Probiotický prípravok pre mláďatá prežúvavcov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prípravok slúžiaci na prevenciu hnačkových ochorení obsahuje v lyofilizovanej forme 1 . 10exp(8) až 1 . 10exp(9) zárodkov Lactobacillus casei sbp. pseudoplantarum v 1 g sušeného odstredeného mlieka. Má priaznivý vplyv na rozvoj tráviacich funkcií a na imunitný systém.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prioritnej prihlášky (51) Int. C 17 Dátum priority A 23 K 1/18 A 61 K 39/07Krajina priority Dátum zverejnenia 04.12.1996Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 09.04.2001(73) Majiteľ patentu Ústav experimentálncj veterinámej medicíny v Košiciach, Košice, SK(72) Pôvodca vynálezu Čížek Milan, MVDr., CSc., Košice, SK(54) Názov vynálezu Probiotický prípravok pre mláďatá prežúvnvcovPrípravok slúžiaci na prevenciu hnačkových ochorení obsahuje v lyoíilizovanej forme 1.105 až 1.109 Zárodkov Lactobacillus casei sbp. pseudoplantarum V l g sušeného odstredeného mlieka. Má priaznivý vplyv na rozvoj tráviacich funkcií a na imunitný systém.Vynález sa týka probiotického prípravku na prevenciu hnačkových ochorení teliat a jahniat v období mliečnej výživy.Vo svete sa v prevencii a terapii diarhoického syndrómu využívajú probiotiká väčšinou na báze rôznych kmeňov laktobacilov. Probiotiká sa používajú aj ako súčasť mliečnych náhradok pre teľatá. Mliečna kŕmna zmes AM-18 obsahuje ako probiotikum baktérie mliečneho kvasenia LBC-SF 68. Prípravok Mast - Aufzucht obsahuje Streptococcus feacium M 74. Probiotický prípravok na báze laktobacilov je aj súčasťou prípravku Sano - Bio - Diät.Galaco obsahuje normálny hovädzí gamaglobulin a zmes živých zárodkov Lactobacillus acidophilus a apatogénneho kmeňa E. coli. Aplikuje sa per os ihneď po narodení.Laco je zmes živých zárodkov laktobacilov a apatogénneho kmeňa E. coli. Aplikuje sa per os. Laktiferrn obsahuje lyotilizovanú kultúru zárodkov Streptococcus feacium,kmeň M 74 - Iactogenes. Prípravok Ekol obsahuje živú kultúru apatogénneho kmeňa E. coli a používa sa u novorodených ciciakov s cieľom zabrániť osídleniu patogćnnych kmeňov a následne vzniku kolienteritídy V ranom postnatálnom období.Účinnosť v súčasnosti vyrábaných a používaných probiotík nie je vždy jednoznačná, a preto sa izolujú nové kmene pre probiotieké účely. Účinné probiotikum musí splňať niekoľko základných kritérií. Rozhodujúce je, aby použitý kmeň bol adherentný a mal pozitívny vplyv na makroorganizmus.Vývoj efektívnych probiotík je podmienený získaním nových účinnejších laktobacilových kmeňov s vyšším inhibičným efektom proti enteropatogénom, alebo potencovaním ich inhibičného efektu, pričom tieto kmene musia spĺňať všetky kritéria účinného probiotika.Podstata vynálezu spočíva v tom, že probiotický pripravok obsahuje v lyofrlizovanej forme 1.10 až 1.109 zárodkov Lactobacillus casei sbp. pseudoplantarum v 1 g sušeného odstredeného mlieka. Lactobacillus casei sbp. pseudoplantarum bol izolovaný z rektálneho výteru dvojdňového teľaťa.Probiotický prípravok podľa vynálezu je potrebné aplikovať čo najskôr po narodení a potom každý deň, do veku 10 dní. Aplikáciou probiotického prípravku sa dosiahne veľmi včasná kolonizácia tráviaceho traktu prirodzenou laktotlórou, ktorá svojimi ínhibičnými účinkami bráni adherencii enteropatogénov na črevnú sliznicu a vzniku ochorenia. Prípravok má veľmi priaznivý vplyv na rozvoj tráviacich funkcií mláďat, imunitný systém a zlepšuje schopnosť adaptácie mláďaťa na vonkajšie prostredie predovšetkým v období prvého týždňa života, v ktorom je vystavené mnohým infektom z okolia. Probiotický prípravok odstraňuje nevýhody používania antibiotík, ktorých použitie pri rozvinutých klinických priznakoch je často neúčinné, môže dôjsť k vytvoreniu rezisteneíe a nebezpečenstvo predstavujú aj ich rezlduá. Hodnotenie účinnosti mnohých doposial vyrábaných probiotík nie je jednoznačne.Probiotiká uložené na kombinácii laktobacila a apatogénneho kmeňa E. coli majú nevýhodu v tom, že laktobacily ako producenti kyseliny mliečnej potláčajú rast E. coli. Niektoré probiotiká obsahujú kmene málo účinné s nevýrazným inhibičným efektom proti patogénom.Pri vývoji probiotického prípravku pre mláďatá podľa vynálezu bolo izolovaných 324 kmeňov laktobacilov, z ktorých bol na základe testovania hlavných kritérií účinného probiotika, adherenčnej schopnosti a inhibičného efektu v podmienkach in vitro a in vivo, vybraný nový vysoko efektívny kmeň Lactobacillus casei sbp. pseudoplantarumJedným z hlavných dôvodov neúčinnosti niektorých probiotických prípravkov je to, že nebolo vykonané testovanie adherenčnej schopnosti a inhibičného efektu proti patogénom pri použití kmeňa in vivo. Na testovanie adherencie kmeňa Lactobacillus casei sbp. pseudoplantarum,ktorý obsahuje probiotický prípravok podľa vynálezu, boli použité gnotobiotické jahňatá využitím, ktorých bola dobrá adherenčná schopnosť a inhibičný účinok L. casei proti enteropatogénnym E. coli exaktne preukázanć. Aplikácia probiotického prípravku zlepšuje zdravotný stav, znižuje chorobnosť, úhyn a náklady na liečivá.Pri testovaní adherenčnej schopnosti Lactobacillus casei boli použité gnotobiotickć jahňatá. Lactobacillus casei(L. casei) boli vyselektovaný z rektálneho výteru dvojdňového teľaťa. Piatim bezmikróhnym jahňatám, ktoré boli získané hysterektómiou a odchovanć v špeciálnych izolátoroch bolo aplikované denne inokulum v dávke 2 ml, ktoré obsahovalo 1.103 zárodkov kmeňa L. casei. Vo veku 3, 6 a 10 dní boli jahňatá odporazené a ihned po odporazeni boli odobrané vzorky duodéna, jejuna, ilea a kolonu a ich obsahu. Vzorky tkanív na stanovenie počtu laktobacilov adherovaných na stenu boli 3 x premyté s 0, l 5 M PBS (pH 7,2) a potom sa vykonal zoškrab sliznice krycím sklíčkom. Výťažok bol vložený do 10 ml 0,15 M PBS (pH 7,2) s 1 Tweenu a následne bolo urobené desiatkové ríedenie.Priememé počty laktobacilov kolonizujúcich črevný epitel gnotobiotických jahniat dosiahli vo veku 3 dní 3,41 log IO/cmz, vo veku 6 dní 3,65 log lO/cmz a vo veku 10 dní 3,19 log l 0/cm 2. V duodéne bol počet L. casei kolonizujúcich črevný epitel 2,42 log 10/cm 2, v jejúne 2,9 l lo 10/cm 2, v íleu 3,59 log IO/cmz a v kolóne 4,26 log 10/cm . Najvyššie počty L. casei v obsahu čreva boli pri gnotobiotických jahňatách zistené vo veku 10 dní v priemerne (5,9 log 10/ml), pričom najviac ich bolo v kolóne (6,17 log l 0/ml). Testovanie adherencie L. casei preukázalo schopnosť tohto kmeňa kolonizovať tráviaci trakt, čo je prvým predpokladom účinnosti probiotického prípravku.Bol overený inhibičný vplyv probiotickćho prípravku proti enteropatogénnym E. coli, ktorý je pôvodeom kolienteritídy. Do experimentu bolo zaradených 6 gnotobiotických jahniat. Jahňatá boli rozdelené do 2 skupín po 3 jahniat. Jahňatá boli rozdelené do 2 skupín po 3 jedincoch. Kontrolné jahňatá boli inkulovane len enteropatogénnymi E. coli. Pokusná skupina jalmiat dostala preventívne probiotický prípravok obsahujúci L. casei vo forme inokula V dávke 2 ml, počas troch dní. Vo veku 4 dní bola aj pokusná skupina jalmiat inokulovaná enteropatogénnymi E, coli. Všetky inokulá boli aplikované v dávke 2 m 1 a obsahovali 1.10 zárodkov.V kontrolnej skupine uhynulo jedno jahňa už v priebehu prvých 12 hodín po inokulácii. Pri ďalšom jahňati sa objavila profúzna hnačka a pri treťom jahňati bol trus redšej konzistencie. Pri oboch jahňatách však pretrvávala celková slabosť, dehydratácia, apatia a nechutenstvo. Pri pokusných jahňatàch sa objavila len veľmi miema hnačka,ktorá však už 24 hodín po unokulácii nebola pozorované. Zdravotný stav jahniat bol veľmi dobrý ajahňatá prijímali mlieko s veľkou chuťou. Počty enteropatogénnych E. coli adherovaných na sliznicu tráviaceho traktu jahniat kontrolnej skupiny dosiahli vo veku 2 a 4 dní po inokulácii 5,1 a 5,0 log IO/cmz, zatiaľ čo počty E. coli na slíznící jałmiat pokusnej skupiny dosiahli len 3,4 až 3,6 log 10/cm 2. Preventivna aplikácia probiotickćho prípravku znížila počet eneteropatogénnych E. coli adherovaných na slíznicu tráviaceho traktu jahniat pokusnej skupiny o 76 až 99 . Koncentrácia kyseliny mliečnej v črevnom obsahu jahniat pokusnej skupiny (6,7 mmol/l) dosahovala v porovnaní s kontrolnou skupinou (3,6 mmol/l) približne dvojnásobných hodnôt. Aktivita proteolytických enzýmov črevneho obsahu pri jahňatách pokusnej skupiny dosahovala dvoj až päťnásobne vyšších hodnôt. Preventívna aplikácia mala výrazný inhíbičný vplyv na enteropatogénne E. coli a ich schopnosť adherovať na črevnú sliznicu a vyvolať ochorenie.V terénnych podmienkach bol probiotický prípravok overený na šiestich farmách v mesiacoch april - december. Celkove bol aplikovaný 115 teľatám a jeho účinnosť bola porovnaná oproti 62 teľatám, ktorým nebol aplikovaný. Probiotický prípravok bol podávaný v dávke 2 g na teľa a deň, per os do kolostra prvé tri dni života teliat. V 1 g bolo 1.10 zárodkov L. casei. Chorobnosť teliat, ktorým bol preventívne aplikovaný probiotický prípravok dosiahla 22,6 a v kontrolnej skupine 32,5 . Preventívna aplikácia probiotickćho prípravku znížila chorobnosť o 30,5 . Úhyn teliat v kontrolnej skupine bol 30,6 a v pokusnej 14,8 . Preventívna aplikácia probiotického prípravku znížila úhyn o Sl . Preventívna aplikácia probiotickćho prípravku znížila náklady na liečivá o 32,9 .Probiotický prípravok pre mláďatá prežúvavcov má využitie v živočíšnej výrobe, v chove teliat a jahniat pri prevencii hnačkových ochorení. Aplikuje sa mláďatám v období kolostrálnej a mliečnej výživy, denne prvých 10 dní života. Aplikácia prípravku zlepšuje zdravotný stav mláďat,znižuje chorobnosť, úhym a náklady na liečivá.Priobiotický prípravok pre mláďatá prežúvavcov,vyznačujúci sa tým,žeobsahujev 1 gsušeného odstredeného mlieka v lyofilizovanej forme 1.108 až 1.109 zárodkov Lactobacillus casei sbp. pseudoplantamm,izolovanćho z rektálneho výteru dvojdňového teľaťa.

MPK / Značky

MPK: A61K 39/07, A23K 1/18

Značky: probiotický, prežúvavcov, mláďata, prípravok

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-281476-probioticky-pripravok-pre-mladata-prezuvavcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Probiotický prípravok pre mláďatá prežúvavcov</a>

Podobne patenty