt pri teplote 175 °C za katalýzy di-terobutylperoxidu podľa DE 2 219 983, kedy bol získaný produkt vo viac ako 75 -nom Výťažku.Pri experimentálnom štúdiu reakčných podmienok prípravy dietylesteru 2-(trietoxysilyD-etylfosfónovej kyseliny sa celkom neočakávane zistilo, že nedostatky doterajšieho stavu techniky, spočívajúce V silne exotermickej reakcii,nízkom výťažku, vzniku väčších množstiev vedľajších produktov a dlhom reakčnom čase diskontinuálnych spôsobov jeho prípravy odstraňuje spôsob prípravy dietylesteru 2-(tríetoxysilyD-etylfosfónovej kyseliny podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva V tom, že sa zmes trietoxyvinylsilánu, dietylesteru kyseliny fosfónovej a peroxidického katalyzátora kontinuálne čerpá cez prietokový reaktor,ohrievaný na teplotu 120 až 180 °C, pričom reakčný čas je 30 až 300 s, molárny pomer trietoxyvinylsilánu k dietylesteru kyseliny fosfónovej je l 1,2 až l 2 a molárny pomer di-tercbutyl-peroxidu ako katalyzátora k trietoxyvinylsilánujell 0 až 125.Radikáíová adícia dietylesteru kyseliny fosfónovej na trietoxyvinylsilán podľa vynálezu skracuje zotrvanie reakčnej zmesi v reaktore pri temperovaní na teplom 120 až 180 °C, čím sa znižuje nebezpečenstvo havárie v dôsledku prehriatia reakčnej zmesi V dôsledku uvoľňovania veľkého množstva tepla počas reakcie a znižuje sa množstvo vznikajúcich vedľajších produktov.Reaktor je temperovaný zvonka olejovým kúpeľom, v priemyselnom meradle termoforom, elektrickými výhrevnými pásmi a inými bežnými spôsobmi ohrevu.Výťažky dietylesteru 2-(trietoxysilyD-etylfosfónovej kyseliny sa pri spôsobe prípravy podľa Vynálezu po vákuo vom oddestilovaní nezreagovaného dietylfosfitu pohybujú V rozsahu 85 až 97 vzhľadom na trietoxyvinylsilán.Dietylester Z-(trietoxysilyD-etylfosfónovej kyseliny podľa vzorca (I), bezfarebná kvapalína s teplotou varu 138 až 141 °C/4 mm Hg, je známy ako prekurzor na prípravu alkalických solí, pridávaných ako deflokulant do nemrznúcich zmesí.Roztok 13,8 g (0,1 mólu) dietylesteru kyseliny fosfónovej s 9,5 g (0,05 mólu) trietoxyvinylsílánu a 0,75 g(0,005 mólu) di-terc.butylperoxidu sa čerpá cez prietokový reaktor, tvorený teílónovou kapilárou, ktorej časť je ohrievaná kúpeľom, temperovaným na teplotu 140 °C, a časť chladená studenou vodou. Reakčná zmes sa čerpá takou rýchlosťou, že reakčný čas, daný zotrvaním reakčnej zmesi V temperovanom kúpeli, je 30 s. Po vákuovom oddestilovaní nezreagovanćho dietylesteru kyseliny fosfónovej zo surovej reakčnej zmesi sa získa dietylester 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny vo forme bezfarbej čírej kvapaliny vo výťažku 87 vzhľadom na trietoxyvinylsilán (stanovené analýzou GC). lH NMR (cDcn, ppm) vodíky CI-l 1-3 CH 34 a 5 CHłó-B CHz 9 al 0 CH 111 CHzl 2 posun 1,22 1,32 3,83 4,10 0,9 1,5 počet 9 6 6 4 2 2Analýza clzHggogslp mólová hmotnosť 328,42 teoret. C 43,88 H 8,9 Si 8,55Roztok východiskových látok V množstvách ako V príklade 1 sa čerpá cez prietokový reaktor podľa príkladu 1 s tým, že kúpeľ je temperovaný na teplotu 160 °C. Čerpadlo dávkuje reakčnú zmes takou rýchlosťou, že reakčný čas je 2,5 min. Po spracovaní reakčnej zmesi ako v príklade 1 sa získa produkt V 95 -nom Výťažku vüiľadom na Východiskový si 1 á.n.Roztok 13,8 g (0,1 mólu) dietylesteru kyseliny fosfónovej s 9,5 g (0,05 mólu) Irietoxyvinylsilánu a 0,3 g (0,002 mólu) dí-terobutylperoxidu sa čerpá cez prietokový reaktor za podmienok podľa príkladu 2 takou rýchlosťou, že reakčný čas je 4 min. Po spracovaní ako v príklade l sa získal produkt vo výfažku 89 .Roztok 11,7 g (0,084 mólu) dietylesteru kyseliny fosfónovej s 9,5 g (0,05 mólu) trietoxyvinylsilánu a 0,75 g(0,005 mólu) di-tercbutylperoxidu sa čerpá cez prietokový reaktor za podmienok podľa príkladu 2. Po spracovaní ako v príklade 1 sa získal produkt vo výťažku 89 .Roztok 9,6 g (0,0695 mólu) dietylesteru kyseliny fosfónovej s 9,5 g (0,05 mólu) trietoxyvinylsilánu a 0,75 g(0,005 mólu) di-tercbutylperoxidu sa čerpá cez prietokový reaktor za podmienok podľa príkladu 2. Po spracovaní ako v príklade l sa získal produkt vo výťažku 85 .Roztok 8,3 g (0,060 mólu) dietylesteru kyseliny fosfónovej s 9,5 g (0,05 mólu) trietoxyvinylsilánu a 0,6 l g(0,004 mólu) di-terebutylperoxidu sa čerpá cez prietokový reaktor zahrievaný na 150 °C takou rýchlosťou, že reakčný čas je 5 minút, Po spracovaní ako V príklade l sa získal produkt vo výťažku 85 .1. Spôsob prípravy dietylesteru Z-(tríetoxysilylyetylfosfónovej kyseliny, vyznačujúci sa tým,že zmes trietoxyvinylsilánu, dietylesteru kyseliny fosfónovej a peroxidickćho katalyzátora sa kontinuálne čerpá cez prietokový reaktor, ohrievaný na teplotu 120 až 180 °C,pričom reakčný čas je 30 až 300 s, molámy pomer trietoxyvinylsilánu k dietylesteru kyseliny fosfónovej je l 1,2 až | 2 a molámy pomer di-tercbutylperoxidu ako katalyzátoraktrietoxyvinylsilánu je l 10 až l 25.

MPK / Značky

MPK: C07F 7/02, C07F 9/08, C07F 7/00, C07F 9/00, C07F 9/40, C07F 9/38

Značky: přípravy, spôsob, kyseliny, dietylesteru, 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-283108-sposob-pripravy-dietylesteru-2-trietoxysilyl-etylfosfonovej-kyseliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy dietylesteru 2-(trietoxysilyl)-etylfosfónovej kyseliny</a>

Podobne patenty