Vysokootáčkové ložisko s domazávaním

Číslo patentu: 278609

Dátum: 07.12.1994

Autori: Manhalter Pavel, Kříž František, Pavlík Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vysokootáčkové ložisko s domazávaním je zložené z puzdra (1) s obežnými dráhami (2), z hriadeľa (3) s obežnými dráhami (4), z dvoch radov valivých teliesok (5) vedených klietkami (6) a z krytov (7) na oboch koncoch ložiska, pričom medzi obežnými dráhami (2) v puzdre (1) je vytvorený mazací otvor (8) a vybranie (9) na mazivo. Rúrka (10) je osadená v puzdre (1) prostredníctvom predpružených okrajových častí (11), v ktorých sú vytvorené výrezy (14) prepájajúce priestor medzi puzdrom (1) a rúrkou (10) s priestorom medzi rúrkou (10) a hriadeľom (3). V rúrke (10) je vytvorený otvor (12) umiestnený oproti mazaciemu otvoru (8) v puzdre (1) ložiska.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 19.08.92 (13) DW ddwmmmí B 5 Číslo prioritnej prihlášky (51) I c 5 Dátum priority D IH 4/12 F 16 C 33/66 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 07.12.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 05.1 1.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca vynálezu Kříž František, Ing., Bmo, CZ Pavlík Jiří, Velká Bíteš, CZ Manhalter Pavel, Ing., CSC., Bmo, CZ(54) Názov vynálezu Vysokootáčkové ložisko s domazávanímVysokootáčkové ložisko s domazávaním je zložené z puzdra (l) s obežnýmí dráhamí (2), z hriadeľa (3) s obežnými dráhami (4), z dvoch radov valivých teliesok(5) vedených klietkami (6) a z krytov (7) na oboch koncoch ložiska, pričom medzi obežnými dráhami (2) v puzdre (1) je vytvorený mazací otvor (8) a vybranie (9) na mazívo. Rúrka (10) je osadená v puzdre (1) prostredníctvom predpružených okrajových častí (ll), v ktorých sú vytvorené výrezy (14) prepájajúce priestor medzi puzdrom (l) a rúrkou (10) s priestorom medzi rúrkou ( 10) a hriadcľom (3). V rúrke (10) je vytvorený otvor (12) umiestnený oproti mazaciemu otvoru (8) v puzdre (l) ložiska.vynález sa týka vysokootáčkového ložiska s domazávaním zloženého z puzdra s obežnými dráharni, z hriadeľa s obežnými dráhami, z dvoch radov valivých teliesok vedených klietkami a z krytov na oboch koncoch ložiska,pričom medzi obežnými dráhami V puzdre je vytvorený mazací otvor a vybranie na mazivo. Toto ložisko je určené najmä na osadenie spriadacieho rotora bezvretenového doprilaidacieho stroja s otáčkamí presahujúcimi 8.104 mm.Na zabezpečenie požadovanej funkcie osadenia spriadacieho rotora bezvretenového dopriadacieho stroja je nevyhnutné zabezpečiť dokonalé mazanie ložísk. To je zabezpečované hlavne náplňou kvalitného plastického maziva v ložisku, ktoré je v pravidelných intervaloch ožívované malým, experimentálne určeným množstvom základného oleja použitého plastického maziva. Tento olej je vstrekovaný do ložiskových radov alebo je medzi nich privádzaný. Doterajší systém, napr. podľa CZ patentu č. 279 134 je založený na skutočnosti, že vybranie na mazivo v puzdre ložiska je aspoň čiastočne prekryté pevne upevnenou rúrkou v puzdre ložiska. Rúrka je upevnená v puzdre ložiska prostredníctvom zástreku z plastu. Tento systém dôsledne nerieši rozvod oleja na domázavanie ložiska tak, aby bol čo najvýhodnejší.Nedostatky doterajších uskutočnení do značnej miery odstraňuje vysokootáčkové ložisko s domazávaním podľa vynálezu. Vysokootačkové ložisko je zložené z puzdra s obežnými dráhami, z hriadeľa s obežnými dráhami, z dvoch radov valivých teliesok vedených klietkami a z krytov na oboch koncoch ložiska. Medzi obežnými dráhami v puzdre je vytvorený mazací otvor a vybraníe na mazivo. Podstata vynálezu je v tom, že rúrkaje osadená v puzdre prostredníctvom predpružených okrajových častí. Ďalšou výhodou vynálezu je, že v predpružených okrajových častiach rúrký sú vytvorené výrezy prepájajúce priestor medzi puzdrom a rúrkou s priestorom medzi rúrkou a hríadeľom. Ďalšou výhodou je, že V rúrke je vytvorený otvor umiestnený oproti mazaciemu otvoru V puzdre ložiska.Prehľad obrázkov na výkresochVysokootačkové ložisko s domazávanim podľa vynálezu je schematický znázomenć na pripojenom výkrese, kde na obr. l je zobrazený pozdlžny rez celkovým usporiadaním ložiska.Vysokootáčkové ložisko s domazávaním podľa vynálezu sa skladá z puzdra 1 s obežnými dráharni 2 a z hriadeľa 3 s obežnými dráhamí 4. V obcžných dráhach 2,4 sú osadené valivé telieska 5 vedené klietkami 6. Na oboch koncoch je ložisko vybavené krytmi 7. V puzdre lje vytvorený mazací otvor 8 na prívod maziva do vnútorného priestoru ložiska. Vo vnútomom povrchu puzdra 1 je umiestnaná rúrka 10 tak, že prekrýva vybraníe 9 na mazivo v puzdre 1 ložiska. Rúrka 10 je upevnené v puzdre 1 predpruženými okrajovými časťami 11. Priestor medzi rúrkou 10 a hríadeľom 3 je prepojený s priestorom medzi rúrkou 10 a puzdrom l otvorom 12, vytvoreným v rúrke 10 a výrezmi 14 vytvorenýmí v predpružených okrajových častiach 11 rúrky 10. Vybraníe 9 v puzdre 1 a priestor okolo valivých teliesok 5 a klietky 6 sú pri montáži ložísk čiastočne vyplnené plastickým mazivom. Priestor 13 medzi strednou časťou rúrky 10 a hmbšou časťou hriadeľa 3 zostane voľný.Pri prevádzke ložiska je do vnútomého priestoru ložiska z vonkajšieho mazacieho systému dopravené mazivo - základný olej použitého plastického maziva na hríadeľ 3, kde odstrekne a vzlína po vnútornom povrchu rúrký 10 smerom k oblasti valívého a klzného dotyku v oboch ložiskových radoch a tu oživí základnú náplň plastického maziva. Prebytočný olej je potom absorbovaný plastickým mazivom v priestore medzi rúrkou 10 a vnútomým povrchom puzdra 1 vo vybraniach 9, kde prenikne výrezmi 14 v predpružených okrajových častiach 11 rúrký 10.Vysokootáčkové ložisko s domazávaním podľa vynálezu má výhodne optimálne vyríešený rozvod oleja do valivého a klmého dotyku ložiska, ktorý znižuje energetické straty i možnosť poškodenia ložísk preklzmi a zvýšenou teplotou pri ich zábehoch a taktiež predlžuje životnosť i zvyšuje spoľahlivosť ložísk.Vysokootáčkové ložisko s domazávaním podľa vynálezu je možné využiť najmä v textilnom stroj árstve na osadenie spriadacieho rotora bezvretenového dopriadacíeho strojal. Vysokootáčkovć ložisko s domazávaním zložené z puzdra s obežnými dráhami, z hriadeľa s obežnými dràhami, z dvoch radov valivých teliesok vedených klietkami a z krytov na oboch koncoch ložiska, pričom medzi obežnými dráhami v puzdre je vytvorený mazací otvoravybranienamazívo, vyzn ač uj ú c e s a t ý m , že rúrka (10) je osadená v puzdre (1) prostredníctvom predpružených okrajových časti (l l).2. Vysokootáčkové ložisko podľa nároku 1, v y značujúce sa tým, že v predpružených okrajových častiach (l l) rúrky (10) sú vytvorené výrezy(14), prepojujúce priestor medzi puzdrom (l) a rúrkou(10) s priestorom medzi rúrkou (10) a hríadeľom (3).3. Vysokootáčkové ložisko podľa nároku l, v y značujúce sa tým, ževnírke(l 0)jevytvorený otvor (12) umiestnený oproti mazaciemu otvoru

MPK / Značky

MPK: F16C 33/66, D01H 4/12

Značky: ložisko, vysokootáčkové, domazávaním

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-278609-vysokootackove-lozisko-s-domazavanim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysokootáčkové ložisko s domazávaním</a>

Podobne patenty