Hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými elementmi

Číslo patentu: 278653

Dátum: 10.12.1997

Autor: Homišin Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými elementmi je určená na zabezpečenie stáleho pružného prenosu záťažového krútiaceho momentu s tlmením torzných kmitov a torzných nárazov v ľubovoľnej torzne kmitajúcej mechanickej sústave. Záťažový krútiaci moment z hnacieho telesa (1) na poháňané teleso spojky (2) je prenášaný súosovo proti sebe zaradenými pneumaticko-pružnými elementmi (3) naplnenými plynným médiom. Vzájomné prepojenie pneumaticko-pružných elementov (3) je zabezpečené škrtiacimi otvormi (8), ktoré sú vytvorené v dosadacej ploche (6) hnacieho telesa (1).

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 05.05.92 (13) Dm d°k°i B Číslo prioritnej prihlášky (5 l) Im c Dátum priority F 16) 3/12 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 10.12.97 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 10.12.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK(72) Pôvodca vynálezu Homišin Jaroslav, Ing., CSc., Košice, SK(54) Názov vynálezu Hriadeľová spojka s penumnticko-pružnými elementmiHriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými elementmi je určená na zabezpečenie stáleho pružného prenosu záťažového krútiaceho momentu s tlmením torzných kmitov a torzných nárazov v ľubovoľnej torzne kmitajúcej mechanickej sústave. Záťažový krútiaci moment z hnacieho telesa(l) na poháňané teleso spojky (2) je prenášaný súosovovo proti sebe zaradenýrni pneumaticko-pružnými elementmi (3) naplnenými plynným mćdiom. Vzájomné prepojenie pneumaticko-pružných elementov (3) je zabezpečené škrtia- v cimi otvormi (8), ktoré sú vytvorené v dosadacejA. x ploche (6) hnacieho telesa (l). ...f(ąuHriadeľová spojka s pneumatícko-pružnými elementmi podľa tohto vynálezu sa zaraďuje do novovznikajúcej skupiny pneumatických spojok patriacich do širokej oblasti hriadelových spojok, konkrétne pružných hriadeľových spoj ok.Doteraz známe pružné hriadeľová spojky sa vyrábajú s pružnými elementmí kovovými, gumovými alebo z plastov. Najviac rozšírené a používané V strojárstve sú práve pružné hriadeľovć spojky s gąmovými pružnými elementmi. Okrem toho, že vyrovnávajú axíálne, radiàlne alebo osové výchylky, sú tieto spojky charakterizované počiatočnou nelineámou charakteristikou prenosu krútiaceho momentu. Zároveň sú známe aj jej počiatočné dynamické vlastnosti, t. j. dynamická torzná tuhosť a koeficient tlmenia. Voľba gumového pružného elementu spojky je úzko spojená s problematikou ohrievania sa danej spojky. Stály ohrev zapríčiňuje postupné stamutie jej pružných elementov. Stamutím pneumatické materiály strácajú svoje pôvodné dynamické vlastnosti. V takomto prípade pozitívna nelineáma charakteristika pôvodnej pružnej hriadeľovej spojky sa časom mení na lineámu s úplne inými (neznámymi) dynamickými vlastnosťami. Následkom toho súčasne používané pružné hriadeľové spojky strácajú svoje základné poslanie, a to zabezpečenie pružného prenosu záťažového krútiaceho momentu s tlmením torzných kmitov a torzných nárazov v mechanických sústaváeh.Uvedené nedostatky súčasných pružných hriadeľ vých spojok odstraňuje a zároveň kladené požiadavky na nove typy spojok spĺňa hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými elementmi, podľa tohto vynálezu. Podstatou vynálezu je to, že záťažový krútiaci moment sa prenáša z hnacieho na poháňané teleso spojky súosovo proti sebe zaradenými pneumaticko-pružnými elementmi naplnenými plynným médiom so vzajomným prepojením škrtiacimi otvormi.Prenosom záťažovćho krútiaceho momentu pneumaticko-pružnými elementmi naplnenými plynným médiom,dosiahneme kompresiu tohto média úmemú zaťaženiu,čím je práve charakterizovaný stály pružný prenos záťažového momentu v sústave hnacieho a poháňaného stroja. Výhoda predloženého riešenia sa vyznačuje práve stálym pružným prenosom záfažového krútiaceho momentu s tlmením torzných lonitov a torzných nárazov,ktorý je zabezpečený tým, že použitým pružným materiálom v tejto spojke je plynné médium. Plynnć médium počas celej svojej činnosti nepodlieha stamutiu, v dôsledku čoho spojka nestráca svoje pôvodné pozitívne dynamické vlastnosti na rozdiel od doteraz používaných pružných materiálov.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je na obr. 1 v nárysnom pohľade s čiastočným rezom na obr. 2 v bokorysnom pohľa 10de znázomená hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými elementmi.Hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými elementmi pozostáva z hnacieho telesa 1 a poháňaného telesa 2, medzi ktorými sú súosovo proti sebe zaradené pneumaticko-pružné elementy 3 plnené plynným medium. Pneumaticko-pružne elementy 3 svojimi odľahlými koncami 4 sú pevne pripojené k dosadacej ploche 7 poháňaného telesa 2 a zároveň svojimi priľahlými koncami 5 sú pevne pripojene k dosadacej ploche 6 hnacieho telesa l. Pneumaticko-pružné elementy 3 sú vzájomne prepojené škrtiacimi otvormi 8, ktoré sú vytvorené v dosadacej ploche 6 hnacieho telesa l. Ak pneumatickopružné elementy 3 hriadeľovej spojky cez ventily 9 naplníme plynným médiom s určitým pretlakom proti okolitej atmosfére, tieto udržiavajú hnacie teleso l proti poháňanému telesu 2 v základnej polohe. Pri prenose záťažového krútiaceho momentu nastáva pootočenie hnacieho telesa 1 proti poháňanému telesu 2, čím sa vytvára,ako už bolo spomenuté, kompresia plynného média V pneumatícko-pružných elementoch 3 úmemá zafaženiu. A práve táto skutočnosť má za následok pružný prenos záťažového krútiaceho momentu v sústave hnacieho a poháňaného stroja. Súčasne pôsobením harmonickej zložky záťažového momentu nastáva rozkmítávanie danej spojky, v dôsledku čoho dochádza k prúdeniu plynného média škrtiacimi otvormi 8, ktoré je sprevádzané škrtením pri prietoku, čím je charakterizovaná škrtiaca práca úmemá tlmiacej práci danej spojky.Použitie hriadeľovej spojky s pneumaticko-pružnými elementmi podľa tohto vynálezu je možné všade tam,kde situácia vyžaduje chrániť mechanickú sústavu pred nebezpečným torzným kmitaním a torznými rázmi, čo spôsobuje nedovolené preťaženie súčiastok, ba dokonca aj predčasný únavový lom. Svojím vyhotovením spojka zvyšuje technickú úroveň a prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení v každej torzne kmitajúcej mechanickej sústave. Konštrukcia danej spojky je vyriešená tak,aby v obidvoch smeroch otáčania umožňovala stály pružný prenos záťažového krútiaceho momentu v mechanických sústavách s torzným kmitaním.Hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými elementmi, pozostávajúca z pneumaticko-pružných elementov, škrtiacich otvorov a dosadacích plôch, v y značuj úca sa tým,žepneumaticko-pružné elementy (3) sú vzájomne prepojené minimálne jedným škrtíacim otvorom (8) vytvorenýun priamo v dosadacej ploche (6).

MPK / Značky

MPK: F16D 3/12

Značky: hriadeľová, pneumaticko-pružnými, spojka, elementmi

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-278653-hriadelova-spojka-s-pneumaticko-pruznymi-elementmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými elementmi</a>

Podobne patenty