Spôsob prípravy 3,7-dihydro-3-alkyl-1H-purín-2,6-diónov

Číslo patentu: 278450

Dátum: 06.12.1995

Autori: Nevydal Jozef, Mandúch Milan, Polák Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob prípravy 3,7-dihydro-3-alkyl-1H-purín-2,6-diónov vzorca (I), kde R je H, metyl, etyl z 1-alkyl-5-nitrózo-6-amíno-2,4/1H, 3H/-pyrimidíndiónu vzorca (II), kde R je H, metyl, etyl, tým spôsobom, že zlúčenina vzorca (II) sa suspenduje vo vode, hydrogenuje sa pri teplote 20 až 100 °C a tlaku vodíka 0,1 až 3 MPa za katalýzy Pd alebo Ni katalyzátora na aktívnom uhlí, pričom po spotrebovaní ekvimolárneho množstva vodíka sa k zmesi pridajú 1 až 2 ekvivalenty kyseliny mravčej, ktorá sa nechá pôsobiť 1 až 8 hodín, potom sa zmes zalkalizuje pridaním 1 až 3 ekvivalentov hydroxidu alkalického kovu pôsobiaceho pri teplote 30 až 100 °C počas 0,5 až 5 hodín a po úprave pH na hodnotu 5 sa získa látka vzorca (I).

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 537-94 Dátum podania 09 05 94 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo príoritnej prihlášky (51) Im c i Dátum priority C 07 D 473,06 C 07 D 473/04 Kraj ina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 06.12.95 s ÉH . . A O Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 04.06.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(72) Pôvodca vynálezu Polák Jozef, Ing., Leopoldov, SK Nevydal Jozef, Ing., Hlohovec, SK Manduch Milan, Ing., Hlohovec, SK(54) Názov vynálezu Spôsob prípravy 3,7-dihydro-3-alkyl-lH-purín-Ló-diónovSpôsob prípravy 3,7-dihydro-3-alkyl-1 H-purín-2,6-diónov vzorca (l), kde R je H, metyl, etyl z l-alkyl-5-nítrózo-6-amíno-2,4 / IH, 3 H/-pyrimidíndíónu vzorca (II),kde R je H, metyl, etyl, tým spôsobom, že zlúčenina vzorca (II) sa suspenduje vo vode, hydrogenuje sa pri teplote 20 až 100 °C a tlaku vodíka 0,1 až 3 MPa za katalýzy Pd alebo Ni katalyzátora na aktívnom uhlí,pričom po spotrebovaní ekvimolárneho množstva vodíka sa k zmesi pridajú 1 až 2 ekvivalenty kyseliny mravčej, ktorá sa nechá pôsobiť 1 až 8 hodín, potom sa zmes zalkalizuje pridaním 1 až 3 ekvivalentov hydroxidu alkaliekého kovu pôsobiaceho pri teplote 30 až 100 °C počas 0,5 až 5 hodín a po úprave pH na hodnotu 5 sa získa látka vzorca (I).Vynález sa týka spôsobu výroby chemických substancií, konkrétne derivátov xantínu.Doteraz sa zlúčeniny všeobecného vzorca (l) vyrábali z východiskovej látky vzorca (II) redukciou práškovým zinkom v prostredí kyseliny sírovej (Merck DRP 161493, T. Ukai J. Pharm. Soc. Japan 74,674,677(1954, redukciou práškovým železom alebo liatinovými pilinami v prostredí vodného roztoku HCl alebo NHrCl(E. I. Abramova Khím. Farm, Zh.9, (l), 32, (1975. Po redukcii sa musí z reakčnej zmesi odstrániť nezreagovanć redukčné činidlo, potom za pôsobenia kyseliny mravčej a po cyklizácii sa pripraví požadovaná zlúčenina vzorca (I). Postup podľa M. Polonowski a kol. Bull. Soc. ehim. 1946, 80 využíva na redukciu Na 2 S 104 vo vodnom prostredí, kde pri ďalšom spracovaní sa uvoľňuje veľké množstvo S 02. Podľa Z. Suzuki a kol. jap. patent 49-81393 sa deriváty xantínu pripravujú redukciou derivá tov kyseliny kyanoctovej vo formamide pri vysokej tep lote.Vynález sa týka spôsobu prípravy 3,7-dihydro-3-alkyl-l H-purín-Ló-diónov vzorcakde R je H, metyl, etyl, tým spôsobom, že zlúčenina všeobecného vzorca (ll) sa suspenduje vo vode, pridá sa k nej l až 5 hmotn. hydrogenačného katalyzátora,vztiahnutého na hmotnosť zlúčeniny (Il), obsahujúceho 0,5 až 5 Pd alebo l až 10 Ni vo forme boridu. Zmes sa hydrogenuje za intenzívneho miešania pri teplote 20 až 100 C a tlaku vodíka 0,1 až 3 MPa, pričom po spotrebovanl ekvimolárneho množstva vodíka sa k zmesi pridajú 1 až 2 ekvivalenty kyseliny mravčej, ktorá sa nechá pôsobiť pri teplote 20 až l 00 °C počas 1 až 8 hodín,potom sa zmes zalkalizuje pridaním l až 3 ekvivalentov hydroxidu alkalického kovu, výhodne NaOH, ktorý sa nechá pôsobiť pri teplote 30 až l 00 °C počas 0,5 až 5 hodín a po úprave pH na hodnotu 5 získa sa ñltráeiou soľ zlúčeniny vzorca (l). Uvedeným postupom sa získajú látky všeobecnéhovzorca (l) vo vysokom výťažku a vysokej čistoty.Výhodou podľa vynálezu je to, že hydrogenácia sa uskutočňuje v neutrálnom prostredí, pri nízkej teplote a získaný produkt vzorca (l) sa vyznačuje vysokou čistotou.Do 2,5 l hydrogenačnćho autoklávu sa našaržuje 85 g l-metyl-S-nitrózo-ó-aminouracylu, 100 ml destilovanej vody a 5 g 0,6 Pd na aktívnom uhlí. Reaktor sa uzavrie a prepláchne 2-krát dusíkom a 2-krát vodíkom. Po vyhríatí na 60 °C sa za intenzívneho miešania hydrogenuje pri tlaku 0,25 MPa. Po uplynutí 2,5 hodiny sa spotrebuje ekvimoláme množstvo vodíka. Po ochladenl na 30 °C sa hydrogenačná zmes vyberie, pridá sa k nej 30 ml 85 Vo-nej kyseliny mravčej a zmes sa vyhreje na teplotu l 00 °C, pri ktorej sa zmes udržiava ešte 3 hodiny. Po forrnylácii sa zmes zalkalizuje pridaním roztoku 40 g hydroxidu sodného V 50 ml destilovanej vody, vyhreje sa na teplotu 85 °C, pri ktorej sa mieša 1 hodinu. Potom sa z reakčnej zmesi odfiltruje katalyzátor, okyslí sa kyselinou octovou na pH 5 a vyzrážaný produkt sa odñltruje, premyje vodou a vysuší. Získa sa 73 g S-metylxantínu, čo predstavuje výťažok 87 .Zhodný s príkladom 1, s tým rozdielom, že na hydrogenáciu sa použije 10 g NizB ako katalyzátor. Získa sa 64 g 3-metylxantínu, čo predstavuje výťažok 77 .Zhodný s príkladom l, s tým, rozdielom, že hydrogenácia sa robí pri teplote 80 °C. Získa sa 66,4 g 3-metylxantínu, čo predstavuje výťažok 80 .Získané zlúčeniny sa využívajú pri ďalšej syntéze farmaceutický účinných substancií, napr. teobromin. Vynález je využiteľný v chemickom a farmaceutickom priemysle.kde R je H, metyl, etyl, vyznačujúci sa t ý m , že zlúčenina všeobecného vzorca (I) sa pripraví z východiskovej zlúčeniny všeobecného vzorca (II) jednostupňovým postupom spočívajúcom v katalytickej hydrogenácii v neutrálnom prostredí a následným pôsobením 5 kyseliny mravčej a hydroxidu alkalického kovu. 2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že ako hydrogenačný katalyzátor sa použije 0,5 až 5 Pd na aktívnom uhlí alebo l až 10 boridu niklu na aktívnom uhlí. 10 3. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že katalytická hydrogenácia sa robí pri teplote 20 až 100 °C. 4. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že katalytická hydrogenácia sa robí pri tlaku 15 0,1 až 3 MPa. 5. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že na zmes po katalytickej hydrogenácii sa pôsobí l až 2 ekvivalentmi kyseliny mravčej pri teplote 20 až i 00 °C. 20

MPK / Značky

MPK: C07D 473/06, C07D 473/04

Značky: přípravy, 3,7-dihydro-3-alkyl-1h-purín-2,6-diónov, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-278450-sposob-pripravy-37-dihydro-3-alkyl-1h-purin-26-dionov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy 3,7-dihydro-3-alkyl-1H-purín-2,6-diónov</a>

Podobne patenty