Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Číslo patentu: 280288

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kováčik Vladimír, Fiala Viliam, Gregor Emil, Dvorský Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané zariadenie je tvorené v ráme (10) umiestnenými proti sebe vzájomne horizontálne i vertikálne prestaviteľnými horizontálnymi pílovými kotúčmi (3, 5), upevnenými cez hriadele (8) na horizontálne pohonné jednotky (1) a vertikálnymi pílovými kotúčmi (5) s vymedzovacími krúžkami (6), prepojenými na vertikálne pohonné jednotky (4), pričom v zadnej časti rámu (10) je umiestnená dvojica predných suportov (92) s vertikálnymi pílovými kotúčmi (5).

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo priorítnej prihlášky (51) I C 1 i Dátumpriotity B 27 B 7/02 B 2713 7/04Krajina priority Dátum zverejnenia 06.11.96 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08. 11.99(73) Majiteľ patentu WEP TRADING, a. s., Sabinov, SK(72) Pôvodca vynálezu Dvorský Pavel, Horná Ves, SK Gregor Emil, Horná Ves, SK,Kováčik Vladimír, Horná Ves, SK Fiala Viliam, Ing., Partizánske, SK(54) Názov vynálezu Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmotyOpísané zariadenie je tvorené v ráme (10) tumestnenými proti sebe vzájomne horizontálne i vertikálne prestavíteľnými horizontálnymi pílovými kotúčmí (3, 5), upevnenými cez hriadele (8) na horizontálne pohonné jednotky (l) a vertikálnyrm pilovými kotúčmi (5) s vymedzovacími kIúžkami (6),prepojenými na venikálne pohonné jednotky (4),pričom v zadnej časti rámu (10) je umiesmená dvojica predných suportov (92) s vertikálnymi pílový mi kotúčmi (5).Vynalez sa týka zariadenia na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty bez ohľadu na jej priemer a dlžlcu.Je známe zariadenie na pozdĺžne delenie kmeňov drevín, rezom dvorrii kotúčovými pílami upevnenými nad sebou v spoločnej reznej rovine, čo umožňuje rezať kmene väčších priemerov, ale iba v jednej rovine. Tiež je známe zariadenie na pozdĺžne delenie polokmeňov drevín, delením vo viacerých rovinách sústavou kotúčových píl, ale bez možnosti voľby hrúbky prírezu a bez možnosti zhotovovat napr. hranolčeky s Voliteľnými rozmermi. Sú tiež známe zariadenia na delenie drevnej hmoty pílovými kotúčmi podľa patentu SK čł 277 764, ktore sú usporiadané v horizontálnom a vertikálnom smere, čo umožňuje súbežne pílenie jedným kotúčom v horizontálnej a jedným kotúčom vo vertikálnej rovine. Nevýhodou takýchto zariadení je, že rezy je možné viesť len postupnými odrezkami z jedného okraja kmeňa, čo je málo produktivne. Tiež pri hlbších rezoch, najmä na okrajoch kmeňov sa prejavuje nevyváženosť reznej sústavy, čo má za následok rozmerovú nepresnosť odrezkov.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty súbežnými rezini vo vertikálnej i horizontálnej rovine, ktoré je tvorené v ráme umiestnenými proti sebe vzájonme horizontálne i vertikálne predstaviteľnými horizontálnymi pílovými kotúčmi, upevnenými cez hriadele na horizontálne pohonné jednotky a tiež vertikálnymi pílovými kotúčmi s vymedzovacími krúžkanii, prepojenými na vertikálne pohonné jednotky, ktorého podstata spočíva vtom, že v zadnej časti rámu je umiestnená dvojica zadných suportov s horizontálnymi pílovými kotúčmi a v prednej časti rámu je umiestnená dvojica predných suportov s vertikálnymi pílovými kotúčmi.Takáto konštrukcia zariadenia umožňuje jedným cyklom vykonať nielen horizontálny rez po celej šírke kmeňa, ale súčasne odrezok prepílit sústavou vertikálnych kotúčov na dosky či hranoly rôznych požadovaných hrúbok. Usporiadaním suportov v zadnej i prednej časti rámu sa dosiahne vysoký stupeň vyváženosti sústavy, ktorá zabezpečuje vysokú presnosť rezov pri širokom rozsahu vzájomnej prestaviteľnosti všetkých rezných kotúčov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr, 1 je schematicky znázomené umiestnenie suportov a pílových kotúčov v ráme zariadenia a tiež rezný záber kotúčov v určitom reznom cykle. Príklady uskutočnenia vynálezuZariadenie podľa vynálezu je zostavené z oceľové ho rámu 10 (pozri obr. l), v ktorom je na jeho bočných stĺpoch pohyblivo umiestnený nosič 11 v tvare obdĺžni ka, pozostávajúci z prednej a zadnej časti, ktoré sú vzájomne napevno spojené priečkami (na obr. l nenaznačenć). Na zadnú časť nosiča ll je zavesené nezávislá dvojica zadných suportov 91 s upevnenými horizontálnymi pílovými kotúčmi 3, prepojenými cez hriadele 8 na horizontálne pohonné jednotky 1. Obidva horizontálne pílove kotúče 3 sú spojené s hriadeľmi 8 tak,že stredovým otvorom sú nasunuté na matice 2 a po ich obvode k nim spojene nitmi (na obr. 1 nenaznačené). Na prednú časť nosiča 11 je zavesená nezávislá dvojica predných suportov 92 s upevnenými vertikáhiyrni pílovými kotúčmi 5, prepojenými na vertikálne pohonné jednotky 4. Medzi vertikálne pílové kotúče 5 sú vložené vyniedzovacie krúžky 6, ktorých hrúbka je zhodné s hrúbkou požadovaného odrezku drevnej hmoty.Prvý zárez do spracovávanej drevnej hmoty 7 je vykonaný horizontálnymi pílovými kotúčmi 3, čím sa zreže vrchná oblá nepravidelná vrstva drevnej hmoty 7 po celej jej dĺžke. Ďalší zárez sa už vykoná po nastavení hrúbok odrezkov vymedzovacími krúžkami 6 a potom naraz horizontálnymi pílovými kotúčmi 3 a vertikálnymi pílovými kotúčmi 5 sa reže po celej dĺžke kmeňa. V prípade, že sa reže drevná hmota 7 veľkých rozmerov a horizontálne pílové kotúče 3 nedokážu odrezat celú vrstvu naraz, postupuje sa z jednej aj z druhej strany drevnej hmoty 7 súbežne , čo je umožnené pohybom zadných suportov 91. Po zrezaní jednej vrstvy sa presunie nosič 11 V ráme 10 so suportami 91, 92 smerom dole na potrebný rozmer a celý postup sa opakuje.Suporty horizontálnych kotúčov 3 sú vo výškovom smere proti vertikálnym kotúčom 5 nastaviteľné pre pripad, že sa vertikálne kotúče 5 použijú iného priemeru, aby sa dosiahla rovina rezov vo vertikálnej i horizontálną polohe. Otáčky horizontálnych kotúčov 3 sú Volené tak, aby tieto kotúče rezali z vnútomej strany drevnej hmoty 7, čím sa predlžuje ich životnosť. Matice 2 sú preto uspôsobené tak, že jedna má vytvorený pravotočivý závit a druhá ľavotočivý závit, čo zabraňuje ich uvoľneniu.Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty súbežnými rezmi vo vertikálnej i horizontálnej rovine je tvorené vráme umiestnenými proti sebe vzájomne horizontálne i vertikálne prestaviteľnými horizontálnymi pílovými kotúčmi, upevnenými cez hriadele na horizontálne pohonné jednotky a vertikálnymi pílovými kotúčmi s vymedzovacími lcrťlžkami, prepojenými na vertikálne pohonné jednotky, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že vzadnej časti rámu (10) je urniestnena dvojica zadných suportov (91) s horizontálnymi pílovými kotúčmi (3) a vprednej časti rámu (10) je umiestnená dvojica predných suportov (92) s vertikálnymi pílovými kotúčmi (5).

MPK / Značky

MPK: B27B 7/04, B27B 7/02

Značky: drevnej, zariadenie, hmoty, spracovanie, pozdĺžne

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-280288-zariadenie-na-pozdlzne-spracovanie-drevnej-hmoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty</a>

Podobne patenty