Spôsob dávkovania reprodukovateľného množstva prevzdušnenej deformovateľnej zmesi

Číslo patentu: 279454

Dátum: 06.12.1995

Autor: Binley Gary Norman

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob dávkovania zahrnuje uvedenie zmesi pod tlakom do prvého objemu, ponechanie prvého objemu expandovať na druhý objem, v ktorom tlak prevzdušnenia sa rovná okolitému tlaku, a odobratie dávky druhého objemu prevzdušnenej zmesi.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prioritnej prihlášky 933017139 Dátum priority 08.03.93Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 04.11.98Pôvodca vynálezu Binlcy Gary Norman, Kettering, Northampton, GBSpôsob dávkovania zahmuje uvedenie zmesí pod tlakom do prvého objemu, ponechanie prvého objemu expandovať na druhý objem, v ktorom tlak prevzdušnenia sa rovná okolitćmu tlaku, a odobratie dávky druhéhoSpôsob dávkovania reprodukovateľněhn množstva prevzdušnenej deformovateľnej zmesiVynalez sa vzťahuje na zaobchádzanie s materiálom,podrobnejšie na manipulovanie s prevzdušnenými zmesami, s cieľom dosiahnuť ich reprodukovateľné objemové dávkovanie na nepretržitom základe.Dávkovanie reprodukovateľných objemov prevzdušnených materiálov je spojené s ťažkosťami, pretože sa môže predpokladať, že prevzdušnený materiál stratí svoj tvar a v priebehu dávkovania sa zmení aj jeho objem. Tieto problémy vyplývajú z prevzdušnenia vo forme pórov - bublin,ktoré sú schopné meniť svoj objem, ak sú vystavené malým, hoci aj miestnym tlakovým zmenám. Ťažkosti sa vyskytujú najmä pri mrazených cukrárskych zmesiach, pretože tieto zmesi sú prevzdušňovanć a majú zložitú stavbu,zahmujúcu tuky alebo tukové náhradky, vodu ako prísadu k sušine, odvodenej z mlieka. Takéto zmesi, zahmujúce mrazené krémy, mrazeně mlieka, mrazené jogurty a mrazené pudingy, vyžadujú starostlivú manipuláciu pri nízkych teplotách, to znamená nižších ako 0 °C, aby si zachovali svoju štruktúru. Prevzdušnená čokoláda je ďalší pnklad materiálu, ktorý mení svoj objem účinkom tlaku.Dodatočná zmena tlaku a zodpovedajúca zmena objemu býva často spojená so zmenami viskozity materiálu. Preto prevzdušnené materiály majú rozdielne rýchlosti toku, ak sú vystavené účinku tlaku.Patent USA 4 566 612 (Kreuter) opisuje dávkovanie mrazeného krému použitím pružnćho chlopňověho ventilu. Oakes (patent GB 2 06 597) opisuje výrobu pórovitého výrobku, napríklad prevzdušnenej čokolády a jej dávkovanie otvorom, vytvoreným na pieste. Zariadenie na dávkovanie hmoty na snehové zmesi uvádza EPA 0 539 646 (Ferrero) a strojné zariadenie na podávanie meraných množstlev tekutých alebo polotekutých látok sa uvádza v patente USA 4 787 534 (Ferrero).Mrazené cukrárske zmesi sú dobre charakterizované v literatúre a všeobecné zverejnenie sa nájde v Arbuckle a J . Soc. Daíry Technology 1990, 43 (l), strany 17 - 20.Podľa predloženého vynálezu sa dávkovanie prevzdušnených materiálov, najmä potravinárskych materiálov, dosiahne stlačením materiálu tlakom na vopred stanovený objem, v ktorom sú bubliny - póry zmenšené na objem, ktorý účinne odstraňuje chyby v meraní. Vynález potom zahrnuje spôsob dávkovania reprodukovateľných množstiev prevzdušnených deformovateľných zmesí, pozostávajúci z krokovi) stlačenie zmesi na prvý objem, ii) ponechanie prvého objemu expandovať na druhý objem, v ktorom sa tlak prevzdušnenia rovná okolitému tlaku aiii) odobratie dávky druhého objemu prevzdušnenej zmesi.Výhodné zariadenie na to, aby prvý objem expandoval na druhý objem, je piest pohyblivý vo valeí. Mrazené cukrárske zmesi a výrobky, na ktore je spôsob vhodne použiteľn , zvyčajne majú zväčšenie objemu v rozsahu od 50 do 200 .Tento vynález je vhodný najmä vtedy, ak niekoľko dávkovacích jednotiek pracuje zo spoločného prívodu ma teriálu. Kolísaníe v činnosti zariadenia neovplyvňuje dávkovaný objem z jednotlivých dávkovačov, pretože objem prevzdušneného materiálu V expandovateľnom objeme je oddelený od spoločného prívodu materiálu.Prehľad obrázkov na výkresochĎalej je uvedený príklad spôsobu podľa vynálezu na jeho ozrejmenie, ktorý však v žiadnom pripade neobmedzuje vynález. Príklad sa odvoláva na pripojené schematicke výkresy na ktorýchObrázky l až 3 znázorňujú postupnú činnosť zariadenia pri dávkovani prevzdušneného materiálu.Na obrázku l je piest 2 kĺzavo uložený vo valci l a materiál sa privádza do objemu valca vstupnou rúrkou 4 zo spoločného rozvodu 5 materiálu. Materiál prechádza z rúrky 4 do valca 1 cez otočný ventil 6 a opúšťa valec ventilom 6, ak je tento otočený. Tento ventil môže mať akékoľvek bežne riešenie a môže obsahovať dva oddelene činné ventily. Rúrka 4 a rozvod 5 obsahujú prevzdušnený materiál pod tlakom, Materiál vychádza z valca ventilom 6 a opúšťa zariadenie rúrkovýrn vyústenim 3.Na obrázku l je ventil 6 otvorený, aby materiál mohol vo valci zaujať meraný prvý objem 7. Uzavretím ventilu 6(pozri obrázok 2) sa oddelený prvý objem udržiava vo valei pod známym tlakom. Pre mrazené výrobky môže tento tlak byť 0,5 až 0,6 MPa (5 až 6 bar) tak, že prevzdušňovací plyn je stlačený na 1/5 alebo l/6 jeho pôvodného objemu.Piest 2 sa potom pohybuje pozdĺžne vo valei (pozri obrázok 2), aby umožnil expanziu stlačenćho materiálu a tak vyplnil druhý objem 8. V tomto objeme má prevzdušňovací plyn okolítý tlak, ktorý je zvyčajne atmosférickým tlakom. Druhý objem je takto vyplnený vopred určeným objemom prevzdušneného materiálu. Tento objem 8 sa stanovi meraním mrazenej zmesi s objemom 7 pod známym tlakom.Otočením ventilu 6 tak, aby bol spojený s vyústenim 3(pozri obrázok 3) a pozdĺžnym pohybom piesta 2 vo valei 1 vytvára prevzdušnený materiál v druhom objeme dávku 9. Táto dávka 9 sa oddeľuje od zariadenia, ked piest dosiahne koniec svojej dráhy a uzatvori sa ventil 6.Mrazená cukrárska zmes mala expanziu 100 . Dávka 9 by sa mohla nadávkovať do vhodnej formy alebo jedlěho obalu, napríklad do čokoládovej trubičky.l. Spôsob dávkovania reprodukovateľného množstva prevzdušnenej deformovateľnej zmesi, v y z n a č u j ú ci s a tý m ,že zahmuje krokyi) uvedenie zmesi pod tlakom do prvého objemu, ii) ponechanie prvého objemu expandovať na druhý objem, vktorom sa tlak prevzdušnenia rovná okolitému tlaku aiii) odobratie dávky druhého objemu prevzdušnenej zmesi.2. Spôsob podľa nároku l, v ktorom sa prvý objem necháva expandovať pohybom piesta vo valci.3. Spôsob podľa nároku l alebo 2, v ktorom prevzdušnená zmes je mrazená cukrárska zmes, ktorá má zmenu objemu pri expzmzii od 50 do 200 .

MPK / Značky

MPK: A23G 9/28, A23G 1/20, A23G 9/20

Značky: deformovateľnej, zmesí, dávkovania, prevzdušnenej, množstva, spôsob, reprodukovatelného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-279454-sposob-davkovania-reprodukovatelneho-mnozstva-prevzdusnenej-deformovatelnej-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob dávkovania reprodukovateľného množstva prevzdušnenej deformovateľnej zmesi</a>

Podobne patenty