Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou ionizujúceho žiarenia

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou proti ionizujúcemu žiareniu na báze polyolefínov, najmä polypropylénu. Kompozit obsahuje polypropylén, síran bárnatý a mastivá-deriváty vyšších mastných kyselín. Možno ho využiť pri výrobe ochranných krytov proti röntgenovému žiareniu v oblasti medicíny a v iných odvetviach.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 1220-93 Dátum podania 03.11.93 (13) Dmh d°km° B Číslo priorimej prihlášky (51) In C 16 Dátum priority C 08 J 3/20 C 08 K 3/00 Kľal 1113 Pľĺíľľĺľyľ C 08 K 13/ 02, . . C 08 K 5/09 ÚRAD Datum zverejnenia. 04.12.96 C 08 K 5/00 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08.04.98 G 211 1/10 SLOVENSKEJ REPUBLIKY . C OQD 5/32 Člslo PCT(72) Pôvodca vymálezu Kišš Mikuláš, Ing., Nitra, SK Ďuriš Ladislav, RNDr., Nitra, SK Gašparovič Ľudovít, Ing., Nitra, SK Fülöp Marko, Ing., CSc., Bratislava, SK Máte František, Ing., CSc., Nitra, SK(54) Názov vynálezu Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou ionizujúceho žiareniaTermoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou proti ionizujúcemu žiareniu na báze polyolefinov, najmä polypropylénu. Kompozit obsahuje polypropylén, siran bámatý a mastivá-deriváty vyšších mastných kyselín, Možno ho využiť pri výrobe ochranných krytov proti röntgenovému žialeniu v oblasti medicíny a v iných odvetviach.Vynález sa týka kompozitu na báze polyoleñnov so zvýšenou tieniacou schopnosťou ionizujúceho žiarenia.Je známe, že na modifikáciu úžitkových vlastností polyoleflnov sa používajú anorganicke plnivá. Tak napr. v AO 197 043 sa na modiíikáciu úžitkových vlastností opisuje použitie kaolínu a vápenca, o vlastnostiach polyoletinických kompozitov plnených zrážaným uhličitanom vápenatým a hydroxidom horečnatým sa zaoberá japonský patent 985/33/82. Polypropylén plnený mastencom je predmetom japonských patentov 129 037/82, 132 036/83 a polypropylén plnený síranom bárnatým zase japonského patentu 33 553/73.Výber plniva a jeho použitá koncentrácia je závislá od zmeny vlastností, ktorá sa jeho použítím sleduje. Prídavok plniva do polyoleñnov s koncentráciou viac ako 30 hmotnostných je často sprevádzaný zhoršením ostatných úžitkových vlastností. Prídavok uhličitanu vápenatěho resp.,mastenca síce zvyšuje tuhosť, tvrdosť polyméru, zhoršuje sa však jeho reológia. Táto sa potom musí upravovať prídavkom mastív, čo sú po chemickej stránke deriváty vyšších mastných kyselín, s počtom uhlíkov C 15 až C 11. Podobne zvyšovanie koncentrácie hydroxidu horečnatého v polypropylćne, ktoré pôsobí na zvyšovanie nehorľavosti resp. síranu bárnatého, ktore má vplyv na zvyšovanie tieniaceho účinku proti ionizujúcemu žiareniu má negatívny vplyv na reológiu polymémej taveniny, ktorá sa musí upraviť prídavkom mastív.Teraz sa zistilo, že prítomnosť mastív v polymémom kompozite pozostávajúcom z polymérov propylénu a síranu bámatého okrem pozitívneho vplyvu na reológiu taveniny pozitívne vplýva aj na zvyšovanie tieniaceho účinku kompozitu.Podstatou tohto vynálezu je termoplastický kompozit so zvýšeným tieniacim účinkom ionizujúceho žiarenia pripravený na báze polyolefínov tak, že pozostáva z 15 až 50 hmotnostných dielov polyolefínov, 50 až 80 hmotnostných dielov mikromletého barytu a 0,1 až 5,0 hmotnostných dielov derivátov vyšších mastných kyselín s počtom uhlikov C 15 az C 22.Výhodou tohto vynálezu je, že riešenie umožňuje vyrábať tvarovo náročné a členité výrobky s dobrými tieniacimi účinkami proti ionizujúcemu žiareniu.Zmes pozostávajúca zo 60 hmotnostných dielov mikromletého síranu bámatćho so stredným priemerom častí 2,8 m, 40 hmotnostných dielov kopolymćru propylén-etylén s obsahom etylěnu 1,8 s tavným indexom meraným pri teplote 230 °C a zaťažení 21,6 N sa rovná 0,8 g/10 min a 0,5 hmotnostných dielov mastiva pozostávajúceho zo zmesi esterov 1,3 butándiolu kyseliny montánovej ajej vápenatej soli. Zmes sa homogenizovala vo tluidnej miešačke pri 1000 ot./min. a pri teplote 70 - 90 °C počas 5 min.Takto zhomogenizovaná zmes sa pretavila na dvojzávitovkovom hnetaco-granulačnom zariadení Wemer-Ptleiderer ZSK 30/L pri teplote taveniny polyméru 220 °C. Z pripraveného polyméru sa lisovstrekovacou technikou pripravili skúšobná telesá priemeru 5 cm a hrúbky 3 mm na meranie radiačného tienenia.Tieniaca schopnosť pripraveného kompozitu sa merala vo zväzku röntgenového žiarenia pri urýchľovacom napätí 75 až 125 kV a kvalita tienenia bola hodnotená meraním absorpčnej dávky pri kompozitoch s derivátmi a bez derivátov.Tienenie absorbovaná dávka vztiałmutá na kompozit bez derivátov (rel. jedn.) Urýchľovacie napätie (kV) 75 100 125Kompozit s derivátmi vyšších mastnch k selín PP 60 1 ll l 06 l 07 Kompozit bez derivátov 1,0 1,0 1,0Zmes pozostávajúca zo 70 hmotnostných dielov mikromletého síranu bámatého ako v príklade l, 30 hmotnostných dielov kopolymćru propylćn-etylén s obsahom etylćnu 14 , s tavným indexom 5,6 g/ 10 min. meraným pri teplote 230 °C a zaťažení 21,6 N a 0,4 hmotnostných dielov monoglyceridu kyseliny stearovej. Zmes sa homogenizovala ako V príklade l. Tieniaca schopnosť pripraveného kompozitu sa hodnotila ako v príklade l.mastn ch selín PP 70 l 12 l l l 08 Kompozit bez derivátovvyšších mastných kyselín 1,0 1,0 1,0Zmes pozostávajúca zo 70 hmotnostných dielov mikromletého síranu bámatého ako V príklade 1 a 30 hmotnostných dielov homopolyměru propylénu s indexom izotakticity 97,1 a s tavným indexom 7,0 g/O min. meraným pri 230 °C a zaťažení 21,6 N a 0,2 hmotnostných dielov stearátu vápenatého. Zmes sa homogenizovala ako v príklade l. Tieniaca schopnosť pripravenćho kompozitu sa hodnotila ako v príklade l a porovnávala s obdobným kompozitom bez derivátov vyšších mastných kyselín.Zmes pozostávajúca zo 60 hmotnostných dielov mikromletého síranu bámatého ako v príklade 1 a 40 hmtnostných dielov polyetylenu s tavným indexom 20 g/ 10 min. meraným pri 190 °C a zaťažení 21,6 N a 1,4 hmotnostných dielov steanátu zinočnatěho. Zmes sa homogenizovala ako v príklade l. Tieniaca schopnosť sa hodnotila podľa postupu opísanćho v príklade 1 a porovnávali s obdobným kompozitom bez derivátov vyšších mastných kyselín.U chľovacie na ätie kV 75 100 125 s derívátmi l 09 l 07 1 05 bez drívátov 1,0 l ,O 1,0Predmet vynálezu má široké uplatnenie v medicine pri výrobe ochranných röntgenových pomôcok (kryty gonád,semenníkov, vaječnikov a pod.), v oblastí jadrovej energetiky (ochranné kryty) a na pracoviskách, kde sa vyskytuje ionizujúce žiarenie.Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou ionizujúceho žiarenia, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z 15 až 50 hmotnostných dielov polyoleñnov, výhodne polymérov propylćnu, 50 až 80 hmotnostných dielov síranu bámatého a 0,1 až 5,0 hmomostných dielov derivátov vyšších mastných kyselín s počtom uhlíkov C 15 až C 22.

MPK / Značky

MPK: C08J 3/20, C08K 13/02, C09D 5/32, G21F 1/10, C08K 5/00, C08K 3/00, C08K 5/09

Značky: tieniacou, ionizujúceho, zvýšenou, schopnosťou, termoplastický, kompozit, žiarenia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-278939-termoplasticky-kompozit-so-zvysenou-tieniacou-schopnostou-ionizujuceho-ziarenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou ionizujúceho žiarenia</a>

Podobne patenty