Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov

Číslo patentu: 278659

Dátum: 15.07.1992

Autor: Galba Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov, z ktorých základný pozostáva zo skrine, ktorá je z jednej strany uzatvorená zadným vekom a v ktorej je uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnený blok valcov s piestami. Hriadeľ je ukončený vonkajším drážkovaním radiálne uloženým vo vnútornom drážkovaní vytvorenom z čelnej strany v náboji, ktorý je otočne uložený v zadnom veku a na ktorom je upevnený vnútorný pracovný člen pomocného zubového hydrogenerátora umiestneného vo valcovom priestore zadného veka. Podstata riešenia je v tom, že zo strany zadného čela je v náboji vytvorený valcový otvor, v ktorom je svojím vonkajším priemerom uložená spojka pevne spojená s nábojom. V centrálnej časti sú v spojke vytvorené pripájacie prostriedky, ktorých priečne rozmery zodpovedajú rozmerom pripájaného hydrogenerátora.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 19.12.90 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo prioritnej prihlášky (51) Im c i Dátum priority F lóH 39/00 F 16 H 39/ 14 Krajina priority F 04 B 1 /00, . . F 04 B 1/20 YSELNÉHO Datum zverejnenia. 15.07.92 F 03 C 1 /02 VLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 10.12.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Závody ťažkého strojárstva, a. s., Dubnica nad Váhom, SK(72) Pôvodca vynálezu Galba Vladimír, Ing., Nová Dubnica, SK(54) Názov vynálezu Hriadeľová spojka na tandemově spojenie dvoch hydrogenerátorov(57) Anotácia Hríadeľová spojka na tandemovć spojenie dvoch hydrogenerátorov, z ktorých základný pozostáva zo skrine,ktorá je z jednej strany uzatvorená zadným vekom a V ktorej je uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnený blok valcov s piestami. Hriadeľ je ukončený vonkajším drážkovaním radiálne uloženým vo vnútornom drážko vani vytvorenom z čelnej strany v náboji, ktorý je otoč- ne uložený V zadnom veku a na ktorom je upevnený r, . vnútorný pracovný člen pomocneho zubového hydro- ř 43generátora umiestnenćho vo valcovom priestore zadnć ho veka. Podstata riešenia je vtom, že zo strany zadné- zho čela je v náboji vytvorený valcový otvor, v ktoromje svojím vonkajším priemerom uložená spojka pevne§ spojená s nábojom. V centrálnej časti sú v spojke vy- t tvorené pripájacie prostriedky, ktorých priečne rozmery zodpovedajú rozmerom pripajanćho hydrogenerátoravynález sa týka tandemového spojenia dvoch hydrogenerátorov a rieši spojku na vzájomne spojenie hriadeľov základného a tandemovo pripojeného hydrogenerátora.K určitej typovej veľkosti základného hydrogenerátora je V praxi potrebné podľa druhu aplikácie pripojiť hydrogenerátory rôznej typovej veľkosti, a teda aj s rôznym vyhotovením konca hriadeľa. V súčasnosti sa tento problém rieši tak, že základný hydrogenerátor má ukončenie hriadeľa prispôsobené prenosu krútiaceho momentu najväčšieho pripojiteľného typorozmeru a k tomuto ukončeniu sa vyrábajú spojky, ktorých jeden koniec má pripájacie rozmery základného hydrogenerátora a druhý koniec má prípájacie rozmery, zodpovedajúce rozmeru hriadeľa pripájaného hydrogenerátora. Na takto vytvorenej spojke býva potom V niektorých známych vyhotoveniach uložená vnútorná časť pomocného zubového hydrogenerátora. Pripájacimi elementmi spojky je najčastejšie drážkovanie s evolentným profilom. Nevýhodou známych riešení hriadeľovej spojky je vysoká technologická náročnosť výroby, ako aj obmedzená dodávateľská pružnosť pri potrebe rýchleho uspokojenia dopytu mkazníka na ľubovoľný pripájací rozmer pripájanćho prevodníka vytvoreného v spojke základného hydrogenerátora.Uvedené nevýhody odstraňuje hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov, z ktorých základný pozostáva zo skrine, ktorá je z jednej strany uzatvorená základným vekom a V ktorej je uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnený blok valcov s piestami, pričom hriadeľ je ukončený vonkajším drážkovaním radiálne uloženým vo vnútornom drážkovaní vytvorenom z čelnej strany V náboji, ktorý je otočne uložený V zadnom veku a na ktorom je upevnený vnútomý pracovný člen pomocného zubového hydrogenerátora umiestneného vo valcovom priestore zadného veka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že zo strany zadného čela je V náboji vytvorený valcový otvor, v ktorom je svojím vonkajším priemerom uložená spojka pevne spojená s nábojom a V centrálnej časti vybavená pripájacími prostriedkami s príečnymí rozmenni, zodpovedajúcimi rozmerom pripájaného hydrogenerátora.Výhodou hriadeľovej spojky podľa vynálezu je nizka prácnosť vyhotovenia a Veľká dodávateľská pohotovosť výrobcu pri dopyte zákazníka na možnosť tandemových prepojení hydrogenerátorov rôznych typorozmerov.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese je znázomený príklad vyhotovenia hriadeľovej spojky na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov, kde je na obr. pozdĺžny rez koncovou časťou základného hydrogenerátora.Hydrogenerátor pozostáva zo skrine l, ktorá je z jednej strany uzatvorená zadným vekom 2 a V ktorej je uložený hriadeľ 11. Na hriadeli 11 je upevnený blok 12 valcov, V ktorých sú umiestnené piesty 13, pričom hriadeľ 11 je ukončený vonkajším drážkovaním 111 radiálne uloženým vo vnútomom drážkovaní 31 vytvorenom zo strany predného čela V náboji 3. Náboj 3 je uložený V radiálnych klzných ložiskách, z ktorých jedno je umiestnené V zadnom veku 2 a druhé V druhom veku 21, uzatvárajúcom pomocný zubový hydrogenerátor 22 typu GE - ROTOR. Pomocný zubový hydrogenerátor 22 je umiestnený vo valcovom priestore vytvorenom V zadnom veku 2 a jeho vnútomý pracovný člen je uložený V náboji 3. Zo strany zadného čela je V náboji 3 vytvorený valcový otvor 32, v ktorom je svojím vonkajším priemerom 41 uložená spojka 4 pevne spojená s nábojom 3 pomocou prepojovacieho prvku 43. V centrálnej časti spojky 4 sú vytvorené pripájacie prostriedky 42, ktoré vytvára napr. evolentné dràžkovanie.Ak je potrebné k základnému hydrogenerátoru tandemovo pripojiť hydrogenerátor, odoberajúci krútiaci moment odpovedajúci max. dovolenej hodnote, použije sa náboj 3, ktorý má Vnútomé drážkovanie 31 Vytvorené po celej dĺžke náboja 3. Takéto vyhotovenie Vyhovuje nonne SAE-C, ktorá je na tieto účely často používaná. Ak chceme k základnému hydrogenerátoru tandemovo pripojiť hydrogenerátor, ktorého hriadeľ má menšie priečne pripájacie rozmery, použijeme na tento účel náboj 3, upravený tak, ako je to znázomené na obr., t. j.,náboj 3, do ktorého je zasunutá spojka 4. Rozmery pripájacich prostriedkov 42 vytvorených V spojke 4 sú normalizované a zodpovedajú rozmerom hríadeľa pripojeného hydrogenerátora. Konkrétne vyhotovenie znázomene na obr. umožňuje pripojenie hriadeľa s rozmermi zodpovedajúcimi norme SAE B-B. V altematívnych vyhotoveniach môžu byť prípájacie prostriedky 42 tvorené tiež drážkou na pero.Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov, z ktorých základný pozostáva zo skrine, ktorá je z jednej strany uzatvorená zadným vekom a V ktorej je uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnený blok valcov s piestami, pričom hriadeľ je ukončený vonkajším drážkovaním radiálne uloženým vo vnútomom drážkovaní vytvorenom z čelnej strany V náboji,ktorý je otočné uložený V zadnom veku a na ktorom je upevnený vnútomý pracovný člen pomocného zubového hydrogenerátora, umiesmeného vo valcovom priestore zadného veka vyznačujúca sa tým, že zo strany zadného čelaje V náboji (3) vytvorený valcový otvor, V ktorom je svojím vonkajším priemerom (41) uložená spojka (4) pevne spojená s nábojom (3) a V centrálnej časti vybavená pripájacími prostriedkami (42) s priečnymi rozmermi, zodpovedajúcimi rozmerom pripájacieho hydrogenerátora.gšav KŘN mapu u k TWIIIIIIA

MPK / Značky

MPK: F16H 39/00, F16H 39/14, F04B 1/20, F04B 1/00, F03C 1/02

Značky: spojenie, hydrogenerátorov, tandemové, dvoch, spojka, hriadeľová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-278659-hriadelova-spojka-na-tandemove-spojenie-dvoch-hydrogeneratorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov</a>

Podobne patenty