Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stredná časť krytu koľaje (1) a dva bočné kryty (2) s protišmykovými plochami (3) sú uložené strechovito v pozdĺžnej osi koľaje. Odkvapy sú vedené do priečneho zberača (5) a do nádržky priečneho žľabu (10) odvodňovacím potrubím (12).

Text

Pozerať všetko

(19) SK 278 648 Číslo prihlášky 3660-91 Dátum podania 03.10.91 (B) Druh dokumentu B 6 Číslo priorítnej prihlášky (51) 1 c i Dátum priority E 01 B 19/00 E OIB 37/00 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 10.12.97 PRIEM ÉH A O Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 10.1297 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Švec František, Nitra - Zobor, SK(54) Názov vynálezu Kryt koľajeStredná časť krytu koľaje (l) a dva bočné kryty(2) s protišmykovými plochami (3) sú uložené strechovito v pozdĺžnej osi koľaje. Odkvapy sú vedené do priečneho zberača (5) a do nádržky priečneho žľabu (10) odvodňovacím potrubímVynález rieši konštrukciu krytu koľaje proti odkvapkávaným znečisťujúcim látkam V železničnej doprave.Doterajšie konštrukčné vyhotovenie koľaje nerieši problematiku ochrany životného prostredia, a najmä ochranu spodných vôd pred znečistením náhodným odkvapkávaním, rozliatím a podobne pri prečerpávaní a manipulácii s ropnými produktmi, kyselinami alebo pri čistenl a umývaní prepravných alebo trakčných prostriedkov. Výnimku tvoria špeciálne konštrukcie a stavebné diela na čerpadlách pohonných látok alebo iných chemikálií, vyhotovené ako nepriepustné vane zo železobetónu, ktoré sú však veľmi prácne, investične mimoriadne náročné a vyžadujú pri stavbe alebo oprave i dlhodobé vyradenie čerpadla z prevádzky. Jedným z potenciálnych zdrojov znečistenia vôd železničnou dopravou sú odkvapy z hnacích vozidiel a prepady závadných látok zo železničných vozňov. S chronickým znečistením spodných vôd je možné počítať vo všetkých prevádzkach, kde dochádza k drobným a ťažko kontrovateľným únikom ropných látok. Najviac sa na havarijných úrovniach závadných látok podieľajú výrobky z ropy, napríklad nafta a oleje, a to z nádržkových vozňov, cisterien a nádrží hnacích vozidiel pri prečerpávaní. Dochádza k priamemu ohrozeniu životného prostredia, a najmä spodných vôd. Sú známe riešenia z pokusov o záchyt odkvapov v koľaji oceľovými vaňami,ich najväčšia nevýhoda však spočíva vtom, že pri osadení si vyžadujú narušenie podvalov v pozdĺžnom smere, čím prichádza k narušeniu stability koľaje a ich použitie je obmedzené na odkvapy a prepady, ktore nie sú agresívne proti oceli.Uvedené nedostatky odstraňuje kryt koľaje proti odkvapom, ktorý pozostáva zo strednej časti a dvoch bočných častí s protišmykovými plochami, strechovito uložených po celej dĺžke krytu koľaje do úrovne podvalov, ďalej z priečneho zberača uloženého v medzípodvalovom priestore a opatrenćho výstuhami, nesúcimi rošty a vybrania s osadenými bočnými časťami, pričom priečny zberač je vybavený zaústením do nádržky priečneho žľabu s otvorom a odvodňovacím potrubím.Výhodou konštrukčného riešenia krytu koľaje podľa tohto vynálezu je to, že nezasahuje do konštrukcie koľaji,rieši ochranu spodných vôd komplexne a umožňuje znížiť ekonomickú náročnosť realizácie.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukčne riešenie krytu koľaje proti odkvapom podľa vynálezu je znázornená na priloženom výkrese, kde na obr. l je konštrukčné riešenie krytu koľaje proti odkvapom v priečnom reze a na obr. 2 konštrukčne riešenie krytu koľaje v pôdoryse.Kryt koľaje proti odkvapom, zhotovený z plastu,gumy alebo ocele pozostáva zo strednej časti l v tvare širokého písmena U a dvoch bočných častí 2 V tvare písmena V, opatrených protišmykovými plochami 3,po celej dĺžke krytu V koľaji v rozmeroch zodpovedajúcích všetkým použitým tvarom železničného zvršku je uložený strechovitc sa prekrývajúc do koľaje s úpravou pozdlžneho spádu tak, že časť 1 a časť 2 sú v úrovni úložnej plochy drevených alebo železobetónových podvalov 4. Pozdlžny sklon kIytov, vrátane bočných žľabov častí 2, vedie odkvapy do priečneho zberača 5, zhotoveného z plastov, gumy alebo ocele v tvare nádrže v medzipodvalovom priestore a opatreného výstuhami 6, plniacimi funkciu priečok a nosných stien a nesúcich rošty 7 a vybrania 8 na osadenie žľabov bočných častí 2 so zaústením 9 do nádržky priečneho žľabu 10, pričom nádržka priečneho žľabu 10 a uloženie priečneho zberača 5 stabilizujú spoločne plochu bočných častí krytu 2 v koľaji a z plôch častí krytov l a 2 a zberača 5 zabezpečujú zber odkvapov vrátane odpadnej vody. Otvorom ll na Odvodňovacie potrubie 12 sa vedie odpad do ďalšej nádrže 10 alebo do odlučovača olejov.Konštrukcia krytu koľaje proti odkvapom podľa vynálezu umožňuje jednoduché uloženie krytu a ďalších prvkov na zber a odvod odpadu, a tým efektívne zabezpečuje ekológiu prostredia a ochranu spodných vôd pred znečistením. Prevádzková činnosť koľaji je ovplyvnená len uložením prvkov v štrkovom lôžku, pričom uloženie krytu koľaje proti odkvapom predstavuje iba malý zásah do konštrukcie koľaji. Čistenie krytu koľaje podľa vynálezu je jednoduché pomocou dostupných zariadeni a v každom ročnom období. Súčasne sa rieši komplexne zber odpadu až po jeho spracovanie v odlučovači olejov a jeho odvedenie.Vynález je možné výhodne využiť na čerpacích staniciach, prekladiskách, odstavných koľajach, zoradiskách, podnikových vlečkách, dicľňach a umyvárkach koľajových vozidiel.Kryt koľaje proti odkvapom, v y z n a č u j ú c is a t ý m , že pozostáva zo strednej časti (l) a dvoch bočných častí (2) s protišmykovými plochami (3), strechovito uložených po celej dĺžke krytu koľaje do úrovne podvalov (4), ďalej z priečneho zberača (5) uloženého v medzípodvalovom priestore a opatreného výstuhami (6),nesúcimi rošty (7) a vybrania (8) s osadenými bočnými časťami (2), pričom priečny zberač (5) je vybavený zaústením (9) do nádržky priečneho žľabu (10) s otvorom

MPK / Značky

MPK: E01B 19/00, E01B 37/00

Značky: koľaje

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-278648-kryt-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kryt koľaje</a>

Podobne patenty