Trojsodná soľ 0 {4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy- 3,6-bissulfonaft-1-yl) amino] -1,3,5-triazín-2-yl} galaktomananu a spôsob jej prípravy

Číslo patentu: 278476

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mislovičová Danica, Biely Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Farebný substrát - trojsodná soľ galaktomananu, použiteľný na stanovenie aktivity endo-beta-D-mananáz, sa pripraví rozpustením galaktomananu vo vode (20 až 50°C) s obsahom 2 až 3 % hmotn. alkalického hydroxidu, k vzniknutému roztoku sa pridá 0,4 až 1 hmotn. diel trojsodnej soli 2-chlór-4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino]-1,3,5-triazínu a 1 až 5 hmotn. dielov alkalickej soli kyseliny octovej alebo minerálnej kyseliny, rozpustenej v 10 až 50 hmotn. dieloch vody. Reakčná zmes sa pri teplote 40 až 60°C mieša počas 1 až 3 h, reakcia sa ukončí neutralizáciou zriedeným roztokom kyseliny octovej alebo minerálnej kyseliny a vzniknutá farebná trojsodná soľ galaktomananu sa vyzráža 2 až 3 obj. dielmi 96 % etylalkoholu. Nenadviazané farbivo sa odstráni premývaním.

Text

Pozerať všetko

(33) Krajina priority ÚRAD (40) Dátum zverejnenia 07.12.94 (45) Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 09.07.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (86) Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Chemický ústav SAV, Bratislava, SK(72) Pôvodca vynálezu Mislovičová Danica, Ing., CSc., Bratislava, SK Biely Peter, RNDr., DrSc., Bratislava, SK(54) Názov vynálezu Trojsodná soľ OH-(N-etyl-N-fenylamino)-6-st-metyl-Z-sulfobenzén-l-azo-2-(l-hydroxy-3,6-bissulfonaft-l-yn-amino-1,3,5-triazin-2-ylgalaktomananu a spôsob jej prípravyFarebný substrát - trojsodná soľ galaktomananu,použiteľný na stanovenie aktivity endo-Ił-D-mananáz, sa pripraví rozpustením galaktomananu vo vode (20 až 50 °C) s obsahom 2 až 3 hmota. alkalického hydroxidu, k vzniknutému roztoku sa pridá 0,4 až 1 hmotndiel trojsodnej soli 2-chlór-4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-4-metyl-2-sulfobenzén-l-azo-2-(l-hydroxy-3,6-bissulfonaft-l-yl)amino-l,3,5-triazinu a l až 5 hmotn. dielov alkalickej soli kyseliny octovej alebo minerálnej kyseliny, rozpustenej v 10 až 50 hmotn.dieloch vody. Reakčná zmes sa pri teplote 40 až 60 °C mieša počas 1 až 3 h, reakcia sa ukončí neutralizáciou zriedeným roztokom kyseliny octovej alebo minerálnej kyseliny a vzniknutá farebná trojsodná sol galaktomananu sa vyzráža 2 až 3 obj. dielmí 96 etylalkoholu. Nenadviazané farbivo sa odstráni premývaním.vynález sa týka farebného derivátu trojsodnej soli 0-(4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-4-metyl-2-sulfobenzćn-1-azo-2-(l-hydroxy-lő-bissulfonañ-1-yl)amino-1,3,5-niazín-Z-yl) galaktomananu.Kovalentne vyfarbené polysacharidy sú vhodné na rýchle, jednoduché stanovenie aktivity príslušných endogolykanáz. (H.N. Femley Bíochem. 1 87, 90 0963) J.S. Huang Anal. Biochem., 73, 369 (1976), J.F. Kemedy Starch, 28, 196 (l 976) J.F. Kennedy Starch, 40, 261(1988). Vo vode rozpustné farebné polysacharidove substráty sú vhodné i na detekciu hydrolytických enzýmov v géloch. (P. Biely Anal. Biochem., 144, 147 (985)CS 192 202). Preto bola pripravená škála vodorozpustných polysacharidov s konjugovanýmí reaktívnymi farbivami. Príprava týchto látok je založená na chemickej reakcii hydroxylovej skupiny neutrálneho polysacharidu s reaktívnou skupinou farbíva v alkalickom prostredí. Získané farebné deriváty rozpustné v reakčnej zmesi sa potom izolujú zrážaním a vymývaním organickými rozpúšťadlami. Do skupiny vodorozpustných substrátov patria okrem farebných derivátov bežných polysacharidov ako a a B-D-(l-4)-g 1 ukánov (CS 240 463, 261 080), xylánu (CS 241 325) a dextránu K.K.Mäkinen Anal. Biochem., 39,202 (197 l) aj deriváty polysacharidov, ktoré sa používajú menej často ako galaktany, arabinany a manany (US 4 321 364).Na stanovenie aktivity endo-B-D-mananáz boli pripravené vodonerozpustné farebné polysacharidy ł-LN. Femley Biochem. J., 87, 90 (l 963) 1.8. Huang Anal. Biochem., 73, 369, (1976), ktoré boli málo citlivé. Manan s nadviazaným farbivom Remazol Brilliant Blue(RBB) boli vodorozpustným substrátom s lepšou citlivoťou B. McCleary Phytochemistry, 15, 1111 (1976). Pri stanovení aktivity endo-B-D-mananáz pomocou Remazol Billiant Blue-galaktomananu sa však dosiahli najlepšie výsledky B.McCleary Carbohydr. Res., 67, 213 (l 977). Nevýhodou tohto farebného substrátu je však jeho obmedzená rozpustnosť vo vodných roztokoch solí (v tlmivých roztokoch), v ktorých prebieha enzymatická reakcia. Pri vyšších koncentráciách solí v tlmivých roztokoch dochádza k vyzrážaniu RBB-galaktomananu so stupňom substitúcie farbivom nad 7 hmotn. Preto je potrebné používať substrát s nižším obsahom farbiva, čo má však za následok zníženie citlivosti stanovenia. Obmedzená rozpustnosť tohto farebného substrátu v tlmivých roztokoch spôsobuje problémy aj pri detekcii endo-B-D-mananáz v géloch.Uvedené nedostatky odstraňuje farebný substrát trojsodná soľ O-(4-(N-etyl-N-feny 1-amino)-6-4-metyl-2-sulfobenzćn-1-azo-2-(1-hydroxy-3 ,ő-bissulfonañ- l -yl) an 1 ino-1,3,5-triazín-2-yl) galaktomananu vzorca (l)Uvedenú trojsodnú soľ je možné pripraviť spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že l hmotn. diel galaktomananu sa rozpúšťa v 80 až 120 hmotn. dieloch vody s obsahom 2 až 3 hmotn. alkalického hydroxidu pri teplote 20 až 50 °C. Následne sa pridá 0,4 až 1 hmotn. diel trojsodnej soli 2-chlór-4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-4-mety 1-2-sulfobenzén- l-azo-2-( l -hydroxy-3,6-bissulfonañ-1-yl-) a 1 nino-1,3,5-tria.zínu, l až 5 hmotn. dielov alkalickej soli kyseliny octovej alebo minerálnej kyseliny, ktorá sa rozpusti v 10 až 50 hmotn. dieloch vody a reakčná zmes sa mieša pri teplote 40 až 60 °C počas 1 až 3 hodín. Reakcia sa ukončí neutralizáciou zriedeným roztokom kyseliny octovej alebo minerálnej kyseliny. Vzniknutý farebný galaktomanan sa vyzráža 2 až 3 obj. dielmi 96 etylalkoholu. Nenadviazané farbivo sa odstráni premývanim zrazeniny roztokom obsahujúcim etylalkohol a vodný roztok alkalickej soli kyseliny octovej alebo minerálnej kyseliny s pH 5, až do bezfarebného tiltrátu.Farebný galaktomanan podľa vynálezu má oproti iným polysacharidom a galaktomananom vyšší obsah farbiva a je dobre rozpustný v tlmivých roztokoch, v ktorých prebieha enzymatická reakcia, čo umožňuje jeho použitie na detekciu endo-B-D-mananáz v géloch.l g galaktomananu zo svätojánskeho chleba sa rozpúšťa v 80 ml 2,5 vodného roztoku hydroxidu sodného 1 h pri teplote 50 °C. Po rozpustení sa pridá 10 ml vodného roztoku obsahujúceho 0,6 g farbiva Ostazin Brilliant Červeň H-3 B a 2 g octanu sodného. Reakčná zmes sa mieša 2 h pri teplote 50 °C, zneutralizuje 2 M kyselinou octovou a vyzráža do 2 obj. dielov 96 Vo-ného etylalkoholu. Zrazenina sa odtiltruje na nuči a premýva roztokom obsahujúcim 1 obj. diel 0,6 vodného roztoku octanu sodného pH 5 a 2 obj. diely 96 etylalkoholu až do slabosfarbeného filtrátu. Potom sa Zrazenina prezráža, a to tým spôsobom, že sa rozpustí v 100 ml 0,6 vodného roztoku octanu sodného pri teplote 50 °C a po vychladnuti sa zráža do 200 ml 96 etylalkoholu a premáva sa až do bezfarebného íiltrátu. Nakoniec sa Zrazenina premyje etylalkoholom, acetónom a vysuší sa.Farebný galaktomanan podľa vynálezu je vhodný na detekciu a stanovenie aktivity endo-B-D-mananázy v su 5 rových enzýmových preparátoch mikrobiálneho a rastlinného pôvodu. Je dostatočne citlivý na to, aby sa mohol použiť v rutinnej analýze.2. Spôsob prípravy trojsodnej soli galaktomananut ý m , že 1 hmotn. diel galaktomananu sa rozpustl v 80 až 120 hmotn. dieloch vody, obsahujúcej 2 až 3 30hmotn. alkalického hydroxidu, pri teplote 20 až 50 °C, k roztoku sa pridá 0,4 až l hmotn. diel trojsodnej soli 2-chlór-4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-4-metyl-2-sulf 0 benzćn- l -azo-2-( l -hydroxy-3,G-bissul-fonaft- 1 -yl)amino-1,3,5-triazínu a l až 5 hmotn. dielov alkalickej soli ky- 35 seliny octovej alebo minerálnej kyseliny rozpustenej v 10 až 50 hmotn. dieloch vody, reakčná zmes sa mieša pri teplote 40 až 60 °C počas l až 3 h, neutralizuje sa zriedenou kyselinou a vzniknutá farebná trojsodná soľ galaktomananu sa vyzráža 2 až 3 obj. dielmi 96 etylalkoholu a prečísti sa.

MPK / Značky

MPK: C07D 251/52

Značky: spôsob, 3,6-bissulfonaft-1-yl, amino, přípravy, galaktomananů, 1,3,5-triazín-2-yl, 4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy, trojsodná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-278476-trojsodna-sol-0-4-n-etyl-n-fenylamino-6-4-metyl-2-sulfobenzen-1-azo-2-1-hydroxy-36-bissulfonaft-1-yl-amino-135-triazin-2-yl-galaktomananu-a-sposob-jej-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trojsodná soľ 0 {4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy- 3,6-bissulfonaft-1-yl) amino] -1,3,5-triazín-2-yl} galaktomananu a spôsob jej prípravy</a>

Podobne patenty